is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2171, 15-05-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daarom: als een huisvader of onderwijzer bij het Bijbellezen rekening houdt met de bevatting van de huisgenooten en een kort, begrijpelijk stuk leest en dat verklaart, liever, dan dat hij zijn huisgezin onthaalt op een ellenlange voorlezing, die voor de kinderen en dienstboden, misschien ook voor hemzelf, als Latijn klinkt en waarhij eenieder, die eronder is neergezeten, aan heel wat anders zit te denken, dan prijzen wij dien eerstgenoemden huisvader. De Bijbel is Gods Woord, niet waar ? Welnu, een woord dient om ons iets te zeggen.

Gods Woord dient dus ook, niet maar om het op te brabbelen, maar om daardoor God tot ons te laten spreken. Dus: als wij goed Bijbellezen, dan moeten wij onszelf afvragen, wat heeft God daardoor nu tot mij te zeggen ?

En als wij het goed verstaan, dan zit er ook altoos wel wat voor ons in.

Een oude man. zei eens tot ons: „ik kan mijn Bijbel niet opendoen en lezen, of dadelijk k.omt hij mij tegen, over alles wat ik verkeerd gedacht of gedaan heb. Je zou soms de bladzijde, die voor je openligt, wel willen omslaan, om er maar van af te zijn".

Dat was nu niet alles, wat den Bijbel ons brengt; hij komt gelukkig! niet met de roede Gods alléén, maar ook met brood en met medicijn en met melk en wijn voor onze zielen.

Niettemin, die oude man begreep toch, wat goed Bijbellezen is; het is geen wettisch werk, alsof God er Wat aan had, als wij maar weer een hoofdstuk hadden opgedreund. Ongeveer zooals men in de Jodenkerk de heilige Wet leest en onderwijl rondziet. Neen, het is een hooren van Gods slem.

Maar dan moet wat wij lezen allereerst voor ons verstaanbaar zijn.

Daarmede rekent nu ook een wijze huisvader.

Natuurlijk trachte men den Bijbel steeds beter te verstaan en wat men voorleest niet in te krimpen, maar uit te breiden.

C. A. L.

INGEZONDEN.

Schapenfonds 1930.

Mijn veestapel is dit jaar niet zoo groot als vorig jaar. Had ik toen 16 lammeren loopen, die bij de boeren alhier gedistribueerd waren, thans heb ik er slechts 10.

Kostten ze toen 13 gld. per stuk, thans niet minder dan 20 gld. Een eerste soort zelfs 27 gld. De landbouwer, die ze voor mij kocht en bij de verschillende boeren distribueerde, schoot dus ruim tweehonderd gulden voor, die ik hem natuurlijk zqo spoedig mogelijk moet terug geven. ^1 gld. verantwoordde ik reeds. Dhr. J. C. Ketel zond mij, namens lezers van, de Gereformeerde Kerk te Schoonhoven, 5 gld., zoodat ik nu 36 gld. bijeen heb. Lezers, wilt U mij ook na weer helpen, opdat ik na niet al te langen tijd de aankoopsom der lammeren betalen kan ? Gaarne t-we grootere en kleinere bijdragen tegemoetziende, verblijvo

Hoogachtend,

Overschie, dw.,

Schoolst)-. 34. j- a. schalbkamp,

Giro No. 79479. Oud-Evangelist.

Radio-taak. IV.

De Omroep met den Bijbel, zooals hij te onzenl belichaamd is in hét werk van de Ned. Chr Radio -vereeniging, heeft niet alleen te waar schuwen voor de gevaren, die ons volk door der aether bedreigen; heeft ook niet alleen eer schoone roeping U voor te houden, maar heef ter wille van ,,de eere Gods in de radio" ook prac tisch werk te doen.

Waarin bestaat dat werk?

Allereerst hierin, dat gezorgd wordt, dat bij di verdeeling van de zendgelegenheid (den zendtijd door de landsoverheid een rechtvaardig gedeelti beschikbaar komt voor hen, die ook in den om roep wenschen te leven uit het christelijk begin sel.

Dan heeft de N.C.R.V. de beschikbare uren ti Vullen. Haar taak is daarbij een dienende. Di N.C.R.V. beschikt op dit oogenblik over onge veer 3-| dag zendtijd op den zender te Huizen Des Zondags dient zij met haar zendtijd cl kerken. Per jaar heeft de Christelijke Radio vereeniging te beschikken over circa 75 kerk diensten. In overleg met de betrokken kerke; worden die diensten tusschen de verschillend kerkgemeenschappen verdeeld. Daarin deele: ''hans mede de Ned. Herv. Kerk, de Geref. Kei ken, de Luthersche Kerken, de Geref. Kerke: ln Hersteld Verband, de Vrij-Evangelische Gc Meenten, de Baptisten, terwijl diensten geresei veerd zijn voor de Chr. Geref. Kerk en het Lege ''0s Heils. Natuurlijk komen alleen orthodox Predikanten in aanmerking-

Deze kerkdiensten worden uitgezonden ten b< >°ovo van allen, die verhinderd zijn ter kerk 1 "men. Daartoe behooren ouden van jaren, zi eö. invaliden, zwakken en allen die ze verzorgei zeevarenden, Nederlanders in het buitenlam enz.

Indirect dient de christelijke radio ook de ker. ^°ordat bovendien 6 maal per week een zieke, uurtje wordt uitgezonden, waarbij predikante ^it verschillende kerken troost brengen aan alle. le het hooren willen. Alleen reeds daardoor et bestaan der vereeniging gerechtvaardigd e l®eft ze recht op aller steun. Talloos zijn e

brieven, waardoor bewezen wordt, hoe deze arbeid wordt op prijs gesteld. Nemen we slechts één voorbeeld. Nog kort geleden schreef iemand

0.a.: „Ik heb U reeds geschreven, dat ik altijd met een zeer pijnlijke ziekte te bed lig, reeds 15 jaar ziek ben, in en door mijn werk als verpleegster geworden.... Ik wil niet eindigen, voor ik mijn groote waardeering uitspreek voor al Uw werk. Ik heb het radiotoestel naast mijn bed staan. Wat doet het goed de kerkdiensten en ziekenuurtjes te beluisteren en wat krijgt men vaak troost door dit alles. Ik mag nooit uit bed, heb erg veel pijn, maar God gaf me een opgewekt humeur. God ontnam mij veel, maar ik kreeg ook veel terug; Hem zij daarvoor de dank!"

De christelijk-nationale omroep doet meer. Hij dient het maatschappelijk en verenigingsleven in allerlei schakeeringen en vertakkingen. Hij is een buitengewoon krachtig propagandamiddel voor den arbeid van allerlei nuttige christelijke organisaties. Het is onmogelijk op te sommen, welke vereenigingen hun, belangen al via de radio-microfoon bij ons christenvolk hebben bepleit. Uit onze herinnering grijpen we slechts: jeugdorganisaties, vakcentralen, werkliedenverbonden, Blindenbond, Reis vereeniging, Stadszending, Bijbelgenootschap, Zenelings-cor-

poraties, enz.

Het werk voor de jeugd behoort- mede tot de taak der N. C. R- V. Wekelijks wordt een radiokinderuur gegeven, dat geheel ligt in de lijn van de School met den Bijbel.

Door de radio wordt ons volk in kennis gesteld met de resultaten van wetenschap en kunst. Daartoe worden lezingen gegeven door mannen, die staan op de basis van Gods heilig Woord. Muziek wordt ons volk door den aether toegezonden, die spreekt van schoonheid en levensernst.

Veel uitgebreider nog is de taak van onzen chr. nationalen omroep. We kunnen er hier niet op ingaan. Maar dit is zeker: de Omroep met den Bijbel doet een belangrijk werk: volksopvoeding en volksvoorlichting naar ons beginsel: dat is practische beteekenis geven aan Christus' koningschap in de radio-wereld. Daarom verdient hij Uw steun.

l

J aar vergadering Zendingsstudie-raad

4 April werd te Utrecht in het gebouw van de U. Z. V. op het Jansveld de Jaarvergadering van den Z. S. R- gehouden onder leiding van den loco-voorzitter Ds. J. Krüger.

De mor gen vergadering werd door den Voorzitter geopend met voorlezing van het begin van Joh. 1 en gebed. De notulen der vorige jaarvergadering werden daarna gelezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken bevond zich een verzoek van de Federatie van Chr, Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes en den Vrouwen-Zendingsbond tot aansluiting bij den Z. S. R- Bij acclamatie werden beide vereenigingen toegelaten.

Bij de Bestuursverkiezing werden de heeren Ds. H. D. J. Boissevain, Jhr. Mr. K. J. M Huydecoper, A. J. C. van Seters en Dr. H, Kaajan na stemming herkozen.

De aftredende leden van het Raadgevend College werden allen bij acclamatie herkozen Bij de behandeling van de rekening en verantwoording over 1929 wordt het rapport van de commissie tot nazien der rekeningen voorge lezen. De indruk der Commissie is gunstig Enkele vragen, die gesteld werden, werden tol volkomen genoegen der vragers door den pen ningmeester beantwoord en daarna de commissi» voor het nazien en haar rapport bedankt. D( penningmeester deed enkele mededeelingen be treffende de door de vorige jaarvergadering ge vraagde en inmiddels tot standgekomen pen sioensregeling voor den secretaris en den ad ministrateur. Daarna wordt de penningmeeste ; dank gezegd voor zijn beheer en gedechargeerd . —. In de commissie tot nazien der rekenmgei

- over 1930 worden benoemd de heeren H. Eort

l gens en G. van Vliet. _

t Bij de behandeling der begrootmg word t medegedeeld, dat een aantal Kerken en Corpo

- raties een verhoogde subsidie hebben toegezegd Het geraamde nadeelig saldo kan alleen wegge werkt worden, indien alle Kerken en Corporatie

5 haar bijdrage verhoogen. Na de beantwoordm:

) van enkele vragen door den penningmeeste

3 wordt de begrooting zonder hoofdelijke stem

- ming vastgesteld. .

Na opening van de middagvergadering op d gebruikelijke wijze, verwelkomt de voorzitte 5 de aanwezigen en geeft daarna den secretan 3 gelegenheid zijn jaarverslag voor te lezen, waai

- na een korte bespreking volgt. De V oorzitte . dankt den Secretaris voor zijn belangrijk vei

Vervolgens houdt Zendeling ' • van Engele

- (van Kediri) een referaat over „Mijn aanrakin i met de Inlandsche beweging op Java.'

e Spr. vertrok in 1896 voor het eerst naar «Jav

i en heeft dus nog den ouden tijd van „rust mee

- gemaakt. Het volk was één onbewogen masss ei De desa, de dorpsgemeenschap, was het onaai

tastbare, zelfstandige bolwerk, waarachter he •- volksleven zijn loop moest nemen en waarbinne r men maar één zonde kende, nl- af te wijken va e de gewoonten der vaderen, eenig ding anders 1 doen dan te doen gebruikelijk was, aan eenij )- nieuwe gedachte toegang te verleenen. Herhaa ie delijk kwam het voor, dat enkelen toenaderir 3- zochten tot bestaande kleine groepen van Chri

1, tenen, maar dan onverbiddelijk voor de kei l' werden gesteld, van die toenadering af te zie

of anders het dorp te verlaten.

, Xn de desa kon de Javaan zich uitleven, mi

t- hij volgzaam deel bleef van de kudde. In eei

,n drachtige isolatie lag de kracht en veiligheid, <

i vreemde overheersching werd zelden drukker

is gevoeld. Een eensgezinde zwijgende desa kc

m zich wel eens iets veroorloven.

Ie In de eerste jaren dezer eeuw begon de ve

andering te komen- Er kwam beweging, zooals in meer landen van het Oosten- Het Westen sprak van het „Ontwaken van het Oosten ', welke woorden hun plaats meer en meer hebben moeten afstaan aan de uitdrukking „Inlandsche beweging"- Deze laatste heeft een onprettigen bijsmaak gekregen, omdat de politieke zijde der beweging in beschouwing, bespreking en uiting te zeer op den voorgrpnd is gebracht. De beweging heeft echter meer zijden. De politieke zijde fs volgens spr. niets eens de belangrijkste. Omdat zii zoo opvalt en de tegenstelling zoo verscherpend naar voren haalt, wordt zij het meest besproken en krijgt daardoor den schijn, de belangrijkste uiting der beweging te zijn- Vooral mag niet worden vergeten, dat de politieke zijde een importartikel is. -

Ook Java kon niet in „rust" blijven, wilde het niet zichzelf verliezen en ten onder gaan. Spr. verheugt zich daarover zeer en dankt God er voor Doch hij stemt niet met alle uitngen der beweging in en is ook niet blind voor gevaren, die dreigen, maar hij benijdt de jongeren, die zich mogen geven aan een volk, dat thans niet meer ! zegt; „Ik ben maar een Javaan," doch: „Ik ben

een Javaan.

Aan het tot stand komen van deze verandering heeft de zending in. alle bescheidenheid van ■vrekken een belangrijk aandeel gehad, voornamelijk door dienende liefde ten opzichte van de jeugd en de hulpbehoevenden- Zij toch 1S de baanbreekster geweest op het gebied van onderwijs en ziekenzorg. Zij brengt het levende en levenwekkende Woord Gods.

Als haar einddoel stelt de zending de vorming van een zelfstandige Christengemeenschap. lot die zelfstandigheid voedt zij op en de Inlandsche gemeenten worden daartoe voorbereid, o.a. door het instellen van kerkeraden en het opleiden van Inlandsche dienaren des Woords. Die zelfstandigheid wordt aan de Inlandsche gemeenten oo-s als einddoel voorgehouden en aan de verplichtingen, die daaruit voortvloeien, worden zij geregeld herinnerd.

In het Javaansche volk is de begeerte naar zelfstandigheid ontwaakt met de kracht van ontkiemend leven, dat hindernissen op zijde schuift. Ook openbaart zich die begeerte m de Christengemeenten- En de Zending doet mets liever dan aan die begeerte tegemoet komen, voor zoover haar geweten haar dat toestaat. Java kende vroeger geen problemen. De houding tegenover die problemen is nog veelal die der jeugd, die de oplossing soms wel wat heel snel en heel eenvoudig meent te kunnen vindem Java moet nog leeren, dat problemen dikwerf ingewikkelder blijken, naarmate men ze me®[ " dert. Gelukkig zijn er op Java oudere™, d ® ™ en meer den ernst gaan voelen van de veran woordelijkheid, die zelfstandigheid hun.oplegtDe Zending moet in dezen ernstigen tijd met liefde waken, leiden zonder leiding op te dringen, en, waar zij wordt afgewezen, rustig den tijd ai : wachten tot men aan haar diensten weder behoefte gevoelt. De Inlandsche beweging stel ■zware eischen aan de Zending. Haar object vmdl z;j nog slechts zeer ten deele m de Javaansche Christengemeenten zelf. Zij aan zij met deze en joor deze versterkt, moet zij haar kracht richten I- de massa van het volk, dat zijn nieuwen tijd • in<regaan en daarin zijn weg zoekt. Christehj Nederland moet dan duidelijk zien en voor Java i i. beste over hebben wat het heeft.

Met groote belangstelling werd de referent aanhoord De Voorzitter bracht den dank dei aanwezigen voor de belangrijke mededeelingen ver. Hij sluit daarna de vergadering na dankgebed van den heer van Engelen.

CONFESSIONEELE VEREENIGING.

Hoofdbestuur.

Het adres van den Secretaris, Ds. Joh. W (jr0ot Enzerink, Leiden is voortaan Wit

te Singel 105.

Alg. Thesaurier is de Heer P. A. vai t Aggdm, Nieuwsteeg No. 6 ie Leiden.

Gironummer 65833.

? Lees dit s.v.p. met VOLLE AANDACHT.

Eigen arbeid en Aflossing Eere-schuld. Te betalen per 30 Juni a.s. f4000.— en pe e medio Aug. a.s. f 1325. .

S Sedert mijne laatste verantwoording mocli - ik in grooten dank de navolgende giften ont

Afdeeling 's Gravenhage, restant afrekenin '29 ƒ 129 05; afdeeling Nieuwesluis, gedeelte kas tl saUlo Febr. ' 30 f 25.— ; Mej. A. te 's-Gravenhag< g bijeen verzamelde giften voor aflossing li-erc schuld f 51.— (dat meerderen gevonden werde a o® op die wijze eens voor onze Ver. werkzaal i- | te zijn; wat zou dat heerlijk zijn! Inmiddels de? i. ! verzamelaarster onzen innigen en hartelijke l- dank voor een zoo krachtdadig medeleven!! :t Afdeeling Scheveningen afrekening '29, contr n butie f 193.25, voor Ev. arbeid f 50.—•, voor al n schuld f 50-—. voor bijdrage pensioen Br. v. I ;e f 30.—, in totaal f 323.25; C. v. d. K. te R-, af ;e schuld 'f 2.50; Ds. de J. te S. uit do kas voor lm 1- zendino- van Ev. arbeid f6.—; Ds. H. M. te

.g namens kerkeraad uit fonds voor Ghr. belange

s. f 5 T>s J de W- te L. namens Kerkeraad vo<

„ af] 'iT ij f IA— • Ds. v. D. te L. uit cat. bi voo t ? r Ds H v. D. te G. verzamelc 111 IZ Ven O (Ev. arbeid) f 27.50; D

bS 0JWgC Vv°W v d V(te R- namens Kerkeraa

i- voor afL schuld f 12-50; afdeeling Katwijk .

,n Zee, afrekening '» « ^ foor &

1 arbe^ ^ "ds J v W te Z. collecte bijdrage ,n arbeid f 5. ; vv H. voor ai

voor afl. schuld f te H. voor aflossir

r- | schuld f 10.— ; Mej- T. te n. vo

schuld f 5.—, respectievelijk van A. v. d. B., H. S., Mej. E. B. en Mej. T. K. met het bemoedigende bijschrift: ,,'k Hoop dat U 'n flink bedrag te verantwoorden zult hebben in het volgend nummer der G.K."; Ik hoop dat natuurlijk van zelf ook; het resultaat aan het eind van dit epistel. Inmiddels mijn bijzonderen dank. Ik houd mij natuurlijk regelmatig beleefd aanbevolen, ook wat die bemoedigende bijschriften betreffen. Dat creeft den „vrager moed"!!; Chr. Jongens Ver te R. voor Ev. arbeid f 2.50; W. O. te T. voor afl. schuld f 20.— ; Ds. van L. te O. voor afl. schuld f 1-—; Br. J. A. S. te Overschie Honorarium spreekbeurt te W. f 20; en van collecte Zondagsschool "te Charlois f 21. ; afd. Sassenheim afrekening '29 f 29.95; Diaconie te Z. voor Inw. zending V. en P. f 10.— ; M. B. te H. voor gehouden coïlecte voor de aflossing schuld f 12.50; afd. Leiden afrekening '29 f 48.50; afdeeling Oostvoorne, in mindering voor de bekende doeleinden f 300.— ; afd. Pernis, afrekening '29 f 30.72; Ds. W. de L. te W. diverse giften in verband Jubileum t.b.v. Ev.arbeid'op':V. en P. f 34.— en wel van eenige Bodegraafsche vrienden f 21.50 en diverse giften f 13.04; Ds. J- J- H. K. te V. voor afl. schuld van E. C. en Ds. H. S. te Den Haag, resp. f 10.—, in totaal f 20. ; Ds. I. S. te B. en R., de 2 maandel. som van weekbijdragen voor Ev. arbeid op V. en P. f 22. ; A. A. te B. opbrengst eener lezing door Dr. D. te G. voor den Ev. arbeid f 17,05; afd. Boskoop, afrekening '29 f 49-—; hoofdbestuur Conf- Ver. jaarl. bijdrage f 600.— ; Br. J. A. S. te Overschie, honorarium spreekbeurten te Biesbosch en Werkendam f 20.—; collecte te K. f 6.—; Ds. J. C. N. te P. deel Paaschcollecte voor afl. schuld f 8. .

Allereerst een woord van excuus, dat ik sedert medio Maart j.1. het stilzwijgen over den stand der financiën heb bewaard. Thans hoop ik wederom regelmatig een overzicht te verstrekken. Bij het doorlezen van bovenstaande verantwoording zal menigeen denken dat de financiën er rooskleurig voorstaan. Niets is minder waar! Luister

slechts! ..

Op het oogenblik, (7 Mei '30) nadat ik aan mijne verplichtingen heb kunnen voldoen heb ik op de Spaarbank een bedrag van f 1200.— hetgeen juist het bedrag is dat ik tot heden aan giften heb ontvangen voor aflossing der ^ereschuld. Per 30 Juni a.s. moet ik f 4000.— (Vier duizend gulden) aflossen. Ik kom dus thans nog

tekort f 2800.— .

Verder moet ik per medio Augustus a.s. f 1325. betalen aan salarissen voor Evangelisten en verdere toelagen, waarvoor thans geen

cent in kas! ,

Mag ik mitsdien beleefd doch dringend verzoeken mij aan deze contanten te willen helpen. Vóór 30 Juni a. s. ƒ 2800.— en vóór medio

Augustus a.s. f 1325. .

Ik lees regelmatig den laatsten tijd m de 's-Gravenhaagsche Kerkbode van die enorme schenkingen aan de Haagsche Predikanten, waar ik natuurlijk verheugd over ben- Doch zou het wellicht mogelijk zijn dat ook mijne kas zoo

> bijzonder eens bedacht werd. Wat zou dat, eene uitkomst zijn! Ik wacht geloovig af. Tot nog toe kon ik regelmatig alles betalen, al was het op het uiterste moment. Ik twijfel er niet aan of ook deze zware offers die van onze Vereeniging en van mij als Penningmeester worden gevraagd zullen kunnen worden gebracht. Helpt allen mede. Het is een zaak des Geloofs!

Mag ik verder den Voorzitters der diverse Kerkeraden, die eene circulaire ontvingen betreffende te houden Paaschcollecten, ter voldoening Eereschuld, beleefd doch dringend verzoeken, zoo spoedig mogelijk mij de resultaten daarvan wel te willen mededeelen. Dat ik daarnaar verlangend uitzie behoeft geen nader betoog. Bij voorbaat mij hartehjken dank. In afwachting, verblijf ik, mmiddels

Hoogachtend ^ TJ W. J. Schouten.

• Bildersstr. 71- Penningmeeste:r d er

Giro-no. 133590. Prov. Cie. v. Z.H. der C.V.

«vjvaMUHM""" — ■■■ ■■

l LEESTAFEL.

Tnroh B. Buil, Hans Nielsen Hauge. De leekeprediker van Noorwegen N.V. G. J. A. Ruys' Uitgevers Mij-, Zeist, 1929. Ingn. f 2,50, geb. f '3,20.

Levensbeschrijvingen van mannen des geloofs zijn zeer waardevol. Men heeft echter nog r al eens dit bezwaar er tegen, dat ze niet boeiend zijn. Dit bezwaar geldt hier zeker met. In levendigen romanvorm wordt hier beschreven een , leven uit het geloof, dat door hevige geloofs. worstelingen, heerlijke • geloofsoverwmmngen, schrikkelijke geloofsvervolging werd een leven „ vol spanning. Voor ons, die gevoelen de groote ~ beteekenis niet alleen van ele onzichtbare, maar

> ook van de zichtbare kerk is hier een waarschuwende herinnering aan het gevaar voor het

n geestelijke leven, dat van de zijde van doode,

n officieele, kerkelijkheid dreigt. W^eeierkerk,

;e die wil gaan heerschen en vergeet. dat haar o n ping voor alles is den zondaars-Heiland endaar-

dell-)ke de verhouding van kerk en

^ conventikel' zioh op, die niet zoo gemakkelijk te >T beantwoorden zijn. Van harte bevelen we de IS lezing aan- j Ch k

ie

^ Prof. Dr. G- van der Leeuw: Adam's

vlucht. Uitg. J- Ploegsma, Zeist.

t. Een aantrekkelijk boekje, zoowel wat de r keurige uitgave als wat de inhoud betreft. Deze ii fijn gestileerde stichtelijke overdenkingen staan '1. midden in het leven van onzen tijd, sluiten zich Lg zeer direct aan bij de nieuwere psychologie,