is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 36, 1923-1924, no 1827, 11-10-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnselen zijn er meer, waarvan wij soms onwillekeurig den invloed ondervinden, waardoor we dan gevaar loopen dat onze liefde voor onze Kerk verkoelt. Hoe moeten we onze Kerk beschouwen 1 Zij moet ons zijn: „de wettige voortzetting van de Kerk, die door den levenden God in deze landen is gesticht, en door Hem in Zijn groote genade, naar zijn onveranderlijke trouw in de 16e eeuiv van de ingeslopen misbruiken is gezuiverd en tot hervorming gébracht."

Maar zegt iemand, is ze dat nog wel onder de bestaande organisatie ? Houdt een mensch, in een dwangbuis gestoken, op mensch te zijn? Of is een door krankheid gebonden© of zelfs bewustelooze geen mensch meer"? Ieder voelt dat 't ongerijmd zou zijn dit te beweren. En even ongerijmd is 't beweren dat onze Herv. Kerk geen Kerk is wijl de organisatie haar belemmert en omdat zij krank is. Zij heeft daarom juist te meer behoefte aan de trouwe liefde harer kinderen. Zij leeft nog; de wind des Heiligen Geestes doorwaait nog haar hof, en velen ervaren nog in haar de verlossende en verkwikkende kracht van het evangelie van Christus. Wie Friesland van voor 50 jaar vergelijkt met wat we nu aanschouwen, die heeft het bewijs, dat te meer klemt, als men bedenkt wat in 1886 gebeurd is. Dat kon God-alleen doen, Hij toonde ook daarin dat Hij niet laat varen, wat 't werk Zijner handen is.

't Is maar de vraag of zij dat voor ons werkelijk is, dan is ook onze verhouding tot hen, die haar verlieten bepaald. Zij zijn, blijkens eigen uitlatingen, waarvan spreker een enkele citeert, nog niet zóó los van de Herv. Kerk, als zij wel voorgeven. Zelfs als zij beweren in '34 en '86 „smadelijk uitgeworpen" te zijn, dan voelt men in die kracht-uitdrukking de natrilling van het besef dat men er eigenlijk in hoort. De gereformeerden, die ons beschuldigen, dat in onze Kerk geen leer tucht is moesten inzien dat zij zelf in den goeden historischen zin geen tucht kunnen uitoefenen zoolang de Kerk gedeeld is, wijl daardoor het „gesloten worden uit de Christelijke gemeente" niet kan samenvallen met het: „van God zeiven gesloten worden uit het rijk van Christus." Zij zien bovendien, als zij beweren met de Herv. Kerk te hebben afgerekend, voorbij: dat zij zich niet kunnen onttrekken aan de schuld voor de misstanden in de Herv. Kerk. Door die Kerk te verlaten is men van die schuld niet af. Wij pleiten ons zelf hiermede niet vrij, maar wijzen de gescheiden broeders op hun roeping om zich met ons te vereenigen in schuldbelijdenis, die het begin moet zijn van hereeniging, die wij moeten zoeken en bedoelen krachtens het wezen onzer Kerk. Het kan niet recht zijn voor God, dat zijn gemeente gescheurd voor Hem ligt, 's Heilands bede was: „dat zij allen één zijn", en onze vaderen

handhaafden steeds dien eisch zoo zeer, dat zij de Nationale Synode tot een internationale maakten, opdat de gansche Kerk zich zou uitspreken. Daarom achten wij de leer van de pluriformiteit der Kerk een dwaling. Dan valt de Kerk uiteen in partijen en 't partijwezen is op Kerkelijk terrein schadelijk en verderfelijk, wijl 't leidt tot gekibbel en een zoeken van eigen eer. Op grond van den eisch der éénheid, die volgt uit onze beschouwing van wat de Kerk is, kunnen wij dus geen rechten der minderheden erkennen, geen boedelscheiding voorstaan en evenmin aan de Conventsbeweging meedoen, daar deze allen, in strijd met schrift en historie, de eenheid der Kerk prijsgeven. Evenmin kunnen we haar beschouwen als een Vereeniging zooals sommige rechters schijnen te doen, noch ook als middel om religieus leven te wekken, dat berooft haar van haar Goddelijk karakter en belet haar een zegen te zijn voor heel het volk. Na 't zingen van Gez. 83 : 3 en dankgebed van Ds. Haselager, werd vóór 't debat, een uur gepauseerd. Met 't oog op de ruimte konden we 't laatste gedeelte slechts zeer beknopt weergeven. G.

BIJZONDERE LEERSTOELEN.

Met hartelijken dank ontvangen van Ds. W. G. Krijkamp te Sassenheim namens den kerkeraad aldaar f 10.— en van

Ds. G. B. M.Hzn. te A. uit zijn catechisatiebus f 8.—.

Met voortdurende aanbeveling, Leiden. J. Schokking.

KERK EN SCHOOL.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Hykersmilde: R. Dijkstra, te De Krim. Lage Zwaluwe: R. C. W. J. Hoek, te Vuren en Dalem. Bleiswijk : Joh. de Bres, te Bruchem. Hemelum: J. C. H. Romijn, te Parrega. Schraard : J. van Dorssen, te Saaksum. Loon op Zand : J. H. Gunning, te Lage Vuursche. Amsterdam: J. Duyvenboden, te Rotterdam. Amsterdam: P. Schumacher, te Ulsen (Bentheim). Puttershoek: C. J. v. d. Graaf, te Kockengen

Aangenomen naar: Olde en Nijeberkoop: J. Mulder, te Bozum. Driesum : C. Vlasblom, te Oud-Bijerland. Oyen: J. W. Sandberg, cand. te Leiden. Everdingen: H. N. Fruyt, te Erichem.

Bedankt voor: Puttershoek: W. Deur, te Zegveld. Eaamsdonk: H. A. Leenmans, te Bodegraven. IJzendoorn: R. A. C. Rijnenberg, te Genderen. St. Annaland:

W. L. Mulder, te Benthuizen. Enter: J. Ronge, te Hoogblokland. Ommen: C. J. Meyer, te Harlingen. Hoek van Holland: A. Buurman, te Garijp.

In haren hoogen ouderdom van 87 jaren en 10 maanden is overleden onze lieve blinde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

EVA A. BROUWER,

sedert 1902 Weduwe van johannes D. huitzing. Haar heengaan was vrede.

A. HUITZING. G. HUITZING—Sneltee. D. HUITZING. W. HUITZING—Htjiges.

Kinderen, Klein - en Achterkleinkinderen.

Onstwedde, 28 Sept. 1923.

KAMPEN

Wegens uitbreiding wordt aan de Chr. U. L. O. kopschool te Kampen gevraagd

een vierde Onderwijzer(es)

en

een tijdelijke Leerkracht

van Geref. belijdenis en bij voorkeur lid der Ned. Herv. Kerk.

Sollicitanten in het bezit van hoofd- en een of meer bijacten gelieven zich voor 18 October aan te melden bij het hoofd der school, H. J. OFFERS.

er is ntj begonnen met de verzending van den

MARANATHA

SCHEURKALENDER

VOOR 1924

onder redactie van

Ds. J. J. KNAPCzn. Dr. J. C. DE MOOR en J.C. DE KONING

Als Premieboek verschijnt ditmaal

ROELF DIRKSZ

Een verhaal uit den tijd van Leidens beleg en ontzet in 1574 door JOHANNES

Prijs van den Kalender 90 ct. Prijs van het Premieboek 65 ct.

|M£>' Koop dit jaar den Maranatha-K a 1 e n d e r met Premieboek en voor eenige dubbeltjes ontvangt gij iets waarvan gij een heel jaar geniet.

uitgave van

J. H. KOK TE KAMPEN

TIMOTHEÜS

Het CHRISTELIJKE WEEKBLAD BIJ UITNEMENDHEID is zijn nieuwen, 29en jaargang 1 October begonnen.

Hoofdredacteur: J. N. VOORHOEVE (schrijft stichtelijke artikelen en Indrukken).

Vaste medewerkers: H. W. Aalders, K. ter Beeke, Ds H. JLrBoerlijst, P. Brouwer (Historie), Prof. Buytendijk (Het leven in de natuur), A. J. Drewes, Dr. Dupont, H. J. Emous, Prof. Grosheide, Mevr. Van Hoogstraten-—Schoch, A. L. van Hulzen, Illustrator Isings, Ds. B. ten Kate, Dames H. S. S. en J. H. Kuyper, A. Lukkien, L. Mens (muziek), H. J. v. d. Munnik, L. Penning (vervolgverhaal „In de Goudmijnen van Johannesburg), Q. A. de Ridder, J. H. van Riessen (sportnieuws), J. Tiesema, Twee ingenieurs (Ontdekkingen), Dr. J. Voorhoeve (medische Vragenbus), Mevr. Westerbrink—Wirtz, enz.

MINISTER DE VISSER schreef 22 Sept. 1923 aangaande Timotheüs: „Ik heb het Blad lief gekregen".. .;

In Delft, bij de aanbieding van het Nationaal Huldeblijk aan de Koningin, maakte één der geachte bezoekers de opmerking: „Wie leest er nu Timotheüs niet?!....

Timotheüs wordt door de geheele Christelijke Pers als om strijd geroemd; in duizenden gezinnen is hij een onmisbare vriend geworden.

Als U nog geen abonné op dit mooie tijdschrift zijt, abonneer U dan nu onverwijld. De abonnementsprijs bedraagt slechts f2.25 per kwartaal. U ontvangt daarvoor elke week een nummer van 16 bladz., op mooi illustratiepapier met platen, in royaal formaat, boeiende verhalen, interessante artikelen op allerlei gebied, prijsvragen, enz. enz. Voorts, indien U zich vóór 15 October a.s. aanmeldt, ontvangt U de zeer fraai uitgevoerde

JUBILEUM-UITGAVE GRATIS

door de geheele pers schitterend beoordeeld; vertegenwoordigende een groote en blijvende waarde.

Bovendien hebt U als lezer van dit Blad recht op een prachtwerk van Ds. J. A. VISSCHER, getiteld „Ochtendgloren", spannend verhaal uit de dagen der Hervorming, en twee Kunstgravures, waarvoor U slechts één gulden meer hebt te betalen of wel f 2.50 per kwartaal. U ontvangt in dit geval voor een waarde van ruim f 15.— per jaar.

Zend a.u.b. omgaand onderstaand inteekenbiljet aan de uitgevers van Timotheüs; LA RIVIÈRE & VOORHOEVE, Zwolle.

Hierlangs afknippen en In couvert verzenden.

Ondergeteekende, lezer van DE GEREF. KERK teekent in op Timotheüs, jaargang 29, met Jubileum-uitgave, twee Kunstgravures

en het prachtwerk Ochtendgloren, tot den prijs van f2.50 per kwartaal.

In te zenden vóór 15 October a.s. Adres vooral volledig invullen a.u.b.

Confessioneele Vereeniging

21e Algemeene Provinciale Ledenvergadering op Donderdag 25 October "in „De Dageraad" Assendelftstraat 18 te 's-Gravenhage

Morgenvergadering te 10V2 uur. — Middagvergadering te 2 uur. (Voor ieder toegankelijk)

REFERAAT van Ds. C. A. Lingbeek van Reitsum

Onderwerp:

Vrije Kerken of de Publieke Kerk en de Heilige Schrift

Het Bestuur: Ds. W. de Lange, Voorz. Ds. D. Ozinga, Secr.

ONESIFORUS-BANK

MIJ. TOT GELD VERSCHAFFING VOOR KERK- EN SCHOOLBOUW

UTRECHT

Geeft uit:

5 PROa TIEN-JARIGE OBLIGATIES

Deze obligaties vormen een

UITERST SOLIDE GELDBELEGGING

daar de bank haar gelden uitleent onder Hypothecair verband aan kerken, scholen, stichtingen van Barmhartigheid, enz. — De obligaties zijn na tien jaar k pari inwisselbaar, derhalve

GEEN VERLIES DOOR KOERSDALING

PROSPECTUS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR BIJ DE DIRECTIE DER BANK, PLOMPETORENGRACHT 14—16, UTRECHT

FÊn jaargang^

■BB VAN BJ

OUDE PADEN

.

orgaan voor de verbreiding der gereeorm. beginselen ten dienste van kerk en volk

ONDER HOOFDRED ACTIE VAN

Ds J. ü. KNAP

te Groningen

I BEGINT MET OCTOBER |

Dit belangrijke tijdschrift verschijnt om de 14 dagen met een inhoud van minstens 12 pag. folio formaat.

Prijs per kwartaal f 1.25

De Hoofdredacteur geeft in de rubriek Bouwsteenen een Praktikale verklaring van

DE NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARIA.

Op aanvrage Wordt gaarne gratis proefnr. gezonden door

J. H. KOK te KAMPEN

RECTIFICATIE

De annonce „PROTEST" in het No. van j.1. Zaterdag was onderteekend „Leden der Amsterdam sehe Ned. Herv. Gemeente", dit had moeten zijn: „Leden der Ned. Herv. Gemeente" omdat het protest niet alleen van Amsterdamsche Leden uitging, maar ook van Leden uit andere plaatsen.

1 OCTOBER BEGON DE NIEUWE JAARGANG DER PREEKENSERIE

„VAN GOEDERTIERENHEID EN RECHT"

MEN ABONNEERE ZICH NU!

Voor wie is ze van belang?

1* Voor hen, die naast de prediking in het Huis des Heeren óók in eigen woning een prediking lezen. Door den druk zijn moeilijker gedeelten te herlezen en heeft men voortdurend stof ter overdenking.

2. Voor ouden van dagen en zieken, die niet ter kerk kunnen gaan.

3. Diaconieën dienen er gebruik van te maken om bij de stoffelijke hulp aan de armen ook een troostrijk woord uit te reiken.

4. Kerkeraden hebben hieraan een serie voor leesdiensten. Besturen van Evangelisatiën kunnen van deze serie een heerlijk gebruik maken.

5. Predikanten kunnen, gelijk reeds verschillende doen, abonnementen nemen om bij het ziekenbezoek hier en daar een preek achter te laten.

Eveneens wijkverplegingen, die ook geestelijken arbeid willen verbinden aan hun lichamelijke hulp.

Tal van bekende predikanten in onze Hervormde Kerk werken er aan mede en heel de geest dezer prediking is naar de confessie onzer Kerk.

Prijs per half jaar f 2.50, franco per post. Wekelijks een brochure van 16 bladzijden. Men vrage proefnummers aan bij de Uitgevers H. VEENMAN éc ZONEN, Wageningen. Postrekening 12940.

Men knippe deze advertentie uit, vuile onderstaande in en zende ze in open couvert met 2 cents postzegel geadresseerd aan H. VEENMAN & ZONEN, Wageningen.

Ondergeteekende wenscht te ontvangen een jaarabonnement*)

° proef mimmer

Naam: .

Adres: - ;

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

DRUK: H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN