is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 39, 1926-1927, no 2019, 16-06-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maker lezen, dan zeggen wij: wat heeft hij 't juist gezien. Hij keek niet naar één kant. En dan zeggen ook wij: hadden ook wij iets van dien geest. Dan komt er bij ons op heilige jaloerschheid.

't Ging bij Elisa, niet zooals de profetenzonen, die naar 't lichaam van Elia zochten, 't ging bij hem om den geest van Elia.

Elisa staat bij den Jordaan, dicht bij de plek, waar Israël eens onderging. Hij zal töen wel eyen gezien hebben naar den Nebo. Hij begint hier zijn arbeid. Hij heeft den mantel van Elia op zijn schouders en gebruikt dien. Maar hij vraagt tevens: waar is de Heere, de God van Elia?

De Jordaan is een bijzondere figuur in 't Koninkrijk Gods en roept allerlei gedachten bij ons op. Ook wij zien stroomen en breuken. Elisa komt er alleen over, als er een wonder geschiedt. Zoo zal 't ook ons moeten gaan. Wij komen er alleen, als er een wonder geschiedt.

Wij dragen de Confessie met ons, zooals Elisa den mantel van Elia. In die belijdenis klopt 't v/aarahctig leven. Dat is 't lied, dat de vaderen gezongen hebben, toen zij de waarheid leerden kennen.

Wij willen die belijdenis doen kennen. En toch: wij houden de confessie in de handen, maar wij willen in de eerste plaats: den God der vaderen.

Wij zijn volgelingen van Hoedemaker. Wij willen in zijn lijn. Hoedemaker zou den nadruk misschien gelegd hebben in iets anders. En toch! ook niet Hoedemaker. Neen God! ja, dien!

Voor reorganisatie komen wij op. Al 't andere brengt ons niet verder, niet de afscheiding, niet modus vivendi, niet de groote Synode, "iet evenredige vertegenwoordiging. Neen! wij grijpen naar Schrift en historie.

„Gelooft gij in de reorganisatie?" zoo vroeg mij eens iemand. Neen! in den God van Elisa. Wij nemen als Elisa den mantel mede, maar bij den overtocht zien wij op, zooals hij, naar Jehova, den God des verbonds, den Algenoegzame.

De God van Elia zal er ons moeten brengen, 't Is een zaak des geloofs. Als gij in dien God gelooft, dan komt een enthousiasme en volharding.

Dan beginnen we dezen dag met de bede: Heere! geef ons 't deel van 't eerstgeboorterecht. —

Met dit vol vuur en vol enthousiasme gesproken woord verklaarde de voorzitter 't samenzijn geopend.

Uit allerlei plaatsen waren de vrienden weer opgekomen. De presentielijst volgende waren er broeders en ook enkele zusters, aanwezig uit: Apeldoorn, Gorinchem, Leiden, Berkel en Rodenrijs, Scheveningen, Zwijndrecht, Utrecht, Boskoop, Ternaard, Den Haag, Zwolle, Sassenheim, Klundert, Beesd, Eist, Renswoude, Bergeijk, Eindhoven, Reitsum, Elden, Hilversum, Rijswijk, Amstelveen, Hollandscheveld, Overschie, Steenwijk, Driebergen, Elburg, Oostvoorne, Aarlanderveen, Wageningen, Ter Aa, Baambrugge, Haarlem, Amsterdam, 's-Gravezande, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, NieuwBuinen, Vinkeveen, Koudekerk aan den Rijn, Arnhem, Harmeien, Velp en Woerden.

Men ziet, dat men van alle kanten was opgekomen. Toch waren er velen niet, die wij

er zoo gaarne ook gezien hadden.

Daarop werd 't Jaarverslag in bespreking genomen, waarover enkele opmerkingen werden gemaakt, dat met een vriendelijk woord van dank door den Voorzitter en door een hartelijk applaus van de vergadering werd goedgekeurd en vastgesteld.

De afdeeling Woerden bracht verslag uit over de Rekening en Verantwoording van den Thesaurier over 1926, die opgenomen was in 't vorige nummer van dit blad, zoodat ik daarnaar kan verwijzen. Met dank voor zijn gehouden beheer werd de Thesaurier gedechargeerd.

Aangenomen werden de voorgestelde statutenwijzigingen. Alleen in art. 1 van Hoofdstuk III werd nog dit bijgevoegd, dat ook twee provinciale commissie's, als zij eenzelfden persoon begeeren, deze ook op de voordracht moet gebracht.

Besloten werd opnieuw rechtspersoonlijkheid aan te vragen.

De vergadering nam op voorstel van 't Hoofdbestuur volgende motie aan, die aan de Synode zal worden gezonden:

De Confessioneele Vereeniging in haar 62e Jaarvergadering bijeen te Utrecht op 8 Juni 1927 besluit opnieuw zich tot de Synode te wenden met het dringend verzoek een commissie te willen benoemen ten einde te overwegen en voorstellen te ontwerpen, op welke wijze de organisatie onzer Kerk dient veranderd, om te komen tot een Kerkregeering, waarbij ten volle gerekend wordt met de ambten der Kerk, en waardoor de ware eenheid bevorderd wordt en onze Kerk weder een belijdende Kerk zij in het midden van ons volk.

Deze motie wordt ter kennisneming gezonden aan alle kerkeraden en classicale vergaderingen, terwijl den laatsten om adhaesie wordt gevraagd. De brieven, die in dezen gericht zijn aan kerkeraden en classicale vergaderingen, hoop ik de volgende week te publiceeren.

Tot leden van 't Hoofdbestuur werden herkozen Ds. H. Haselager van Baambrugge, Ds. C. A. Lingbeek van den Haag en de Heer A. Sneep van Numansdorp, die allen deze herbenoeming aannamen en gekozen in de vacature van den Heer H. Veenman: Prof. Dr. Th. L. Haitjema van Groningen.

Een gehouden collecte voor Voorne en Putten bracht op f41.90-|, waarmede deze arbeid zeer zeker een verblijdenden steun mocht ontvangen.

De Secretaris.

CORRESPONDENTIE.

Daar de verschijning van het bijblad plotseling een week werd vervroegd, verschijnt dit nummer een dag later.

Een artikel van de hand van Ds. C. A. Lingbeek getiteld „Het hart van het geuzenland straks Roomsch?" moest wegens plaatsgebrek overstaan. De Uitgevebs.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: O. L. Vrouwenparochie: K. Engelsma te Zwartsluis. Krabbendijke: J. C. Neeleman te Eikerzee. Acquoy (Geld.). J. R.

B. Feykes te Sleeuwijk (bij Gorinchem). Katwijk aan Zee (toez.): G. de Vries te Oosterend. Putten op de Veluwe: K. J. van den Berg te Amersfoort, vroeger te Putten. Kimswerd (toez.): J. A. Swart te Dokkum. Oudenhoorn (toez.): E. Reeser te Hoogland. Cadzand: A. L. Boeserte Ilpendam. Rijsen: A. H. J. G. van Voorthuizen te Nijkerk op de Veluwe. Vriezenveen: W. J. Keiler te Nieuwkoop. Wehl (toez.): A. v. d. Hoeven, cand. te Utrecht. Maartensdijk: P. Kuylman te Houten. Eelde: E. A. A. Snijdelaar te Mantgum (Fr.). Goutum: H. Stolk te Brielsch-Nieuwland. Haulerwijk (toez.): J. Douwes, cand. te Groningen. Moercapelle: C. v. d. Wal te Rijnzaterswoude.

Aangenomen naar: Hoogeveen: H. H. van Ameide te Dinteloord. Opheusden: J. Bus te Aalburg. Vlieland: J. J. S, Steenmeyer te Lutkewierum. Bedum: J. Groenewold te Godlinze.

Bedankt voor: Maassluis: N. Luyendijk te Nieuwerkerk aan den IJssel. Almkerk: A. Kardolus te Suameer. Polsbroek: R. Steenbeek te Wapenveld. Haarlem: A. K. Straatsma te Zandvoort. Sluipwijk: J. Ronge te HoogBlokland. Haarlo c.a.: J. Jac. Thomson, em. pred. te Varsseveld. Hansweert (toez.): A. v.d. Hoeven, cand. te Utrecht. Oosterwijk (bij Leerdam): D. van Lutterveld, em. pred. te Zeist.

Geref. Kerken.

Tweetal te: Watergraafsmeer: J. D. Boerkoel te Velzen en A. J. Fanoy te Ferwerd.

Zuilen: W. A. Wiersinga te Wormer en L. v. d. Zanden, cand. te Putten (Geld.).

Beroepen te: Achlum: P. Goossens, cand. te Amersfoort. Tzum, Paessens en Moddergat: G. H. de Jonge te Lutjegast. Edam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Anna Jacobapolder, Meliskerke, Moordrecht, Kruiningen, Smilde, Noord-Scharwoude, Aalsmeer, Fijnaart en Ijlst: L. v. d Zanden, cand. te Putten. Hilversum: I. Wijmenga te Charlois. Opende (Gr.): J. Wiepkema, cand. te Bedum. Hijlaard: G. C. Berkouwer, cand. te 's-Gravenhage. Andel, Giessenen Rijswijk (N.-Gr.): D. P. Kalkman te Krimpen aan de Lek. Boskoop: Tj. Petersen te Wolvega. Wommels: C. J. de Kruyter te Hasselt. Den Ham (O.).- J. H. Meuleman te Hoogersmilde. Watergraafsmeer: [. D. Boerkoel te Velzen.

Aangenomen naar: Meppel: Y. K. Vellenga te Oosterzee.

Bedankt voor: Den Ham (O.): E. van der Laan te Anjum. Zalt-Bommel: J. H. Donner te Breda. Almkerk en Schoonrewoerd: J. W. van Tol te Scharendijke. Warffum: G. de lager te Doornspijk.

Zondag j.1. werd ds. H. van Dijken Gzn., overgekomen van Wageningen, bevestigd tot predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Leidschendam, door Ds. A. C. G. den Hertog, van Rotterdam, met een predikatie over Hand. 2 : 12. In de namiddag godsdienstoefening sprak de nieuwe leeraar zijn eerste woord tot de gemeente over Hand. 2 : 37—41. Hij werd toegesproken door Ds. B. Tichelman, van Scheveningen, namens den Ring, en namens de gemeente door den consulent Ds. A. A. Dönszelmann, van Wassenaar, die hem liet toezingen Psalm 134 :3. Des morgens was toegezongen Gezang 91 : 3. Beide malen was de belangstelling groot

Van de ring-collega's waren voorts nog aanwezig Ds. T. Kloosterman, van Voorburg en Ds. B. C. Verhagen van Wateringen.

— Na des morgens bevestigd te zijn door ds. M. van Grieken van Rotterdam, met een predikatie over Mare. 16 : 5 (midden), deed Zondag j.1. ds. A. Luteijn, gekomen van Goudriaan en Ottoland, zijn intrede bij de Ned. Herv. kerk te Genemuiden, sprekende naar aanleiding van Col. 4 : 3 en 4. De nieuwe leeraar werd toegesproken door ds. Binsbergen en ds. van der Kooy. Toegezongen werd Ps. 20 : 1. 8 8

Ds. T. J. de Boer te St. Jacobi-Parochie hoopt Zondag den 26en Juni a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gem. te St. JacobiParochie en Zondag den 3en Juli d.a.v. zijn intrede te doen te Midsland, na bevestigd te zijn door ds. H. W. Bloemhoff, van Warfhuizen.

Zondag nam ds. J. A. van Boven des avonds afscheid van de Herv. gemeente te Ede, om deze gemeente te verwisselen met die van Hoevelaken. Spr. leidde daarbij ten grondslag Hebreen 13 : 8.

Zijn ambtgenoot ds. H. Japchen, sprak hem hartelijk toe en liet hem de bekende zegenbede toezingen.

— Well-Ammerzoden. Onder meer dan buitengewoon groote belangstelling nam Ds. A. A. van Stipriaan Luïs^ius j.1. Zondag afscheid van de Ned. Herv. Gemeente alhier wegens zijn vertrek naar Zoelen.

Na een korte inleiding bep. spr. zijn gehoor bij de woorden uit Psalm 48 : 10, om naar aanleiding van dit Schriftwoord te spreken over: „Het zijn in den Tempel, dat stemt 1. tot dank, 2. tot ootmoed, 3. tot gebed".

Dr. Smit, predikant te Zaltbommel sprak zeer waardeerende woorden namens den Kerkeraad, de gemeente en bovenal als collega en vriend, nadat de scheidende Herder en leeraar de verschillende colleges en personen toegesproken had. Verder sprak het Hoofd der Chr. school namens het bestuur, het personeel en als vriend, waarna den vertrekkenden predikant en diens gezin Psalm 121 : 2 en 4 toegezongen werden. Tot slot sprak Dr. Voorhoeve uit 's-Hertogenbsch een enkel woord namens de Evangelisatie aldaar en tevens als vriend. Zichtbaar aangedaan verlieten allen het kerkgebouw. Het was een onvergetelijke middagure.

— Na een vacature van precies vijf maanden deed Ds. F. C. Willekes, gekomen van Birdaard (Fr.), Zondagmiddag intrede bij de Ned. Herv. Gemeente van Drogeham (Fr.), met een predikatie over Psalm 45 : 4 en 5b (de bede van David tot Christus, den sterken Held). Toegezongen werd Ps. 121 : 4. Ds. Q. J. van Ingen, van Augustinusga, riep den nieuwen leeraar, mede namens den ring Kollum, een hartelijk welkom toe. Drs. J. Willemze, van Groningen, had des morgens de bevestigingspredikatie gehouden, predikende over Efeze 4 : 11—16 (de heerlijkheid van het ambt, doel en kracht). Na de beantwoording der vragen zong de gemeente den nieuwen predikant toe Psalm 81: 12. Beide malen vulde een groote schare het mooie Kerkgebouw; in den namiddag konden onderscheidene kerkgangers zelfs geen staanplaats bemachtigen.

JONGEMAN,

24 jaar, algem. ontw., in bezit van acte Godsdienstonderw., voornemens Latijn en Grieksch te studeeren, biedt zich beleefd aan om in de Ned. Herv. Kerk predikant behulpzaam te zijn, onder diens opzicht en leiding. Goede referentiën staan hem ten dienste.

Zeer gaarne wordt bericht ontvangen onder No. 2019 van dit blad.

J. G. en P. K. MENSINK

■ ARCHITECTEN ■—I Kerklaan 8 ||NI APELDOORN

KERK- EN SCHOOLBOUW

DE

Opalograph

is voor een ieder, die teekeningen, circulaires, convocaties en al dergelijk werk heeft te vermenigvuldigen

EEN UITKOMST

De Directeur der Vakschool voor Schoenmakers te 's-Gravenhage, de Heer H. Hoek, schrijft: dat de Opalograph mij uitstekend voldoet. Wij hebben er mooie resultaten mee bereikt. Wij vermenigvuldigen schetsteekeningen voor de leerlingen, inschrljvings-, rapport-, reclamekaarten enz."

Wendt U om inlichtingen tot den Importeur:

VEENMAN's KANTOOR-INSTALLATIEBUREAÜ

Molenstraat 63 - s'GRAVENHAGE- Telef. 14053

Pakket „Fogazzaro"

Van het meesterwerk van dezen vromen R.Katholieken en talentvollen schrijver, dat een voortdurende aanklacht is tegen Rome en daarom door het kerkelijk gezag werd veroordeeld, zijn de laatste ex. in ons bezit gekomen. Aan de eerste aanvragers wordt deze schoone roman (vertaling E. J. T.), na ontvangst van postwissel, franco toegezonden.

Ook zijn een paar pakketten samengesteld van den volgenden inhoud:

A. Fogazzaro : De Heilige f 2.90

Dr. F. J. Krop : Rome door zichzelf veroordeeld (lezing over De Heilige).... - 0.15 J. G. Röberle: Aanteekeningen van een

Jezuïeten-kweekeling - 0.50

Dr. P. J. Kromsigt: Kruisoffer of Misoffer? - 0.30

Dr. F. J. Krop: God en Protestantsch Nederland en Dr. J. R. Callenbach: De eerste martelaren der Reformatie

in Nederland - 0.15

Pater Chiniquy: Waarom uit de Roomsche Kerk getreden; uit het Engelsch vertaald en met een inleidend woord

voorzien door Ds. C. L. Laan - 0.25

J. L. A. B. Duynstee, gewezen R. K. kloosterling: Quid est veritas (wat is

waarheid)? - 0.35

H. v. S. ex. R. K- en Ds. G. A. den Hertog van Amsterdam: Het celibaat of het

meest vlekkelooze legerkorps - 0.40

J. A. Schalekamp : Langs diepe wegen. Inl. Ds. H. Bakker. Een waar bekeeringsverhaal uit den allerlaatsten tijd - 1.40

f 6.40

Voor slechts f 4.50 franco bij vooruitbetaling.

N.B. Mocht een der aangeboden brochures uitgeput raken, dan wordt zij in het proefpakket vervangen door een andere van gelijke waarde.

Ook kan men in plaats van andere brochures, naar keuze en tegen een gelijk bedrag, in dit pakket de volgende uitgaven ontvangen, die ook afzonderlijk te verkrijgen zijn:

Dr. J. J. Woldendorp : ,,De peetmoeder van prinses Juliana,Juliana van Stolberg,

1506-5180" -0.55

Betsy: „Onze kroonprinses" - 0.90

Beide brochures geïllustreerd.

r^.Zendt spoedig postwissel of giro aan H. N.

°UTER 1ste Pijnackerstraat 102, ROTTERDAM telef. 43734, Giro 123776.

„CHRISTUS GROOT GEMAAKT"

PREEKEN EN OVERDENKINGEN

VAN

G. CAZEIVS1ER

IN LEVEN PREDIKANT DER NED. HERVORMDE GEMEENTE :: TE OOSTERBIERUM ::

INGENAAID f 1.50 - franco per post f 1.62

H. VEEN MAN &ZON EN,WAGEN INGEN,POSTR.1294Q

ONESIFORUS-BANK

UTRECHT

\\ pet OBLIGATIES a 99 pcf

in stukken van f 1000.—, f500.- en f 100.—

met jaarlij ksche uitloting

Prospectus op aanvrage verkrijgbaar ten kantore der Bank, Voorstraat 78

„Wat prachtig...."

Dat is de uitroep van een ieder, die het schild ziet van den

IMHANÜEL KALENDER

22e JRG. 1928 22e JRG.

onder redactie van: Ds. H. Bakker, Ds. N. A. Becht, Ds. O. Bolkestein, Ds. Joh. W. Groot Enzerink, Ds. H Haselager Ds. W. G. Krijkamp. Dr" F. J. Krop, Ds. L. D. Poot, Ds T Stigter, Ds. G. Verdoes Kleijn Ds j' Vermeulen, Dr. M. Woudstra.

De intockcnlijstan voor dezen bekenden kalender, met zijn, door Isjmgs ontworpen, schild zijn verzonden. Een ieder, die er mee wil werken, en op die wijze een flink bedrag verdienen melde zich bij de uitgevers. Als premie is er bij gegeven ©en keurig gebonden werk van de bekende schrijfster LtNDA ERBGS, wier werken altijd gunstig ontvangen werden. Onder den titel DE BRON geeft de schrijfster in dit premieboek een prachtig oorspronkelijk verhaal in den hedendaagschen tijd. Een werk waarnaar vele handen zullen grijpen. De prijzen van Kalender en Premieboek zijn zeer laag gesteld. De kalender, met helderen druk, is voor eiken dag een leidraad bij het lezen van Gods Woord.

Kalender afzonderlijk 85 cent

Premie: De Bron afzonderlijk 135 „ Kalender met Premie samen.. 160 .,

H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGgE

S