is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 39, 1926-1927, no 2006, 17-03-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien hij niets daarvan heeft of vindt in zichzelven.

Zoo is dan bekeering zeker noodig.

Maar dan heeft men daarbij toe te zien, dat het zij een Christelijke en niet een Joodsche, Mohammedaansche of Heidensche bekeering. Een Christelijke bekeering, dat is een bekeering, waarin Christus die eereplaats verkrijgt en behoudt, die Hem ook toekomt.

Nu zegt onze Heidelbergsche Catechismus, dat Gods Woord en Gods Sacrament daartoe zijn verordend, dat zij ons geloof en vertrouwen naar het offer van. Christus aan het kruis, als naar den eenigen grond onzer zaligheid, heenwijzen.

Dat is dus alleen een rechte bekeering, wanneer wij niet maar alleen tot kennis van zonde komen, tot ernst worden gestemd, de zondige practijken laten varen en nu hopen in dien weg eenmaal nog eens zoo ver te komen, dat wij van onze zaligheid verzekerd zijn.

Dat alles zonder meer is eigenlijk een Heidensche bekeering.

Maar een Christelijke bekeering is dat de zondaar niet alleen zijn schuld en nood gewaar wordt, maar daarbij ook deze twee andere dingen gewaar wordt: ten eerste, dat hij op zichzelf reddeloos is, en ten

tweede dat m Uhristus alles gegeven is, wat tot zijn tijdelijke en eeuwige redding noodig is, en dat hij nu ook recht naar Christus zich heenwendt en op Hem zijn vertrouwen stelt.

Ik weet wel, dat sommigen dan gereed zijn om te zeggen: ho! ho! dat gaat daar veel te vlug naar Christus; ge moet eerst nog een heel eind verder op den weg zijn, eer gij tot Hem moogt komen. Dat is echter niets dan den mensch leeren de zaligheid bij zichzelf of half bij zichzelf te zoeken, en 't is in den grond Roomsch.

Onze trouwe Bunyan brengt in zijn „Christenreize" den ontwaakten zondaar aanstonds aan het begin van den weg tot Christus en laat hem dus, daarna, zijn weg van strijd, van vallen en opstaan reizen als een weg des geloofs.

En de Heidelbergsche Catechismus leert ons ook geen bekeering buiten het geloof in Christus om, die in den grond een bekeering tot onze eigengerechtigheid, vroomheid of bevinding zou zijn. Immers de

Catechismus noemt als stukken der ware bekeering:

Een hartelijke droefheid, etc.

En een hartelijke vreugde in God door Christus.

Als men dus zegt, dat het noodig is toe te zien, dat iemand niet in een onbekeerden toestand sterve, dan is dat goed, mits men met den bekeerden toestand niet bedoelt, dat die mensch iets in zichzelf zou moeten of kunnen bezitten; buiten Christus.

Neen, dan alleen is het goed, als men het zoo verstaat, dat het noodig is, dat die mensch tot God bekeerd worde; met andere woorden, dat hij van alle vertrouwen op zichzelf afgebracht worde, erkenne, dat hij zelf de zaak niet beter maar alleen erger kan maken, en dat hij door die armoede gebracht worde tot den rijken Verlosser, die ons van God geworden is tot Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.

Zietdaar wat wij hadden te zeggen over een onchristelijke en een Christelijke bekeering.

Als eii dus or» een bearafenis hoort van

die bekeeringen buiten Christus om, besef dan, dat zij in den grond zijn een beleediging van den eenigen Zaligmaker, een zoeken buiten Hem, wat alleen in Hem is te vinden, een dwaalweg dus, die nooit tot waren vrede kan leiden.

En laat dan niet na alle afgoden te ver¬

werpen en te getuigen van Hem, Die zelf heeft gezegd, dat niet een bekeering buiten Hem de weg naar de zaligheid is, maar dat Hij is De Weg de Waarheid en het Leven.

Alleen wie tot Hem gebracht is is waarlijk op den weg gebracht.

En die zal ook nooit omkomen! —

C. A. L.

OFFERVAARDIGHEID.

We lazen altijd met groote belangstelling de mededeelingen van den heer Henkemans, den penningmeester van onze evangelisatie te Voorne en Putten. Bijzonder ook de laatste maal.

't. Doet zoo goed te merken, dat er onder de lezers onzer Gereformeerde Kerk milde

gevers zijn. Om de gaven, die de zaak ten goede komen. Ongetwijfeld. Maar ook, omdat aan de offervaardigheid zelve een groote zegen verbonden is.

Niet zonder reden zegt de spreukendichter: ,,De zegenende ziel zal vet gemaakt worden". Wie om 's Heeren wil en Zijns koninkrijks wil een stoffelijke gave geeft, ontvangt een geestelijke gave terug. Door 't rechte geven toch groeit de liefde, de blijdschap des geloofs, de geestelijke kracht. Dat deed onzen Heiland zeggen: 't Is zaliger te geven dan te ontvangen.

Daarom zijn we dezen penningmeester zoo dankbaar voor zijn werk, omdat het niet alleen stoffelijken steun brengt voor dien arbeid, maar een geestelijken zegen voor onzen ganschen kring.

't Is ook opmerkelijk: hoe meer iemand werkt, hoe meer hij werken kan. Ook: hoe meer iemand geeft, hoe meer hij geven kan en hoe rijker hij er bij wordt, soms stoffelijk, maar zeker geestelijk.

Daarom bevelen we gaarne in onzen lezerskring een collecte voor een goed doel aan en verblijden ons als er giften inkomen.

Zoo vroeg dezer dagen Ds. A. J. Eykman Jr. bii draeen voor een aan te schaffen

o o

kerkorgel. Zijn kleine, vrij arme gemeente bracht reeds tweehonderd gulden saam. Nog is er vijfhonderd gulden noodig. Me dunkt die zou onder ons toch wel op te brengen zijn. Hij ontving al dadelijk 10 °/0, een royale gift van f 50, nog twee van f 5. Er is dus nog noodig f 440. Het is een

kerkelijke zaak, clie de benartigmg verdient van alle kerkelijk voelende personen en kerkeraden, kerkvoogdijen. Hieronder volgt de verantwoording.

Kerkorgel te Sebaldeburen.

Aan mijn verzoek om giften voor ons Kerkorgel is reeds gehoor gegeven: Van Ds. B. te Rumpt ontving ik f 50, van Ds. van D. te Lisse f 5, van Dr. Br. te Herwijnen f 5. Hartelijk dank broeders voor deze milde gaven. Van harte hoop en vertrouw ik, dat dit goede voorbeeld navolging moge vinden.

Sebaldeburen. 3 Maart '27.

Ds. A. J. Eijkman Jr.

KERKNIEUW.'.

Viertal te: Bedum (Gron.): J. Boonstra te Gieten; H. H. Brucherus Cleverii ga te Middelstum; Dr. P. Glas te Boskoop en J. C. Wissing te Vught.

Drietal te: Eelde (Gron.): J, Frank te Coevorden; K. Sonies te Stadskanaal en E. B Damsté, cand. te Zwolle.

Beroepen te: Rijssen: J. E. Klomp te Oldebroek; 's-Gravenhage (2e pred. plaats): Mr. Dr. N. G. Veldhoen te Alphen a.d. Rijn; Polsbroek c.a.: D. Base te Oude Tonge; Gouda: I. Voorsteegh te Katwijk aan Zee; Elburg: H. A. de Geus te Veenendaal; Leidschendam: H. v. Dijken Gzn. te Wageningen; Wildervank: E. van Ruytenberg te Oostburg (Zeeuwsch Vlaanderen); Lexmond: J. C. W. Kruishoop te Arnemuiden.

Aangenomen naar: Borger: R. H. J. Brink te Kimswerd; Doorwerth: G. Grootjans te Stedum; Zoelen (bij Tiel): A. A. van Stipriaan Luiscius te Well-Ammerzoden; Vollenhove: J, de Wit, hulpprediker te Heemstede.

Bedankt voor: Dussen: J. de Wit, hulpprediker te Heemstede; Gouderak en Sluipwijk (toez.): G. Enkelaar te Ter Aar (Z.-H.); Goutum: G. H. Steyn te Leeuwarden; Haarlo (Gld.): H. J Barnouw te Aardenburg; Vriezenveen: J. C. H. Romijn te Workum; Katwijk aan Zee: E. Warmolts te Heerde,

Geref. Kerken.

Tweetal te: Berlikum: J. Offers te Laar en H. M. Ploeger te Appelscha; Franeker: J. H. Meuleman te Hoogersmilde en W. Seinen te Opperdoes; KoogZaandijk: P. D. Kuiper, cand. te Kampen en H. M. Ploeger te Appelscha.

Beroepen te: Meiiskerke: J. W. van Tol te Scharendijke; Goënga en Sijbrandaburen: G. H. de Tonge te Lutjegast; Mildam (Fr.) en Genemuiden:

P. D. Kuiper, cand. te Kampen; Schoonoord en Haarlemmermeer (O. Z.): B. A. Bos, cand. te Uithuizen ;Hoogvliet: P. van Strien, cand. te Terneuzen; Berlikum (Fr.): J. Offers te Laar.

Aangenomen naar: Alphen a. d. Rijn: T. H. A.

Bosch te Nijverdal; Haarlem (vac. Dr. J. Brinkman): K. G. Cremer te Gies (Dr.); Woubrugge: D. Nauta cand. te Leiden.

Bedankt voor: Dokkum: D. Deddens te Rijswijk (Z.-H.); .s-Gravenhage-West (vac. M. Schuurman) Dr. C. Bouma te Zwolle; Heinenoord en Ternaard: D. Nauta, cand. te Leiden; Katwijk aan Zee: J. W. Esselink te Eindhoven,

Chr. Geref. Kerk.

Tweetal te: Dokkum: J. Hovius te Sneek en K. G. van Smeden te Kampen; 's-Gravendeel: J. Hovius te Sneek en G. Salomons te Amersfoort; Schiedam: J. D. Barth te Alphen a. d. Rijn en K. Groen te Baarn; Steenwijk: J. B. G. Croes te Bussum en J. Hovius te Sneek.

Beroepen te: 's-Gravenhage: L. H. van der Meiden te Dordrecht.

Bedankt voor: Haarlem en Zaandam: K. G. van Smeden te Kampen.

TE KOOP:

VAN GOEDERT. EN RECHT, jaarg. 1—16, in oorspr. banden; DE GEREF. KERK, no. 876—2000 (14 nummers ontbreken); TROFFEL EN ZWAARD, jaarg. 13—22; HERAUT, no. 1261—1317 en 1537—1656 (1 nummer ontbreekt). Vracht voor kooper.

Aanbiedingen: Prinsegracht 68, DEN HAAG.

wTspaans

BEGRAFENIS ONDERNEMER SCHEVENINGEN

HI[I3[IDlIBlI3IïBII3CiIlCL0öIlCiDI]IlIIQlIDCïBÏIDCïDCDLÏIlSÏD!ÏDlID0ijliLiÈ^

| CAFÉ-RESTAURANT „METR0P0LE" §j

LÜJ

MAASWIJKSTR. 134

TEL. 64207

Vervoer van en naar alle plaatsen in ons land per lijkauto.

J. G. en P. K. MENSINK

ARCHITECTEN

Kerklaan 8 APELDOORN

KERK- EN SCIIOOLBOUW

0 0 03 0 0 0 0 0

OUDEGRACHT 97 - UTRECHT NAAST HUIZE: „QUDAEN"

RESTAURANT a LA CARTE DEN GEHEELEN DAG :: DINER VANAF F 1.50

APARTE EETZAAL VOOR GEZELSCHAPPEN

AANBEVELEND,

0 0 0 0

0

lELUOENMESGHENKEN:

Boeken van

biijvende waarde

BILLIJKE TARIEVEN

F. NAHUIJSEN i

l_l uu.uioiii. i rt.v.L T L.1, imuuwoi^n J77J

^rmnrïïiiïnn000[ïïi00000000000000

S KOERS HOUDEN

IHet om de 14 dagen verschijnende orgaan beoogt onder de Jongelingen en Jongedochters:

1. te versterken den ijver voor den dienst des Heeren;

2. te vermeerderen de kennis van de Heilige Schrift als het geopenbaarde woord van God;

3. te verdiepen het persoonlijke geloofsleven door verduidelijking van de belijdenis der Hervormde Kerk, zooals deze uitgedrukt wordt door de Drie Formulieren van Eenigheid en hare Liturgische Geschriften;

4. de band met de Hervormde Kerk hechter te maken als met de nationaal-historische openbaring van het Lichaam van Christus in Nederland en op te wekken de begeerte tot haar herstel in den weg der reorganisatie, volgens de beginselen van Gods Woord;

5. tot de harten te doen spreken de openbaring van den Raad Gods in de historie zoowel der Christelijke Kerk in het algemeen als die van de Hervormde Kerk in het bijzonder, in die van het Vaderland, waaronder vooral ook het onderwijs;

6. aan te kweeken ijver voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk in naaste omgeving en ook in verre landen;

7. bewustwording van *en vorming tot de plaats, die men heeft in te nemen ten opzichte van de politieke en maatschappelijke vraagstukken van onzen tijd, in dien zin, dat wat de politieke vragen aangaat, rekening worde (gehouden met het historisch hervormd karakter "der natie en wat de maatschappe-

H| lijke vraagstukken betreft, gestreefd worde naar

volbrenging van de rechten en inzettingen des Heeren;

8. leiding te geven bij de vraagstukken van de Cultuur.

Zij die zich thans abonneeren, ontvangen |«J |r|| fl 1 1 de nummers tot 1 APRIL !£af* ftrl 1 ÜhH 1 1U

Prijs per kwartaal 75 cent fr. p. p. Men Mim111"rBBIBBgM vrage proefnummers aan de uitgeefster: |

f» h. veenman & zonen

WAGENINGEN ■ POST R E K. 12940

Artikel 36

onzer Ned. (Ger.) Geloofsbelijdenis

DOOK

T. STIGTER

HERV. PRED. TE BERKEL EN RODENRIJS

Omvang 56 bladzijden. Prijs 50 cent. Bij getallen: 10 ex. a 45 ct.; 25 ex. & 43 ct.; 50 ex. a 40 ct.; 100 ex. è 38 ct.; 250 ex. & 36 ct.; 500 ex. a 34 ct. H.Veenman& Zonen, Wageningen Postrekening 12940.

Gereformeerd of Ethisch?

De Theologie des Woords en die der ervaring vergeleken en getoetst door

Dr. P. J. KROMSIGT

Prijs f 0.35; bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 0.28; 50 ex. f 0.26; 100 ex. f 0.24; 50 ex. f 0.22; 500 ex. f 0.20.

De Kruiswoorden

door zeven Haagsche predikanten

Van Hoogtijd tot Hoogtijd

door acht A'damsche predikanten

Rondom de Kribbe

door zeven Rotterdamsche predikanten

PRIJS per stuk: f 1.90 Ingenaaid f 2.60 Gebonden

Fa H. VEENMAN & ZONEN

WAGENINGEN - POSTREK. 12940

Doet uitreiking aan de nieuwe lidmaten van:

DE EERSTE BELIJDER

door Dr. A. TROELSTRA, Pred. te 's-Gravenhage

TER HERINNERING AAN HET AFLEGGEN VAN DE GE LO O FSB EL IJ DEN IS

In deze uitgave is gelegenheid gegeven tot inschrijving van naam en geboortedatum van het nieuwe lid, alsmede voor vermelding van

plaats en datum.

Tevens is er ruimte gelaten voor handteekening van den predikant.

I

Prijs 25 ct.; bij 25 ex. è 22| ct.;50 ex. ü 20 ct.; 100 ex. k 15ct. H.H. Predikanten op aanvraag een ex. ter kennismaking

Uitgave: Fa H. VEENMAN & ZONEN, Wageningen -Postrek. 12490

FA H. VEENMAN & ZONEN

t