is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 41, 1928-1929, no 2106, 14-02-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegen, ondervindingen en dergelijke tegen- ge over den Heere. m

A

Nu zit het er echter bij ons volk zoo in om toch wat op die goddelooze wereld te Willen voorhebben. O ja, men wil wel van _ ellende hooren, maar dan van n ellende, waarbij men nog heel wat rijkdom om op te roemen overnoudt. Zoo kan men ootmoedige taal spreken en inwendig vol van hoogmoed blijven. Wat wij dus noodig heb- je ben is zulk een prediking, die maar niet re bloot in overdreven termen, die de Bijbel d« nooit gebruikt, ons voor alle leelijks uitscheldt en ons mtusschen tegelijkertijd als se „het vrome volk'' hemelhoog verheft; neen, er maar zulk een prediking, die ons waarlijk kiem maakt, doordat zij ons naast de km- ^ deren dezer wereld op éénzelfden bank ki nederzet, ons dus alle stof tot roemen ont- be neemt en ons behoudenis leert zoeken niet d< door al de genadegaven, die in ons zijn, n( maar door ae groote barmhartigheid, die jj i8 xn den Heere God, door Jezus Christus, zc onzen Heere. n< Dat is zalig worden door genade, waar a] wij zelf geen penning aan toebrengen. b En ais God de iieere ons onze groote ai zonde doet zien, kan cüt alleen rechte vrij- ^ moedigneid geven om tot Jezus te gaan: ^ dat de zahgueid is, met door onze mwen- h dige genade, xnaar door Gods vrije genade, d

.. . 11

Vele jaren geleden ontmoetten wij in ti Utrecht een bejaarden heer, die in zijn I jonge jaren vaait naar iClberteld placht te ^ gaan, om daar een Zondag over te blijven j, en dan de preek te hooren van L>r. K.oh.1brugge. ^

'l/m oude heer vertelde ons het volgende: v 'Dr. Konlbrugge had een ouderling, die een mèrKwaaruige bekeerihg had gehad, en die daarvan wel een beetje zijn grond van hope maakte. Zoo iets moest n mensch toen maar kunnen vertellen, hé ? Dan wist je hoe je er \óór stond!

jjie oude man werd ei'g ziek. Tot stervens £ toe! Maar, o hé, hij gevoelde zich met bereid voor de eeuwigneid. I's. Kohlbrugge moest dadelijk komen!

jjr. K. kwain en zei: maar broeder, hoe heb ik 't nu met u ? Gij niet gerust om te sterven? „Dit is toch een getrouw woord ' en aller aanneming waaicug, dat Jezus Christus in de wereld is ge.ls.omen om aUe i bedeelden, zalig te maken, van welke ik de _ Voornaamste oen.. ^

.... JNéén, dommé. Dat staat er niet. , „ j awel, broeder, zoo is het évangelie; dat ] zeg ik, Dr. Konlbrugge u; kijü 't maar ; zen na m uwen üijbei. Ï2n anders heb ik geen troost voor u." ■

Dr. Konlbrugge vertrok en de zieke was niet zóó ziek, cx mj zat weldra m zijn Bijbel te bladeren, totdat hij het gevonden had: „Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de Wereld is geltomen om zondaren zalig te maken." Dat zou hij nu morgen aan Dr. Kohl brugge eens vertellen!

Dr. Konlbrugge kwam en de zieke noemde de reente tekstwoorden.

JUn toen vroeg de wijze zieleherder: zijt gij dan die zonduur? Kan dit woord u troosten '{

Ün toen zuchtte de oude: och ja, herr pastor, xk moet toch ook bloot als een zondaar behouden worden.

Zoo werd de man tot Jezus geleid; zoo kon hij alleen tot den Zaligmaker geleid Worden.

C. A. L.

fonds voor kerkelijke en kerk-

KJbiüiiTüjLiJfVJCi üJaS>L.tiKii?TüXM.

In hartelijken dank ontvangen: van den heer ïi., Amsterdam f 0,^5, Dr. J Ch. K., kmsunxageest f 5,—. Ds. J- A. B., Maassluis f ü,oo, Ds. J. A. A. Ü., Tijnaart f u,2i5, ÏJs. A. H. Huxdeloopen f 1,—, tien ixeer J, v. de V., ischerpenisse f 1,—, Ds. K A L., ^pannum i 'z,—-, Ds. J. J. de V., bchipWen f 1,60, Ds. J. F. L., Woubrugge ï 1,—, Ds. G. J. «., 'Nijega (H. O. iN.) f u,ou, den heer V., Wagenmgen f J4,50, den heer li. K., Oostwold (U.) t 1,—> Ds. J. v. W., barken f ^,50, den heer J. v. d. B., Utrecht f 0,5Ü. Samen f L9,50 + f 130,93 ha verzending der brochüre-ü. = f 156,43.

Hiermede zijn de onkosten ruim gedekt. Gaarne ontving ik echter nog eenige gaven Voor de uitgave van de brochure-Haitjema. ^ris fondsje mag niet opeens uitgeput worden, zoodat ik nog éven moet wachten met uitgave. Wie geeft er eens een fhnken ®toot toe 1 De reorganisatiebeweging leeft ^eer op in tal van kringen, maar er is ^°y voorlichting" dring end noodig. Laten toch ^llen, die den partijstrijd hartgrondig afhuren en niets liever willen dan den kerketyken weg, meehelpen om de rechte begin8elen hieromtrent te verspreiden. Ik verbaas mij dikwijls, dat velen, die luide kla¬

gen over den partijstrijd, zich niet als één man achter ons stellen.

Amsterdam, p• j- kkomsigt.

Postgiro 21587.

INGEZONDEN. te

ia

Hooggeachte Redactie, kt

Mogen onderget. beleefd een beseheiden plaats- \v

je in Uw geëerd blad vragen voor onderstaande vi

regelen? Zij vormen samen een comité, tot on- 'fe

dersteuning van behoeftige leden der Ned. Herv. w

Kerk in de veenstreken • van Z. O. Drenthe. ui

Alweer Drenthe! Ja, alweer, geachte lezeres- b<

sen en lezers van dit blad. Maar zoo ergens hi

en ooit de noodklok terecht werd geluid dan hier hi

en nu! Weken, maanden zonder werk, bij steeds n strengende koude. Bii velen aan 't noodigste ge- o brek. Zieken zonder middelen, die de ontzonken et krachten doen herwinnen of stijgende krank ,e h beteugelen. Bij korten winter redt men zich van de sobere uitkeering uit de Vakbondkas ± f 7.- s( per week, of, voor niet aangeslotenen een bon- z< netje van 't armbestuur. Maar 't duurt te lang. li Er komt aan alles gebrek. En 't perspectief is t; zoo donker. Velden vol turf en dus straks (wan- it neer nog ?) weinig werk. tc De nood gaat dringen. Als zeep en vet weelde n artikelen zijn, als ernstige menschen uit de kerk 11 blijven wegens onvoldoende kleeding of gebrek n aan een enkele cent, wordt het toch heel erg niet- ri waar? Wij willen geen tafereelen schetsen, niet schermen met groote woorden, met plaggen t hutten — 't werd genoeg gedaan. Wij vragen, v help ons een zinkend volksdeel, ook Nederlan- h ders, honderden broeders en zusters, leden, of k onder bearbeiding onzer kerk, voor ondergang, li minstens voor ondervoeding bewaren. Door ver- j. trek van Dr. Wartena van Nw. Dordrecht, heeft ii Ds. Berkol van Sehoonebeek het penningmeesterschap op zich genomen. Zijn giro no. is I 38544. k Geef hem de kans spoedig in 19 Gemeenten en z Kringen de helpende hand te kunnen reiken.

Met grooten dank aan de Redactie en de be- c

langen onzer menschen aanbevelend in Uwe \

vriendelijke hulp. — c

\

Ds. Berkel, Sehoonebeek. j

W. de Weerd, Klazienaveen. c

Ds. Siemelink, Roswinkel. c

G. v. d. Grinden, Barg. Comp.

Ds. Steenbakker Morilyon Loysen,

Erica.

H. J. Nijland, Emm. Erfsch. veen. 5 Febr. 192D.

c 1

i

„Een lichtstraal in het donker Noord-Holland." ]

3e Verantwoording Herv. Evangelisatie Vereen., < Andijk (N.-H.):

<

Transport f 85,— ;

Mej V. S., Andijk - 5,- .

Mevr. C., Oegstgeest - 2,50

Mevr. K., Willemstad - 2,50

Joh. V., Hilversum (coll. Ned. Herv. Kerk) - 1,— Ds. A. D., Almkerk (N.-B.), catechisatiebus - 2,50

P. T., Andijk - 2,50

Dames T., Enkhuizen - L50

Samen ..... f 102,50

Andijk, 7 Febr. '29. W. J. de Kat,

Postrek. 103498. Penningmeester.

P.S. Wij moeten nog een bedrag van f200,— en ons werk kan voortgaan. Wie helpt er mee?

CONFESSIONEELE VEREENIGING.

Delfshaven (Rotterdam).

Op 7 Februari jl. hield onze afdeelmg jaarvergadering, waaraan een eenigszins feestelijk karakter was gegeven. Een 14U tal personen woonde deze bij en ongetwijfeld allen zien op een zeer i wel geslaagden avond terug. De tamelijk groote [ opkomst zal ook wel voor een niet gering deel zijn oorzaak vinden in het ijverige en mei vrucht bekroonde werken onzer propagandacommissie onder de bekwame leiding van ons buitengewoon actief bestuurslid lr. P. H. E. van Dooren.

• (Behalve dat reeds gevestigde lidmaten worden bewerkt, ontvangt elk nieuw ingekomen lid der Herv. Kerk een brochure, waarin duidelijk doel

" en beginselen onzer vereeniging worden uiteengezet en wordt hij enkele dagen daarna bezocht door 2 leden van genoemde commissie). Boekten x wij nog pas 14 nieuwe leden, op dezen avond gaven weer 16 anderen zich daartoe op. Een woord ' van dank aan hen, die zich telkens zoo belange-

- loos beschikbaar stellen voor dit vaak moeizame , werk. (Met gunstige uitzonderingen gelukkig,

waarop ook onze afdeeling dit jaar dankbaar terugziet, is het vaak met een belangelooze steun ' der confessioneel® predikanten treurig gesteld.

- Het houden van lezingen over Schrift en Belije denis voor een conf. afd. staat toch niet gelijk

met dat van winterlezingen, uitgaande van spe' ciaal daartoe opgerichte vereenigingen. r Wat mogen wij slechts weinig van onze toch

• > al vaak schaars vloeiende contributies daartoe ., behouden, dank zij onze organisatiebepalingen y in dezen!)

, Het slagen dezer vergadering is verder onge'• twijfeld te danken aan het degelijk werk, dat j. geleverd werd door onzen Eere-Voorzitter Ds. IX C. Brunt, die in een welverzorgde, van diepgaanL de studie getuigende, leerzame rede tot ons / sprak over „Het verbond Gods," verder aan de "" zeer onderhoudende bijdrage van ons bestuursst lid Joh. de Groot en tenslotte aan de muzikale n medewerking, waarop ,,onze jongeren" ons hebben verrast. Waar straks Ds. Blankhart uit Hillegersberg ook voor ons hoopt op te ■'•reden en IS onlangs Ds. v. Voorst Vader uit Middelburg nog h zoo boeiend voor ons las, zien wij, alles bij elkaar f- genomen, dankbaar op het verloop van onze wintorcampagne neer en wekken gaarne andere afdeelingen op, ons voorbeeld te volgen, tot heil onzer kerk en bloei der Confessioneele Vereenir- ging.

LEESTAFEL.

Hgggpr R. Dijkstra, Boek van rijke herinneringen.

Gedenkboek der Ned. Herv. Gemeente van

Amsterdam. Drukkerij J. R. Vrolijk, Amsterdam. Prijs f 3,50, franco p. p. i 4,—.

Z'

Met groote belangstelling nam ik kennis van v bovengenoemd boeK. De uitgave is kloek en n tevens zeer smaakvol, 'k Vreesde eerst, dat de inhoud voor het groote publiek onzer groote ti kerk dat toch door zoo'n uitgave bereikt moet s worden, wat zwaar te verteren zou zijn. Maar die 0 vrefcs werd beschaamd, zoodra ik begon te lezen. ^ 'k Bon begonnen met het hoofdstuk over den nieuwen tijd. iJat pakte mij zoo, dat ik het dadelijk heb -t uitgelezen. Daarbij bleek mij terstond het groote t belang van dit werk. immers A heeft altijd een g hoela rol gespeeld in ons kerkelijk Jeven. Men £ heect in aeze geschiedenis het voordeel, dat de monografie van één gemeente een mooi afgerond 1 overzicntelijk geheel geeft, terwijl men tevens in deze gemeente liet hart voelt kloppen van onze heele K.erK. hl are geschiedenis karakteriseert en beheerscht onze neele vaderlandsche kerKgeschiedems. Zoo was het in de dagen der doleantie, zoo ooK vroeger. Door zijn levendige voorstel- 1 lmg, door het naar voren brengen telkens van 1 typeerende voorvallon, door zijn teekenmg van , lemende personen, weet de schrijver ons te boei- , ton on laat Inj ons de geschetste geschiedenis. me<-oeieven. tr vait voel uit dit boen te leeren 1 niet alleen, wat de historie onzer kerk betreft, i maar ook wat aangaat hare behoeiten en hare | roeping in het heuen. |

Ook orengt riet ons telkens midden in de praktijk van den geméentelijiten arbeid. Voor allerlei ' vragen worden we tevens gesteld, in zake ver- ] houumg tot net modernisme, de „gereformeerde" keriien, het groote stadsprobleein gevoelen we hier m al zijn pijnlijkheid, riet is waard, dat onze predikanten en kerkeraden en onze belangstellende leden zien onverwijld dit werk aanscnallen. j

Ije prijs, clie voor een ooek van dezen omvang bepaald neel laag is, behoeft daarvoor geen be- i zwaar te zijn.

Beieve de schrijver veel vreugde van de goede ontvangst, die liet ten deel vait, waar hij, naar we meenen, helaas nog steeds ongesteld is werke dit mede tot zijn spoedig herstel. Met goede verwachting zien we de aangekondigde studie van Dr. Ijos tegemoet. Wij zouden ook. weJ wenschen, dat Ds. i^mgbeek zijn persooniijKo Herinneringen over den doieantietijd eens aizonderlijk uitgaf.

J. UÜ. K.

De Zangers aan de Glazen Zee: de Overwinnaars over öbb, door Ds. G. Wisse. D. J. van

Brummen, Dordrecht. Prijs (45 blz.) f 0,60.

Dit boekje geeft ons eene lezing van Ds. Wisse over den aannef van Openb. 15. Na eenige inleidende opmerkingen bepaalt hij ons bij de wereldmacht, die als een moiisteracntig Xieost wordt voorgesteld, waarvan het karakter door het getal wordt aangeduid. Dit getal heeft voor Ds. Vv isse de beteeiienis van een som, verkregen door optelling van tj plus 10 x ö plus 10 X 10 X ^ waarbij dan 6 het getal des menschen is, da jeneden 7, het getal der godheid blijft, ten- | zij de wedergeboorte tusschenbeide kome. De zich uitlevende menschheid vertoont zich in het j moderne staten- en volkenleven, en eveneens in allerlei „geestelijke stroomingen" van onze dage.i. Voor 's ileeren Kerk is de weg door de glazen zee tot de lieerlijkheid. Het loopt als bij Israël uit op zang en muziek. „Zij zullen net uitzingen, uitjubelen, uitglorieeren, wie het was en is, die hen verlost nooit. Het „motiet zal daarbij zijn „een verlossing in Mozes voorgebeeld, in en door het Lam ten volle verwezenlijkt. Daarom: „Eere zij het Lam, dat ons gekocht heeft met zijn bloed."

Als wij de bladzijden lezen, die Ds. Wisse aan zang en muziek wijdt, dan komt onwillekeurig de vraag op. lioe het toch mogelijk is, dat menschen. die zulke dingen belijden, geen behoefte gevoelen aan N. Testamentische liederen bij de samenkomst der Gemeente; ja. zelfs een lied, dat zij straks in den hemel hopen aan te heffen, bij zulk een samenkomst op aarde ontoelaatbaar achten.

Wij hebben dit geschrift met veel genoegen gelezen, en hopen dat het door velen zal worden besteld en overdacht.

Baambrugge.

)

l Diaconale Oids voor de Nedorlandsche

j Hervormde Kerk. Uitgave van de Commis-

3 sie voor de Diaconale Armenzorg in de Me-

i derlandsche Hervormde Kerk. Barchman

Wuytierslaan 48, Amersfoort. 372 Bladzijden.

ï

r Deze Gids getuigt van de toenemende actie, 1 die er in onzen tijd valt waar te nemen op het ter-

- rein der Diaconale Armenzorg in de Ned. Herv. b Kerk. Hij geeft op tal van vragen een antwoord; ï maar zal natuurlijk alleen op die oogenblikken

- zijn groote waarde voor ons hebben, waarop wij i de namen en adressen van bepaalde personen

weten moeten, e I Dr. D. Eilerts de Haan, die den Gids met een Woord vooraj inleidt, zegt ons in 't kort, wat wij " in Jit boek kunnen vinden; „Allereerst zijn opgeft nc en de adressen der diaconieën met de kerke1. lij besturen naar de gewone provinciale en j. cl»w>-:icale indeeling, welke indeeling bij eenige k andere rubrieken eveneens werd gevolgd.

Vervolgens zal men vinden een uitgebreide opgave van de instellingen voor ouden van dagen, jj van de zorg rechtstreeks van de diaconieën uitl0 gaande, en van de instellingen die zelfstandig

n ziin- ,

Voorts is getracht eenige gegevens aangaande 3_ weezenzorg, arbeid voor de verwaarloosde lt jeugd, zoomede vereenigingen voor reclassoering en toezicht bijeen te brengen."

Soms brengen de gegevens ons buiten het terrein van onze Kerk. Dit is echter uitzondering. I0 Zoodat men in dezen Oids geen volledigen wegs_ wijzer op het gebied der Christelijke Barmhartigjg heid moet zien. Dit is trouwens ook niet de be, doeling.

, Die bedoeling zal echter ook eerst dan ten volle )n kunnen worden bereikt, wanneer in nieuwe uit\rr gaven de gegevens verwerkt zullen zijn, die, helaas, nu — nog uitbleven. ,

e „Blijkbaar waren niet allen, wier hulp je gevraagd, doordrongen van het groote nut

uitgave, die wij bedoelden." „

Baambrugge.

gouden appelen op ZILVEKülN schalen.

„Ik ben met ulieden." — Indien gij dui3nd mijlen ver uit uw land werdt gedreen, gij zoudt daardoor toch niet uit Gods abijheid zijn. Zijn arm is daar om u wel 3 dóen en ü voor den kwaden invloed van [echte menschen te beschermen. Hij is alm dezelfde God, in ieder land evenzeer abij als de zon, maan en sterren; en ware lij niet tegelijk aan elke plaats, Hij zou och niet minder zijn dan de door Hem ;eschapen zon aan het uitspansel, die elk [eel der bewoonde wereld bezoekt in 24 iren. Charkock.

Gedenk niet de zonden mijner jonkheid. — )e wereld sluit de oogen voor de zonden ran jongelieden, en toch zijn die alles beïalve klein of onbeduidend. Het feestmaal lan Satans tafel, waaraan wij in onze jeugd lebben aangezeten, zal zijne giftige uitverkselen in ons openbaren, als wij oud sullen geworden zijn. Wie zijne jeugd misjruikt, vergiftigt zijn ouden dag. Welke iittere tranen zullen deze woorden bevoch;igen, als sommigen van ons het verleden ïerdenken! Spukgeok.

Mijnheer, ik beix een vriend van ondergeschiktheid als 't meest bevorderlijk aan t geluk der samenleving. Daar is een welerkecrig genot in regeeren en geregeerd worden. Sam JohnSon.

Vr. O. G.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Drietallen te: 's-Gravenhage (vac.-Vermeer): A. K. Straatsma te Zandvoort, G. van Ramshorst te Brummen, G. D. A. Oskamp te Winterswijk; (vac.De Groot): W. J. de Wilde te Reitsum, Ch. M. Luteyn te Apeldoorn, en L. Joh. van Leeuwen te Haarlem; (vac.-Welter): A. Altena te Rijnsburg, F. H. van Oosten te Feijenoord en L. Joh. van Leeuwen te Haarlem; Vlaardingen (4de pred. plaats): J. F. Berkel te Sehoonebeek, R. C. W. J. Hoek te Rijsoord en W. J. de Wilde te Reitsum; Watergraafsmeer: G. D. O. Oskamp te Winterswijk, G. B. Westenburg te Feyenoord, W. J. de Wilde te Reitsum.

Beroepen te: Kerk-Driel: W. R. Boerendans te Harmeien; Parrega c.a.: F. G. van Binsbergen te Haamstede (Z.); Ter Aar: J, Enkelaar te Ouderkerk a. d. IJssel; Pernis (toez.): D. Siemelink te Roswinkel; St. Johannesga c.a.: J. J. van den Berg te Paesens c.a.; Brandwijk: J. J. Timmer te Ermelo; Westerlee: H. J. Barnouw te Aardenburg (Zeeuwsch Vlaanderen); Wilnis: D. Plantinga te Linschoten; Gorinchem: C. de Jongh, te Enkhuizen; Hoogeveen: I. Kievit te Baarn.

Aangenomen naar: Den Helder (Evangelisatie): R. C. W. J. Hoek te Rijsoord c.a.; Winschoten (Herv. Evangelisatie): J. A. Raabe te Den Burg (Texel); Adorp: H. G. Cannegieter te Mensingeweer; Winschoten: J. A. Raabe te Den Burg (T.).

Bedankt voor: Doorn: G. Verdoes Kleyn te Dordrecht; Huizen: ]. J. Timmer te Ermelo; Oldebroek: J. J. Timmer te Erme o.

Geref. Kerken.

Tweetal te: Bussum (vac. wijlen J. A. Mulder): D. J. B. Allaart te Kollum (hr.) en J. A. Schep te Bolnes; Loosduinen (2de pred. plaats): Joh. C. Houtzagers te Ke^uwijK en J. Srtulik te Zevenbergen; Zwartemeer: T. Hoeksema, cand. te Mieuwolda en J. F. Scholten, cand. te Almelo.

Beroepen te: Brussel: H. Holtrop te IJmuidenOost.

Aangenomen naar: Wolfsheze (als geestelijk verzorger van de»stichting Wolfsheze): W. üecn te Aalten; Eindhoven (als hulpprediker): Dr. J. Jansen, em. pred. van üedum.

Bedankt voor: Lutjegast: G. Staal Jr. te Culemborg; Pernis: J. P. C. tenürink te Westmaas; Oenemui aen en Lemele-Lemerleveld: J. F. Colenorander, laatstelijk missionair predikant te Melolo, met verlof hier te lande.

Geref. Kerk in H. V.

Beroepen te: Amsterdam-Zuid (vac. J. J. Buskus Jr.): E. J. van Deth te Zaandam.

— Ds. J. J. van der Grient te Kerkdriel hoopt Zondag, den 17en Maart 1929, afscheid te nemen van de Ned. Herv. gemeente te Kerkdriel en Zondag den 24en Maart ly2y zijn intrede te doen te Brielle na bevestigd te zijn door Ds. Th. M. Loran van Brielle.

— Zondag 3 Febr. werd in de morgenbeurt Ds. P. Visser, gekomen van Lemelerveld (O.) als predikant van Warnsveld (G.) bevestigd met Joh. 10 : 40—42 door zijn vader Ds. J. Visser Kzn. van Enkhuizen. Des namiddags verbond de nieuwe leeraar zich aan de gemeente te Warsnsveld met een prediking over 1 Cor. 2 : 1 en 2.

— Na des morgens bevestigd te zijn door den consulent Dr. M. E. v. d. Veen van Langweer met de tekstwoorden uit 2 Korinthe 5 : 20, deed Ds. F. C. Willekes. overgekomen uit Drogeham, Zondag 3 Februari, des namiddags 2 uur, zijn intrede te Oosterha,.le c a. De nieuwe herder en leeraar sprak naar aanleiding van Mattheus 19 : 25 en 26.

jsfa des morgens te zijn bevestigd door Ds. W.

Odée te Koudekerk a.d. Rijn, met een predikatie over 2 Corinthe 5 : 18c, deed Ds. J. Hengeveld, van Juti phaas Zondag 3 Febr. zijn intrede bij de Ned. Herv.

/-» . 1 /r?_ \ „«MnlrnMHn nTTn«l T) t"M

l deze gemeente neb hart voelt kloppen van onze

gouden appelen op zilveren schalen.

„Ik ben met ulieden." — Indien gij duizend mijlen ver uit uw land werdt gedreven, gij zoudt daardoor toch niet uit Gods nabijheid zijn. Zijn arm is daar om u wel te doen en u voor den kwaden invloed van slechte menschen te beschermen. Hij is alom dezelfde God, in ieder land evenzeer nabij als de zon, maan en sterren; en ware Hij niet tegelijk aan elke plaats, Hij zou toch niet minder zijn dan de door Hem geschapen zon aan het uitspansel, die elk deel der bewoonde wereld bezoekt in 24 uren. Chaknock.

Gedenk niet de zonden mijner jonkheid. — De wereld sluit de oogen voor de zonden van jongelieden, en toch zijn die alles behalve klein of onbeduidend. Het feestmaal aan Satans tafel, waaraan wij in onze jeugd hebben aangezeten, zal zijne giftige uit-

— Na des morgens bevestigd te zijn door den consulent Dr. M. E. v. d. Veen van Langweer met de tekstwoorden uit 2 Korinthe 5 : 20, deed Ds. F. C. Willekes. overgekomen uit Drogeham, Zondag 3 Februari, des namiddags 2 uur, zijn intrede te Ooster' c i De nieuwe herder en leeraar sprak naar aanleiding van Mattheus 19 : 25 en 26.

pja des morgens te zijn bevestigd door Ds. W.

Odée te Koudekerk a.d. Rijn, met een predikatie over 2 Corinthe 5 : 18c, deed Ds. J. Hengeveld, van Jutn'iaas Zondag 3 Febr. zijn intrede bij de Ned. Herv. Gem. te Oostham (Fr.), sprekende over Psalm 143 : 10.