is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 39, 1926-1927, no 2026, 04-08-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. G. Kloots te Roderwolde. 1

Gcref. Kerken.

Tweetal te: Hoek van Holland: D. Bremmer te i Bruinisse-Oosterland en C. A. Vreugdenhil te Gramsbergen j Middelburg: A. Dercksen te PijnackerNootdorp en J. C. Houtzagers te Reeuwijk.

Beroepen te: Klundert : A. J. Bouma te \X"answerd aan de Streek; Nieuwerkerk a. d. IJssel: H. M. Ploeger te Appelscha; Almelo (2e pred. plaats): J. van Herksen te Hillegom; Bussum (2e pred. plaats): Dr. C. Bouma te Zwolle; Middelburg (vac. L. Bouma): A. Dercksen te Pijnacker-Nootdorp; Middelburg (vac. R. Hamming): J. C. Houtzagers te Reeuwijk-Sluipwijk; Meliskerke: E. Beukema te Nijawier; Barendrecht: J. Oosterveen te Wilnis; Nieuw dorp (Z.): W. H. van der Vegt, te Drachtster-Compagnie; Haamstede: J. Snoek te 's-Grevelduin-Capelle.

Aangenomen naar: Utrecht (vac. De Moor): J. H. Telkamp te Middelburg; Dussen en Meeuwen: J. M. Spier, cand. te 's-Gravenhage.

Bedankt voor: Waardhuizen: J. Schelhaas Jzn. te Nederhorst den Berg; Ternaard, Wierum en Ottoland: J. M. Spier, cand. te 's-Gravenhage.

— Gisteren herdacht Ds, L. Boersma, Ned. Herv. predikant te Oudega en Sanfirden (Fr.) den dag waarop hij voor 25 jaar te Haulerwijk het predikambt aanvaardde.

— Op Zondag 25 Sept. a.s. zal Ds. Tap te Schiedam, die na bijna 44-jarigen dienst, met emeritaat gaat, afscheid nemen van de Ned. Herv. Gem. te Schiedam. Wij vernemen dat Ds. Tap zich op de Veluwe gaat vestigen.

— Ds. M. C, J. Wanrooy, Ned. Herv. predikant te Hempens en Teerns (Leeuwardendeel) is voornemens om eervol emeritaat aan te vragen.

Ds. Wanrooy werd in 1855 geboren en in 1882 candidaat in Zeeland, om 10 Sept. van dat jaar te Nieuwland bij Gouda het predikambt te aanvaarden. Vandaar vertrok hij in 1887 naar Vlagtwedde, welke standplaats in 1892 met Markelo werd verwisseld. Sedert 13 Nov. 1898 dient Ds. Wanrooy, die 45 dienstjaren heeft zijn tegenwoordige gemeenten.

•— Aan Ds. Th. G. C. Rappard, Ned Herv predikant te Kootwijk is door het Prov. Kerkbestuur van Gelderland tegen Oct. a.s. eervol emeritaat verleend wegens ziekte. Ds. Rappard, die 14 Dec. a.s. den 75-jarigen leeftijd hoopt te bereiken, werd op 38-jarigen leeftijd candidaat in Gelderland, en aanvaardde 15 Juli van dat jaar het predikambt te O. en N. Andel. Hij diende vervolgens de gemeenten van Zuilichem, Waarder, Mijnsheerenland, Bergambacht, Kesteren, Randwijk, Vuursche, Maartensdijk en sinds 3 Juni 1923 die van Kootwijk.

— Door den predikant der Ned. Herv. Gem. te Krimpen a. d. IJssel Ds. P. van Willenswaard, is aan het Provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland eervol

emeritaat aangevraagd wegens voortdurende ongesteldheid. Genoemde predikant bediende sedert 26 Oct. 1890 de gemeente Krimpen a. d. IJssel. Als lid van het Provinciaal Kerkbestuur zal hij worden opgevolgd door Ds. H. J. van Schuppen, predikant van Oudewater.

— Het Prov. Kerkbestuur van Zuid-Holland verleende op eervolle wijze emeritaat aan den heer R. Jaarsma, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Maasland (classis Rotterdam), tegen 1 October 1927, wegens meer dan veertig-jarige Evangeliebediening.

— Ds. G. Venema, Ned. Herv. pred. te Appingedam, zoo meldt de N. Pr. Gr., hoopt Zondag 28 Aug. afscheid te nemen van die gemeente en 4 Sept. d,a.v_ intrede te doen te Loosduinen.

— Ds. J. C. M. Jansen te Terhorne, hoopt Zondag den 28en Aug. a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. gemeente te Terhorne en Zondag den 4en Sept. d.a.v, zijn intrede te doen te Zevenhuizen (Gron.), na bevestigd te zijn door Ds. J. J. Ploos van Amstel, van Rekken.

— Ds. A. Oskam van St. Annaland, nam Zondag 14 Juli afscheid van de Ned. Herv. Gemeente aldaar, sprekende naar aanleiding van Deut. 30 : 19a. Den

naar Lexmond vertrekkenden predikant werd toegezongen Ps. 121 : 3, nadat hij was toegesproken door den consulent, Ds. P. Moerman, van Stavenisse en door ouderling G. Goedegebuure.

— Zondag j.1. nam Ds. L. J. Wesseldijk, naar Opwierda vertrekkend, afscheid van de Ned. Herv. gemeente te Wannéperveen met 1 Petr. 5 : 10, 11. Namens de gemeente sprak de consulent Ds. J. de Wit woorden van hartelijken dank en liet toezingen: Ps. 121 : 4.

— De bevestiging en intrede van Mr. J. F. Dijkstra, em. predikant te 's-Gravenhage, bij de Ned. Herv Gem. van Hedel, zal plaats hebben op Zondag 4 Sept. a.s. Als bevestiger zal optreden Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden van De Bildt.

— De heer P. A. A. Klüsener, cand. t. d. H. dienst te Zeist, hoopt Zondag 7 Aug. a.s. zijn intrede te doen te Nieuwpoort na bevestigd te zijn door Ds, H. G. v. d. Hoek van Langerak.

L — Cand. G. Tom te Hilversum hoopt, na verleden [ week peremptoir examen te hebben afgelegd voor de L classis Zaandam en te zijn toegelaten tot den D. d. W. . en der Sacr., Zondag den 11 Sept. a.s. zijn intrede te , doen te Westzaan, na bevestigd te zijn door Ds. D. Tom van Hilversum.

te torsen het gansche jaar door, ook wat meer konden profiteeren van het zilte nat over duin en dijk.

Wij zouden het mee willen bevorderen, dat de inademing van het stadsstof eens kon worden ontvlucht, om de dennelueht bij volle teugen naar binnen te halen.

Wat wij echter gaarne zouden willen beteugelen, dat is het misbruik van reizen op den dag der ruste. Dit is des Heeren dag, waarop alles U van God vertelt.

Wie aan dezen dag meer waarde hecht, dan een gewonen rustdag, zal zich bedroeven, om wat hij rondom zich ziet gebeuren. Het zal daarom dienstig zijn, dat wij met onverflauwden ijver blijven aandringen op bevordering van de Zondagsrust.

Voor zoo'n exodus uit de groote steden met tram, spoor en boot moet heel wat dienstpersoneel worden geëxploiteerd. Daarvoor moet menigeen zijn eenigen vrijen dag in den huiselijlten kring worden ontnomen.

Wij weten, dat er duizenden met ons op het standpunt staan, dat bevordering van de Zondagsrust een weldaad in zich sluit. Wij willen mee de Zondagsrust bevorderen, om daardoor te "komen tot Zondagsheiliging.

Wij zouden echter al dankbaar zijn, indien in deze vacantieperiode, alle voorstanders van Zondagsrust hun propaganda voor deze schoone zaak ijverig doorzetten.

Ook dan, wanneer men buiten de dagelijksche sfeer van het leven zijn vacantie geniet, is nog zooveel voor het bevorderen van Zondagsrust te doen. Allereerst mogen wij verwachten, dat de kenners van het 4e gebod het goede voorbeeld zullen geven.

Vervolgens kunnen wij daar, waar zij met andere gasten verkeeren naast het te geven voorbeeld de goede zaak bevorderen.

In het licht der feiten, hoe anderen met hun gezin worden gedupeerd, zal Uwe kracht gelegen liggen.

Welaan dus, wij allen die de rust gaarne voor ons begeeren, bevordert de Zondagsrust ook voor anderen, door daad en woord.

Heel het maatschappelijk leven kan er wel bij varen.

Wij rekenen op aller steun voor het ideaal zooveel mogelijk: „Rust op den Zondag".

Namens het Comité voor Zondagsrust, De Secretaris, Th. H. van Oost Sb. Den Haag, v. Ostadestraat 395.

i

CONFESSIONEELE VEREENIGING. Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur stelt zich voor om in de maand November gelegenheid te geven tot 't afleggen van het examen voor godsdienstonderwijzer der Conf. Vereeniging. De eischen voor het examen zijn:

I. Theoretische.

a. degelijke kennis van de Bijbelsche Geschiedenis van Oud- en Nieuw-Testament;

b. kennis van de belijdenisschriften der Ned. Herv. Kerk, inzonderheid van den Heidelb. Catechismus;

c. de hoofdlijnen van de Geref. dogmatiek;

d. overzicht van de Gesch. der Ned. Herv. Kerk, ook kennis van den tegenwoordigen toestand;

e. de hoofdpunten der catechetiek.

II. Mondeling-practisch.

f. bedrevenheid in het vertellen van Bijbelsche Geschiedenis;

g. bekwaamheid om een eenvoudig niethistorisch hoofdstuk der Schrift monde- | ling toe te lichten (hiertoe worden 4 hoofdstukken uit het Oude en 4 uit het Nieuwe Testament den examinandus minstens 6 weken vóór het examen opgegeven) ;

III. SchriftelijJc-practisch.

h. het op schrift brengen eener bijbellezing (keuze uit drie onderwerpen).

Zij, die dit examen wenschen af te leggen, worden verzocht zich schriftelijk daarvoor op te geven vóór 1 October bij onder geteekende. Zoo spoedig mogelijk ontvangen zij bericht, op welke datums het examen D.V. zal worden afgenomen, terwijl hun dan tegelijkertijd de in g. genoemde Capita worden opgegeven.

Ds. Groot Enzerink, Leiden, Witte Singel 106. Secretaris.

KERKNIEUWS.

Ned, Herv. Kerk.

Beroepen te: Sommelsdijk: C. J. v. d. Graaf te Ameide en Tienhoven; Oene (gem. Epe): B. G. C. Steenbeek te Wierden; Birdaard: A. C. H. Vollenweider te Cubaard; Loon op Zand: A. F, P. Pop te Vaassen; Ijlst: Ph. Peter te Amstelveen; Visvliet: H. G. Th. Ravensteijn te Midwolda; NieuwBeerta: J. Boonstra te Gieten; Hansweert: F. W. J. Brummer te den Hoorn op Texel; Jorwerd: W. P. Stratingh te Noordbroek.

Aangenomen naar: Hedel: Mr. J. F. Dijkstra, em. pred. te 's-Gravenhage; Haarlem Hoenderloo : A. C. van Uchelen te Paesens c.a.

Bedankt voor: Ouddorp: S. Goverts te Oldebroek; Burum: K, Engelsma te Zwartsluis; Eelde

A.s. Maandag verschijnt:

TOT EEN WACHTER BESTELD

GEDACHTENISREDE, UIT TE SPREKEN IN DE GROOTE KERK TE DORDRECHT OP ZONDAG 7 AUGUSTUS 1927, NA VIJF-EN-TWINTIGJARIGE EVANGELIEBEDIENING

DOOR

Ds. G. VERDOES KLEIJN

Met portret - Prijs f 0.40

H. Veenman & Zonen, Wageningen Postrkening 12940.

J. G. en P. K. MENSINK

■ ARCHITECTEN n Kerklaan 8 APELDOORN Hl

KERK- EN SCIIOOLBOUW

SCHOOL-

BOEKEN enz.

VLUGGE BEZORGING.

Bijbeltent-Boekh. - Amsterdam

J. TIMMERMAN SINGEL 87 Tel. 30057

Gem. Giro T. 523.

P. S. Begunstig eens dit adres s.v.p.

KERKELIJKE TUCHT

(Overdruk uit Van Goedertierenheid en Recht, Jaarg. 17)

door

Ds. H. BAKKER

Prijs 25 cent

Fa. H. VEENMAN & ZONEN Postrekening 12940 - Wageningen

Wat prachtig...." I

Dat is de uitroep van een ieder, I die het schild ziet van den |

IMMA1EL KALENDER I

22e JRG. 1928 22e JRG. I

onder redactie van: Ds. H. Bakker, I

Ds. N. A. Becht, Ds. O. Bolkestein, ■

Ds. Joh. W. Groot Enzerink, Ds. H. I

Haselager Ds. W. G. Krijkamp., Dr. ■

F. J. Krop, Ds. L. D. Poot, Ds. T. | Stigter, Ds. G. Verdoes Kleijn, Ds. J. B Vermeulen, Dr. M. Woudstra.

De inlockcn lijs tan voor I

dezen bekenden kalender, met I

zijn, door Isinos ontworpen, | schild zijn verzonden.

Een ieden, die er mee wil I

werken, en op die wijze een H

flink bedrag verdienen I

melde zich bij de uitgevers. I

Als premie is er bij gegeven |

een keurig gebonden werk van I

de bekende schrijfster LiNDA H

ERICS, wier werken altijd I gunstig ontvangen werden.

Onder den titel DE BRON ■

geeft de schrijfster in dit I

premieboek een prachtig oor- I

spronkelijk verhaal in den I

hedendaagschen tijd. Een werk I

waarnaar vele handen zullen B

grijpen. De prijzen van Kalen- I

der en Premieboek zijn zeer I

laag gesteld. De kalender, met ■

helderen druk, is voor eiken I

dag een leidraad bij het lezen I van Gods Woord.

Kalender afzonderlijk 85 cent I

Premie: De Bron afzonderlijk 135 „ I Kalender met Premie samen.. 160 .,

H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN |

Heeft Ual eens getracht een nieuwen abonné te winnen? Geef ons adressen, aan welke wij eenige weken ter kennismaking gratis proefnummers verxenden.

Sa üD HD Eu OU llO OU 03 03 GD 03 03 OU GI) GD IIDIIIjIIüOIIiIüiIDIïDI^ I CAFÉ-RESTAURANT „METROPOLE" I

@ OUDEGRACHT 97 ■ UTRECHT ®

|fjj NAAST HUIZE; „OUDAEN" [ü]

03 RESTAURANT a LA CARTE DEN GEHEELEN DAG ®

03 :: DINER VANAF F 1.50 ü3

03 APARTE EETZAAL VOOR GEZELSCHAPPEN 03

p3 AANBEVELEND, ®

| BILLIJKE TARIEVEN p. NAHU1JSEN g

H 03 03 □ 03 □ 03 00303 03 03 0303HO 03 03 03 03 0 03 03 03 03 01

Verschenen de tweede druk

ONZE VERHOUDING TEGENOVER DE RICHTINGEN

referaat, gehouden voor de confessioneele vereeniging :: den 8sten juni 1927 ::

DOOR

dr. p. j. kromsigt

PREDIKANT TB AMSTERDAM

Prijs 20 ct.; bij 10 ex. a 18 ct.; bij 25 ex. a 16 cent.; bij 50 ex. a 14 ct.; bij 100 ex. a 12 ct.

H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN -Postr. 12940

De onnaspeurlijke rijkdom van Christus!

Intreeprediking uitgesproken in de Pieterskerk te Leiden op 22 Mei 1927

door

Ds. A. D. M E E T E R

Prijs 30 cent

(Overgedrukt uit „Van Goedertierenheid en Recht", jaargang 17)

H. Veenman & Zonen - Wageningen - Postrek. 12940

HET HUISGEZIN ONZES HEEREN

door

T. STIGTER

Ned. Herv. predikant te Berkel en Rodenrij.

Bevat zoo helder en beslist mogelijk een populaire handeling van de

ARTIKELEN 27-29

onzer nederlandsche geloofsbelijdenis met een nadere toepassing op onze tegenwoordige kerkelijke toestanden.

Prijs f 0.35. Voor verspreid'ng in de gemeente bij allen die belangstellen in den welstand der kerk, bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 0.28; 50 ex f 0.26; 100 ex. f 0.24; 250 ex. f 0.22; 500 ex.f 0.20

Uitnemend voor verspreiding

Fa .H. VEENMAN & ZONEN

POSTREK. 12940 - WAGENINGEN

Zijt ge al in het bezit van het voortreffelijk boekwerk

EEN ONBEGREPEN DENKER

Gedachten van

Dr. Ph. J. HOEDEMAKER

uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door

G, D. NOORDIJK

met een inleidend woord van Dr. H. SCHOKKING

Herv. Pred. te 's-Gravenhage

Uit den inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. —•- Bijbel en Bijbelcritiek. — Kerk en Staat. — Opvoeding en Zedekunde. — Varia. — Register. — Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur. Een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren, is tegenover het titelblad aangebracht.

Prijs ing, f 3.40 Geb. f 4.50

Uitg. Fa. H. Veenman & Zonen Wageningen Postrek. 12940