is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 40, 1927-1928, no 2039, 03-11-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met ons mee, want ze beschouwt ons als iets dierbaars. . . ."

Het tweede is van de hand van A. H. LoeffBokma, die het in De Telegraaf schreef. Wij laten alleen den aanhef volgen:

„Ik weet van een jongetje, dat stil op zijn stoeltje, in een hoek van de kamer, urenlang zat te genieten van zijn viool. Hij streek en streek.. . zijn armpje werd het zwieren niet moe en de kleine witte vingers sprongen als waren 't hamertjes. Zijn viool bestond uit den poot van een gebroken stoel en zijn strijkstok was een lang, dun takje.

Hij ging zoo op in dit spel en het hield zoo lang stand, dat een logée van zijn moeder er schik in kreeg en op het denkbeeld kwam een viool en strijkstok voor hem te maken. Thuis gekomen bracht zij met groote handigheid dit plan ten uitvoer en het met zooveel hartelijkheid en zorg gemaakte speelgoed werd verzonden.

De kleine baas was verrukt, toen hij het keurige instrument ontving. Dadelijk wist hij zijn kinnetje in de uitholling te passen en den strijkstok hield hij van zelf goed. Hij streek en streek... maar de snaren waren touwtjes en de muziek bleef uit....

Toon vlogen viool en strijkstok eensklaps door de kamer en het kind brak uit in een verwoed gesnik.

Zijn moeder, jong als zij was, stond verbaasd het aan te zien en eerst later heeft zij het begrepen. De stoelpoot en het takje deden hem hooren wat hij wenschte, daar zorgde hij zelf wel voor. De „echte" viool en strijkstok hadden die taak van hem overgenomen; zij beloofden alles en gaven niets en het kind voelde zich bedrogen, verraden. Hun schijn van echtheid had hem de oogen geopend voor het primitieve, ontoereikende van zijn eigen instrument en hem verdreven uit zijn droomwereld, waarheen hij niet terugkeeren kon. Zoo stond hij daar, plotseling beroofd van de realiteit van zijn innerlijk bezit, met niets dan een schijn er voor in de plaats."

Het stuk, dat getiteld is Kinderen en geschenken heeft de strekking om aan te toonen, dat de illusie verdwijnt als de luxe verschijnt. De aanloop in het boven aangehaalde is zeer gepast. Intusschen kunnen wij dezen aanloop ook ge¬

bruiken voor een ander onderwerp, dat ons meer bezig houdt: de aanbeveling van goede beginselen. Laten wij toezien, dat wij het bestrijden van dwalingen doen gepaard gaan met het aanbevelen van zulke beginselen, die inderdaad de voorkeur verdienen, omdat zij Schriftuurlijk, Goddelijk, voor tijd en eeuwigheid heilzaam zijn. Anders zou men misschien wel eens kunnen verarmen, waar men meende te verrijken. Ja, ook in deze kan de illusie te prefereeren zijn boven de luxe! Er is echter iets, dat uitnemender dan beide geacht moet worden: De echte viool met de echte strijkstok, waarmede de vaardige hand de echte muziek weet te maken!

Baambrugge. H.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Heerenveen: (toez.) J. R. Immink te Delden; Heerde (toez.): C. M. Luteijn te Apeldoorn; Parrega (toez.): W. Okken te Urk; Stedurn: D. J. Lazonder te Oppenhuizen; Amemuiden: E. van Asch te Daerle; Dokkum: W. G. Reddingras te Westzaan. Beerta: A. N. van de Kreeke, era. pred., te Beilen; Hijlaard: T. Boersraa, cand. te Leeuwarden; Noordwolde (Fr.): Joh. Bender te Nieuwe Schans; Zierikzee (toez.): S. H. J. Voors te Opperdoes.

Aangenomen naar: Apeldoorn: J. J. C. Karres te Oosthem (Fr.); Dirksland: C. van der Wal te Rijnzaterwoude; Vriezenveen (Ov.): J. Jukema te Broek op Langendijk; Ede: D. J. van de Graaf te Ridderkerk; Brussel (Belg. Chr. Zendingskerk): J. Homan te Ostende; Ellewoutsdijk: W. H. Kelder Jr., hulppred. te AmsterdamNoord; Hattum: C. D. Israël Jr. te Koudekerk a. d. Rijn; Rinsumageest: Dr. J. C. Kromsigt te Oostwold-Oldambt; Borculo : F. E. van Santen te Sliedrecht; Renesse-

Voordwelle: P. van der Staay te Westerbork (Dr.).

Bedankt voor: Gouderak: C. van der Wal te Rijnzaterwoude; Hilversum: J. J. C. Karres te Oosthem (Fr.); Maassluis: P. Hofstede te Noordwijkerhout; Dinteloord en Prinseland: W. Deur te Schoonhoven; Lage Vuursche: J. C. van Apeldoorn te Bennekom; Reeuwijk: J. Ronge te Hoog-Blokland; Werkendam, (toez.): W. J. Keiler te Nieuwkoop; Appingedam: E. A. Lazonder te Warns (Fr.).

Geref. Kerken.

Tweetal te: Apeldoorn (3e pred. plaats): L. Hoorweg Jr. te Purmerend en W. H. den Houting te Huizen.

Beroepen te: Opende (Gr.).- G. D. Kuiper, cand. te Kampen; Pijnacker-Nootdorp: G. D. Kuiper, cand. te Kampen; Katwijk aan Zee: H. Ph. Ingwersen te Nijkerk op de Yeluwe; Aalsmeer, Helmond en IJlst: G. D. Kuiper, cand. te Kampen; Dokkum: J. W. Esselink te Eindhoven; Heerenveen (2e beroep): A. J. Bouma te Wanswerd aan de Streek; Koog Zaandijk: G. Staal te Culemborg; Hylaard, Gauw, Sybrandaburen en Midwolda: Th. Boersma, cand. te Huizen.

Bedankt voor: Hilversum (3de pred. pl.): A. J. Bouma te Wanswerd a. d. Streek; Doorn: J. L. v. d. Wolf te Kralingen; Arum: H. Ramaker te Ten Post (Gron.); Deventer (B.): H. de Zwart te Twijzel.

— Het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland heeft tot de evangelische bediening toegelaten den heer A. Oskamp te Rotterdam, cand. te Utrecht.

— Het Prov. kerkbestuur van Groningen heeft tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk toegelaten den heer H. C. Touw, theol. cand. te Utrecht.

— Het Prov. Kerkbestuur van Overijsel heeft tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk, toegelaten den heer W. Rijnsburger, theol. cand. van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zijn adres is: Jan van Scorelstraat 26, Utrecht.

— Dr. J. Ch. Kromsigt maakte Zondag aan zijn gemeente bekend, dat hij het beroep naar de Herv. gemeente te Rinsumageest c.a. had aangenomen.

Deze mededeeling heeft, zooals ons wordt meegedeeld, de gemeente Oostwold (01dambt) met leedwezen vernomen.

— Zondag 30 Oct. nam Ds. O. Groenewoud te Parrega afscheid van zijn gemeente wegens vertrek naar Friezenveen, sprekende naar aanleiding van Joh. 3 : 4.

— Ds. H. P. Brandt, predikant der Ned. Herv. gemeente te Lage Zwaluwe nam Zondag j.1. afscheid van zijn gemeente, wegens vertrek naar Delft. Tot afscheidstekst was gekozen: Handelingen 20 : 32.

— Na des morgens bevestigd te zijn door Ds. D. Bax van Hoofddorp met een predikatie over 2 Timotheus 4 : 5, deed Zondag j.1. de heer P. van den Berg, gekomen van Grijpskerk, zijn intrede te Lijnden Haarlemmermeer, sprekende naar aanleiding van Matth. 28 : 186.

— Na des morgens bevestigd te zijn door Ds. J. J. C. Karres van Oosthem, aan de hand van Ezech. 3 : 17, deed Ds. Ph. Peter, overgekomen van Amstelveen, zijn intrede bij de Herv. gemeente van IJlst, sprekende over 1 Tim. 1 : 15 en 14.

Met deze vervullen wij den treurigen plicht U het overlijden te berichten van ons geacht medelid en Penningm. der Prop.-Comm. v. V. en P. den Heer

P. VAN DER LAAN,

in den ouderdom van 60 jaar.

Namens het Bestuur der Conf. Ver. afd. R'dam,

Ds. A. van Kooten, Yoorz. A. Bolk, Secretaris.

Rotterdam, 28 Oct. 1927.

De 18e jaargang van

„Van Goedertierenheid en Recht",

de in menig blad zoo hartelijk aanbevolen preekenserie, begon 1 OCTOBER j.1. Deze serie, waarin elke week een preek van pl.m. 16 bladz. helderen druk verschijnt, staat onder redactie van

Dr. A. TROELSTRA,

Ds. A. B. TE WINKEL,

en Ds. L. D. POOT.

Tal van bekende predikanten in onze Hervormde Kerk werken er aan mede en heel de geest dezer prediking is naar de confessie onzer Kerk.

Wie hebben wat aan deze uitgave:

x. Zij, die naast de prediking in het Huis !

aes tieeren ook in eigen woning een prediking lezen. Door den druk zijn moeilijker gedeelten te herlezen en heeft men voortdurend stof ter overdenking.

2. Ouden van dagen en zieken, die niet ter kerke kunnen gaan.

3. Diaconieën dienen er gebruik van te maken om bij stoffelijke hulp aan de armen ook een troostrijk woord toe ie rijken.

4. Kerkeraden hebben hieraan een serie voor leesdiensten.

Besturen van Evangelisatiën kunnen van deze serie een heerlijk gebruik maken.

5. Predikanten kunnen, gelijk reeds verschillende doen, abonnementen nemen om bij het ziekenbezoek hier en daar een preek achter te laten. Eveneens wijkverplegingen, die ook geestelijken arbeid willen verbinden aan hun lichamelijke hulp.

De prijs behoeft voor niemand een bezwaar te zijn. Nog geen 10 cent per week.

Betaling: öf per kwartaal f 1.25, öf per halfjaar f 2.50, of per jaar f 5.—.

VRAAGT PROEFNUMMER

aan de Uitgevers:

H. VEENMAN & ZONEN

P0STREK. 12940 - WAGEN1NGEN

J. G. en P. K. MENSINK

■ ARCHITECTEN mm Kerklaan 8 APELDOORN HBSI

KERK- EN SCH00LB01W

BEWUST ?

Zijn allen, die in Chr. kringen leiding geven zich ervan bewust hoe ontzaglijk veel er van afhangt hoe zij tegenover de Zendingsweek staan ?

De arbeid, de moeizame, veel omvattende arbeid in Oost- en West-Indië, de finantieele moeilijkheden van de Zendingsbesturen, ons geheele Christelijke volksleven is er mede gemoeid.

Zijn allen zich daarvan bewust?

Wij leven nog in de dagen van voorbereiding! God geve dat door velen deze dagen alsnog gebruikt mogen worden om die regelingen te treffen welke voor het „welslagen" noodig zijn.

De Zondagen 6 en 13 November zullen immers wat onze voorgangers betreft in het teeken der Zending staan?

Voor alles veel dank. ZENDINGSBUREAU - OEGSTGEEST.

DE DERDE, VERMEERDERDE DRUK

VAN

GELOOF EN BELIJDENIS

DOOR

Ds. A. VERWAAL

is gereed. Dit boekje, door de geheele Christelijke pers gunstig beoordeeld, voorzien van enkele aanvullingen, bevat 35 hoofdstukken. Bij de antwoorden zijn belangrijke aanteekeningen gemaakt, die veel verduidelijken.

Prijs 50 cent

UITGEVERS H. VEENMAN&ZONEN - WAGENINGEN POSTREKENING 12940

Een boekdeel van ruim 800 blz+

Redactie: De zeventiende jaargang van

Dr. A. Troelstra

Ds. A. B. te Winkel „Van Goede tierenheid en Recht"

Ds. L. D. Poot ——

is thans compleet verkrijgbaar, waarin 52 preeken zijn opgenomen.

Dit werk, gebonden in stevigen linnen stempelband, van ruim 800 blz. duidelijke druk, voorzien van inhoud en tekstenregister, kost slechts f 6.50.

I Compleet aan afleveringen f 5.—.

Nog enkele ex. van jrg. 14, 15 en 16 verkrijgbaar.

H. Veenman & Zonen - Wageningen - Postrek. 12940

Zijt ge al in het bezit van het voortreffelijk boekwerk

EEN ONBEGREPEN DENKER

Gedachten van

Dr. Ph. J. HOEDEMAKER

uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschiktdoor

G. D. NOORDIJK

met een inleidend woord van

Dr. H. SCHOKKING Herv. Pred. te 's-Oravenhage

Uit den inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. — Bijbel en Bijbelcritiek. — Kerk en Staat. — Opvoeding en Zedekunde. — Varia. — Register. — Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur. Een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren, is tegenover het titelblad aangebracht.

Prijs ing, f 3.40 Gcb. f 4.50

Uitg. Fa. H. Veenman & Zonen Wageningen Postrek. 12940

Heeft Uai eens gelnacht een nieuwen abonné te winnen? Geef ons adressen, aan welke wij eenige weken ten kennismaking gnatis pnoefnummens venxenden.

DE DERDE, VERMEERDERDE DRUK

VAN

GELOOF EN BELIJDENIS

DOOR

Ds. A. VERWAAL

is gereed. Dit boekje, door de geheele Christelijke pers gunstig beoordeeld, voorzien van enkele aanvullingen, bevat 35 hoofdstukken. Bij de antwoorden zijn belangrijke aanteekeningen gemaakt, die veel verduidelijken.

Prijs 50 cent

UITGEVERS H. VEENMAN&ZONEN - WAGENINGEN POSTREKENING 12940

HET HUISGEZIN ONZES HEEREN

door

T. STIGTER

Ned. Herv. predikant te Berkel en Rodenrij. Bevat zoo helder en beslist mogelijk een populaire handeling van de

ARTIKELEN 27-29

onzer nederlandsche geloofsbelijdenis met een nadere toepassing op onze tegenwoordige kerkelijke toestanden.

Prijs f 0.35. Voor verspreiding in de gemeene bij allen die belangstellen in den welstand der kerk, bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 0.28; 50 ex f 0.26; 100 ex. f 0.24; 250 ex. 10.22; 500 ex.f 020

Uitnemend voor versprieiding

H. VEENMAN & ZONEN POSTREK. 12940 - WAGENINGEN

iiiimiiiiiiiiiiiiiimimimimiiiiiiiimimiiiimiiimiimmmi

VoorCatechisatie-onderwijs de boekjes van Ds. A.Verwaal

iiimiiiiiiiiiiiMiiiiimiimiiiiiimiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiuiu