is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1936, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der school, waaraan zij verbonden zijn, ook lid zijn van een kategorale organisatie, wordt desverlangd verminderd met hetgeen hun verplichte bijdrage voor die organisatie bedraagt.

De wijze van inning wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld.

Voor hen, die in de loop van het boekjaar toetreden, is de kontributie evenredig met het volle aantal maanden van hun lidmaatschap.

Aan de leden wordt jaarlijks een bewijs van lidmaatschap uitgereikt.

Behoudens wegens overlijden, verlaten van het onderwijs hier te lande en benoeming tot hoofd ener school, kan het lidmaatschap tussentijds slechts eindigen per 1 Januari, mits opzegging is geschied vóór 1 November van het lopende jaar. De volle jaarcontributie is dan verschuldigd.

Het Hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelik vrijstelling van kontributie te verlenen.

Art. 12. De helft der bijdragen van donateurs der afdelingen wordt gestort in de kas der Unie.

Art. 13. Uiterlijk 'in de maand November worden de boeken van de Penningmeester nagezien door een afdeling, daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering.

Op de Algemene Vergadering brengt de afdeling rapport uit van haar bevinding.

6. Ondersteuningsfonds.

Art. 14. Jaarlijks bepaalt de Algemene Vergadering welk deel der inkomsten van het afgelopen jaar wordt gestort in de kas van het Ondersteuningsfonds.

Art. 15. Alle overige zaken betreffende het Ondersteuningsfonds der Unie worden bij afzonderlijk reglement geregeld.

7. Wijziging,

Art. 16. Over wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement beslist de Algemene Vergadering onder nadere goedkeuring bij referendum.

Voorstellen daartoe moeten vóór 15 Oktober bij het Hoofdbestuur worden ingediend