is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 41, 1928-1929, no 2120, 23-05-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Goedertierenheid en Recht

Wekelijksche Preekenser*e onder redactie van Dr. A Troelstra, A. B te Winkel en L D. Poot met medewerking van tal van andere predikanten Thans verscheen:

Van de goedertierenheid van den Vader, den Zoon en den H. Geest

naar aanleiding van Titus 3 : 4 — 7.

DOOR

A. A. Dönszelmann, Herv. Pred. te Amsterdam

Per kwartaal f 1.25 fr. p.p. Elke Jaargang vormt een 1

prachtwerk van ruim 800 blz., waarvoor stempelband I

a f 1.10 verkrijgbaar. Vraagt proefnummers aan de uitg. I

H Veenman & Zonen, Wageningen - Postrekening 12940 I

sturen, enClass. besturen. Wij hopen intusschen hartelijk, d^t ook ditmaal de inl:ggende girobiljetten zóó zullen worden ingevuld, dat ons fondsje ongeveer op hetzelfde peil kan blijven daar wij dan, zoodra het noodig blijkt, weer tot een nieuwe uitgave kunnen overgaan. Ieder gevoelt, dat wij zelf niet in voorschot daarvoor kunnen zijn. De bedoeling is juist, dat dit fondsje telkens een voorschot zal kunnen leveren en deze methode is reeds uiterst praktisch gebleken voor de uitgave en verspreiding van verschillende brochures, die de propaganda onzer beginselen, zooals we herhaaldelijk bemerkten, zeer ten goede zijn gekomen. Ook van onze beginselen geldt in maar al te veel kringen (zelfs onder predikanten en kerkeraaduloden): onbekend maakt onbemind.

Wie dus d.t fondoje steunt, doet dus inderdaad een goed werk. Zegt het voort vooral onder onze kerkeraden.

Amsterdam. P. J. Kromsigt.

Keizersgracht 437. Postgiro 21587.

P. S. Bit bericht was reeds voor 't vorige nummer bestemd. Verantwoording van ingekomen giften na verzending der brochure Haïtiema een volgende maai.

BIJZONDERE LEERSTOELEN.

Met hartelijken dank ontvangen van ï)s. A. BI. Kr. te U. f 5.—, door Ds. A. Gr. van Willemswaard te Rhenen een deel van een in de Herv. Kerk aldaar gehouden collecte f üw.— en van den Heer H. A. R. te H. f 10.—.

Met verdere aanbeveling.

Katwijk aan Zee. J. Schokking.

Postrek. nr. 136709.

LEESTAFEL.

Juist hadden we in een vorig nummer over de hieronder genoemde uitgave geschreven, toen we de volgende kennisgeving ontvingen:

Tor perse: Herinneringen uit den tijd der

doleantie door Ds. C. A. Lingbeek. Prijs f 1.90. Gebonden in fraai en stempelband f 2.50.

Met verlangen wordt er op de uitgave van dit boek gewacht. Van verschillende zijden werd er meerdere malen aangedrongen om het te doen verschijnen.

Wie is er ook beter toe bekwaam om dit boek te schrijven dan Ds. C. A. Lingbeek.

Op prettige en onderhoudende wijze heeft de schrijver zijn „herinneringen" daargesteld.

Het heeft het aantrekkelijke, dat hij dit alles zelf gezien, gehoord, doorleefd en doorvoeld heeft.

Inhoud o.m.: Het wegsterven van het modernisme. — Een bom, die sprong- — Voor het Classicaal Bestuur. —- De nieuwe beheersregeling en wat er van kwam. — De indruk der schorsing op de gemeente. De godsdienstoefening in dezen tijd.— De prediking na de schorsing. — Dr. Kuyper's optreden. — De godsdienstoefeningen in de lokalen. — De godsdienstoefeningen in de officieele Kerkgebouwen. -— Het kerkelijk congres in Frascati. — De afwerping van het Synodale juk. — De strijd om de kerkgebouwen. De strijd in de huizen. — Hoedemaker en Kuyper. — Doleantie en Afscheiding. — De gevolgen van de scheuring der nationale kerk. — De Hervormde Kerk na de doleantie. — Een wel zonderling maar krachtig wapen in den doleantiestrijd. — Wat de doleantiebeweging nog voortp] ant.

Bestel dit boek door tusschenkomst van Uwen Boekhandelaar of rechtstreeks aan den Uitgever, P. J. Jansen, Leiden.

Van de Onrust der Ziel, vijf voordrachten over het Christendom, gehouden in de Martinikerk te Groningen door Dr. W. J. Aalders, Dr. Th. L. Haitjema, Dr. G. van der Leeuw, Dr. J. C. Roose, Ds. G. Tichelaar. Bij J. B. Wolters' U. M., Groningen—Den Haag, 1928. 80 Bladzijden.

Na een godsdiensthistorische inleiding van Prof. Van der Leeuw („De onrust der menschheid") en een breedere teekening van den mensch van onzen tijd door Dr. Roose (,,De onrust van den modernen mensch"), peilt de derde voordracht de onrust der ziel in den enkele (Ds. Tichelaar. ,,De bron der onrust"), terwijl de weg tot de overwinning (Prof. Haitjema, ,,De' overwinning van de onrust") en de rast der ziel in God (Prof. Aalders, „De rust der ziel") in de laatste twee voordrachten worden beschreven.

Deze voordrachten, in het najaar van 1928 in de Martinikerk te Groningen gehouden, trokken veel menschen en zullen ook nu nog aan vele lezers zegen kunnen bereiden.

Dat wij niet met alle uitspraken ons op gelijke wijze konden vereenigen, is natuurlijk toe te schrijven aan wat in het „Voorwoord" aldus wordt uitgedrukt: „De sprekers waren niet van éó-i richting". De meeste lezers zullen dan ook dit bezwaar wel eenigszins gevoelen, gelijk de hoorders het gevoeld moeten hebben. Maar gelijk dezen zullen ook genen zich tevens versterkt ge¬

voelen door het „besef van diepere eenheid in zoeken en vinden".

Wij vergeleken ons bij het lezen van dit bundeltje met den koning van Engeland, aan wiens ziekte immers ook door verscheidene geneesheeren de aandacht werd gewijd met een gemeenschappelijk doel. Moge het ook bij ons onder Gods zegen worden bereikt.

Baambrugge. • H.

Zooeven verscheen bij den uitgever A. G. Schoonderbeek te Laren, het vijfde nummer van ,,De Wandelaar", maandblad gewijd aan natuurwaardeering, natuurbescherming, heemschut, geologie en folklore (redactie: Rinke Tolman).

Allerlei boeiende bizonderheden over 't oriënteeringsvermogen van bontbek- en strandplevier op de broedplaats worden uitgebeeld door Jan P. Strijbos.

C. Grilk geeft een levendige beschrijving van het noordelijkste dorado van ons land: Schiermonnikoog.

Van den harden strijd om het bestaan, dien steen- en zeearenden hebben te voeren, vertelt W. van Harencarspel uitvoerig.

De aarts-snuffelaar S. Kalff babbelt op gezellige wijze over „Oud-Hollandsche wandelaars".

B. Stoffel is het, die een pleidooi houdt voor een beteren boschbouw.

W. J. Eelssema werd getroffen door een stralenden voorjaarsdag en uit zijn geestdrift over het prille leven, dat hij zag ontwaken.

Een historie, die zich tusschen lijsters en merels in zijn huis afspeelde, wordt smakelijk verteld door Ds. J. I. van Schaick.

N. Tinbergen houdt zich bezig met schuwe zwervers uit den vreemde: brand- en rotganzen.

F. Koster heeft een zwerftocht langs 't wad ondernomen en geeft een prettig relaas van hetgeen hem daar wedervoor.

De rubriek „van en voor de lezers" (natuurhistorisch allerlei) besluit de aflevering, waarvan de tekst op aangename wijze wordt afgewisseld door vele tientallen foto's en teekeningen.

CORRESPONDENTIE.

Wie kan ons helpen aan de nummers 18 en 25 October, 13 December, 24 Januari, 21 Februari, 7 Maart en 9 Mei van „De Geref. Kerk" 1 Hiervan zijn geen exemplaren meer in voorraad, terwijl nieuwe abonné's deze nog gaarne zullen ontvangen.

De Uitgevers.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Zestal te: Scheveningen (alph.): W. G. G. Beerenkamp te Nunspeet; G. A. Bruins te Ommen; J. J. C. Karres te Apeldoorn; A. van Kooten te Rotterdam; F. H. van Oosten te Feyenoord en G. Verdoes Kleij.i te Dordrecht.

Drietal te: Scheveningen : G. A. Bruins te Ommen; F. H. van Oosten te Feyenoord en G. Verdoes Kleijn te Dordrecht.

Beroepen te: Ee (Fr.): O. S. Cazemier te

Stavoren; Den Ham (toez.): J. H. van Paddenburgh te Elspeet; Reeuwijk: J. C. T^rlouw, cand. te Utrecht; Hengelo (O.) (vac. J. Salomons): Dr. H. W. Obbink te Geldermalsen; St. Maartensdijk: S. C. Van Wijngaarden te Veenendaal; Ter Aa en Kockengen : Jac. Vermaas, cand. te Heinenoord; Koudum (toez.): G. Grootjans te Heerjansdam; Mastenbroek: K. van As te Rouveen; Giesendam c.a.: L. van Mastricht te Harderwijk; Paeséns c.a.: W. E. M. Hoeksema, cand. te Groningen.

Aangenomen naar: Bergum (Fr.): J. N. Sevenster te Oldehove (Gr.); O. enN. Wetering : F. J. Broeyer, cand. te 's-Gravenhage; Kralingen (vac. J. P. v. Melle): G. A. Pott te Bodegraven; Schoonebeek: H. Boersma, cand. te Engwierum; Balymiënbroek: J. P. Kr. Voorberge, Amerikaansch predikant te Gouda; Enschede : N. Zwiep te Hoorn.

Bedankt voor: Groningen: L. D. Poot te Haarlem; Oldebroek: A. F. P. Pop te Vaassen; Rijsoord: H. Bogers te Klaaswaal; Sprang : M. Ottevanger te Papendrecht; Maasdam-Cillaarshoek: A. Buurman te Wijk bij Duurstede; Leimuiden: F. J. Broeyer, cand. te 's-Gravenhage; Terneuzen: J oh. A. Raams te Kloetinge; Oostwold: J. de Jong te Spijk (Gr.); Waddinxveen: G. Alers te Nieuw Lekkerland.

Geref. Kerken.

Bedankt voor: Lutjegast (G.): J. Kakes, cand. te Zaandam; Wageningen : Tn. Delleman te Giessen Oud- en Nieuwkerk; Niawier Metslawier: J. Dijkstra te Grijsperke.

— In den ouderdom van 82 jaar is te Bergen op Zoom overleden Dr. H. A. v. d. Meulen, em. pn_d. van do N. H. Kerk, laatstelijk aldaar. De overledene werd in 1873 cand. in Noord-Holland en aanvaardde 9 Aug. '74 het prod.kambt te Kwadijk en stond achtereenvolgens te Venhuizen, N^eendam, Haastrecht en van 3 Mei 1896 tot 1 Oct. 1915 te Bergen op Zoom.

— De heer P. Brakman, cand. te Hilversum, hoopt 26 Mei zijn intr^dj te doen bij de Ned. Herv. Gemeente te Surhuisterveen na te zijn bevestigd door Ds. H. F. Bruins te Leeuwarden.

— Verleden Zondag werd de heer A. Duetz, cand. tot den heiligen dienst, door Ds. E. A. J. Plug van Nuenen-Geldrop, tot predikant der Hervormde Gemeente van fcomeren c.a. bevestigd met een rede uit Eph. 4 : 11 en 12. Dus namiddags te 3 uur sprak Ds. Duetz voor het eerst zijn gemeente toe. Hij had tot tekst gekozen Mattheus 6 : 10a.

—- Ds. F. H. Germs, Ned. Herv. pred. te Akkerwoude, is voornemens wegens voortdurende ongesteldheid, tegen Augustus a.s. eervol emeritaat aan te vragen. Ds. Germs heeft ruim 33 dienstjaren en stond te Zoelmond en sinds 19 Dec. 1897 te Akkerwoude. Hij gaat zich metterwoon vestigen te Groningen.

Wfatz/fé/i P

Klierziekte is een vorm van tuberculose. Verwaarloost dtze kwaal dus niet. Bespoedigt hare genezing door een kuur met granuline. Leest de brochure van Dr. J. H. VAN GRAFHORST, arts, waarin deze specialist de gunstige resultaten mededeelt, met dit middel verkregen bij ds behandeling van klierziekte. IXze brochure met vt le nuttige wenken en raadgevingenen talrijke verklaringen van dokters en genezen patiënten wordt U bij ontvangst van uw naam en adres gratis en franco toegezonden in gesl., onbedr. envel. door Pharm. Oiid. Dr. J. H. VAN GRAFHORST. Scheveningen, Alkmaarschestr. 92c,

Schets van de Geschiedenis der Reorganisatiebeweging in de Ned. Herv. Kerk, door Ds. C. A. Lingbeek

en

De Geestelijke achtergrond van den Strijd om Kerkherstel, door Dr. J. Ch. Kromsigt.

Prijs f 0.60, fr. psr post f 0.65.

Nog slechts enkele exemplaren voorhanden.

Uitg.: H. Veenman & Zonen Wageningen - Postr. 12940

NAAR DE 100.000! """"I

■■ Maak de Christelijke Radio Vereeniging sterk.

5 Eenheid onder alle orthodox-protestanten bekrach- ga

des tigt het werk.

5Ü5 Teekent de lijsten in't bezit van de leden der N.C.R.V.

| jjjjg

5 Uw steun is noodig! *£

2 Uw naam telt mee! g

■n N.C.R.V., „Vooglenzang", Ede. ■■

E3 ^

ammiiiiiMiiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiiiiMiisi

VERSCHENEN:

GEBONDENHEID EN VRIJHEID IN EEN BELIJDENDE KERK

DOOR

Prof.Dr.Th.L.HAITJENIA

————— UITGAVE VAN:

PRIJS 90 cent _

95 cent £r. p.p. H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN - GIRO 12940

64E ALGEMEENE LEDENVERGADERING DER CON FESSION EELE VEREENIGING

op WOENSDAG 12 JUNI 1929, des voorm. 1CJ uur in GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Mariaplaats te UTRECHT. (Lijn 2.)

Agenda:

1. Opening door den Voorzitter.

2. Vaststelling van 't Jaarverslp.et.

3. Referaat van Ds. C. M. LUT3YN van Apeldoorn over: „Ds misstanden in de Kerk van onzen tijd ten opzichte van het recht gebruik der genademiddelen."

4. Verkiezing van 5 leden in 't Hoofdbestuur.

PAUZE

5. Referaat van Ds. J. G. L. BROUWER van Alphen a. d. Rijn over: „Onze beginselen en de Jeugd."

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

DE SECRETARIS.

Bruto-opbrengst ten bate van het Fonds voor Kerkelijke en Kerkrechtelijke geschriften. (Beheerder: Dr. P.J. Kromsigt, Amsterdam )

'n Mooie gelegenheid om het fonds te steunen en om 'n boek van. blijvende waarde voor een lagen prijs te ontvangen.

De kroon der trouw

door

Ds. N. M. de Ligt

in leven predikant der Nederl. Hervormde Kerk

Prijs ing. f 0.90, franco p. p. f 0.98.

H. Veenman & Zonen - Postrek. 12940 - Wageningeö