is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 38, 1925-1926, no 1963, 20-05-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der partijen is. Als er ééne partij is die ^kan^er met^ altijd tot gun zijn, ziet Pales^tma heeft met één enkel uur afzonderen" om tenmmste

nog iets te wachten heeft van den staat, men vanzelf wel m dat zij landbrug tusschen Afrika en iets te vertellen van de planting der Kerk

dal is het de Roomsche Staatspartij, alleenmaar laatwordt, in ons land onder onze Heidensche voor-

Niet omdat de overheid voor het Roomsche van Gods genad«• aanleiding aan van des te meer gewicht wordt Palestina, ouders en van hare hervorming m dezesbeginsel meer genegenheid zou bezitten geieden gaf deze toestand aanleiding aan g PlumcrM benoeming tiende eeuw.

dan voor eenig ander beginsel, maar omdat een kring van ^e^en'et ffen waren, vooral confessioneele belangen hebben ge- Daar komt nog bij dat voor dit onderin de praktijk de druk van dertig vamer- erns sluiten en naar middelen wogen. Had men voor de eerste maal om wijs ook de leermiddelen ontbreken. Ds. leden heel wat te zeggen heeft. . • m daarin verandering te de Zionisten te believen een Jood aan- Stigter heeft nu zijn uitnemende boekje Van de Synode onzer kerk mocht men uit te zien om daa tot°een gesteld, zoo thans om den paus te behagen, geschreven, maar zoo iets bestond er

redelijkerwijze verwachten, dat zij mede de brengen. Zij gaven den^ stoot tot een gstei^^ P ö vroeger niet. En ook dat boekje van Ds.

koe bij de horens vatten zou. Maar het beweging, die _zijLa rukken dat zii' Door twee bezwaren wordt het Zionisme Stigter kan men niet overal aan iederen

richtingsverschil, de geestelijke verwarring waardoor zij ™Wen u _ , J H eene ig; men heeft ld ieeriing in handen geven; daartoe is het te

en het onderlinge wantrouwen belemmeren noch voor e,sn 13eP^;dejezin^te, noen voor Qm de Zionistigche p]annen ten dik en te duur. Met dat te dik bedoelen

dit hoogste college onzer Kerk blijkbaar bij een P^J wilden arbeiden uitvoer te brengen. De grootste moeilijk- wij niet, dat er te veel zou instaan, maar

haren arbeid. Misschien, dat, bij de te§®n; ^ pp„-,p „„ h t de moeite waard heid echter is de tegenkanting der Arabieren, dat niet iedere eenvoudige leerling mstaat

woordige samenstelling der Synode, het de, HetdoeTvan aan wie nu eenmlal het land al meer dan is, zooveel te leeren. En met dat „te duur"

inzicht in den geestelijken nood van de is te leven en te ste™. üet^ doei^ van ^n^ ^ ^ joden bedoelen wij nict> dat het op zichzelf te

wereldstad ook ontbreekt Waarlijk, wan- W beschikbare elementen met niet Daarom bieden zij op alle mogelijke duur is, maar dat het voor vele leerlingen toch

neer men alleen maar vóór een paar jaar £ ^ 7^ ^- mfnieL tegenstand, U passief verzet bezwaarlijk is om zich een boekje van dien

had kunnen besluiten om tot de öynoae terz j: g welken aard ook tegen de Engelsche regeering, en ook door prijs aan te schaffen.

van 45 leden over te stappen htKiveel meer ond. _ êdi het door de vijanden stichting van landbouw-voorschotbanken, Overigens is het goed, dat op het nuttige

inzicht in den nood der kerk had dit tot instandhouding van net aoor ayijanaen wiau.h pnpn om de in het nauw ge- en noodige van Kerkgeschiedenis op de

kunnen schenken. Zooveel temeer valt °?rankrijk braehte Arabische landbezitters ervoor te Catechisatie voortdurend de aandacht

het te waardeeren, wanneer Dr. P. J. de Reforma ^ .. J bewaren hun land bii geldverlegenheid worde gevestigd. Onbekend maakt onbe-

Kromsigt niet verslapt, doch opnieuw bij Wel eigenaar ig zijn ce me ^ A aan Joden te moeten verkoopen. mind; dat geldt ook van onze kerk. Daaren-

onze kerk aanklopt om een meer passende bedoor La ause geve,g j ter^ein £ Het is bekend hoe onze vroegere land- tegen hebben wij gezien, dat waar geregeld,

inrichting onzer Hervormde Kerk. willige p , o-enont Dr Israël de Haan die in 1919 aan de hand van Ds. Stigters boekje,

Evenwel, ondanks al deze beletselen^ "X™ ° onderwijs-en opvoedings- als geestdriftig Zionist naar Palestina Kerkgeschiedenis wordt onderwezen, bij

56t t6S; het^ aUereerst aan de orde taak is krachtig door haar aangepakt. Er toog, door zijn ervaringen van de Zionisten de jeugd een wonderbare liefde voor onze

i lï wtdt De ïrl AmlL is een school gesticht voor opleiding; het opgedaan, daar zoozeer werd ontnuchterd Vaderlandsche Kerk ontwaakt.

gesteld woidt. De groei van Amsteru lpprwo„rammf dier school komt vrijwel dat hij veranderde in een der heftigste En dat moet het worden. .

vordert bij den dag; er dient een pla overeen met dat van een Theologische tegenstanders van hun beweging, zelfs in Niet: we zullen toch nog maar bij de

komen, waarnaar men de kerkelijk: gFaculteit Zii moet voor de veelvoudige een der meest besliste leiders van het oude Hervormde Kerk blijven; hoewel:

meente wil bewerken en uitbreiden werkzaamheden in de gemeenten en voor orthodoxe Jodendom tegen het Zionisme, eigenlijk zit ze vol gebreken en is ze niet

slechts een plan, maar ook hoofde g hetgeen de oorzaak werd van zijn ver- half zoo goed als de Gereformeerde Kerken,

handen, die het ten uitvoer brengen. De den Evangelisatiearbeid voorbereiden. m0Qrdi Wie zóó denkt of spreekt is een lam-

Synodeis en blijft het hoogste college in Sinds hare stichting heeft LaCausemeet ï*oordmg. Hervormde, aan wien zijn kerk niet

onze tegenwoordige kerkinrichting. Ook dan 3000 medearbeiders gewonnen waar- sGr. veel heeft en die bij alle voorkomende

het meest verantwoordelijke. Zij kan en onder 100 colporteurs. Buiten de Parijsche gelegenheden, als het er op aankomt,

mag den kerkenbouw in onze groote steden VRAGENBUS. danst naar de pijpen der Doleerenden.

niet over haar kant laten gaan. 40 plaatselijke groepen veispre:id. Neen, het moet wezen een:

Intusschen hebben we het gemeentere Hoe;mer. over:de*>^m^thoden^k denken ^ de „Wij geven haar niet oTer."

Dat allereerst. Ds. van Hoogenhuyze her- E dfc;n T van een jaar ongeveer Ik las, dat de Hervormde Kerk in hare kanten de jeugd opleiden op de ctechisaties.

mnert nog eens aan verschillende belang- aat, j £ j h ft at La Cause reglementen voorschrijft dat aan de catechi- Wanneer zij zoo arbeiden, de predikanten,

rijke giften, in de laatste jaren ontvangen, 5 . P „itsnraak vaneen harer warme santen onderwijs zal worden verstrekt, dan zal de Gereformeerde collega niet goed-

o a. f 100.000, in 1911 voor een nieuwe *aar <le ^f^che VcZ van evlngtli- ook in de Kerkgeschiedenis; dat ook de keurend knikken, maar misschien zeggen:

predikantsplaats geschonken. Mooie pr v 'worden« De tijd zal dit uitwijzen. Kerkeraden in den beroepsbrief van de die kerel, daar hebben we niets geen steun

tische wijkgebouwen kregen we, meer dan satie zal worden . JJe tijd zal uiw j leeraarg eigchen dftt zij in die kerkgeschiede- van te wachten. Maar zulk een uitspraak

één Er kwamen m de laatste 3aren l Palbstina. Uitzichten en bezivaren van nis onderwijs zullen geven, waartoe die geldt bij ons als een ridderorde voor dien

faafaÏ^Sm ™Hi'ag geeft op dit ge- het Zionisme. Het was den 2den Nov. van leeraars zich alsdan door onderteekemng predikant, want wij voor ons weten geen te langzaam. J-»en mdg geciu ^ ö • j. sehrift.eliik verbinden Hoe is het in erger ding dan een Hervormde domme,

bied een goed voorbeeld; we herinneren het vorige jaar acht jaar geleden, sinds ook schritteiijK veroinaen. xioe is ne* p eisenliik de catechiseermeester is van

ons uit den laatsten tijd de afbeelding de Engelsche regeering midden in den verband daarmee te verklaren, dat onder Afgescheiden dominé

van de nieuwe Juliana-kerk. Ik lees van oorlog, toen Engeland behoefte had aan scheidene predikanten van den Gerefor- den Afgescheiden domme.

Hilversum, hoe, toen er een nieuwe kerk Joodsche leeningen, de Joden, voor zoover meerden Bond daarmee volstrekt geen Wat n mensch doet, dat moet hij geheet

■ian den Diependaalschen wee moest ge- zij Zionistisch zijn, als zelfstandig volk rekening houden en zich eveneens bij he ■

bouwd^ woS ^Smand den pfijs van d^n erkende en hun' Palestina aanwees als stellen der belijdenisvragen allerlei vrij- Laat zoo iemandld™ 1»^ maar dade-

grond kwam neertellen bij den voorzitter: „nationaal tehuis". Het aantal Joden m heden veroorloven? lijk atgescheiden worden.

f 10 000 En van Apeldoorn, waar men bij Palestina is thans niet grooter dan vóór Antwoord. Hoe de Bondspredikanten „ , , _

één ' omgang voor een nieuw te bouwen den oorlog. Maar toch zou het onjuist zijn hun taak wat betreft het geven van onder- Van H hoorde een Ethisch prediker,

Wk f 2?000 Inzamelde daarom te willen beweren, dat de Zionisten wijs in de kerkgeschiedenis plegen te ver- die vele treffelijke dingen verkondigde

Zoo isdan noodkdat men, indiener totnogtoe op geen resultaten kunnen vullen hebben wij eigenlijk nooit gehoord, maar die, sprekende over het komen tot

nn^^^niffe Hrfde tot onze Hervormde Kerk wijzen. Neen veel is hun inderdaad rteds Maar één ding mogen wij zeggen: indien de zaligheid, zeide: iemand sprak tot mij:

nog eenige lietde tot onze nervorma y;; P1,;T1 „esiaa^d een belano-rijk zij waarlijk daarin feilen, zijn zij toch de domme, het is toch genade; Gods genade

=Zr^6"FmrktX a£^: StnSrd7nd^frdrXn wel eenige» On» vrager ibrijfl dat Inj moet het toeh doen daarop wa8 mijn anV

schriftie door' intLSnbüjetten van dui- de Oost-Joden voor hun doel te winnen, zes jaren te Putten de catechisatie heeft woord: ja, het genade, maar dan zeg k u

zend tot één gulden gemikkelijk genoeg. Het is hun gelukt een Zionistisch volks- bezocht maar nooit werd daar over kerk- tevens: gij moet zelf gewilhg zijn om u te

Maar idine poging moet uitgroeien Plan- vermogen byeen te brengen en zoodoende geschiedenis gerept. Vandaar, «lat er ook bekeeren en uw heil m Christus te zoeken

zSd Xn-West ze roepen om vervulling aldoor meer land, onlangs groote en vrucht- geen liefde werd gewekt voor de Hervorm- en zoolang dat niet het geval is, is geen

£^ den^ nood De^^VerkSHrlag in d! bare terreinen ten Zufdel van Haifa en de Kerk, die oude planting des Heeren." macht in den hemel in staat om u tot

groote steden vraagt onze volle aandacht, evenzoo Noordelijk tusschen Haifa, en Dat gelooven w,. Maar t is to^ -et ot^niet, wat mankeert

Amsterdam. H. Bakker. Akko, aan te koopen. Het is hun gelakt, aitija »emih d,d,n neiae [,oi ue iveiü, ui

al deze uitgebreide landaankoopen zoodanig de predikanten van het geven van speciaa er aan.

— als volkseigendom vast te leggen, dat zij onderwijs m de Kerkgeschiedenis afhoudt. Antwoord. Dat geen macht er tot; 111 staat

BUITENLAND. niet meer aan niet-Joden molen verkocht Vaak is 't ook gebrek aan tijd; wij bedoelen zou zijn is wat kras gezegd Als God wilde

worden. Rekent men ook de kleinste niet aan tijd voor de predikanten, maar aan getzij met eerbied gesproken!) dan zou

Frankrijk. Een zware strijd. Het Pro- nederzettingen mee, dan is het hun gelukt tijd, beschikbaar voor het catechetisch onder ij ze s en c uive in en eme unnen

testantisme in Frankrijk doorleeft moeilijke sinds het sluiten van den vrede 40 Joden- wijs. ' a ■ ij moe en e er LJ

tilden Een langdurige en hardnekkige dorpen in het land te stichten. Van nog Ten platten lande begint de catechisatie voegen) die hemel dan voor Satan geen

vervolging heeft zijn groei tegengehouden; meer beteekenis zijn de stedelijke resul- meestal pas laat in het najaar, als het huis- hemel zou zijn; want de zaligheid is maar

temidden van een aanzienlijke meerder- taten, daar er altijd meer Joden worden bezoek is afgeloopen, stel omstreeks begin met alleen het zijn opeen zeker e plaats

heid van Roomschen en van materialistische heengetrokken naar de handelssteden dan November. Dan komt er omstreeks eis aig ei , maar oos envoora. e

vrijdenkers die het bestrijden, is het achter ploeg en egge. Aan de zee hebben zij mis, één of twee weken stilstand. En als zijn.meen toestand van zaligheid; nd. het ineengeschrompeld tot een kleine minder- uit een kleine Joodsche voorstad van Jaffa het voorjaar aanbreekt en de werkzaam- verzoend zijn met God en met Zijn Woord heid Samenbinding ontbreekt. De Pro- een aparte moderne stad geschapen, die heden op het land weer gaan beginnen, en wegen.

testanten in Frankrijk leven feitelijk in onder den naam Teil Aviv tegenwoordig dan ziet men de rijen der catechisanten Wat God kan aten wij nu echter rusten, de verstrooiïn- en dit levert een groot al grooter is dan Jaffa zelf en 24.000 wekelijks dunnen, totdat de predikant om alleen te blijven bij wat God doet. o-evaar voor hen op. Voor 4000 gemeenten inwoners telt. En Jeruzalem zelf is naar zich genoopt ziet de catechisaties maar En dan geven wij het toe: God brengt geen bestaan er nauwelijks meer dan 2000 het bevolkingsgetal thans een overwegend te sluiten. menschen tegen wil en dank in den hemel;

bedehuizen Hieruit volgt, dat het voor Joodsche stad. In Groningen werd schrijver dezes ver- n.1. met m dien zin, dat die menschen

de meesten onmogelijk is aan eenige godsdienst- Het aantal Joden wordt in Zionistische rast door de mededeeling dat de catechi- onwillig zouden blijven^n zoo, ten eenenoefening deel te nemen. Dit moet tot achter- bladen geschat op 18 millioen. Van den satie altijd duurde ,,tot Smte Gories ÏNooit male onwillig, m de

uitgang leiden; werkt en versterkt de H. grond van Palestina is tegenwoordig één .van mijn leven had ik van een heilige gezet. hp7wanr tpwpn

Geest het geloof niet door de verkondiging vijf-en-twintigste Joodsche eigendom. De van dien naam mogen hooren. Maar na Maar waar wij Jtrlilfc,.' ilnnc

des WoOrds? Zoo dolen dan vele Protes- vlakte van Jizreël is het voor den graan- eenige naspeuring, kwamen wij te weten, hebben is dit, dat die preaiKer aoor zoo tanten in de verstrooiing rond als schapen, bouw bij uitstek geschikte jjdeel van het dat dat een verbastering was van Sint te spreken, e voors e e, c so ca t die geen herder hebben. Het resultaat land. De helft dezer vlakte behoort wel Gregorius, wiens naamdag, als wij ons wel hij bestrijdt de Lrereiormeerae leer zou zijn. laat zich wel van te voren vaststellen. De aan de Zionisten. In de communistische herinneren, viel op den 12den Maart. Want dat is nie .

eerste generatie mag nog min of meer Zionistische nederzettingen voelen zich de Dat was daar, misschien sinds eeuwen, De Gereiormeci e eer is we , ca e den haar omringenden invloed van Rome nieuwe bewoners best op hun gemak. Dit dus de dag der sluiting van de catechisaties gevallen mensc 1 onwi ig is om zie te en de materialistische vrijdenkersideeën is te begrijpen, wanneer men bedenkt dat geweest. Wie na dien datum nog wenschte bekeeren en e ge ooven en a nj uit weerstaan de ldnderen geraken straks deze menschen grootendeels uit Oost- te catechiseeren was eenvoudig iemand, zichzelf ook nooit daarin tot verandering geheel onder de macht van hun omgeving Europa afkomstig zijn, waar zij steeds in die niet wist hoe het behoorde, of een hoogst komt. Ü.n toch is t ook weer de Pretoren liaan voor het Protestantisme verloren, armoede en druk hebben geleefd. onredelijk mensch. Stelt u voor: catechi- meerde leer niet, clat die onwillige mensch In de statistiek noemt men dit verschijnsel De vorige stadhouder, Sir Herbert Samuel seeren na Sinte Gories! „Doar hewn wie nu tegen mt en dank dooi God zou worden den stilstand van het Fransche Protes- behoorende tot de rijke Londensche Joden- jao nog nooit van 'heurd." zalig gemaa ^t. Ür is, om tot Lrod te komen, tantisme. Sedert een eeuw is het, ondanks familie Montague, is aan het einde van zijn Waar de jaarlijksclie tijd voor de cate- voor ons een mac ï ig,e trekking van Gods den — zij het ook zwakken — aanwas der vijftigjarig bewind afgetreden. Zijn op- chisaties nu zoo klein is, eigenlijk met meer kant noo ig. ( iemand kan tot mij komen, bevolking, niet toegenomen. volger is een militair, de vroegere comman- dan 15 tot 17 leeruren per jaar, is al die tenzij dat de Vader hem trekke). Evenwel, Wanneer men verder in aanmerking dant van Malta, maarschalk Plumer. Bij beschikbare tijd wel noodig om althans God trekt den zondaar (met eerbied geneemt dat het Protestantisme nog in een zijn verkiezing zullen wel militaire over- eenige kennis van de geloofswaarheden in sproken.) niet bij de haren in den rechten vrij groot getal confessies gesplitst is, die wegingen mee in het spel zijn geweest, te prenten, en daar komt men aan de kerk- weg, maar God trekt hem bij het hart.