is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 35, 1922-1923, no 1799, 29-03-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in plaats van „laat ons" vinden we niet mooi.

Maar wie in korten tijd in de beteekenis van een deel van dezen brief wil indringen ontvangt hier een onwaardeerbaren gids.

De prijs is f 2.50.

KERK EN SCHOOL.

Ned. Herv. Kerk.

Zestal te: Meppel: A. H. Edelkoort, te Dedemsvaart, W. v. Leeuwen, te Ellewoutsdijk, J. v. Ramshorst, te Brummen, C. Koenekoop, te Biggekerke, J. Petri, te Eek en Wiel en K. Soniea, te Stadskanaal.

Drietal te: Zeist: B. N. B. Bouthoorn, te

Wapenveld, J. Bus te Ouddorp en J. G. Woelderink, te Randwijk.

Hoorn (Terschelling): F. W. Boers, te Abbekerk, G. Sevenster, te Anloo en A Veldkamp, te Dongjum.

Dordrecht (vac. v. d. Broek): S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel, te Haarlem, F. W. A. Korff, te Heemstede en J. Petri, te Eek en Wiel.

Beroepen te: Leeuwarden: G. H. Steyn, te Winterswijk. Goudriacm, Ottoland en Nederblolcland: W. Wesseldijk, te Schoonhoven. Hallum: G. Mooy te Gasselte. Wilnis: J. H. Gunning, te Lage Vuursche. Mijnsheerenland: D. Los, te St. Filipsland. Nieuw-Beyerland: J. L. de Mol Moncourt, te Heilouw. Ouderkerk a. d. IJsel: G.|Lans, secr. Geref. Zendingsbond, te Zeist.

Geref. Kerk.

Beroepen te: Silvolde: J. Hettinga, cand.

te Apeldoorn. Huizen: R. Sybrandy, te De Krim. Uithuizen: N. Postema, te Veendam. Dedemsvaart: J. H. Kuiper, te Winsum (Fr.). Schildwolde: J. Sybesma, te Burum. Ten Boer : Job. Kwak, te Culemborg. And,el: J. A. Schep, cand. te Utrecht.

Bedankt voor: Maassluis: W. Veder, te Gouda. Rijssen: W. Doorenbos, cand. te Groningen. Katendrecht: H. Th. Ingwersen, te Nijkerk. Boornbergum: C. M. Huizinga, te Hoogersmilde. Sexbierum en Beetgum en Leimuiden: S. van Dijken, te Zweelo. NieuwVennep: J. Visscher, te Hijlaard.

Chr. Geref. Kerk.

Beroepen te: Driebergen: H. Biesma, te Groningen. Maarssen: A. H. Hilbers, te Enschede.

Ds. J. Homan f

Te Blijham (Gr.) is overleden Ds. J. Homan

Herv. Pred. aldaar; voordien was de overledene te Zandt en Wirdum werkzaam en diende sedert 1903 zijne tegenwoordige gemeente.

Ds. H. Metz. f

Zaterdag is te Rotterdam in den ouderdom van 65 jaar overleden Ds. H. Metz, em. pred. der Herv. Gemeente van Rotterdam. De overledene aanvaardde 5 Febr. 1882 te Lopik de Evangeliebediening, en stond daarna te Leerdam en Schiedam en vertrok in 1892 naar Rotterdam, waar hij 1 Juli 1896 emeritaat verkreeg om gezondheidsredenen.

Ds. H. van Essen f

Te Oudelande is overledén Ds. H. van Essen, pred. der Herv. Gemeente aldaar. Hij diende tevoren de gemeenten Nieuwvliet en Hoedekenskerke, en zijn laatste gemeente , Oudelande sedert 10 Oct. 1921.

DANKBETUIGING

Voor de zeer vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen innig geliefden, onvergetelijken Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij U onzen hartelijken dank.

Mej. de Wed. A. GROENESTEIN— Neeleman Kinderen, Behuwden Kleinkinderen

Boskoop, 28 Maart 1923.

Heden is verschenen:

GEBEURTENISSEN IN HET ROERGEBIED

BIDSTOND

naar aanleiding daarvan, geleid door

Ds. W. TH. BOISSEVAIN en

Ds. JOH. W. GROOT ENZERINK

ned, herv. predikanten te leiden

in de pieterskerk op zondagavond 18 maart

verkrijgbaar bij de uitgeefster

DRUKKERIJ JANSEN

Aalmarkt 3, LEIDEN. Postrek. 65548

PRIJS 10.50

CAFÉ-RESTAURANT „METROPOLE"

OUDEGRACHT 97 - UTRECHT

NAAST HUIZE: „0UDAEN"

GELEGENHEID TOT DINEEREN

:: OOK VOOR GEZELSCHAPPEN ::

AANBEVELEND,

BILLIJKE TARIEVEN F. NAHUIJSEN

Ter perse:

Kinkhoest

Zenuw- kramp- en slijmhoest bronchitis, asthma en andere hoest-, keel- en luchtpijpaandoeningen geneest men met

.„Pertolan"

van Jacoba Maria Wortelboer, van Oude-Pekela. f2.— per flacon bij de verkoopers van Wortelboer's Artikelen.

Hoog-Kerkelijk Protestantisme

DOOR

Dr. Th. L. HAITJEMA

(zes voordrachten gehouden in de Leidsche Universiteit)

Men bestelle vroegtijdig bij de uitgevers:

H. VEENMAN 6 ZONEN • WAGENINGEN SB@aESBEEESSE0SSSBa$SSEES i G. v. d. MEER JR. ■ BONTWERKER S

m OUDKERKHOF 43 - UTRECHT - TEL. 1285 gj g] SPECIALITEIT IN PELTERIJEN gj

IS Het beste is Uwe bontwerken in de zomermaanden ®

® te laten bewaren, ze zijn tegen mot-en brandschade ®

El verzekerd en kunnen dan het voordeeligst vermaakt, j~j ® gerepareerd of nieuw gevoerd worden, daar wij j^j El in de zomermaanden zeer lage prijzen berekenen, m

El '

SSSSSISSlSSll*] SI l±l l±l l±l l±l liJ l±iffl I±J mm m

Bloedende,

pijnlijke in- en uitwendige aambeien, etterende, brand-, snij-, en vervuilde wonden, winterhanden en voeten, geneest men met

Wortelboer's Zalf

van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela, overal verkrijgbaar a 75 cent.

Godsdienstonderwijzer

Geref. (Confessioneele) richting,

zoekt als zoodanig plaatsing, wie helpt hem ? Wil zich ook geven voor een Evangelisatie.

Brieven letter D, aan de Uitgevers H. Veenman & Zonen, Wageningen.

HET HUISGEZIN ONZES HEEREN

DOOR

T. STIGTER, Herv. Pred. te Berkel en Rodenrijs

Bevat zoo helder en beslist mogelijk een populaire behandeling van de Artt. 27—29 onzer Ned. geloofsbelijdenis, met een nadere toepassing op onze tegenwoordige kerkelijke toestanden.

Voor verspreiding in de gemeente bij allen, die belangstellen in den welstand der kerk, gewone uitgave, prijs f0.35; bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 0.28; 50 ex. f 0.26; 100 ex. f 0.24; 250 ex. f 0.22; 500 ex. f 0.20.

ZEER GESCHIKT ALS BELIJDENISGESCHENK IN LUXE UITGAVE, PRIJS F 0.70

H. VEENMAN «Sc ZONEN - WAGENINGEN

Reuzenafslag Tabak, Sigaren.

100 5 ot. Sigaren Sumatra f 3V2, 100 6 ct. Vorstenlanden f 4.—, 100 7 ct. Modjo f 4V2» 100 ? ot- Bolknak f 4}L, 100 10 ot. Wilhelm II f 6.—, 100 10 ct. Karei II f 6.—, 100 10 ct. Bismarck f 6.—, 100 8 ot. Napoleon f 5.—

Zuivere overzeesche tabak. Krultabak 5 p. i 2.50, 9 p. f4.—, Baai No. 1 5 p. f 3-60, 9 p. f 5.50, Baai No. 2 5 p. f 5.—, 9 p. f 8.—, Portorico No. 4 5 p. f 3.75, 9 p. f 5.75, Portorico No. 5 5 p. f 5.—,

9 p f8. pruixntabak grove zware

snede 5 p. f 3.75, 9 p. f 5.75, Maryland 5 p. f 5.—, 9 P- f 8-~• Ver' zoeke bij bestellingen deze courant te vermelden. Bij afname van 300 Sigaren 10 pCt. korting. Bij afname van 500 Sigaren 15 pCt. korting.

Groothandel Tabaksplant B. v. d. Berghstr. 134, Nijmegen.

EERSTDAAGS VERSCHIJNT:

GEDACHTENISREDE

van

Ds. J. BUENK

MET PORTRET

Toezending na ontvangst van f 0.50 door de Uitgevers:

H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN

POSTREKENING 12940

Lydt GU

aan verstopping (trage ontlasting) gal,'slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsvertering, enz. neem dan Wortelboers Kruiden of Wortelboers Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude-Pekela en gij zijt spoedig weer hersteld. Overal verkrijgbaar è, 60 cent.

UITGAVE VAN H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN

OVERZICHT DER KERKGESCHIEDENIS

door Ds. A. VERWAAL te Alkmaar. 21 Hoofdstukken met vragen aan den voet - 72 bladzijden.

Prijs 30 cent

Ds. G. Verdoes Kleijn in „Kerkbode voor Wageningen":

Het schijnt ons toe, dat Ds. Verwaal, van wiens hand reeds onderscheiden boekjes voor godsdienstonderwijs het licht zagen, geslaagd is in zijn poging, om een practisoh catechisatieboekje voor Kerkgeschiedenis samen te stellen. Moge dit uitnemende „Overzicht der Kerkgeschiedenis" in uitgebreiden kring bekend en gebruikt worden. De Kerkgeschiedenis wordt, helaas, maar al te weinig op de catechisatie behandeld.

Dr. N. C. J. de Minjer in „Hervormd Zondagsblad voor de Provincie Friesland":

In zeer compacten vorm heeft Ds. V. de omvangrijke stof der Kerkgeschiedenis trachten saam te vatten. De verschijnselen van den laatsten tijd op het gebied der secten hebben terecht hun plaats gevonden. Eene geografische rangschikking der stof vergemakkelijkt veel voor de leerlingen.

B. R. in „Nieuw Kerkelijk Weekblad" te 's-Gravenhage:

Met genoegen hebben wij dit leerboekje doorbladerd, dat aan volledigheid en zaakrijkheid beknoptheid paart.

Dr. A. Troelstra in „de Vaderlander":

Wat staat er veel in, en wat heeft het vooreen catechetisch leerboekje veel aanbevelenswaardigs. Over het algemeen moet gezegd worden, dat Ds. Verwaal de moeilijkheden, die aan het schrijven van zulk een boekje verbonden zijn, op lofwaardige manier heeft overwonnen.

Dr. P. J. Kromsigt in „de Gereformeerde Kerk":

Gaarne bevelen we dit kort en practisch „Overzicht aan. Het is voor onze catechisaties zéér bruikbaar. W at de waarde ervan verhoogt, is een vrij uitvoerig overzicht van verschillende hedendaagsche secten : Adventisten, Mormonen, Theosophen, Spiritisten, Christian Science enz. met hare voornaamste stellingen. Dit is goed gezien, want de behoefte daaraan is groot, daar het sectarism© veld wint.

Dr. J. J. Knap in „Oude Paden":

Met zeer veel genoegen hebben wij kennis gemaakt met dit beknopte en toch zoo degelijke overzicht der Kerkgeschiedenis. Ook de historie comtemporaine is niet vergeten; de verschillende stroomingen met de leidende geesten worden vermeld en roepen bij den catecheet vanzelf allerlei herinneringen op. Onze gelukw'ensch aan den schrijver, en aan onze . ambtgenooten de raad zich op de cateohisatiën van dit knappe boeksken te bedienen.

„De Banier", Orgaan ter verspreiding van christelijk-historische beginselen in Friesland:

Dit boekje voorziet in een groote bohoefte, is gemakkelijk te gebruiken en ook zelfs voor meer ontwikkelde leden der Gemeente een aardige handleiding. Worde het bij duizenden verspreid.

Ds. J. C. V. van Bemmel in „de Zondagsbode voor N. Holland":

Wie moeten dit boekske koopen behalve de meer-ontwikkelde catechisanten 1 Kerkeraadsleden, gemeenteleden, allerlei belangstellenden, in een woord voor wien het in dezen dag héél-noodig is eens d'r kennis op te frisschen, hoe de Christelijke Kerk-vork in den Christelijken Kerk-steel zit.

UITGAVE VAN H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN

D^^JTsv^^^?EN

I Verschenen: DE KRUISWOORDEN door Dr. J. P. DE BIE; ■ £). x. VAN DEN BOSCH; Dr. M. M. DEN HERTOG; Dr.E. J. W. POSTHUMUS MEYJES; Dr. H. SCHOKKING; Dr. A. TROELSTRA en A. B. TE WINKEL PRIJS f 1.90, IN FRAAIEN STEMPELBAND f 2.60 I ZEER GESCHIKT ALS GESCHENK VOOR NIEUWE LIDMATEN

men bestelle vroegtijdig aan de uitgevers

H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN - Postrek. 12940

Druk: H. Veenman & Zonen, Wageningen