is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 35, 1922-1923, no 1776, 19-10-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IAAN ONZE ■

jB

ZONDAGSSCHOOLLEERKRACHTEN

I willen wij berichten, zoo deelt Dg. A. C. G. DEN HERTOG in de Rotter-

damsche Kerkbode mede, dat ze eens letten moeten op een mooie uitgave,

die voor ons Werk van 't grootste belang is.

Ik kreeg onder de oogen den Christelijken huiskalender „Immanuel" voor het jaar 1923. Het schild is fijn en smaakvol — de inhoud prima, de uitvoering uitnemend. Het lijkt mij toe, dat deze kalender, die bovendien goedkoop is (vooral bij groote getallen!) zich in 't bijzonder leent voor uitdeeling op het Kerstfeest. De uitgevers zijn H. Veenman&Zonen te Wageningen.

Renzenafslag Tabak, Sigaren,

100 5 ct. Sigaren Sumatra f 3% 100 6 ct. Vorstenlanden f 4.—, 100 8 ct. Modjo f 4V2 Bolknak f 4%, 100 10 ct. Wilhelm. II f 6.—, 100 10 ct. Karei II f 6.--, 100 10 ct. Bismark f 6.—, 100 8 ct. Napoleon f 5.—.

Zuivere overzeesche tabak. Krultabak 5 p. f 2,50, 9 p. f 3,25, Baai 5 p. f 3,75, 9 p. f 5,75, Portorico 5 p. f 3,50, 9 p. f 5,50.

Verzoeke bij bestellingen deze courant te vermelden. Bij afname van 300 10 pet. korting.

Groothandel Tabaksplant B. v. d. Berghstr. 134, Nijmegen.

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden:

de tweede druk van

De Twaalf Patriarchen

door

Dr. A. KUYPER

Prijs fl.00 Gebonden f l.90

Rheumathiek

jicht, spit in den rug, stijve en stramme ledematen, rug-

Eijn, verstuikingen, spierpijn, neuzingen, zenuwpijn, lendenpijn, spierverrekkingen en verder alle rheumatisehe aandoeningen en pijnen die ontstaan zijn tengevolge van gevatte koude geneest men met het heerlijke wrijfmiddel Wortelboer's Olie van Jaeoba Maria Wortelboer. Verkrijgbaar h f 2.— per flacon bij de verkoopers van Wortelboer's Artikelen.

CONFESSIONEELS VEREEN IG8NG

20e Algemeene Provinciale ledenvergadering, op DONDERDAG 26 OCTOBER 1922, in „De Dageraad", Assendelftstraat 18, te 's-Gravenhage.

Morgenvergadering te 10J uur; Namiddagvergadering te 2 uur (voor ieder toegankelijk met debat).

Referaat van Ds. C. A. LINGBEEK van Reitsum. Onderwerp: Art. 36 der Nederl. Geloofsbelijdenis.

Het Bestuur, Ds. W. DE LANGE, Voorz' Ds. D. OZINGA, Secret.

G. v. d. Meer Jr.,

OUDKERKHOF 43 - UTRECHT - TELEFOON 1285

SPECIALITEIT IN PELTERIJEN.

Groote sorteering in

Bontgarnituren en Bonthoeden

TIMOTHEÜS

Bij de intrede van den nieuwen (28sten) jaargang (1 October a.s.) vragen wij Uw welwillende aandacht voor dit mooie Tijdschrift, geliefd bij zijn lezers, met waardeering beoordeeld door de geheele Christelijke pers. Der traditie getrouw, zal de Redactie, gesteund door een grooten staf van medewerkers, voortgaan te trachten steeds het beste te geven: veelzijdig en actueel, ontspannend en ontwikkelend, iets voor Hoofd en Hart.

ONDER JEMJZALEMS POORTEN

IS DE TITEL VAN HET HOOGST SPANNEND VERVOLGVERHAAL, DAT IN HET HOOFDBLAD VERSCHIJNEN ZAL. Het verhaal speelt in de dagen der KRUISTOCHTEN en geeft een aangrijpende beschrijving van het levan en de lotgevallen der KRUISRIDDERS, in hun bijna bovenmenschelijke strijd met de Saracenen rondom DE MUREN VAN JERUZALEM.

H. S. S. KUYPER geeft brieven uit Evoléna aan een „liever thuis geblevene", terwijl een Noorsche reisbeschrijving van

dezelfde schrijfster in uitzicht is gesteld.

Van A.J.DREWESligt een reeks „Voor de rijpere jeugd" gereed.

Dr. A. DUPONT hoopt eenige artikelen te geven op zedelijk gebied, waarin o.a. behandeld worden: Gevaren voor de jeugd Verloofde menschen — Jonggehuwden — Het intieme leven, enz.

Dr. Med. J. VOORHOEVE, Schrijver van Homoepathie in de praktijk, is voornemens korte artikelen te schrijven over de nieuwste ontdekkingen op geneeskundig gebied.

Een reeks nieuwe ZUID-AFRIKAANSCHE SCHETSEN voor „Timotheüs" hoopt te geven de bekende Transvaal-schrijver L. PENNING, die binnenkort naar Zuid-Afrika vertrekt, ten einde zich eerst persoonlijk meer op de hoogte^ te stellen van de Afrikaansche toestanden.

IfD li rrUDIICCCM op Medisch, Letterkundig en Bijbelsch VnAUtNDUOOC.ni gebied, blijven steeds een GROOTE AANTREKKELIJKHEID voor de Timotheüs-lezers.

PRIJSRAADSELS en PRIJSVRAGEN worden geregeld gegeven, waarop fraaie belooningen worden uitgeloofd.

TIMOTHEÜS is uiterst billijk in prijs (slechts f2.25 per kwartaal), gerekend naar den belangrijken inhoud en fraaie uitvoering.

HIER LANGS

G. K.

INTEEKENB1LJET

Ondergeteekende teekent in op Timotheüs, Jaarg. 28, van 1 Oct. 1922—30 Sept. 1923, tegen den abonnementsprijs van f 2.25 per kwartaal. ,

Handteekening:

VOLLEDIG ADRES: (Naam, straat, huisno. woonplaats)

N.B. Wie inteekent vóór 25 October ontvangt haar LICHTDRUKKEN franco thuis.

gsggpj^ Let wel: cyt biljet uitgeknipt in open couvert (met 2 ets. postzegel gefrankeerd) te zenden aan de Uitgevers

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE

ZWOLLE

PERS-OVERZICHT.

„TIMOTHEÜS, een tijdschrift, dat reeds zoo lang bestaat en niet. is ondergegaan in zoo moeilijken tijd als wij beleven, moet er wel een wezen, dat zich door vorm en inhoud aanbeveelt; dat zich door actualiteit weet te handhaven. Het is in den besten zin des woords een Christelijke Periodiek", zoo kondigde dr. Troelstra in de ,,'s-Gravenhaagsche Kerkbode" nog kortgeleden dit tijdschrift aan.

„De Redactie arbeidt met toenemende liefde voor dit alleszins aantrekkelijke en goedverzorgde periodiek. Het wekelijksch overzicht boeit aldoor, de meditaties zijn schriftuurlijk en gezond, en de keuze van staf en stof getuigt van fijnen keur en speurzin, zegt de Hoofdredacteur van „De Zeeuw".

De School met den Bijbel:

„„Timotheüs" vervult een taak welke door geen ander Blad vervuld wordt, en vervult die in 't algemeen zóó, dat er een zegen op rusten kan en ook wezenlijk op rust."

„Lezen willen de menschen nu eenmaal. En dan liefst geen al te dikke boeken meer zooals vroeger, doch korte stukjes. Daarom trekt het tijdschrift met zijn velerlei inhoud zoo aan. Maar hoe weinig is er, dat wij met volle vertrouwen in elk Christelijk huis op tafel kunnen neerleggen.

Een uitzondering op dien regel maakt „Timotheüs". Daarvoor verdient het den dank van alle Christenen. Daarin verdient het den steun van ieder, die steunen kan.

Wij hebben opgemerkt dat het in stille oogenblikken na den arbeid een bron van veel genot is. Blijve het blad nog vele jaren zegen verspreiden in onze Christelijke gezinnen en vinde het daartoe vele lezers."

C. A. L. in de „Geref. Kerk".

Een woord van Dr. J. Th. de Visser, Minister van Onderwijs:

„Nimmer legde ik een nummer terzijde met het gevoel iets vervelends of overbodigs te hebben gelezen. Reeds dit is iets kenmerkends, dat waardeering verdient .... Ik weet zelf bij ondervinding, hoe goed het doet, eens 'n warm stukje Evangelie-prediking te lezen, temidden van den dagelijkschen sleur van het werk. „Timotheüs" was en is bij on telbaren het door God gezegend middel."

Utrechtsch Predikbeurtenblad:

„Dit Blad neemt dan ook steeds meer een eerste plaats in onder de rij der Christelijke tijdschriften." ' Ds. Quast.

Het Kerkblad (Haarlem):

„Een mooier tijdschrift voor het Christelijk huisgezin is er in ons land niet."

DE

Qe JAARGANG

VAN

Oude Paden

ORGAAN VOOR TE VERBREIDING DER GEREFORM. BEGINSELEN TEN DIENSTE VAN KERK EN VOLK

ONDER HOOFDREDACTIE VAN

Ds. J. J. KNAP

te Groningen

1 IS THANS BEGONNEN 1

g$Sj8gP* Dit belangrijke tijdschrift verschijnt om de 14 dagen met een inhoud van 12 pag., folio form.

Prijs per kwartaal f 1.25

Op aanvrage wordt gaarne

gratis proefnr. gezonden door

J. H. KOK te KAMPEN

Tracht een abonné te winnen

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen:

ONGELOOF

EN

REVOLUTIE

DOOR

Mr. G. Groen v. Prinsterer

Voor onzen tijd bewerkt en aangevuld

DOOB.

Mr. P. A. Diepenhorst,

Hoogleeraar a, d. V. U.

Royaal form. - 22 vel druks. Pr. f 4.50. In Stempelt», fö.50

Ten einde dit HOOGST BELANGRIJKE WERK onder ieders bereik te brengen, verschijnt het tevens in 11 afl a 15 cent.

Prof. Diepenhorst heeft er als 't ware een nieuw boek van gemaakt, dat staat in het milieu van den tegenwoordigen tijd. Het is volkomen gepopulariseerd zoodat het niet meer is een boek voor den man van wetenschap, maar een boek dat ook voor den eenvoudige thans ten volle bruikbaar is.

wis sSs WK jjRj XTA jStï SS» MSÏ ï™* K® Verschenen bij HERM. C0STER te Alkmaar:

„Vanwaar en Waartoe onze Bijbel"

2de omgew. en verm. druk, met foto's van Wetsrol, mummies, liandsclir. enz. 6de duizendtal door Ds. A. VERWAAL te Alkmaar. Prijs f 1.— fr. f 1.06.

Ï*. ^ ^. V-5 ÏJ ï,, 5-y, oS StfW

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden de

Tweede vermeerderde druk

VAN

VORMENïïï MANIEREN

DE EISCHEN DER WELLEVENDHEID TOEGELICHT VOOR ONZE CHRISTELIJKE KRINGEN

DOOR

ANTH0NIA MARGARËTHA

Klein 4o formaat 269 Pagina's Prijs f 2.40 - In stempelb. f 3.40

raaSS"* Alle jonge menschen U®BS' moeten dit boek in hun bezit hebben. Men koopt het voor zijn gansche leven !

# Aardappelen- en Brandstoffenhandel

«GEBR. EGGERMONT

v. d. NEERSTRAAT 78 - K. VLEERSTRAAT 102 's-GRAVENHAGE

uw nuno T7N TTIWT A TT

Uil VIAU-Vk*

NIEUWE STANDARÜ ORGELS

met 2-spei voor f 255.— contant. Salon-orgel in fijn noten kast met 3 en 3/5 spel, echt KERKORGEL GELUID voor f395.—

Speciaal adres voor het inbouwen van soloregisters

Levering ook in huurkoop tegen billijke en gemakkelijke voorwaarden

M. Reemeijer Mzn., Vogelkersstr. 30, Den Haag ^T

Druk: H. Veenman Sc Zonen, Wageningen