is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 37, 1924-1925, no 1893, 15-01-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daarom herhalen wij, dat degenen, die zich aan zulke dingen schuldig maakt, hetzij bewust of onbewust, een groote verantwoordelijkheid op zich neemt als hij gaat preeken tegenover een predikant, die Christus Jezus den Heere als den Algenoegzamen Zaligmaker van zondaren verkondigt. Wij weten, dat het een algemeen gezegde is: geen beter middel om een beroep te krijgen dan het preeken in Evangelisaties. Zoo veel zijn we met de kerkelijke toestanden wel op de hoogte. Al deze dingen bij elkaar genomen deed het ons leed dit stuk in de Waarheidsvriend aan te treffen. Verder heeft ons in dit zelfde stuk verbaasd zijn houding inzake de benoeming van Professor Noordzij tegenover Ds. Lingbeek. Er zal niemand zeggen, die Ds. Lingbeek kent of zijn geschriften leest, dat Ds. Lingbeek, Professor Noordzij gelijk stelt met den Jood. Doch het gaat er om wie onze aanstaande Hervormde predikanten zal onderwijzen. En dan is het toch een waarheid, die niet valt te ontkennen: Prof. Noordzij moge zoo bekwaam

zijn als hij wil. Hij is iemand die onze Herv. Kerk volgens zijn beginsel vijandig moet zijn. Waarom benoemde men bij zijn eigen Kerk Professor Noordzij niet, b.v. aan de Vrije of te Kampen? daar was hij op zijn plaats. Natuurlijk kan niemand beweren, dat Professor Noordzij volgens de wet niet mocht benoemd worden. Doch aan die Hoogeschool studeeren de aanstaande predikanten onzer Ned. Herv. Kerk. En dus is hier van toepassing wat Ds. Lingbeek zoo terecht opmerkt in zijn verdediging: in Brabant benoemt men immers ook geen Protestantsche Burgemeesters, enz. En waren er in onze eigen Herv. Kerk geen mannen, die voor zulk een benoeming in aanmerking konden komen?

We noemen mannen als Dr. Kromsigt, Troelsta, Schokking; anders zouden we ons er bij kunnen neerleggen en dan 100 maal liever Professor Noordzij dan een Dr. Palache. Maar nu er genoeg bekwame Gereformeerde mannen zijn, die onze Ned. Herv. Kerk, niettegenstaande al haar gebreken, omdat God uit vrije gunst die kerk nog zegent, hartelijk liefhebben, is het ons een raadsel, dat Ds. van Grieken

zich zqo warm maakt over de benoeming tot Hoogleeraar van een man als Professor Noordzij, die onze kerk den rug heeft toegekeerd om het op zijn zachtst uit te drukken. Wat is toch de geheime achtergrond van dit alles? Politiek? Gissen doet missen, doch als we zien hoe de Standaard er aanstonds bij was om dezelfde uiteenzetting van Ds. van Grieken nog even aan te dikken, ten koste van Ds. Lingbeek, dan lijkt ons die gissing niet al te gewaagd. Immers de Waarheidsvriend moet en mag tevens krachtens zijn beginsel van de meest fundamenteele opvatting der Waarheid, van de leer der veronderstelde Wedergeboorte niets hebben. En wanneer zulk een opvatting in huis- en ziekenbezoek op den voor- of- achtergrond

staat, dan zal Ds. van Grieken allerminst het daarmede eens zijn. Dan kan zulk een opvatting der Gereformeerde Waarheid, toch voorzeker geen dienst doen om mannen, die zulke waarheid voorstaan en in hun Onderwijs moeten doen uitkomen, gelijk we dezer dagen nog van een zekeren Ds. lazen, tot hoogleeraar te verkiezen, terwijl

er Gereformeerde mannen, die zulk een waarheid allerminst huldigen, in onze eigen kerk beschikbaar zijn. In dogmatisch opzicht kan o.i. die innige voorkeur moeilijk worden verklaard. Misschien als we het mis hebben, kan Ds. van, Grieken zelf ons den sleutel tot oplossing van dit raadsel geven. Hoe het zij, we blijven dezen strijd tusschen broeders, die de Gereformeerde waarheid van harte belijden, betreuren. En nu weten we wel, dat om der zonden wil, ook op dit gebied steeds verschil zal zijn en blijven; we behoeven ook niet in alles één te zijn, doch geve de Heere, dat bij allen, die op de bodem onzer belijdenis staan, steeds inniger en dieper de beteekenis verstaan mag worden en daarnaar ook gehandeld, van het woord onzes Heil^nds : „Heilige Vader, bewaar ze in Uwen Naam die Gij mij gegeven hebt, opdat ze allen een zijn, gelijh als wij." Uw lezer S. Immeker.

BIJZONDERE LEERSTOELEN.

Met hartelijken dank ontvangen van Mej. J. te L. f 2.50. De eerste bijdrage

in dit jaar! Onwillekeurig vragen wij ons af, of de belangstelling dit jaar vermeerderen zal. We willen de trouw van enkelen niet miskennen, anders zenden wé, lettend op den aard van het belang, dat het hier betreft, schrijven: „Verminderen kan bijna niet." Want om tot eenige ontwikkeling te komen, moeten de bijdragen niet alleen meer en grooter worden, doch zal vooral het aantal leden en begunstigers moeten toenemen, en daaraan juist hapert het. Daarom wekken we hiertoe bij vernieuwing op. Opgave kan gedaan worden bij den Secretaris Mr. P. E. Briët te Leiden, of den heer P. J. Brunt, Penningmeester te Woerden. Maar de ondergeteekende wil ze ook graag ontvangen en zal dan wel voor inschrij¬

ving zorgen.

Leiden. J. Schokking.

KERK EN SCHOOL. Ned. Herv. Kerk.

Drietal te: Rotterdam: E. Warmolts, te Heer de, H. van Dijken, te Wageningen en J. Vermeulen, te Noordwijk. Utrecht: B. Batelaan, te Zeist, F. Kijftenbelt, te Feijenoord en P. v. Toorn, te Rotterdam. Rotterdam: N. G. Veldhoen, te Alphen a.d. Rijn, G. W. Oberman, te Leeuwarden en J. W. Ie Boy, te Sloterdijk.

Zestal te: Driebergen: P. de Bruyn, te Aalsmeer, H. van Dijken, te Wageningen, G. Elzenga, te Nieuwkoop, M. G. Gerritsen, te Amersfoort, W. M. A. Kalkman, te Werkendam en B. C. Koolhaas, te Utrecht.

Beroepen: te Ketliel: Chr. Eerhard, cand. te 's-Gravenhage. Kooten: Th. H. Bruins, te Witmarsum. Aalburg en Heesbeen: J. Bus, te Vreeswijk.

Aangenomen naar: Rinsumageest: G. Elzenga, te Nieuwkoop. 'Urh: W. Okken, cand. te Heerde. Boertange: M. C. W. Wegeüng, cand. te Vlissingen.

Bedankt voor: Ouddorp: F. Kijftenbelt, te Feijenoord. Kats: W. Okken, cand. te Heerde. Hattem: P. J. Steenbeek, te Bergambacht.

Op 21 Jan. a.s. herdenkt Ds. E. v. d. Broek zijn 25-jarige evangeliebediening. Ds. v. d. Broek stond te Wervershoof, Zoelen, Assendelft, Haastrecht en sedert 12 Nov. 1922 te Nieuwveen.

In het Amst. Predikbeurtenblad lezen we, dat er Woensdag 21 Januari een buitengewone classicale vergadering zal gehouden worden. Ds. Dijkstra zal spreken over „Leertucht", waarbij de reorganisatiekwestie in 't middelpunt zal komen te staan en Ds. van Paassen zal de door de Synode voorloopig aangenomen diaconale voorstellen inleiden.

Men schrijft ons Uit Boskoop:

Bij de verkiezing van 6 leden in het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente alhier zijn gekozen de Heeren N. van Bergen, C.. J. v. d. Broek, J. van Klaveren. J. J. Kooy, T. Verkade en W. v. d. Vis, allen rechtzinnig, terwijl de vrijzinnigen ruim 50 stemmen in de minderheid bleven.

Uit Utrecht meldt men ons:

Door den Algem. Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht is besloten in de nog steeds voortdurende vacature Ds. Jonker een „gereformeerde" predikant te beroepen, en in de a.s. vac. Ds. van Dorp een „ethische" predikant.

Hierdoor wordt getracht ten spoedigste een geestverwanten opvolger van Ds. van Dorp te verkrijgen, doch tevens de mogelijkheid geopend, Dr. Berkelbach v. d. Sprenkel te Haarlem, die het vorig jaar bedankte, nogmaals te beroepen, dan echter in een andere vacature.

Vele kerkeraadsleden verbonden zich officieus door een schriftelijke verklaring gaarne, om te zijner tijd genoemden predikant te beroepen.

Voldoende zekerheid werd reeds verkregen, dat Z.Eerw. alsdan een beroep naar de Utrechtsche Gemeeute wèl zal aannemen.

GETROUWD:

A-STEENBEEK

ber. pred. te Dorkwerd

en

TR. OKMA

die mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden.

Woudsend, 8 Jan. 1925.

Heden overleed, 62 jaren oud, mijne lieve, trouwe gade

Joanna Catharina Stüve

(eerder Wed. Ds. J. Ph. Hattink Jr.)

na een gelukkige echtvereenigng van ruim 13 jaren.

Haar heengaan was zacht en kalm, in de verwachting der eeuwige rust bij Christus.

Dr. F. W. C. L. SCHULTE.

Hierden, (Gld.)

11 Jan. 1925.

BDDAPEST

„De Parel van Europa's Stedenschoon"

Meldt U aan in drommen voor

„DE VEREENIG1NGSRE1S NAAR HONGARIJE"

der N. C. R. V.

Vraagt GRATIS toezending van „ONS REISBLAD" aan het bur. der N. C. R. V. Prinsegracht 75, 's-Gravenhage.

NIEMAND verzuim e kennis te nemen van datgene wat de

Ned. Christelijke RsisVereeniging

U in 1925 hoopt te bieden.

Sluit U aan bij deze Organisatie!

De contributie bedraagt slechts f 1.50 per jaar (minimum) + f 1.— entreegeld.

J. G. en P. K. MENSINK

■ ARCHITECTEN MHB

Regentesselaan 2 APELDOORN WÊÊÊ

KERK- EN SCHOOLBOUW

Pakket Chiniqui

In „GELOOF EN VRIJHEID" lste Pijnaekerstr. 102 Rotterdam (H. de Roode) verkrijgbaar:

Pater Chiniqui: De Priester, de

Vrouw en de Biechtstoel f 1.60 Prof. H. H. Kuyper : Het zedelijk karakter der Reformatie f 2.25

Dr. F. J. Krop: De Bartholo-

meüsnacht f0.50

— Het „tijdelijk" gezantschap bij den Paus .... f 0.75

— Rome door zichzelf veroordeeld f 0.15

— Het geval van de Schoonderloostraat 66, of: De missie onder de Neder landsche „Heidenkinderen" f0.15

Ds. O. H. Wagenaar : Priester

of Dominee f 0.25

Dr. O. Oorthuys: Rome's Eucharistie getoetst aan

Gods Woord f0.40

Ds. H. Beernink: Het Eucharistisch Congres te

Amsterdam f0.25

Ds. H. Bakker: Het a.s. Eucharistisch Congres . . .. f 0.25

— Na het Eucharistisch Congres .. f 0.25

— De subsidie aan de Room-

sche Universiteit .... f0.15 Een gewezen Roornsch-Katholiek: Is de Paus van Rome de plaatsbekleeder van Christus op aarde ? (Inleiding v. Dr. F. J. Krop) f 0.30 Dr.P.J.Kromsigt, Protestanten

vereenigt u! fO.lö

Mgr. H. J. T. van Vlijmen, OudKatholiek bisschop-van Haarlem, en Dr. F. J. Krop: Waarom

bondgenooten ? f 0.30

— De Eucharistie of het Misoffer v. d. R.K. kerk f 0.05

Samen f 7.75 Voor slecht f 5.— fr. bij vooruitbet.

Winselmann's Naaimachines

zijn goed. f 60.—.

Voor- en achterwaarts naaiend.

Prijscourant op aanvrage.

Aanbevelend, W. B. BUITENHEK, Veldhuisstr.25 Apeldoorn (Verzending franco).

ONESIFORUS-BANK

MIJ. TOT GELDVERSCHAFFING VOOR KERK- EN SCHOOLBOUW

UTRECHT

Geeft uit:

5 PROa TIEN-JARIGE OBLIGATIES

Deze obligaties vormen een

UITERST SOLIDE GELDBELEGGING

daar de bank haar gelden uitleent onder Hypothecair verband aan kerken, scholen, stichtingen van Barmhartigheid, enz. — De obligaties zijn na tien jaar k pari inwisselbaar, derhalve

GEEN VERLIES DOOR KOERSDALING

PROSPECTUS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR BIJ DE DIRECTIE DER BANK, PLOMPETORENGRACHT 14—16, UTRECHT

VERSCHENEN.-

HETKERKELIJKVRAAGSTUK . IN NFBEBLAND

OP GEZAG DES ALLERHOOGSTEN

door

H. O. ROSCAM ABBING

Pred. der Nederl. Herv.

(Geref.) Gen?, te Arnhem TWEEDE DRUK Prijs 35 cent, Franco p. post 40 cent Verkrijgbaar bij:

E. MATSER,Maliesingel 40,Utrecht en H.VEENMAN & ZONEN,Wageningen

Het Huisgezin onzes Heeren

DOOR

T. STIGTER

HERV. PRED. TE BERKEL EN RODENRIJS bevat zoo helder en beslist mogelijk een populaire behandeling van de

Artikelen 27-29

onzer Nederlandsche Geloofsbelijdenis met een nadere toepassing op onze tegenwoordige kerkelijke toestanden. Prijs f 0.35. Voor versprijding in de gemeente bij allen, die belangstellen in den welstand der kerk, bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 28; 50 ex. f 0.26; 100 ex. f 0.24; 250 ex. f 0.22; 500 ex. f 0.20.

Uitgevers:

H. Veenman & Zonen, Wageningen

Voor de abonné's van de Ger. Kerk

EEN ZEER BEPERKT AANTAL

LICHT - BESCHADIGDE

EXEMPLAREN VAN HET WERK VAN

Prof. Dr. Th L. HAITJEMA

HOOS-KERKELIJK PROTESTANTISME

STELLEN WIJ UITSLUITEND VOOR ABONNÉ'S VAN DIT BLAD BESCHIKBAAR VOORi

f 1.90

WAARDE

f 3,90

ORGELS VOOR SALON EN KERKGEBRUIK

Uitsluitend nieuwe Instrumenten

STUDIE-PEDAAL-ORGELS VANAF f395.—

2 KLAVIERS-PEDAAL-ORGELS MET 5 SPEL f770.— SPECIALE ZAAL- OF KERKORGELS 3 SPEL f 400.— ZWITSERSCHE ORGELWINDMACHINES voor Salonorgels vanaf f160.— ; voor Kerkorgels vanaf f260.—

M. REEMEIJER Mzn. DEN HAAG

bbb REGENTESSELAAN 191 ■■

NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG WORDT HET BOEK DIRECT TOEGEZONDEN DOOR:

H. VEENMAN & ZONEN - Postr. 12940- WAGENINGEN