is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1936, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de periodieke aftreding wordt een verkiezing uitgeschreven in het eerste Meinummer van het orgaan.

Afdelingen en leden kunnen gedurende die maand kandidaten opgeven voor de groslijst. Iedere kandidaatstelling behoort vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. De groslijst wordt in het eerste Juninummer van het orgaan tegelijk met een stembiljet afgedrukt. Dit biljet doen de leden binnen 14 dagen aan de Algemene Sekretaris toekomen. De afdelingsleden kunnen hun stembiljetten binnen de vastgestelde termijn bij de Sekretaris hunner afdeling inzenden, die voor opzending aan de Algemene Sekretaris zorg draagt. Verkrijgt niemand de volstrekte meerderheid, dan worden in het eerstvolgend nummer van het orgaan de namen bekend gemaakt van de twee leden, die de meeste stemmen verwierven. Bij gelijk aantal stemmen wordt de oudste in lidmaatschapsjaren op het tweetal geplaatst.

Binnen 14 dagen na ontvangst van een nieuw stembiljet zenden de leden dit in. Hij, die de meeste stemmen op zich verenigt, wordt als gekozen aangemerkt; bij gelijk stemmenaantal, de oudste in lidmaatschapsjaren.

Bij tussentijdse vakatures wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der vakature een verkiezing in het orgaan uitgeschreven.

Bij deze stemming wordt dezelfde weg gevolgd als voor de periodieke aftredingen is aangewezen.

4. Vergaderingen.

Art. 7. Tot en met de 15e Oktober kunnen voorstellen worden ingediend voor de Algemene Vergadering.

Alle voorstellen moeten voorzien zijn van een toelichting en worden, voor zover zij door afdelingen of leden zijn ingediend, in het orgaan opgenomen met een preadvies van het Hoofdbestuur.

Omstreeks de le November worden de voorstellen voor de Algemene Vergadering door middel van het orgaan aan de leden bekend gemaakt.

Amendementen moeten, van een toelichting voorzien, binnen 3 weken bij het Hoofdbestuur worden ingediend. Ze worden, van pre-advies voorzien in het orgaan afgedrukt omstreeks de le December. Tegelijkertijd ver-