is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 41, 1928-1929, no 2115, 18-04-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Goedertierenheid en Recht

Wekelijksche Preekenserle onder redactie van Dr. A. Troelstra, A. B. te Winkel en L. D. Poot met medewerking van tal van andere predikanten Thans v«rsche«n:

„JUBILATE"

naar aanleiding van Rem. 7 : 4 DOOR

Ds. C. Heemskerk, Dordrecht

Per kwartaal f 1.25 fr. p. p. Elke jaargang vormt een I

Srachtwerk van ruim 800 blz., waarvoor stempelband H f 1.10 verkrijgbaar. Vraagt proefnummers aan de uitg. I

H. Veenman & Zonen, Wageningen - Postrekening 12940 I

in Holland kunnen werken, moet de zendtijd naar billijkheid worden verdeeld.

Geeft men nu den Vrijzinnigen Omroep, al is het ook, dat zij zich neutraal noemt, meer dan een kwart van den zendtijd, dan wordt tegenover de andere volksgroepen een groote onbillijkheid bedreven. Daarom is deze verregaande eisch van de A. V. R. O. onbillijk en ongemotiveerd. Deze eisch is ook een aanval op onzen Omroep. Ook de N. C. R. V. vertegenwoordigt een kwart der Nederlandsehe bevolking.

Krijgt de neutrale vrijzinnige Omroep de helft, dan moeten de andere Omroepen zich gezamenlijk tevreden stellen met de andere helft en zullen wij genoodzaakt zijn, een gedeelte van onzen zendtijd af te staan aan de Socialisten en de Roomschen en dan nog wel bovendien in het vervolg moeten uitzenden op de slechtste Omroepgolf.

Iedere steun aan dezen ongemotiveerden eisch van de A. V. R. O. is een afbreken van onze eigen Christelijke Omroep Vereeniging.

Men teekene dus niet het Petitionnement. Integendeel. Als Orthodox-Protestant versterke men de Nederlandsehe Christelijke Radio Vereeniging, nu van vrijzinnige zijde getracht wordt door een massa namen ons het rechtmatig aandeel in den zendtijd te ontnemen.

Namens de Ned. Chr. Radio Ver., D. Pereboom, Ede.

Naamsverandering.

Geachte Redactie,

Op de op 25 Maart j.1. gehouden ledenvergadering van de Vereeniging voor Bijbelverspreiding, Keizersgracht 328 te Amsterdam werd — op verzoek van het Nederl. Bijbelgenootschap te Amsterdam, om verwarring in den lande te voorkomen — besloten den naam van de Vereeniging voor Bijbelverspreiding te veranderen in:

„Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift."

Beleefd verzoeken wij u in uw blad van deze naamsverandering melding te willen maken.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Hoogachtend,

Mab. J. Hetjle.

CORRESPONDENTIE.

Stichtelijke voorstukken in De Geref. Kerk van 2 Mei Ds. B. C. Koolhaas, te Utrecht; 9 Mei Ds. P. G. de Vey Mestdagh te Rotterdam; 16 Mei Dr. P. J. Kromsigt te Amsterdam.

De artikelen s.v.p. minstens een volle week van te voren inzenden, zoodat ze Donderdags in mijn bezit zijn.

j. Ch. K.

KERKNIEUWS:

Ned. Herv. Kerk:

Viertal te: Groningen (10e predikantsplaats): A. Adriani te Baarn, H. J. Hak te Alkmaar,

C. M. Luteijn te Apeldoorn en L. D. Poot te Haarlem.

Drietal te: 's-Gravenhage (vac. wijlen Dr. F. v. Gheel Gildemeester (alph.): G. van Ramshorst te Brummen, J. W. Swaan te Domburg en J. J. v. d. Wall te Groningen; Oldebroek; A. F. P. Pop te Vaassen, W. L. Mulder te Voorthuizen en G. Lans te Suawoude; Rotterdam-Kralingen: A. Meyers te Hoogeveen, P. J. Steenbeek te Kampen en G. A. Pott te Bodegraven.

Beroepen te: Mastenbroek: A. Dekker te Bleiswijk; Asch: D. Broers, cand. te Renkum; Lent: J. G. Key te Eek en Wiel; St. Annaland: A. J. Hoekzema te Zegveld; Den Helder: H. A. Enklaar te Oudkerk; Harlingen (vac. H. A. Leenmans): G. D. A. Oskamp, evang. pred. te Winterswijk; Peins en Zweins: M. L. Onnes, cand. te Nijmegen; Haskerhorne en Oudehaske: H. J. Labberté, hulppred. te Amsterdam-Noord; Rotterdam (18e pred. plaats): D. Tromp te Heerlen; Hijkersmilde (toez.): Tj. Jonker te Joure.

Aangenomen naar: Neerlangbroek: A. Prins te Poedehoven; Noordivijk aan Zee : N. J. Cupedo te Koudum; Asten: R. Bruins te Oosternieland.

Bedankt voor: Zoetermeer-Zegwaard : G. Grootjans Thzn. te Doorwerth; Parrega c.a.: W. A. Decker te Hollandscheveld; Giessendam c.a.: A. J. Oosterhuis te Emst; Oud- Beyerland : J. van Amstel te Putten; Willige Langerak : G. C. Severijn te Waarder (Z.-H.); Ter Aar: B. G. C. Steenbeek te Wierden; Sclielluinen : J. de Bres te Bruchem; Oudemirdum c.a.: J. H. van Padden burgh te Elspeet. ,

Geref. Kerken:

Tweetal te: Brussel: J. Krüger te Elburg en J. Maaskant te Echten (Pr.); Wageningen:

D. J. B. Allaart te Kollum en Th. Delleman te Giessen Oud- en Nieuwkerk.

Beroepen te: Westbroek: J. M. Kroes, cand te Zeist; Voorschoten : J.C.Houtzagers te Reeuwijk; Lioessens : D. Feenstra te Borger; Makkum : H.

Kakes, cand. te Zaandam; Aduard: J. P. C. ten Brink te Westmaas.

Aangenomen naar: Ermelo (2e pred. plaats): J. van Herksen te Hillegom.

Bedankt voor: Drachten (vac. Joh. C. Hakman), B. van Halsema te Ermelo; Gouda (vac. H. Knoop) en Zwammerdam: W. J. Smidt te Dwingeloo; Kampen : R. Kok te Gouda; Nijeveen W. F. M. Lindeboom, hulppred. te AmsterdamNoord; Oldebroek: J. P. C. ten Brink te Wastmaas.

Geref. Kerken In H. V.

Beroepen te: Hilversum: J. v. d. Woud te Amersfoort; Bussum: P. A. E. Sillevis Smit te Haarlem.

— Ds. L. J. v. Leeuwen, die het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te 's-Gravenhage aannam, in de vac. Ds. W. L. Welter, is voornemens Zondag 21 April a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gem. van Haarlem, om Zondag 28 April door Ds. J. Ravesloot in de Groote Kerk bevestigd te worden, waarna hij Woensdagavond 1 Mei d.a.v. in hetzelfde kerkgebouw zijn intrede zal doen.

— Ds. I. Voorsteegh, gekomen van Gouda heeft verleden week in de Groote Kerk zijn intrede gedaan als predikant van de Ned. Herv. gemeente te Den Haag, sprekende naar aanleiding van Luc. 7 : 35.

— Na des morgens bevestigd te zijn door Ds. J. Hoogenraad van Uithuizen, deed cand. L. Seinhorst Zondag zijn intrede bij de Herv. Gemeente van Pesse bij Hoogeveen, sprekend over Matth. 17 : 8.

— Ds. S. Goverts te Oldebroek, hoopt Zondag den 5en Mei a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gemeente te Oldebroek, en Zondag den 12en Mei d.a.v. zijn intrede te doen te Gameren, na bevestigd te zijn door Ds. J. de Bres, van Bruchem.

— Door ongesteldheid van Ds. J. A. Hoekzema trad Ds. N. P. E. G. van Uchelen op als bevestiger van Ds. A. C. Diederiks, gekomen van Kruiningen. Ds. Diederiks is de derde predikant in den loop der jaren door Ds. v. Uchelen ingeleid in de gemeente Hilversum.

's Avonds deed Ds. Diederiks zijn intree. Na voorlezing van het eerste gedeelte van Fil. 2 bepaalde de pred. de aandacht der gemeente in 't bijzonder bij de woorden uit Fil. 3 „Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding".

— Op 79-jarigen leeftijd is in Den Haag overleden de emeritus-predikant van de Ned. Herv. gem. Ds. A. J. Westhoff, wonende in Den Haag.

De teraardebestelling had Dinsdag plaats op Nieuw Eik en Duinen.

De thans ontslapene werd candidaat tot den Heiligen Dienst in 1873, waarna hij 1 Maart '74 tot predikant te Biezelingen werd bevestigd.

Daarna was hij achtereenvolgens predikant te Bennekom, Axel, Gorkum, en Amsterdam.

In laatstgenoemde gemeente vervulde hij het predikambt van 1882tot 1891.In dat jaar werd hij benoemd tot predikant in Ned. Oost-Indië, waar hij achtereenvolgens stond te Probolingo, Soemenet en Pontianak. In 1902 werd den thans ontslapene eervol ontslag verleend en in Nederland teruggekeerd nam hij in 1906 een beroep aan naar Bergeyk (N.-B.), waar hij emeritus werd op 15 Dec. 1923.

— Ds. D. Ozinga, predikant der Ned. Herv. Gem. van Pernis, aan wien met ingang van 1 Mei a.s. emeritaat is verleend, hoopt Zondag 28 April namiddags 2£ uur afscheid te nemen van zijn gemeente.

— Ds. H. W. M. Huyskes, Ned. Herv. predikant te Menaldum, zal tegen 1 October emeritaat aanvragen na een veertig-jarige ambtsvervulling.

— De Ned. Herv. predikanten Ds. W. E. P. Gérms te Veenhuizen, Ds. Tj. Jonker te Joure, Ds. L. P. Louwe Kooymans te Baardwijk, Ds. W. H. A. Scholte te Schalsum en Ds. J. Werkman te Ezinge, vierden gisteren hun zilveren ambtsjubileum.

— De heer L. Looyen, voorganger der Evangelisatie te Blijham hoopt Zondag 5 Mei den dag te herdenken, dat hij 40 jaar geleden als hulpprediker zijn intrede deed bij de Ned. Herv. Gem. te Jubbega a. d. Vaart.

— De heer H. Boersma, cand. t. d. H. D., zal thans een eventueel beroep gaarne in overweging nemen. Zijn adres is: Engwierum (Fr.).

— De heer H. J. Drost, cand. t. d. H. D., „Hardenbroek" te Driebergen, stelt zich beroepbaar in de Ned. Herv. Kerk.

— In de nieuwe kerk te Amsterdam is Ds. C. J. Schweitzer, gekomen van Workum, door Ds. T. G. van Reeuwijk bevestigd als predikant van de Ned. Herv. gemeente van Amsterdam.

Ds. van Reeuwijk had tot tekst gekozen Markus 6 : 37: „Geeft gij hun te eten".

— Ds. A. K. Straatsma te Zandvoort die het beroep naar de Ned. Herv. Gem te 's-Gravenhage aannam in de vac. van Ds. A. J. A. Vermeer, zal Zondagavond 16 Juni a.s. in de Groote Kerk bevestigd worden door Dr. J. R. Slotemaker de Bruine om dan Woensdag 19 Juni d.a.v. in hetzelfde kerkgebouw zijn intrede te doen.

Als Gij

lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsvertering enz. neem dan

Wortelboer's Kruiden

of Wortelboer's Pillen

van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela en gij zijt spoedig weer hersteld. Verkrijgbaar è 60 ct. bij Apoth. en Drogisten.

KERKELIJKE TUCHT

(Overdruk uit Van Goedertierenheid en Recht, Jaarg. 17)

door

Ds. H. BAKKER

Prijs 25 cent

H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN

VERVOLGBUNDEL

OP DE

EVANG. GEZANGEN

VERZAMELD IN DE JAREN 1847—'66

EN IN GEBRUIK BIJ DE NEDERL. HERV. KERK

HISTORISCH EN LETTERK. ONDERZOEK VAN

Dr, A, W,BRON S VELD PRIJS f2.25

UITGAVE

H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN

ONDER EIGEN VAANDEL

3-MAANDELIJKSCH THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT. REDACTIE:

Prof. Dr. Th. L. HAITJFMA en Ds. A. 8. TE WINKEL

Dc tweede aflevering van jaargang 4 bevat:

Ds. G. Tichelaar, Paaschboodschap

Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes, De bevestiging van de

dienaren des Woords Pastor Heinrich Berger, Balkan-Schetsen, II Ds. H. C. J. van Deelen, Een oude strijd in den nieuwen tijd

Dr. Th. L. Haitjema, Geschiedenis en Geloof

Ds. A. B. te Winkel, Kroniek: Vacatures, — Candidaten,

Correspondentie

Elke aflevering bevat pl.ni. 80 blz. duidelijke druk op mooi houtvrij papier. Een jaargang vormt een kloek boekdeel van 320 blz., waarvoor aan het einde van het jaar een prachtige linnen stempelband verkrijgbaar is. De prijs voor den geheelen jaargang bedraagt f 5.50 franco per post. Buitenland f 6.—. Stempelband f 1.25.

Uitg, :H.Veenman & Zonen -Wageningen -Postrek. 12940

VAN HOOGTIJD TOT HOOGTIJD

DOOR

Dr. P. J. KROMSIGT, Paaschfeest.

Ds. H. BAKKER, ........... Maria Magdalena.

Ds. J. BUENK, . . . . De Emmaüsgangers.

Ds. G. A. DEN HERTOG, ... De geloovige Thomas. Ds. N. VAN SCHOUWENBURG,

Aan de Zee van Tiberias. Ds. L. D. POOT, .............. Hemelvaart.

Ds. JOH. LAURENSE, Christus verlaat de zijnen nooit, Dr. G. OORTHUYS, Pinksteren: Drievoudige vervulling.

Ingenaaid f 1.90 In prachtband f 2.60

UITG.; H, VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN,

PREEKBOEKJES

IN ZEER NETTE ÜITVOERIN G

MOOIE PAPIERKWALITEIT

24 LIJNEN

24 BLADZIJDEN

OOK VOORZIEN

VAN EEN ETIKET ■

PrUs p. 100 st. Ir. p. p. f 5.50 » « 50 „ „ ,, „ - 3.00 » » 25 „ ,, ,, „ ■ 1.75

Fa. H. VEENMAN & ZONEN

WAGENINGEN

Zijt gij al in het bezit van het voortreffelijk boekwerk

EEN ONBEGREPEN DENKER

Gedachten van

Dr. Ph. J, HOEDEMAKER

uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door

G. D. NOORDIJK

met een inleidend woord van

Dr* h. schokking

Herv. Pred. te 's-Gravenhage

Uit den inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. — Bijbel en Bijbelcritiek. — Kerk en Staat. — Opvoeding en Zedekunde. — Varia. — Register. — Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur. Een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren, is tegenover het titelblad aangebracht.

Prijs ing. f 3.40 Geb. f 4.50

Uitg. Fa. H, Veenman & Zonen Wageningen Postrek. 12940