is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 4, 1934-1935, no 8, 01-12-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigings- en Handelsdrukwerken

worden door

SCHERMER'S DRUKKER IJ

te Bolsward vlug, goed en tegen billijke prijzen gereed gemaakt. Speciaal ingericht voor het drukken van periodieken.

TEVREDEN

loopt men op de

Ideale Steunschoen

uit het Schoenenmagazijn

Het Rooster

Dorpstraat 250, De Bilt

Christen Jeugd Ontwaakt! en wordt lid van de «Jongelieden Christen Geheel-Onthouders Bond. Inlichtingen bij : BERTUS OSINGA, Alb. Cuyplaan 54, Bilthoven.

BEL OP 17602 Electrische Fij n-Strij kinrichting

M. HEKMAN-LAMMERS

Ferd. Bolstraat 2B, Utrecht Speciaal adres voor

Overhemden, Boorden, enz.

Prijzen billijk

F. A. J. DE RUITER

NIEUWSTRAAT 9 — DE BILT Het beste adres voor

Eerste klas Schoenreparatie

Beleefd aanbevelend

VAN HOUTEN'S Chocolade-letters

munten uit door prima kwaliteit chocolade, frisse, gedistingeerde verpakking en ... lage prijs. Een chocoladeletter, waarmede U eer 1 zult inleggen, en waarvan U er velen kunt schenken, zonder dat U te veel uitgeeft. Vraagt Van Houten's Chocolade-letters bii :

A. JANSEN

WATERWEG 110 - DE BILT TELEFOON 28169

*t BLOEMENHUIS, W. GROEN, Nachtegaallaan 2a, telef. 26330, Bilthoven. — Wij bezorgen op elk gewenscht tijdstip alle soorten bloemen en planten door het geheele land.

ABONNEERT U OP

„DE STRIJDER"

Orgaan van de Christelijk-

Democratische Unie.

Verschijnt Zaterdags om de

14 dagen. Prijs f0,85 p. halfj.

In dit blad worden de actueele vraagstukken op politiek gebied besproken en wordt leiding gegeven aan de Chr. Democratische gedachte. De C. D. U. is de eenigste Chr. Partij vóór Nat. ontwapening.

Secretariaat:

J. COENRAADTS,

Jekerstraat 24 — Utrecht Vraagt gratis proefnummers.

Ook voor

Chocolade-letters

luxe doozen bonbons, borstplaat, biscuits, taai-taai, enz.

vestigen wij Uw aandacht op het oudste adres te Bilthoven:

M. VERKADE

in Comestibles — Telef. 26037

De Nieuwe Vleeschhal

Predikheerenstraat 21 Telefoon 12247 - Utrecht Besteldienst:

DE BILT — BILTHOVEN

De Betere Slager.

BILTSCH WARENHUIS

Burg. de Witstraat 22a

— naast het Postkantoor — Ruime sorteering in :

Luxe- en Huishoudelijke Artikelen

Zeer geschikt voor Sint Nicolaas geschenken Komt U eens kijken? Aanbevelend,

M. A. EGGINK Jr.

BOEK-, KUNST- EN

FOTO-H AN DEL

VLASTRA

Den Dolder

Vanaf heden is onze Sint Nicolaas collectie te bezichtigen.

Kunnen wij op Uw bezoek rekenen 11

Hoogachtend,

H. G. VLASTRA.

KENT U DE BEWEGING IN DE KERKEN TEGEN OORLOG EN OORLOGSTOERUSTING ?

Zo neen, abonneert U dan op „KERK EN VREDE"

het tweemaal per maand verschijnend orgaan der Vereniging „KERK EN VREDE", waarin 380 predikanten en evangelisten van verschillende kerken en richtingen met ongeveer 8000 gemeenteleden op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus samen strijden tegen het zondig oorlogsbedrijf. Vraagt gratis proefnummer bij de ADMINISTRATIE „KERK EN VREDE" te AMMERSTOL.

Abonnementsprijs f2,— per jaargang (1 Mei t.m. 30 April). Lidmaatschap der Vereniging (met gratis abonnement) minimum f2,—. Voor leden in plaatsen waar een afdeling is gevestigd is dit minimum hoger. Abonnementsgeld en contributie van verspreide leden kan worden gestort of overgeschreven op de giro rekening van Administratie „Kerk en Vrede" te Ammerstol, no. 149605.