is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 41, 1928-1929, no 2132, 15-08-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Goedertierenheid en Recht

Wekelijksche Preekenserie onder redactie van Dr. A. Troelstra, A. B. te Winkel en L. D. Poot met medewerking van tal van andere predikanten

Thans verscheen:

UW NAAM WORDE GEHEILIGD

door

Ds, N. J. CUPEDO, Noordwijk aan Zee

naar aanleiding van Matth. 6 : 9.

Per kwartaal f 1.25 fr. p. p. Elke Jaargang vormt een I

prachtwerk van ruim 800 blz., waarvoor stempelband I

li t 1.10 verkrijgbaar. Vraagt proefnummers aan de uitg. I H. Veenman & Zonen, Wageningen - Postrekening 12940 ■

't Ging over de huwelijksinzegeningen in Evangelisaties.

In dat stukje kon men zooveel lezen als: ,,voorlezers deden het vroeger wel; bakkers en slager mogen het doen in hun bakkerij en slagerij: dus: Evangelist, ga jij je gang ook maar in je Evangelisatie, 't Is toch niet kerkelijk, en dus.... van geen waarde?

Ik kan 't niet helpen, Geachte Redactie en Yragenbus-schrijver, maar die toon deed me zeer.

Ieder die 't oprecht meent met de Yaderl. kerk, zal het betreuren dat in vele gemeenten, prediking des Woords, bediening der Sacramenten enz. niet op de wettige wijze geschieden kan. Maar die zal het toch dankbaar aanvaarden, dat de Evangelisaties nu gelegenheid bieden, daarin te voorzien.

In mijn kring mag ik des Zondags op twee verschillende plaatsen, aan ongeveer 500 personen bij elkaar, het Evangelie van Gods genade in onzen Heere Jezus Christus brengen. Wanneer nu jonge menschen uit dien kring in 't huwelijk treden, en daarvoor den Evangelist vragen het in te zegenen, moet dat dan als bakkers- of slagerswerk gekwalificeerd worden? Moet men 't niet op prijs stellen, dat in een Evangelisatiekring als de onze 4 huwelijken in één jaar, zóó worden aangevangen, terwijl in de Herv. kerk ter plaatse sinds menschenheugenis zulks niet geschiedde!

Geachte Redactie, 'k wilde door dit schrijven, alleen maar vragen, wat meer waardeering voor ons werk bij H.H. Predikanten. Wij hebben 't (in alle bescheidenheid gezegd) in alle opzichten zóóveel moeilijker dan zij. In onze omtrek hebben we niet te klagen, maar we hebben het toch wel eens anders ontmoet.

Ook in den kring der „Geref. kerk"-lezers, mag de liefde voor de Evangelisatie wel wat meer ontbranden. Want ik geloof dat dit de weg is of wordt: Door Evangelisatie tot Reorganisatie.

Met dank en aanbeveling,

Uw dw. dr., E. V., Evangelist.

P. S. Toen tot mij voor 't eerst het verzoek kwam, een huwelijk in te zegenen, meende ik óók, dat niet te mogen doen. Ik vroeg toen een Predikant hoe dit zat, en deze zei: ,,Ga je gang maar hoor, want als ik het in de Evangelisatie doe is 't net zoo min wettig."

Onderschrift van den Vragenbus-redacteur.

Als wij zeiden dat de huwelijksinzegening door een bakker of slager even geoorloofd

is maar (kerkelijk) evenmin waarde heef^ als een huwelijksinzegening in een Evangelisatie bedoelden wij natuurlijk niet om den persoon of het andere werk van een Evangelist daarmede eenigszins geringschattend te behandelen.

Wat wij zeiden van een huwelijksinzegening in een Evangelisatie geldt evengoed wanneer die inzegening door een wettig predikant zou geschieden. Ook dan had de inzegening kerkelijk niet meer waarde dan of zij door een bakker of slager geschiedde.

Dat zit niet in het steenen gebouw, alsof een kerkgebouw de zaak wettig zou maken en een Evangelisatie ge bouw de zaak onwettig.

Neen, dat zit hierin: of de zaak van den kerkeraad uitgaat als wettige regeering van de gemeente des Heeren, of niet van de ambtsdragers maar van gewone menschen. In het eerste geval geldt het voor de kerk; in het tweede geval neeft het kerkelijk geen beteekenis.

Stel dus: dat de kerkeraad een dienst organiseerde, waarbij dus een ouderling present was, in een bakkerij, slagerij, schooi of Evangelisatie, om in dien dienst een htiwelijk door een predikant te doen inzegenen, dan was het kerkelijk een wettige huwelijksinzegening. Maar stel, dat de Voorzitter van de Synode, buiten den plaatselijken kerkeraad om, een huwelijk zou inzegenen in de Groote kerk van Den Haag, door kerkvoogden aan hem daartoe afgestaan, d-in was die geheele huwelijksinzegening door den Voorzitter der Synode kerkelijk evenmin van waarde dan wanneer een bakker of slager een huwelijk had ingezegend in zijn bakkerij of slagerij.

Natuurlijk zeggen wij daarmede niets ten nadeele van den persoon of het ambt van den Voorzitter der Synode.

Evenmin zeiden wij in ons vorige stukje iets ten nadeele van den Evangelist. —

Wij bespraken alleen wat kerkelijk wettig is en wat kerkelijk van geen kracht is.

Zal een handeling rechtskracht hebben, dan moet zij op wettige wijze geschieden.

Dit geldt op elk gebied.

Zelfs de Minister-president kan niet twee menschen voor gehuwd verklaren, als hij daartoe niet eerst wettig benoemd is tot ambtenaar van den burgerlij ken stand en als hij het niet doet op de bij de wet voorgeschreven wijze.

En anders is zijn huwelijkssluiting van geen waarde.

Ons dunkt: Nu is de zaak genoeg opgehelderd. C. A. L.

Hervormd-Gereformeerde Predikantenvergadering.

Prof. Haitjema is plotseling verhinderd door afvaardiging naar het Congres te Marburg om te spreken op de 12 Sept. a.s. te houden Herv. Ger. Predikantenvergadering.

De agenda is nu geworden:

Openingswoord door Dr. G. Tydema te Veen.

,,De Reorganisatiegedachte en het Reorganisatieplan,door Ds. M. van Grieken, . R'dam.

„Het afleggen van Geloofsbelijdenis" door Dr. P. Schumacher te Uelsen.

P. A. Binsbergen, Secretaris

Een vriendelijk verzoek.

Geachte Redactie,

Op onze katheder legt, in het Evangelisatie gebouw te Midwolde [Old.] een Psalmboek, dat onbruikbaar is. Nu is dit onze vraag: Of er ook een Kerkeraad of bestuur der Evangelisatie is, die een afgedankt Psalmboek heeft met gezangen, wat nog wel bruikbaar is op onze katheder. Gaarne ontvangt ondergeteekende in dank, zulk een boek. Ge helpt ons er mee en steunt onzen rijk gezegenden arbeid.

St. J. Haekema,

Evangelist.

LEESTAFEL.

De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad ge wij d aan N atuurwaardeering, Heemschut, Geologie en Folklore. Uitgegeven door A. G. Schoonderbeek, Laren. Onder redactie van Rinke Tolman en met medewerking van verschillende autoriteiten in binnenen buitenland, f 7,50 per jaar.

Dit maandschrift komt in geest, inhoud, illustraties en wijze van uitvoering geheel met „De Tooi der Getijden" overeen. Er werd in ons blad al een paar maal op gewezen, 't Brengt ons een welkome verrassing iedere maand als er weer een nieuw nummer verschijnt, 't Mooist vinden we de artikelen, die in den geest van de bekende boekjes van Heymans en Thijssen onze kennis van de natuur verrijken. Tegenr woordig wandelt men haast niet meer. We willen niets ten nadeele van het fietsen zeggen, maar 't is heel jammer, dat het wandelen in onbruik raakt, 't Is de meest normale en gezonde lichaamsbeweging en geeft gelegenheid tot rustige, aandachtige, bewonderende beschouwing van zooveel, dat men op de fiets voorbij vliegt. Zeer hopen we, dat bovengenoemde uitgave in bondgenootschap met de mooie wandelgidsen van de A.N.W.B. de wandelsport weer in eere brengt en dat deze door velen in deze vacantie zal worden beoefend. Deze uitgave is zeer geschikt om ons tot genotrijke en vruchtbare wandeltochten op te wekken en voor te bereiden. We kunnen haar warm aanbevelen.

J. Cu. K.

Het Theologisch Belang van het Assensch Leergeschil, door Ds. J. C. Aalders van Amsterdam. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1928. 16 Bladzijden. Prijs f 0.60.

Twee gedachten brengt de geleerde Schrijver hier naar voren.- Zelf formuleert hij ze aldus: „In de eerste plaats het kerkelijk conflict, losgebroken op het Assensch leergeschil, doen zien in de breedere lijst van crisisverschijnselen, die het gevolg zijn van de algemeene kentering in het geestesgetijde. En in de tweede plaats hèt richtingsverschil tusschen de voor- en tegenstanders van het Assensche standpunt belichten uit de roeping, die de Gereformeerde theologie heeft om zich opnieuw te oriënteeren aan de vragen, door deze kentering van het geestesgetij naar voren gebracht."

We hebben in deze uitgave te doen met een overdruk uit het bekende tijdschrift „Onder Eigen Vaandel" (jrg. III, 1928), zoodat reeds te voren onder deze rubriek van ons Blad over het opstel van Ds. Aalders zal zijn gehandeld.

Laat ons dus mogen volstaan met eene dringende aanbeveling.'

Baambrugge. H.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen: Te Mastenbroek: G. J. Koldewijn te Hattem. Te Klundert: D. Los te Scherpenisse. Te Lopikerkapel: J.

C. G. Gobius du Sart te Wijk bij Heusden. Te Doorwerth en Heelsum (toez.): R. J.

D. Beerekamp te Molkwerum. Te Koekengen en te Woudrichem: P. A. A. Klüsener te Nieuwpoort. Te Wanswerd: P. A. A. Klüsener te Nieuwpoort. Te Hoorn:

R. L. van den Broek te Berkenwoude. Te Oud-en Roodkerk: B. J. Aris te Hoogezand.

Aangenomen naar: Pernis: J. C. Neeleman te Krabbendijke. Opende: E. H. Broekema te Gerkesklooster. Terneuzen: J. L. Cazemier te Gieterveen.

Bedankt voor: St. Annaland: M. Ottevanger te Papendrecht. Waddinxveen: K. J. v. d. Berg te Amersfoort.

Geref. Kerken.

Beroepen te: Aduard: P. van der

Sluis te Onstwedde. Te Glanerbrug: J. G. Lunsink, cand. te Aalten.

Aangenomen naar: Mildam: D. Middelkoop, cand. te Vijfhuizen. Sas-senheim: P. D. Kuiper te Oud-Loosdrecht. Loenen a. d. Vecht: J. Vesseur te Klaaswaal-Numansdorp. Overschild (Gron.): W. Reinders, cand. te Groningen.

Bedankt voor: Puttershoek: D. Middelkoop, cand. te Vijfhuizen. Urk: W. Moene te de Lier. Lutjegast: J. W. Eggink te Willemstad.

— Ds. A. Dekker, overgekomen van Bleiswijk, werd Zondagmorgen 4 Aug. bevestigd, als predikant der Ned. Herv.Gem. van Nieuwe Tonge door ds. D. ïn. Keek, van Heteren, met Hebr. 4 : 12. Des namiddags hield ds. Dekker een intreepredikatie over 2 Cor. 11:2.

— Zondagmiddag is te Leeuwarden in den ouderdom van 76 jaar, na een korte ongesteldheid, overleden ds. D. Zoete, emeritus-predikant van de Ned. Herv. gemeente De Lemmer.

De begrafenis zal plaats hebben op Don derdag iö Aug. a.s. 's nam. 2 uur, op de Algemeene Begraafplaats te Harlingen.

— Zondag heeft ds. H. Limpers, Ned. Herv. predikant te Engelen (N.-iJr) zijn 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Na djs morgens met een enkel woord zijn jubileum te nebben gememoreerd, naar aanleiding van 1 Tim. 1 : 12, hield de jubilaris 's middags een gedachtenisrede, sprekende over 2 Cor.

4 : 7.

— Ds. N. J. van 't Hooft, Ned. Herv. pred. te Waal en Koog (Texel), herdenkt 21 Aug. a.s. zijn zilveren ambtsjubileum. Hij stond eerst te Kuinre (O.), en vanaf 1922 te Waal en Koog.

25 Aug. zal de jubilaris in de Herv. Kerk een herdenkingsrede uitspreken.

— De heer W. E. M. Hoeksema, cand. te Groningen, is voornemens Zondag 8 September a.s. intrede te doen bij de Ned. Herv. Gem. te Paesens, na te zijn bevestigd door zijn oom Ds. J. A. Hoeksema te Hilversum.

— Na te zijn bevestigd door den consulent ds. M. Offerhaus te Meeden deed dsN. Rosbergen, gekomen van Uitgeest Zondag zijn intrede bij de Ned. Herv. gemeente te Westerlee-Heiligerlee, met een predikatie naar aanleiding van 2 Cor. 4 :

5 en 7.

— Ds. H. J. Dijckmeester te IJmuiden, die het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Arnhem aannam, hoopt Zondag 20 October afscheid te nemen van zijn gemeente en 27 Oct. te Arnhem intrede te doen, na bevestigd te zijn door prof. dr. W. J. Aalders, van Groningen.

Rome's voornaamste leerstellingen en bedoelingen,

Van dit bekende werk van D. SNIJDERS werd sinds lang een herdruk gevraagd. In keurigen vorm verschijnt daarvan thans een beknopte uitgave, bewerkt door Ds. S. A. DE VRIES en den heer A. PENN1NGA.

De inhoud spreekt voor zichzelf:

I. De Kerk.

II. Het Priesterschap. De Paus

III. De Kloosters.

IV. De Jezuïetenorde.

V. De Inquisitie.

VI. Vorsten en Staatsbesturen, Nuntius,

Concordaat, Index, Syllabus. VII. Bijbel en Overlevering.

VIII. Geloof en Werken.

IX. De Sacramenten.

a. De Doop.

b. Het Vormsel.

c. De Communie of Eucharistie. De Mis.

d. De Poenitentie of Boetedoening. De Biecht (vervolg). Vagevuur. Aflaat.

e. Het Laatste Oliesel.

ƒ. Het Huwelijk.

g. De Priesterwijding, Tonsuur en Coelibaat.

X. De vereering der Heiligen. Maria-, beelden- en reliquieënvereering.

XI. Het Wonder.

XII. Het Vasten.

XIII. Het Gebed.

XIV. Het Kruisteeken, de Wierook en het Wijwater.

Besluit.

Deze keurige brochure, 64 pagina's, royaal formaat wordt U franco toegezonden, zoo gij de som van 70 cents doet toekomen aan H. N. DEN OUTER, le Pijnackerstraat 102, ROTTERDAM. Giro 123776.

Tevens maken wij belangstellenden er attent op, dat nog enkele exemplaren over zijn van Pater Chiniqul's ,,50 jaar in de Kerk van Rome" tegen den prijs van f 1.50 en van ,,Priester, vrouw en biechtstoel" met beschrijving van eigen bekeering in afzonderlijke brochure, eveneens & 1 1.50, alles franco.

ONDER EIGEN VAANDEL

3-MAANDELIJKSCH THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT. REDACTIE:

Prof. Dr. Th. L. HAITJEMA en Ds A. B TE WINKEL

De derde aflevering van jaargang 4 bevat:

Ds. H. Mondt. In het midden der Zijnen.

Ds. J. S. Post, Christus en de opstandige jeugd.

Ds. J. J. Buskes Jr,, Onuitgegeven brieven van Prof. Gunning.

Dr. P. J. Kromsigt, Onze houding in den kerkelijken strijd.

Ds. A. B. te Winkel, Kroniek: Prof. Dr, J. H- Gunning Jr. —

F. Buchman. — Schoolcijfers.

Boekbesprekingen.

Elke aflevering bevat pl.m. 80 blz. duidelijke druk op mooi houtvrij papier. Een jaargang vormt een kloek boekdeel van 320 blz., waarvoor aan het einde van het jaar een prachtige linnen stempelband verkrijgbaar is. De prijs voor den geheelen jaargang bedraagt f 5.50 franco per post. Buitenland f 6.—. Stempelband f 1.25.

Uitg. :H. Veenman & Zonen - Wageningen -Postrek. 12940

Verschenen?

GEBONDENHEID EN VRIJHEID IN EEN BELIJDENDE KERK

Refevart, gehouden op de Jaarvergadering der Confessioneele Vereeniging 13 Juni 1928 door

Prof. Dr. Th. L. HAITJEMA

INHOUD:

Ter inleiding. — Verklaarbaar misverstand en noodzakelijk eerherstel. — Hardnekkig misverstand — moeilijk eerherstel. — Tweeërlei gezichtspunt: concrete werkelijkheid en Goddelijke waarheid. — De bepaalde kleur der termen in het taaleigen der verlichting. — Volstrekte leervrijheid onverdedigbaar met de wapenen der verlichting. — De credit-zijde van de rekening der oudste „ethische" theologie. — De schaduwzijden der oudste „ethische" theologie. — Belijdende kerk, niet te verwarren met belijdenis-kerk! — De belijdende kerk — de kerk des Woords. — Persoonlijke vrijheid — geen uitgangspunt maar uitzicht des geloofs. — Het kerkrechtelijk leertuchtproces als uiterste middel tot handhaving der belijdenis. — Kerkelijke gebondenheid — vooronderstelling der Christelijke vrijheid. — Gevaar voor kortsluiting.

Prijs 90 cent, franco per post 95 cent.

Uitgave van:

H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN - Postrek. 12940