is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 6, 1936-1937, no 5, 01-08-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvoorwaardelijk even nuchtere, even verstandige, even harde arbeid van vredesvrienden staan. Tegenover iederen tot korporaal bevorderden milicien moet een voor de vredesgedachte gewonnen medemens komen; er mag geen 15 c.m. granaat aan boord van een kruiser worden getakeld of er moet 20 cm. vredeslectuur onder het publiek worden gebracht. Iedere vredes-strijder iedere dag een bezielde, maar daarbij nuchtere weloverwogen competente vredesdaad."

Dit is Yiruly's advies. Het is een deugdelijke, practische raad. Zet die om in een daad, al dadelijk, door een aantal van Viruly's brieven te kopen; prijs per honderd 75 cent; per duizend f6,50 (Lantaarn-uitgeverij Amsterdam, Oosteinde 12 ; giro 55540). Iedere Afdeling kope een flink aantal en dele die onder haar leden uit.

Viruly's daad en woord heeft een grote invloed vooral op jongens; die dwepen met Viruly; èn ze dwepen dikwijls met de soldaterij ; het maakt op hen een diepe indruk als ze zien, hoe hun luchtheld kalm en beslist weigert in een oorlog zijn medemensen te doden.

Viruly's advies is gezond ook voor ons, vooral in de zomer, als elke actie dreigt in te slapen. Laat de guerilla tegen de oorlog ook nu voortgaan. Desnoods werke ieder afzonderlijk als „sniper" (alleenstaand scherpschutter). Koopt en verspreidt Viruly's brief! D. F. Z.

Ons Land en de Luchtoorlog.

Drie K.L.H.-vliegers over het luchtgevaar.

Het Vredes Persbureau schrijft d.d. 12 Augustus 1936, No. 551:

Naar men ons meedeelt, is het volgend manifest d.d. 5 Augustus verzonden aan de leden der StatenGeneraal (wij geven het in de oorspronkelijke spelling):

„Aan het Nederlandse Volk!

Amsterdam—Twente v.v. 7.30 Amsterdam 9.00 8.10 Twente 8.20 Dienstregeling K.L.M.

Nederland is nog veertig minuten breed. Elk jaar wordt het smaller. En van IJsel, Hollands Diep of Noordzeekust liggen reeds voor het normale verkeersvliegtuig van vandaag, onze grote steden minder — soms veel minder — dan twintig minuten verwijderd.

Binnen twintig minuten kan men echter niet:

1. een luchtaanval waarnemen;

2. het vermoedelijke doel daarvan bepalen;

3. de takken van afweer bij dat doel alarmeren;

4. eventueel aldaar beschikbare afweervliegtuigen bemannen, startklaar maken en een vijand op oorlogshoogte tegemoet brengen.

Het lot dier steden is hiermee in geval van oorlog reeds bij open lucht in alle nuchterheid bepaald — hetzij bij dag, hetzij bij nacht. Bij bewolkte lucht echter kan een blindvliegend aanvaller, zo hij wil door radio in de rug geleid, tot de laatste minuten onzichtbaar blijven en is zijn gewaarborgd succes zo mogelijk nog vollediger, temeer, waar onze, alle door water gemarkeerde steden, bij dag en nacht gemakkelijk te vinden en de afweervliegtuigen niet of nauwelijks sneller dan moderne bommenwerpers zijn.

Hij zal in oorlogstijd onze steden niet sparen. Het zwakke punt van een weermacht ligt in deze tijd niet meer aan het front, maar in het moreel van de burgerbevolking daarachter. Wie dat moreel vernietigt, vernietigt de strijdkracht van het leger. Men kan het vanuit de lucht gemakkelijk vernietigen en zal dit dus — ook al terwille van het eigen volk — zo snel mogelijk doen. Een zeer groot aantal kleine thermietbrand-

bommen en een aantal zwaardere scherfbommen om de bevolking uit de resten hunner kelders en huizen op straat te jagen, vervolgens gas — het spel is gewonnen. Gij en de uwen vormt met onze cultuur de bij voorbaat verloren inzet van dit spel als ons land zich in een oorlog zou laten meeslepen.

Het gaat hier niet om politieke inzichten, niet om aanvechtbare meningen; het is een kwestie van minuten en kilometers en die kan men niet tegenspreken. Iedere vakman weet, dat een luchtaanval op een doel in een minder dan 100 km. diepe strook, door de snelheid van de moderne bommenwerper, zonder mankeren slaagt. Iedere Nederlander leeft in zo'n strook; zijn leven, zijn cultuur, zijn bezit is volkomen overgeleverd aan de bedoelingen van een luchtaanvaller; van dat alles blijft precies zoveel over als die aanvaller wenst

De praktijk van ons werk leert dat. Het is de nuchtere, volstrekt onbevooroordeelde overtuiging van vakmensen, die van hun land houden en voor de naam daarvan willen opkomen, maar die oog voor de werkelijkheid hebben; die het noodzakelijk achten, dat ieder die werkelijkheid onverblind kenne. Wij willen voor de eer van dit land staan als wie ook — maar nuchterder en scherper dan wie ook, kunnen wij in ons vak beoordelen, in welke chaos de moderne oorlog een klein, smal land in zijn geheel zou herscheppen als dit er in zou toestemmen, die te gaan voeren.

Dit wilden wij onder Uw aandacht brengen."

Schiphol, 5 Augustus 1936.

(w.g.) E. VAN DIJK,

„ W. VAN VEENENDAAL, „ A. VIRULY,

Gezagvoerders der K.L.M.

(„Het Vaderland", 8 Aug. 1936, Avondblad.)

We zijn deze K.L.M.-piloten hartelijk dankbaar voor dit getuigenis.

H. L. v. Br.

Wij kunnen de oorlog uitbannen!,

door Dr. J. J. v. d. Leeuw, voorwoord en vertaling door A. Viruly, uitgever A. Blitz, Amsterdam, prijs 25 ct.

Voor enkele jaren is op een van zijn vliegtochten naar en van Afrika verongelukt de bekende sportvlieger Dr. J. J. v. d. Leeuw. Uit een voor ons liggend geschrift, dat we hier resenceren, blijkt dat de vlieger zich ook heeft bezig gehouden met het probleem der bewapening, met het oorlogsvraagstuk. Zijn beschouwing is nu in het Nederlands vertaald en uitgegeven. De lezing van deze brochure heeft ons niet bevredigd. Nieuws brengt ze ons niet. Ze vertelt van het halve werk der staatslieden, die een Volkenbond, een internationale justitie, vormden, doch aan die justitie de politie onthielden, zodat van de rechtspraak niets terecht komt. In dit verband betoogt de schrijver dan de noodzakelijkheid van een internationale politie. Dit alles is in onze kringen helemaal geen nieuw geluid. De Christen-anti militaristen hebben altijd gewezen op het tekort in het werk van de Volkenbond, dat persé moest leiden tot ongelukken, die inderdaad niet zijn uitgebleven. De profeten in onze kringen hebben gelijk gekregen. Nieuws geeft deze brochure ons niet; een openbaring is ze allerminst. Ik stel me voor dat menige opgroeiende jongen in de gezinnen van onze antimilitaristen op desbetreffende vraag prompt ten antwoord zal geven, dat intern, politie het noodzakelijk element is in de samenleving der volken, zal de oorlog worden uitgebannen!

Bepaald onaangenaam doet deze brochure aan waar ze een gedurige aanval betekent op het „wereldvreemde pacifisme". Het moet onze verontwaardiging wekken