is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2181, 24-07-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zevenmijlslaarzen eenvoudig heensestant TWo/ over het punt, waarover het gaan moeten

principale vragen en geschillen worden besproken

SeZpnr:atigvrvankel'k besIist)'werd e=dï

eengepraat. Voor sommigen was het, alsof dat alles

vrpH ïï 611 alS°f 6r temidden van den kerkeliiken rede alleen maar iets moois aan het groeien was Men

ssif „rtte m?h,od6 - s s

ton bÜr Talk doamdx" ™ -'erven

vP?D,riT/ani!le conclusie: alles moet maar blii-

parUMdilÏoIp 7' Y61' geestdi^ anarchie L partijstrijd in hooge en lage kringen in onze Kerk dan

"®1 J'lce°r.de en broederlijke bespreking der geschillen nder toetsing aan Gods Woord in kerkelijke vergaderingen Het was, of heel de geschiedenis der 19de eeuw ons mets geleerd had, „der langen Rede kurzerSinn"

hiermee d™ rT T&1 IWUU beslissen- feitelijk wordt

Immers Sfnlw b°V<3n Gods Woord-

d3wf;'7 £ Woord> maa1, de stembus wordt op deze wijze „rechter van alle geschillen

liilfTamInh?ni00fdpUnti dat met eerste natuurlij Js samenhangt, maar de zaak, waarom het £?aat

SynodI andere Z«de belicht is dit? de

zÏÏÏÏfth tl

Z^\TTtrÈi willen^iitlèidwi

uit het diensthuis waarin zij sinds 1816/'52 gevangen

. mmers, zij heeft het ambt niet als geesteliik door Christus ingesteld ambt willen eeren door herstel van devergaderingen der ambtsdragers.

e a °dat d7Khevge0Stelijk bet°°g Van Prof- Haitjema ' dat de Kerk een eigene, met haar geesteliik wezen overeenstemmende gestalte, dus een eigen organisatie een eigen kerkregeering behoorde te bezitten? heeft zij