is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1938, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEBET

BALANS OP 31 DECEMBER 1936

CREDIT

Vaste eigendommen f 268.000— Premiereserve f ig.034.800 —

Hypotheken „ 9.404.624 90 Extra -reserves „ 2.026.389 74®

Effecten ] „ 2.989.805 91 Gereserv. uitkeringen „ 17.65443

Leningen op schuldbekentenissen Saldi Herverz. Mijen „ 1 639 34

aan provinciën, gemeenten, wa- Diverse crediteuren „ 1132556

terschappen „ 6.732.742 26 Onbetaalde dividenden „ 6.148 10

Polisbelemngen ,, 1.304.231— Spaarkassen ,, 160.12198

Saldi bij bankiersen kassiers, giro- j Ontvangen voor 1937/40 „ 95.70065

rekeningen „ 256.875 35 Lopende huren „ 5819

Kassa » 84.996 415 Onverdeeld winstsaldo 1931/35 „ 2.50063

Lopende renten en huren „ 261.27521 „ „ 1936.. „ 239 466 166

Saldi bij agenten en kantoorincasso „ 59.470 23'

Diverse debiteuren „ 19 03747

Meubilair „ 1 —

Spaarkassen: ,

Beleggingen „ 160.121 —

Betaald voor 1937 „ 54.62404 ^

/ 2I-595-8o4i79 ƒ 21.595 804I79

Amsterdam, 6 April 1937. De Comm. v. Deelhebbers: (w.g.) Mr. J. L. C. VAN MEERWIJK, Voorz De Directie: (w.g.) J. GROOTEN, Dr. C. DORSMAN. (w.g.) C. D. VAN VLIET, Secr.

De Accountant: (w.g.) Mr. Dr. C. HUIJSMAN.