is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 38, 1925-1926, no 1974, 05-08-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zal ook iedren Zondag weer,

Dien wij ontvangen van den Heer,

Zijn Geest ons steeds geleiden.

Dan zal ook verder iederen dag, Wat ook onz' werkkring wezen mag, Die Geest niet van ons scheiden. En na deez' aardsche pelgrimsreis, Aan 't einde van ons leven,

Dan zal de Heer het paradijs,

Zijn hemel, aan ons geven.

Den hemel, ja het is gewis,

Dat wij het ons herinneren,

Daar komt niets in dat onrein is, 't Is de erfenis van Gods kinderen. Gij, die den Heer van harte vreest, Wilt toch steeds bidden om Zijn Geest, Dien Geest van God gegeven, Dan wordt Zijn liefdedienst een lust, Dan wacht ons aan de gindsche kust, Het heerlijk Hemelsch leven.

O. J. S.

III. Schriftelij k-practisch.

LEESTAFEL»

CONFESSIONEELE VEREENIGING.

Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur stelt zich voor om in

de maand November gelegenheid te geven tot

't afleggen van het examen voor godsdienstonderwijzer der Conf. Vereeniging.

De eischen voor het examen zijn:

I. Theoretische.

а. degelijke kennis van de Bijbelsche Geschiedenis van Oud- en Nieuw-Testament;

б. kennis van de belijdenisschriften der Ned,. Herv. Kerk, inzonderheid van den Heidelb. Catechismus;

c. de hoofdlijnen van de Geref. dogmatiek;

d. overzicht van de Gesch. der Ned. Herv. Kerk, ook kennis van den tegenwoordigen toestand;

e. de hoofdpunten der catechetiek.

II. Mondeling-practisch.

f. bedrevenheid in het vertellen van Bijbelsche Geschiedenis;

g. bekwaamheid om een eenvoudig niethistoriscb hoofdstuk der Schrift mondeling toe te lichten (hiertoe worden 4 hoofdstukken uit het Oude en 4 uit het Nieuwe Testament den examinandus minstens 6 weken vóór het examen opgegeven);

h. het op schrift brengen eener bijbellezing (keuze uit drie onderwerpen).

Zij, die dit examen wencchen af te leggen, worden verzocht zich schriftelijk daarvoor op te geven vóór 1 October bij ondergeteekeide. Zoo spoedig mogelijk ontvangen zij bericht, op welke datums het examen D.V. zal worden afgenomen, terwijl hun dan tegelijkertijd de in g. genoemde Capita worden opgegeven.

Ds. Gkoot Enzbrink, Leiden, Witte Singel 106. Secretaris.

FONDS VOOR KERKELIJKE EN KERKRECHTELIJKE GESCHRIFTEN.

Van de heer H. Veenman Sr. te Wageningen f 2.50. Dit is de eerste gift van een niet-predikant voor dit fonds. Mogen nu nog vele gemeenteleden, die toch wel gevoelen zullen voor 't groote belang: propaganda door de pers, nog volgen. Inderdaad, „les idees marchent"! Zie ons artikel: Een misverstand. En daartoe wilt ook gij wel helpen, niet waar, vriendelijke lezer? Wat dunkt u van vacantiebelasting (zeker percent van uitstapjes etc.) ? A'dam, Keizersgr. 437. P. J. Kromsigt. (Postgiro 21587).

ONS BLAD.

Met vriendelijken dank ontvangen van Ds. Loran te De Lier uit de Kas voor inwendige Zending f 5 voor „de Gereformeerde Kerk" en f 5 voor Bijzondere Leerstoelen, waarvoor Ds. Klomp van Aarlanderveen mij f 10 zond, deel Pinkstercollecte.

Ds. Groot Enzerink Penn. v/h. Comité.

Leiden, Giro 45132.

BIJZONDERE LEERSTOELEN.

Met hartelijken dank ontvangen door den Heer F. Reidsma te Parrega namens den kerkeraad aldaar f 5.—

Met verdere aanbeveling,

Leiden. J. Schokking.

Men meldt ons: Binnenkort zal bij de uitgevers H. Veenman & Zonen te Wageningen verschijnen een boekje, gewijd aan de nagedachtenis van Dr. B. van Meer. Het zal bevatten 't portret van den onlangs ontslapene en twee artikelen over hem van de hand van Ds. C. A. Lingbeek en Me. J. Schokking. Voorts eenige stichtelijke overdenkingen van den overleden predikant zeiven.

Karl Barth door Prof. Dr. Th. L. Haitjema. H. Veenman en Zonen, Wageningen. Prijs: ingen. f2.90, gebonden f 3.90.

't Wordt: „Karl Barth und kein Ende" — zeide men. Daarom stelden we de aankondiging van dit boek nog wat uit. 't Had die ook niet noodig om zijn weg wel te vinden. Sinds zag en hoorde ik den veelgenoemde en mijn eerste indruk was: „hier findet Karl Barth sein Ende". Maar toen juist leerde ik hem en ook dit boek over hem recht zien en waardeeren. Immers, 't is er hem om te doen om „sein Ende" te vinden. Zijn boodschap is eigenlijk geen andere dan die van Johannes den Dooper: „Ik ben die niet, maar die na mij komt.'' Ook roept hij ons predikanten en theologen toe: Uw taak is niets anders dan plaats maken en uit de weg gaan voor Hem, — dat Hij alleen aan 't woord en tot de daad kome. Zoo lezen we het, naar mij voorkomt, ook in dit boek, dat om inhoud en vorm den schrijver, om smaakvolle verschijning den uitgever eer aandoet, 't Is geen lichte lectuur, maar wie zich omtrent dezen merkwaardigen theoloog des Woords een opinie wil vormen, vindt hier het beste, zeker van het beste, dat in ons land over hem geschreven werd. Voor een deel zijn hier artikelen herdrukt uit Onder eigen Vaandel De helft is echter nieuw. Van groot belang is ook het slotartikel: Karl Barth en de theologie in Nederland. Men bestelle en leze en herleze.

J. Ch. K.

Sauliis van Tarseti als Paulus de apostel. Romantisch verhaal van het leven en werken van den apostel Paulus en de eerste Christenvervolging, door M. Beversluis. Uitgave van D. Bolle, te Rotterdam. Aflevering 1.

Ds. Beversluis, bekend door velerlei geschriften op theologisch en-spiritistisch gebied, maar die

ook reeds vroeger in romanvorm over Paulus' leven voor en in zijn bekeering schreef, heeft nog eens de pen opgevat om Paulus na zijn bekeering te teekenen. En dan in den trant van een verhaal; een roman.

Uit één aflevering valt over het geheel nog niet te oordeelen. Alleen dit: Ds. Beversluis heeft eerst het voornaamste bestudeerd van wat in den jongsten tijd over Paulus was in het licht gegeven, om vervolgens met zijn scheppende fantasie er een verhaal van te maken.

Naar wij meenen zal dit boek (behalve voor ontspanningslectuur) ook dienen om niet-gestudeerden te helpen zich een beeld van Paulus' leven en werken te vormen.

Het eigen theologische standpunt van den schrijver komt, naar ons toeschijnt, hier niet op den voorgrond. C. A. L.

KERKNIEUWS]

Ned. Herv. Kerk.

Drietal te: Vlaardingen: J. H. Th. Rappard te Barneveld; L. G. Bruijn te Oene en P. de Looze te Renkum.

Beroepen te: Opheusden (toez.): D. Th. Keek te Garderen. Leksmond: H. van Elven te Ooster-Nijkerk (Fr.). Brussel (Ned. Evang. Gem.): D. Kuilman te Borne.

Aangenomen naar: Vierhuizen-Zoutkamp : C. A. Snoep te Giethoorn. Rheden: J. H. Buinink te Meppel. IJhorst-De Wijk: P. E. C. Boonstra te Wehe. 's-Gravenhage: C. Ferguson te Durgerdam.

Bedankt voor: Nieuw-Beyerland: J. G. Woelderink te Randwijk. Wommels (Fr.): E. van Ruytenberg te Oostburg. Vreeswijk: W. v. d. Waal te Slijk-Ewijk.

Geref. Kerken.

Beroepen te: Burum: I. K. Wessels te Veere. Emmen: F. H. van Loon te Smilde. Hijlaard: B. G. de Bruijn, cand. te Purmerend. Zalk: F. Dresselhuis, cand. te Winschoten. Hoogvliet: Van Schie, cand. te Voorschoten. Rottevalle: J. H. Ankema te Enumatil. Bunschoten-Spakenburg: P. de Jong, te Almkerk. Vlaardingen: J. Vreugdenhil te Bruinisse. Nieuwland: A. Wijngaarden te Baarland.

Aangenomen naar: 's-Hertogenbosch: D. de Wit te Berlikum. Tholen: Dr. C. Veltenaar te 's-Gravenhage.

Bedankt voor: Nieuwlande (Dr.): Dr. C. Veltenaar te 's-Gravenhage. Zeist: J. van Herksen, te Hillegom. Genderen: A. B. W. M. Kok te Wommels. Epe: G. de Jager te Doornspijk. Burum: J. H. Donner te Molenaarsgraaf-Brandwijk. Zwartsluis : J. A. Verhoog te Nieuw Dordrecht.

W. SPAANS

BEGRAFENIS ONDERNEMER

SCHEVENINGEN MAASWIJKSTR. 134 TEL. 54207

Vervoer van en naar alle plaatsen in ons land per lijkauto.

J. G. en P. K. MENSINK

ARCHITECTEN

Kerklaan 8 APELDOORN

KERK- EN SCHOOLBOUW

21e JRO.

1927

21e JRG

IMMANUEL-KALENDER

onder redactie van: Ds. W. O. O. Beerekamp, Ds. H. C. Briët, Ds. N. J. Cupédo, Ds. H van Dijken, Ds. R. Dijkstra, Ds. Mr. E. D. O. van der Horst, Ds. L. J. van Leeuwen, Dr. H. J. Olthuis, Ds. Mr. N. O. Veldhoen, Ds O.Verdoes Kleijn, Ds. J. Vermeulen, Ds. H. Visser.

De inteekenlijsten voor dezen bekenden kalender, met zijn prachtig, door Isings ontworpen, schild zijn gereed. Een ieder, die er mee wil werken, en op die wijze oen flink bedrag verdienen melde zich bij de uitgevers. Als premie is er bij gegeven een keurig gebonden werk van de bekende schrijfster LINDA ERIGS, wier werken altijd gunstig ontvangen werden. Onder den titel TINE BRINK geeft de schrijfster in dit premieboek een prachtig oorspronkelijk verhaal in den hedendaagschen tijd. Een boek dat door zijn frissche, natuurlijke, vaak fijne taal pakt en letterkundig hoog Btaat. Een werk waarnaar vele handen zullen grijpen. De prijzen van Kalender en Premieboek zijn zeer laag gesteld. De kalender op grooter schild, op dikker papier dan voorheen, met helderen druk, is voor eiken dag een leidraad bij onderzoek van Gods Woord.

Kalender afzonderlijk 85 cent

Premie: Tine Brink afzonderlijk 135 „ Kalender met Premie samen .. 160 „

H. VEENMAN & ZONEN-WAGENINGEN

Binnenkort verschijnt bij de uitgevers H. VEENMAN & ZONEN te WAGENINGEN, een boekje, gewijd aan de nagedachtenis van

Dr. B.VAN MEER

IN LEVEN PREDIKANT DER NED. HERV. GEMEENTE TE SPANNUM

waarin opgenomen zullen worden een artikel van de hand van Ds. C. A. Lingbeek, een van Mr. J. Schokking en eenige stichtelijke overdenkingen van den overledene. Voorin zal het laatste portret van den ontslapen prediker worden aangebracht.

Prijs f 1.20

Inteekening is opengesteld bij eiken solieden boekhandel en bij de Uitgevers

VIER MOOIE BOEKEN

hebben de abonné's op Callenbach's Chr. Bibliotheek in dezen jaargang ontvangen, nu zooeven als vierde deel verscheen:

DE BOER VAN DALE-HOEVE

door J. S. Fletcher,

prijs ing. f2.25; geb. f3.—. Nog is de jaargang niet compleet; als laatste deel zal verschijnen een werk van PENNING. Zoolang de jaargang loopt, heeft ieder lid, en dat kan iedereen ook nü nog worden, kans op de tweede gratis uitgeloofde

EIKEN BOEKENKASr gezwegen nog van de beschikbaar gestelde prachtige pretnieboeken. Meer dan

TWAALF HONDERD NIEUWE ABONNÉ'S werden na de verschijning van het eerste deel van dezen jaargang gewnonen, en nog zijn duizendtallen te winnen, als er slechts doorgewerkt wordt.

Catalogi met inteekenkaarten worden op aanvrage toegezonden door de firma

G. F. CALLENBACH te NIJKERK

HET HUISGEZIN ONZES HEEREN

J

door

T. STIGTER

Ned Horv. predikant Berkel en Rodenrijs

Bevat zoo helder en beslist mogelijk een populaire handeling van de

ARTIKELEN 27-29

onzer nederlandsche geloofsbelijdenis met een nadere toepassing op onze tegenwoordige kerkelijke toestanden.

Prijs f 0.35. Voor verspreiding in de gemeente bij allen, die belangstellen in den welstand der kerk, bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 0.28; 50 ex. f 0.26; 100 ex. f 0.24; 250 ex. f 0.22; 500 ex. f 0.20.

1

UITNEMEND VOOR

VERSPREIDING

ji

H. VEENMAN & ZONEN

FOSTREK. 12940 - WASEMEN

Plaats Uw familieberichten in dit Blad

Verschenen:

STEMMEN VIN 'T HEILEB BLAD

door

A. BLINK KRAMER

Hervormd Predikant te Exmorra (Fr.)

Uit den Inhoud:

I. De Heilige Schrift.

A. Veronachtzaming der Heilige Schrift.

B. Getuigenis der Heilige Schrift.

C. Onderzoek der Heilige Schrift.

II. Wet en Genade.

A. Wet en ruw ongeloof.

B. Wet en fijn ongeloof.

C. Wet en idealisme.

D. Wet en genade.

III. Het Geloof.

A. Roepstem tot geloof.

B. Geloof en de enkele mensch.

C. Onwaardigheid en groot geloof.

D. Geloof en ideaal.

E. Geloof en zending.

F. Verontschuldigingen en geloof.

IV. De Voorzienigheid Gods.

A. Algemeene en bijzondere voorzienigheid Oods.

B. Voorzienigheid Gods en twijfel.

C. Voorzienigheid Gods en zekerheid.

Prijs ingenaaid f 1.90 - Gebonden f2.90

Uitgeverij „GELOOF EN VRIJHEID''

le Pijnackerstraat 102-106 - ROTTERDAM Voor slechts f5.50 kunnen wij geven:

Pater Chiniqui: Vijftig jaren in de Kerk van Rome f 1.50

De afgoderij van het pausdom en de redenen, waarom ik nooit

tot de Roomsche Kerk zal terugkeeren . q.50

Prof. H. H. Kuyper: Het zedelijk karakter der Reformatie - 1.75

Dr. F. J. Krop: De Bartholomeüsnacht - 0.50

Het „tijdelijk" gezantschap bij den Paus . - 0.75

Rome door zichzelf veroordeeld -0.15

Het geval van de Schoonderloostraat 66, of: De Missie onder

de Nederlandsche „Heidenkinderen" -0.15

Ds. G. H. Wagenaar: Priester of Dominee -0.25

Dr. G. Oorthuys: Rome's Eucharistie getoetst aan Gods Woord -0.40

Ds. H. E. Beernink: Het Eucharistisch Congres te Amsterdam -0.25

Ds. H. Bakker: Het a.s. Eucharistisch Congres -0.25

Na het Eucharistisch Congres ... -0.25

De subsidie aan de Roomsche Universiteit 0.15

Een gewezen Roomsch-Katholiek: Is de Paus van Rome de plaatsbekleder van Christus op aarde? (Inleiding van Dr. F. J. Krop) - 0.30

Dr. P. J. Kromsigt: Protestanten vereenigt u! -0.15

Mgr. H. J. T. v. Vlijmen, O.-Katholiek, bisschop van Haarlem en Dr.

F. J. Krop: Waarom bondgenooten? -0.30

De Eucharistie of het Misoffer van de R.K. Kerk - 0.05

Dr. J. J. Woldendorp: Jan de Bakker -0.15

H. Bakels: Anneke's vuurdood -0.10

G. Westmijse: De marteldood van den Rooden Kuiper en Jan de Bakker - 0.10

Samen...... f8.—

voor slechts f 5.50 bij vooruitbetaling.