is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2181, 24-07-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O-J^ eim!e,i-'k Jlebben' WÜ alom in ons land onze gelederen te sterken door de bezadigde en tevens be-

tSt:ZTgandU Van °nZe b°ginsolen- Veel hangt van

fllel aten f^Pr°PagT^a ^ Wij m°eten nameV *

ües laten uitkomen, dat wij niet als partij willen optreden, maar dat het ons inderdaad te doen is om de zuiver-kerkelijke, d.i. Schriftuurlijke beginselen inzake kerkherstel, ingang te doen vinden oLer ons volk Wij moeten die propaganda voeren m.i.: 1° door te trachten het getal onzer geestverwanten in engeren zin te vermeerderen en dus ook leden te winne/voor onze Vereenigmg, opdat zij m dien kring steeds beter m onze beginselen worden gefundeerd; 2°. door aansluiting te zoeken met geestverwante groepen (Gereformeerden Bond, vrienden van Kohlbrugge, rechtsethischen), niet in den zin van een eenheidsfront (óók

vafl'™ * n°u S TCht bHjken Voor bepaalde geallen), maar bovenal m den zin van geestelijke uit-

wissehng van gedachten en gemeenschappelijk onderzoek der H. Schrift (zooals dit b.v. op onze Gereformeerde predikantenvergadering zoo uitnemend kan geschieden en reeds geschied is, en ook op kleinere conferenties voor kerkherstel, die zeer LtS en

onzer^beffin'' f" T' d°1°r pr0pageering en verdieping Onder F?Z ?/" T'i dtperS {de Gereformeerde Kerk, zinSn \ VaandeJl Koers ^uden enz.), door ledeni^'n ^mteraJ°ndbesprekingen der GeloofsbelijrSZZLf» a eelUlgen enZ" Ziedaar enkele punten tofte vSgin araan "aWliJk »"« teel wat zou

'nlJ eindigen mogen met twee geliefde

een referflat^611' * °ot reetl8

een referaat over reorganisatie besloot, nl. , Die ge-

Wen, haasten niet" en „Die den Heere verwachten zullen niet beschaamd worden."