is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2175, 12-06-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| Van Goedertierenheid en Recht

Wekelijksche Preekenserie onder redactie van Dr. A. Troelstra, A. B. te Winkel en L. D. Poot met medewerking van tal van andere predikanten

Tahns verscheen:

ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN

DOOR

Ds. W. DE LANGE,

WOERDEN

naar aanleiding van Joh. 5 : 39 — 40.

Per kwartaal f 1.25 fr. p. p. Elke jaargang vormt een 9

prachtwerk van ruim 800 blz., waarvoor stempelband f|

a f 1.10 verkrijgbaar. Vraagt proefnummers aan de uitg. §|

H. Veenman & Zonen, Wageningen - Postrekening 12940 |

God is veranderd. Ieder kind van God kent zooveel tekortkomingen in eigen leven, dat hij in zich zelf blikkende niet durft zeggen: ik ben een kind van God. Niet ons gevoel en werken, maar 't Woord en de Heilige Geest zijn de garantie onzer zaligheid, 'n Pas bekeerd mensch gevoelt zich slechter, dan vóór dien tijd. „Ik

ellendig mensch klaagt Paulus. God, Die

alleen 't reine, 't heilige kan zien, ziet ons heilig in Christus. Voor Hem moeten we niet komen met goede werken. Toch komt door 't geloof een groote omzetting en verandering. We staan dan met het aangezicht naar God. De rechtvaardiging uit 't geloof is de rijkste troost voor een arm ellendig mensch; ze wordt geboren in gewetensstrijd en verschrikking van het geweten. Het levend worden onder de genade, wil zeggen, dat we met de wet afgedaan hebben. We hebben onze vorige reiniging niet te vergeten, als we in zonden vallen; slechts leven uit 't volbrachte werk op Golgotha. In de heiliging van het leven blijkt, dat wij der zonde dood zijn. Wij, levende in den modernen tijd, bemoeien ons te veel met zonde. De zonde moet geen kans worden gegeven, door de ziel te vullen met de bewegingen des H. Geestes.

De inleiding werd met groote aandacht door de aanwezigen gevolgd.

Ds. Groenewoud merkte bij de gedachtenwisseling op, al 't gesprokene te onderschrijven. Spreker had echter gaarne meer nadruk gewild op 't geloof in Christus, 't Geloof staat in nauw verband met 't in Christus ingelijfd zijn.

Aan wie wordt de rechtvaardiging toegekend; zijn dat niet degenen, die in Christus zijn ? Hoe krijg ik zulk een geloof, waaruit ik weet, dat Christus voor al mijn zonden voldeed?

De heer Barbier stelde de vraag, of het werk¬

heiligheid genoemd moet worden, als iemand die de zonde gevoelt en ziet, deze wil bestrijden.

De heer Schipper vroeg of het geen verwondering wekt, dat de Roomsche kerk brak met Augustinus' leer; de heer Langen of de brief van Jacobus geen aanleiding geeft tot de gedachte, dat de werken der wet niet gemist kunnen worden.

De Voorzitter merkte op, graag te hebben gezien, dat ook op de physieke verandering meer den nadruk was gelegd. Is 't geen vrucht van genade, onze eigen zonde te zien en hoe denkt inleider over de uitspraken der Catechismus in Zondag 44 en vraag 114?

Ds. Dijkstra merkte naar aanleiding der gemaakte opmerkingen en gestelde vragen o.m. het volgende op: De vraag naar de werkelijkheid van 't geloof komt op in 't hart. Er is echter bezwaar, om zich voortdurend aan de pols des geloofs te voelen, hoe 't met den genadestaat is. Voor 't gezonde leven is 't beter de polsslagen aan God over te laten, 't Geloof is geen gevoel, ook geen gemoedsbeweging; 't is voor waar aannemen, dat 't zoo is. De aard van 't geloof verandert niet, al wisselen de stemmingen. We hebben ons steeds onder de middelen te stellen. God werkt door Zijn Woord en Geest. Hoe, — is een verborgenheid. De christen heeft het zeer nauw te nemen en wat hij doet, uit 't geloof te doen. Indien we ons laten leiden door den H. Geest, vallen we in den dienst des Geestes en der genade, 't Vleesch mag niet gediend worden 't natuurlijke leven moet middel zijn. Uit de kracht des geloofs komen we tot goede werken, al weten we niet welke. In Augustinus zijn twee geesten: de reformatorische en de roomsche. De Roomschen hebben recht hem de hunne te noemen.

Bij anderen kunnen wij de vruchten des geloofs waarnemen, maar bij mij zelf.... ? De blijdschap des geloofs is een zéker kenmerk, 't Is n zuivere blijdschap, als iemand zich verblijdt over de werken des Vaders, ook hierin uitkomende, dat de zielen zich overgeven aan Christus.

Een kenmerk des geloofs is ook, dat de ziel begeert naar alle geboden Gods te leven.

Raadselachtig blijft, dat de geloovige zoo kan zinken. Zijn eenige houvast is dan: „Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. In onze laatste ure is onze eenige troost: „Ik dan gerechtvaardigd uit 't Geloof heb vrede bij God, door Jezus Christus, mijnen Heere."

Bij de rondvraag vroeg een broeder uit Enter, of ook een lid der gemeente gerechtigd is bezwaren in te brengen tegen zijn predikant, als deze zich een tegenpartij der toont.

De voorzitter antwoordde daarop bevestigend en zeide nog dat 't zeker goed is 't ambt te eeren, maar 't leekenelement mag niet uitvallen. 't Ambt moet zoo handelen, dat het de eere waardig is.

Ten slotte bracht de voorzitter hartelijk dank

aan Ds. Dijkstra voor zijn treffende inleiding en beantwoording der vragen.

Dat de ontvangen zegen wórde doorgegeven en laat- ons in onze gemeenten doen, wat onze hand vindt te doen, opdat Christus moge geëerd worden.

Hierop eindigde Ds. Dijkstra met dankzegging.

B. W. Bellö, secretaris.

VERBETERING.

Van het artikel: Pinkster getuigenis van Stanley Jones moest het laatste gedeelte, dat aanvangt met de woorden: „In plaats echter haar glorie" enz. tot het slot worden ingevoegd achter regel 32 eindigend met de woorden „aangegord met kracht uit de hoogte".

De artikelen over de Christelijke Radio waren ingezonden, vóór de tegenwoordige strijd begon. We nemen niet alles wat daarin staat voor onze rekening, 't Is bekend, dat wij b,v. niet spreken over ons Christelijk volksdeel. Dit als antwoord aan wie hierop aanmerking maakte.

J. Ch. K.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Mijnsheerenland: A. J. Westra Hoekzema te Zegveld, (bij Woerden); Oostkapelle (toez.): «T. Baarslag te Lage Zwaluwe; Spijk (Gr.): Dr. J. J. Woldendorp te Stedum; Retranchement (Z.-Vl.): en Hoorn (op Terschelling): cand. J. W. B. Cohen te Utrecht; Vollenhove: C- G. H. Blok, cand. te Delft; Lettelbert: H. P. Stegenga, Ev. pred. te Assen; Tjerkgaast (toez.): A- W. Feenstra te Lollum; Den Burg op Texel: Th. J. Mudde te Musselkanaal; Bergambacht (toezegging): J. van Amstel te Putten; Garrelsweer: J. Sikken, cand. te Groningen; Streefkerk: C. G. H. Blok, cand. te Delft; Wilnis en Vinkeveen: B. van Ginkel, cand. te Zeist.

Aangenomen naar: Made: W. Sikken, cand. te Groningen; Staphorst: P. Th. Keek te Heteren; Reen wijk: M. Verweij, cand. te Benschop.

Bedankt voor: Zierikzee (toez.): Dr. J. W. Sambergte Delden (O.); Garrelsweer: W. Sikken, cand. te Groningen; Rotterdam (Vreewijk): J. H. H. van Beem te Breda; Apeldoorn-Het Loo (vac. wijlen G. Bolkestein): Dr. G. P. v. Itterzon te Alblasserdam; Groot-Ammers: H. A.

Leenmans Jr., te Delft; IJmuiden (vacature H. J. Dijekmeester): H. P. Fortgens te Voorschoten. Opheusden: H. A. de Geus te Huizen (N.-H.); St. Annaland: D. Bax Hzn te Puttershoek; Ierseke: J. H. Wessel te Burum; Wijngaarden: M. Verweij, cand. te Benschop.

Geref. Kerken.

Tweetal te: Kollum: G. C. Berkouwer te Oudehorne en C. W. Keur te Oudewater; Grijpskerk: C. M. Huizenga te Scharnegoutum en J. Schelhaas te Tzummarum.

Beroepen te: Sleen: E. T. van den Born, cand. te Renkum; Kollum: C. W. Keur te Oudewater;

Bedankt voor: Amsterdam-Noord (2e pred. pl.): W. H. den Houten te Huizen; Haarlem (3e pred. plaats): D. van Dijk te Groningen.

— Ds. C. J. Leenmans, pred. bij de Ned. Herv. Gem. te Gouderak, heeft men ingang van 28 Sept. a.s., wegens 46-jarigen dienst eervol emeritaat aangevraagd bij het Prov. Kerkbestuur van ZuidHolland.

Ds. Leenmans diende elf gemeenten (w.o. Utrecht tien jaar, van 1907—1917) voor hij in 1927 emeritaat aanvroeg. Een jaar later nam hij weer een beroep naar Gouderak aan.

— 'Zondag deelde Ds. C. A. de Bruin te Pijnacker aan het eind der godsdienstoefeningen, de gemeente mede, dat het zijn voornemen is, om tegen half November a.s. zijn emeritaat aan te vragen.

Ds. de Bruin heeft dan 39 dienstjaren, waarvan hij de Ned. Herv. gem. Pijnacker 37 jaren heeft gediend. Tevoren stond hij twee jaren te 't Woudt, bij Delft.

■— Ds. A. J. Splinter, te Drachten hoopt Zondag 29 Juni 1930 afscheid te nemen van de Herv. Evangelisatie te Drachten en Zondag 6 Juli 1930 zijn intrede te doen bij de Ned. Herv. Gem. te Oldemarkt na bevestigd te zijn door Ds. H. F. Pasma van Steenwijkerwold.

— Ds. Gijsma te Oostkapelle, hoopt Zondag den 22 Juni afscheid te nemen van de Ned. Herv. gemeente te Oostkapelle en Zondag den 29 Juni zijn intrede te doen te Maasdam, na bevestigd te zijn door Ds. Bosman, van Maassluis, te Cillaarshoek.

— Op den tweeden Pinksterdag heeft Ds. J. C. van Apeldoorn, pred. bij de Ned. Herv. Gem. te Bennekom, beroepen predikant te Leiden, afscheid genomen van zijn gemeente. Het kerkgebouw was geheel gevuld.

Ds. Apeldoorn had als tekst van zijn afscheidsrede gekozen Filippensen 1 : 26.

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden in zijn Heere en Heiland, ons geacht medelid van den Kerkeraad,

AGE W. VAN DER MEER,

na een kortstondige ongesteldheid ging hij van ons heen, in den ouderdom van ruim 72 jaren.

Gedurende een lange reeks van jaren, heeft hij als diaken en ouderling, de gemeente met groote ijver en toewijding gediend.

Is zijn heengaan voor de gemeente een groot verlies, voor hem zelve is 't gewin.

Namens de Ned. Herv. Oem. te Wijekelx

Ds. B. DIJKSTRA,

Consulent.

JELLE FABER, S. H. v. d. GAAST,

Diakenen.

WijcTcel, 5 Juni 1930.

Klierziekte is een vorm van tuberculose. Verwaarloost deze kwaal dus niet. Bespoedigt hare genezing door een kuur met granuline. Leest de brochure van Dr. J. H. VAN GRAFHORST, arts, waarin deze specialist de gunstige resultaten, mededeelt, met dit middel ver kregen bij de behandeling van klierziekte. Deze brochure met vele nuttige wenken en raadgevingen en talrijke verklaringen van dokters en genezen patiënten wordt U bij ontvangst van Uw naam en adres gratis en franco toegezonden in gesl., onbedr. envel. door Pharm. Ond. Dr. J. H. VAN GRAFHORST, ocheveningen, Alkmaarschestr. 92c.

KEKKELiJKË "TUCHT

door Ds. H. BAKKER

__ Prijs 25 cent

H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN

PROV. FRIESCHE VEREENIGING VAN VRIENDEN DER WAARHEID. (Ondersteuning van jongelieden, die zich voorbereiden tot Predikant in de Ned. Hervormde Kerk).

Behalve de vaste contributies sinds de laatste verantwoording in hartelijken dank ontvangen van: Ds. C. J. Oskam, Kas Inw. Zending te Goënga c.a. f 7,50; Ds. C. W. Bastiaanse te 't Woudt, Kas Chr. Belangen f 2,50; G. Seydell, namens kerlieraad te Leiden f 10,—; Ds. J. R. Wolfensberger, namens kerkeraad te Cubaard f 10.—; Ds. P. L. Kiehl, Kas Inw. Zending te Hazerswoude f 10.— ; F. Vellekamp te Soest f 5.— ; Dr. J. Ch. Kromsigt te Rinsumageest f 5.—; N.N. door Ds. C. Kroon te Wöudsend f 5.—-; Ds. J- Jukema namens kerkeraad te Friezenveen f 25.—; A. Dinter, namens de Zendingsver. te Strijen f 2.50; Jhr. Mr. L. H. J. M. van Asch van Wijck te Rhenen f 10.— ; Ds. E. A. Lazonder te Spannum uit de Kas van Filadelfia f 5.—; W. Overal te Bayum namens kerkvoogdij f 10.— Ds. L. Boer, namens Kerkeraad te Scheveningen f 50.—.

Algemeene Vergadering der Vereeniging D.V. op Maandag 7 Juli a.s. nam. 3 uur in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.

en, B. Tichelman,

Postgiro No. 51969. Secr.-Penn.

HIJ,

DIE MACHTIG IS

door P. KEUNING

Gebonden in prachtband...... f2.40

„Al deze beschouwingen hebben Jezus tot middelpunt en doen Hem kennen als de Machtige, die vrede kan geven aan arme, vragende, dorstende harten. Ook de levendige schildering en karakteristieke stijl maken deze lectuur tot een genot."

De Amsterdammer,

Bosch & Keuning, Baarn

Telefoon 603 - Postgiro 20248 Voor A'DAM: Brederodestraat 74 Telef. 80093 - Gem. giro B 4921

N. V♦ ONESIFORUS-B ANK

UTRECHT

De Bank verstrekt geldleeningen onder zekerheidstelling aan KERKEN en SCHOLEN Zij geeft uit:

47a °/0 OBLIGATIES a 99 °/0

5 7o » a 101 o/Q

Prospectus op aanvrage verkrijgbaar ten kantore der Bank, Voorstraat 78

JOB

De aingevochtene en wat hij niet verstond, I door R.DIJKSTRA, Ned. Herv. Pred. te Amsterdam

Inhoud: Dagen van ongestoord geluk. De duistere Prijs mg. f 1.90 achtergrond der dingen. De aangevochtene overfr. per p. f^.~ winnaar. De hernieuwde aanval. Moeilijke vertroosGebonden f2.60 ters. De Profundis. Levensstrijd als conflict der fr. per p. f2.75 ziel. Levensmysterie.

Uitgave van H. VEENMAN & ZONEN, Wageningen — Postrek. 12940

NATUURLIJK OVER GELEZEN? MAAR 3

DAN TOCH OOK KENNIS GEMAAKT MET {nanMBH

NEOERLANDSCH WEEKBLAD

ORGAAN TER VERSPREIDING DER

christelijk-nationale beginselen

onder hoofdredactie van:

Mr. DK. H. H. A. VAN GIJBLAND OOSTERHOFF,

Mr. J. A. DE VISSER en Prof. Mr. F. DE VRIES

secretaris der redactie:

P-J.VANMEGCHELEN

tr« avaste medewerkers:

D. VAN HILTEN Az., H. KREKEL, DR. A. F. KRULL,

Prof. Jhk. Mr. B.C. DE SAVORNIN LOHMAN. H- MR H. A. J. REUMER, Jhr. W. RÖELL,

s. STEMERDING en Pr. j, Th, de VISSER

VRAAG GRATIS TOEZENDING GEDURENDE 4 WEKEN OF ZEND F 1.— AAN DE UITGEVERS N V KOBTKWEr EN STEMERDING —ROTTERDAM — POSTGIRO 38289

.kN U ONTVANGT GEDURENDE 3 MAANDEN PER POST AAN HUIS HET

NEDERLAND SCH WEEKBLAD

Bruto opbrengst ten bate van het Fonds voor Kerkelijke en Kerkrechtelijke geschriften. (Beheerder: Dr. P. J. Kromsigt, Amsterdam).

'n Mooie gelegenheid: het fonds steunen en daardoor 'n boek van blijvende waarde ontvangen.

De kroon der trouw

door

Ds. N. M. de Ligt

in leven pred. der Ned. Herv. Kerk

Prijs ing- 0.90, fr. p. p. f 0.98 H. Veenman & Zonen, Wageningen Postrek. 12940

DE

Opalograph

is voor een ieder, die teekeningen, circulaires, convocaties en al dergelijk werk heeft te vermenigvuldigen

EEN UITKOMST

Wendt U om Inlichtingen tot den Importeur:

VEENMAN's KANTOOR-INSTALLATIEBUREAU

ROTTERDAM Witte dc Withstr. 47

EEN ONBEGREPEN DENKER

Gedachten van

Dr. Ph. J. HOEDEMAKER

uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door G. D. NOORDIJK

met een inleidend woord van

Dr. H. SCHOKKING Herv. Pred. te 's-Gravenhage

Uit den inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. — Bijbel en Bijbelcritiek. — Kerk en Staat. — Opvoeding en Zedekunde. — Varia. — Register. — Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur. Een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren, is tegenover het titelblad aangebracht.

Prijs: Ing. f3.40 Geb. f4.50

Uitg. Fa. H. Veenman & Zonen Wageningen Postrek. 12940