is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 38, 1925-1926, no 1955, 25-03-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen op de C.V. rust, en die op allerlei wijze, cjoor t houden van gesloten en openbare vergaderingen, door leesgezelschapen, 't zich abonneeren op onze uitgaven, verspreiding van geschriften, ook rinantieele steun, ijverig 't hunne doen, opdat die roeping worde volbracht, en alzoo niet de christen (met welke mooie namen ook genoemd) maar de Christus worde verhoogd, gepredikt en (mocht 't zijn ook kerkelijk) beleden. Of nog spoedip de dag mocht aanbreken, dat in Nederland niet een of andere christenpartij, maar God alleen groot zij. Want die dag is tegen allen hoogen berg

(Jes- 1II—22), ook tegen allen hoogen „christelijken" berg.

Als ecliter ook elders dan in Zuid-Holland iemand zich van het bovenstaande iets aan te trekken heeft, (en wie is, ook hierin volmaakt-?) late die het zich aantrekken. N.l. op de goede manier, met de goede toepassing.

„Neem dan uw handschrift en schrijf haastelijk," wat gij te schrijven hebt, en voldoe, wat gij te voldoen hebt. Buiten Zuid-Holland of Friesland zende men de verschuldigde gelden (zie boven) per postwissel of per giro aan Mr. J. Brunt Izn te 's-Gravezande (Giro no. 50366).

Mogen we tegelijk nog even herinneren aan

geen onze secretaris Ds. Groot Enzerink te Leiden vroeg. Laten afdeelingssecretarissen dan vandaag (in ieder geval van de week) even korteliik opgeven per briefkaart of brief: ledenlijst (eventueele veranderingen), vergaderingen, sprekers, onderwerpen, inkomsten en uitgaven van het verloopen vereenigingsjaar. Dan is alles ineens klaar verslag en rekening. Dat is voor u een kleine moeite, en 't bespaart groote moeite aan hen, wien gij het zendt.

Doe het nü.

P. S. 't Bovenstaande was al verzonden, vóór dat de opwekking van onzen Secretaris in 't voorgaande nummer verscheen, 't Wordt daardoor echter niet overbodig, tenzij voor hen, wier ijver het overbodig maakte.

R&d.

Heden ontsliep in de volle verzekerdheid des Geloofs, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

BOUWE RONDUITE,

in den ouderdom van bijna 81 jaren, na een genoegelijke Echtvereeniging van bijna 56 jaren.

Uit aller naam: D. RONDUITE— v. d. Berg.

Makkum, 17 Maart 1926.

W. SPAANS

BEGRAFENIS ONDERNEMER

SCHEVENINGEN MAASWIJKSTR. 134 TEL. 54207

Vervoer van en naar alle plaatsen in ons land per lijkauto.

BpjSNj. B. WULTCRSKSBBJ

GÏÏ® groningen fif) ((!• x>en haag

TEKST EN UITLEG. Praktische Bijbelverklaring door Dr. F. M. Th. Böhl en Dr. A. van Veldhuizen.

I. Het Oude Testament. Verschenen:

Dr. F. M. Th. Böhl,

Genesis, deel I.

Dr. F. M. Th. Böhl,

Genesis, deel II.

Dr. A. van der Flier G.Jz.,

Jesaja, deel I.

Dr. Th. L. W. van Rave-

steijn, Jeremia, deel I.

Prijs per deel, geb. f 2.90

Bij inteekening op de

serie f2.75

Bij inteekening op de serie v. inteekenaren N.T. f2.50

II. Het Nieuwe Testament. Elf deelen.

Prijs per deel, geb. . f2.90 Bij bestelling van de geheele serie f2.50

uitgave van j. b. wolters groningen - den haag

J. G. en P. K. MENSINK

■ ARCHITECTEN HNH Kerklaan 8 HhH APELDOORN HBSi

KERK- E.N SCHOOLBÜUW

INGEZONDEN.

Paschen en Inwendige Zending.

9.?.n^raa' voor Inwendige Zending en Christelijk Philantropische Inrichtingen (gelijk als bekend mag verondersteld) een poging doet aan Paschen de gedachte van de Inwendige Zending vast te koppelen en zoo mogelijk !n alle kerken van ons land met Paschen voor de in den Centraal Bond samenwerkende Inwendige Zending te doen collecteeren (evenals op Pinksteren aan de Uitwendige Zending wordt gedacht) zal het goed zijn nog op twee dingen te wijzen Ten eerste op de eenheid, die in den Centraal Bond is bereikt.

. % Congres te Stockholm werd voor

de Christenheid van heel de wereld verondersteld dat de eenheid in het practisch Christendom kon worden gevonden. In ons kleine land blijkt ook in het practisch Christendom hetgemakkelijkst haÏl *.e bereiken. Wie de lijst nagaat van [ de 130 thans in den Centraal Bond samenwerkende vereenigingen en stichtingen, die ziet niet enkel een groote verscheidenheid wat 't werk betreft maar ook wat de kerk betreft. En in den Centraal Bond wil men elkander vinden.

Ten tweeden op de splitsing die men zelf aanbrengen kan — d.w.z. wanneer men om een of andere reden de genoemde eenheid te veel omvattend vindt en b.v. wel voor den philantrópischen arbeid, maar niet voor Evangelisatiewerk zijn gave wil bestemmen, dan is dit heel goed mogelijk, wanneer men de bedoelde bestemming dan maar duidelijk aangeeft.

Wanneer in alle kerken op het Paaschfeest aandacht en gaven voor de in den Centraal Bond samenwerkende Inwendige Zending worden gevraagd, kan dit voor den arbeid van de grootste beteekenis worden.

Wie iets van de Inwendige Zending weet, zal toestemmen, dat op dat terrein van grooten nood gesproken worden moet. Zal onze poging een voelbaren steun brengen voor vele vereenigingen

hohi! Jnge?-' die het in dezen tijd zeer moeilijk hebben, dan dienen allen, in wier leven het Paasch¬

feest beteekenis heeft, den schouder er onder te zetten.

Het adresvan den Centraal Bond is Stadhouderskade 137 Amsterdam en het gironummer 21073.

ONS BLAD.

Hoe lang 't geleden is, dat ik voor de uitgave van ons blad iets vermelden mocht, weet ik niet. 'k Hoop, dat men ons wel weer eens wil gedenken. Van Ds. N. L. te N a d. IJ ontving ik met veel dank f 10.—, te verdeelen tussehen Ons Blad en Bijzondere Leerstoelen.

Ds. Groot Enzerink, Postgiro 45132. Penningm.

KERKNIEUWS

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: IJhorst: H. H. Baudet te Arum; Ritthem: B. J. van Garderen te Nieuwen St. Joostland; Barneveld: J. J. Timmer te Ermelo; Bergschenhoek: D. Plantinga te 1 Elburg; Oud-Vosmeer: F. de Gidts te Goederede.

Aangenomen naar: Woudrichem: A. van Willigen te Nieuw-Beijerland; Wagenborgen: A. M. v. d. Most van Spijk te Opwierda; Haarlem: L. D. Poot te Amsterdam en H. e' Beker te Gorssel; Leeg en Hoogkerk: M. C. Slotemaker de Bruine te Ter Kaple; Frederiksoord: H. Buiskool te Zijpe.

Bedankt voor: Den Bommel: W. J. Lokhorst te Delfshaven (verb. ber.); Brielle: D. Hofstede te Noordwijkerhout; Bussum: Dr. W. Lodder te Doorn; Waarder: G. Benest té Monster; Zegveld: G. Enkelaar te Ter Aar; Oudekerk a. d. IJssel: J. J. Timmer te Ermelo; Noordwijk aan Zee: J. F. Roth te Almkerk; Blokzijl: Joh. A. Raams te Rijswijk (G.).

Geref. Kerken.

Beroepen te: Velseroord: N. Willemse, cand. te Amsterdam; Meliskerke: J. C. Haartsen, '

cand te Souburg; Drachten: H. Velema te Noordeloos; Zaandam: dr. G. Bouma te Zwolle • Varsseveld: J. Oosterveen te Wilnis.

Aangenomen naar: Leidschendam • H J Kouwenhoven Jr., cand. te Leiden; Laar (Graafsch. Bentheim): J. Offers, cand te ivampen.

Bedankt voor: Hilversum en Helder: W. •L J- Velders te Amsterdam; Haamstede, Moogvhet, Hij laar d, Ottoland, Schoonoorden hellingen: H. J. Kouwenhoven Jr., cand. te beiden; Varsseveld: S. van Dijken te Nieuweroord (Dr.); Oud-Vossemeer: E. J. van Voorst te Kootwijk; Kollum en Delft: J Wijmenga te Charlois.

Pensioenraad der Ned. Herv. Kerk.

De Pensioenraad deelt in het „Weekblad der Ned. Herv. Kerk mede, dat 707 predikanten hun premie aan het pensioenfonds ten behoeve

hpJLm Pr4d'kanten.de; Ned; Herv. Kerk hebben betaald, 377 verzuimden dit nog en met een 1 u-tal wordt nog gecorrespondeerd.

Op grond hiervan is geconstateerd, dat dit 1 aantal deelnemers de soliditeit van het Fonds al!etl deele, kan waarborgen, zoodat de zaken het Fonds voortgang kunnen hebben zonder bijzondere maatregelen van risico-overdracht

Aan hen. die nog geen besluit hebben benomen wordt nog éénmaal de gelegenheid gegeven hun premie te voldoen en wel vóór 1 April. Daarna kan de gelegenheid tot deelneming niet meer worden verlengd, tenzij van een goede gezondheid blijk is gegeven.

Ds. S. H. J Voors, Ned. Herv. pred. te Opperdoes, die op 11 Maart j.1. toezegging van beroep ontving naar Lutten (Ov.), heeft omtrent dit beroep nog geen beslissing genomen.

Gisteren herdacht ds. W. Magendans, Ned Herv. predikant te Achlum (Fr.), den dag waar^ J'aar a'daar zijn ambtswerk aanvaardde De jubilaris heeft thans 35 dienstjaren "drd„e achtereenvolgens de gemeenten Enter (1891) Oosterzee (1894), en Achlurn vanaf 24

ONESIFORUS-BANK

MIJ. TOT GELDVERSCHAFFING VOOR KERK- EN SCHOOLBOUW

UTRECHT

Geeft uit:

4'bpCtlQ-JARlfiEQBLIBATlES

in stukken van f1000.—, f50C.~ f250.— f100.— en f50.—

PROSPECTUS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR BIJ DE-DIRECTIE G3 DER BANK, VOORSTRAAT 78, UTRECHT (ïï)

0

Orgel aanbieding

1 spel Orgel 4 registers f 95

2 spel Orgel 11 registers - 175

2J spel Orgel 14 registers w.o.

Harp -245

3 spel Orgel 15 registers w.o.

Harp en Fluit - 260

4£ spel Orgel 21 registers w.o.

3 Harp registers - 395

43/5 spel Orgel 22 registers w.o.

Harp, Bourdon, Cello, Fluit - 395 Twee Klaviers 6 spel Orgel 21 registers - 675

Vijf jaar gar. Gemakkei. betaling.

Firma MART. VERMEULEN Orgelfabriek Woerden.

NIEUW verschenen:

in het land van

GUIDOGEZELLE

door H. S. S. KUYPER.

Tweede omgewerkte druk met inleiding van GEERTEN GOSSAERT.

352 ke"s,rd f 1.90

Uitgave La Rivière & Voorhoeve Zwolle - Postgiro 8419.

E[ïDlIDIIDQDIIB03(ïDÏ!DQD[iilGIÏ[iD[ïDDÏ)IIDfnJlïD!IDïïDQDlI0(ïDIID(iDliDIïD(ïDIiï]QDQ3EDIID(IDïïDG3

gj 1 APRIL verschijnt de TWEEDE AFLEVERING van 0

1 ONDER EIGEN VAANDEL i

1 SSTOHKBB ~ JRMEI

Qjj met medewerking van: Dr. J. Cn.Kromsigt; Dr. P.J.Kromsiet- Dr ir i m r> d cf' Oorthuys; Dr. H. Schokking; Dr. F. W C °L Schulte' rfn | Ds. P. Schumacher; Ds. Mr. N. G. Veldhoen; Ds. JW.' Verschoon 1

DU 0

qt] Inhoud 2e afl.: [ïïj

?H'aL' Haitjema- — Opstanding. ®

M MÖrnay!AN Brugghen- - philippe Du Piessis |

03 Dr. J. de zwaan. - Paulus en het Evangelie. 1

Q3 Ui. Th. l. Haitjema. — De theologie van ica-1 s

I 1

0 ED

0 r!nnPnPCQtp!f,nrflKngH per post f 5-50' Buitenland f 6.00 - ®

0 voorradig H 60 Afleveringen afzonderlijk voor zoover j|

[| Uitgevers: H. VEENMAN <£ ZONEN - Postrek. 12940 - Wageningen @ qt) 03 (ïï| — EO

■g De eerste aflevering wordt ter kennismaking 1

£77j ——— toegezonden na ontvangst QD

| Een boekwerk van 88 bladzijden van slechts 70 Cent §

DIQDQDGIJOïlQjllïDQDiniIïDCDtlDiniIiDIiDCïDCïDQDIIDOaiIDtüIOIïnDlIDQDOïltïDIiDiniQDnDIIDIIDlïD^

Doet uitreiking aan de nieuwe lidmaten van:

OE EERSTE BELIJDER

door Dr. A. TROELSTRA, Pred. te 's-Gravenhage

TER HERINNERING AAN HET AFLEGGEN VAN DE

GELOOFSBELIJDENIS

In deze uitgave is gelegenheid gegeven tot inschrijving van naam en geboortedatum van het nieuwe lid, alsmede voor vermelding van plaats en datum. Tevens is er ruimte gelaten voor handteekening v. d. predikant.

Prijs 25 et.; bij 25 ex. a 22\ et.; 50ex. a 20 ct.; 100 ex. a 15 et. H.H. Predikanten op aanvraag een ex. ter kennismaking

Uitgave: H. VEENMAN & Z0NEN,Wageningen-PosM.12940

Uitgeverij „GELOOF EN VRIJHEID"

le Pijnackerstraat 102-106 - ROTTERDAM Voor slechts f5»50 kunnen wij geveni

Pater Chiniqui: Vijftig jaren in de Kerk van Rome f i 50

Pf jrfgoder'j van het pausdom en de redenen, waarom ik nooit

tot de Roomsche Kerk zal terugkeeren n 50

Prof. H. H. Kuyper: Het zedelijk karakter der Reformatie '. "- f75

Dr. F. J. Krop: De Bartholomeüsnacht .... 0'kq

Het „tijdelijk" gezantschap bij den Paus n-ji

Rome door zichzelf veroordeeld [ -015

Het gevEd van de Schoonderloostraat 66, of: De Missie onder

de Nederlandsche „Heidenkinderen" .01*;

Ds. G. H. Wagenaa/: Priester of Dominee.... " (]';3

Dr. G. Oorthuys: Rome's Eucharistie getoetst aan GodsWoord -0 4o

Ds. H. E. Beernink: Het Eucharistisch Congres te Amsterdam ' 0'^

Ds. H. Bakker: Het a.s. Eucharistisch Congres .025

Na het Eucharistisch Congres

De subsidie aan de Roomsche Universiteit' " 0'i5

Een gewezen Roomsch-Kathofiek: Is de Paus van Rome de' p'laat'sbê-

kleeder van Christus op aarde? (Inleiding van Dr. F. J. Krop) - 0.30

Dr. P. J. Kromsigt: Protestanten vereenigt u! -0 15

Mgr. H. J. T. v. Vlijmen, O.-Katholiek, bisschop van Haarlem en Dr.

F. J. Krop: Waarom bondgenooten? ' .non

De Eucharistie of het Misoffer van de R.K. Kerk n'nc

Dr. J. J. Woldendorp: Jan de Bakker J!' 2

H. Bakels: Anneke's vuurdood o io

G. Westmijse: De marteldood van den Rooden Kuiper en jan de Bakker - 0 10

Samen f8.—

voor slechts f 5.50 bij vooruitbetaling.

Belijdenis-Geschenken

De Kruiswoorden Rondom de Kribbe

door zeven Haagsche predikanten door zeven R 'damsche predikanten UnnUnnMÜJMU» PrÜ« ïngen. f 1.90 - geb. f2.60

Van Hoogtijd tot Hoogtijd H. veenman & zonen

door acht A'damsche predikanten WAGENINGEN ■ POSTR.12940