is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 6, 1936-1937, no 8, 01-12-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bijvoegsel van .Gereformeerd Vredesorgaan' van December 1936)

CENTRAAL VREDES BUREAU „VREDESHUIS"

LAAN VAN MEERDERVOORT 19a, 's-GRAVENHAGE

TELEFOON 394638 - GIRO No. 17453é

Suf?

Aan de leden von de Vredesverenigingen,

RAAD VAN TOEZICHT:

Mr. F. M. Baron van Asbeck Mevr. Mr. C. Bakker-van Bosse Prof. Dr. D. van Embden Mr. M. J v". der Flier Prof. Dr. G. J. Heering 3^. H. C. Hogerzeil Ds. j. B. Th. Hugenholtz Mr. P. J. de Kanter Mevr. Mr. B. J. A. de Kantervan Hettinga Tromp Mevr. C. Ramondt-Hirschmann Mevr. H. Roland Holst-

van der Schalk

Mr. H. E. Scheffer

Mevr. P. Smit-Schuckink Kool

Mr. H. Willemse

Dr. J. C. Wissing

L.S.,

Informatie - documentatie - bibliotheek - leeszaal - portefeuilles depot van vredeslectuur en propagandamateriaal - centrale van lichtbeelden, films en tentoonstellingsmateriaal - vredespersberichten apparaat voor de gehele vredesbeweging

De oprichting van het Centraal Vredes Bureau in juli van dit jaar was een daad van vertrouwen, want heden viert de vredesgedachte geen hoogtij. Toch voelen wij g,j en w,j| - meer dan ooit welk een grote, ernstige, verantwoordelijke en langdurige arbeid ons wacht. Dat wij een deel van ons leven wijden aan de versterking van de vredesnprlarht-o in ,.,„-,.1.1 i__ , , . 3

_ „clcm> £uual aeze nait kan roepen tegen de demonische krachten, die onze wereld bedreigen, is een bewijs, dat WIJ GELOVEN DAT

HET TOCH MOGELIJK IS : een wereld. ievende onder d'e heersch^J Th« relt

evnjd van de angst voor de oorlogsgruwel. En door ons lidmaatschap van deze of

gene vredesvereniging betuigen wij onze mede-verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in de wereld.

Maar allen weten wij, dat onze gezamenlijke kracht nog zeer gering is. Hoe komt t toch vragen we soms, haast ieder wil vrede, en toch zien wij de oorlog en de oorlogsdreiging over de hele wereld? Dan echter beseffen wij, dat de oorlogsorganisatie over enorme middelen beschikt, het is een schrikbarend, ontzagwekkend apparaat - en hoe hulpeloos staan daarbij de afzonderlijke vredesgroepen, de afzonderlijke vredesgezindheid, die toch quantitatief groter is dan de oorlogsgezindheid.

Nu, willen wij daartegenover de kracht worden, dan moet ook ONS APPARAAT beter en sterker zijn. Daartoe wil het CENTRAAL VREDES BUREAU medewerken "qe vestigd ,n het Vredeshuis, Laan van Meerdervoort 19a, Den Haag. Doch weet leden van vredesverenigingen, dat vredesarbeid vrijwillige offers VRAAGT om te kunnen werken, dat oorlog en alles wat daarmee verband houdt offers EIST. Maakt het vredeswerk sterk en krachtig. Hoe meer gij allen geeft, hoe groter dam opgeworpen kan worden, hoe dieper en breder het zaad der vredesgedachte gezaaid kan worden.

Er is veel geld jaarlijks nodig om in Nederland deze zo nodige coördinatie van vredeskracht te verrichten. Geeft U dus op als contribuant en helpt ons contribuanten te werven - een vouwblad met inlichtingen over het Bureau zal U daarbij helpen. Moge ons beroep op de vredeswil van de leden der vredesverenigingen niet te vergeefs zijn!

Het Bestuur:

A. ELFFERS.

Mr. M. J. VAN DER FLIER. K. HEROMA.

Ds. J. B. Th. HUGENHOLTZ. Mr. P. J. DE KANTER.

Mevr. Mr. B. J. A. DE KANTER— VAN HETTINGA TROMP. Mr. H. E. SCHEFFER.

Drs. G. J. DE VOOGD,

dir.-secr.

Ondergetekende geeft zich op als begunstlger(ster) van het Centraal Vredes Bureau tegen een jaarlijkse bijdrage Van f te 9lrerer> °P postrekening 174536 van het Vredeshuis te Den Haag.

Hij Zij wenst behulpzaam te zijn bij het werven van contribuanten en verzoekt om toezending van vouwbladen.

NAAM:

ADRES: WOONPLAATS:

') De minimumbijdrage bedraagt f0,50 per jaar; het boekjaar loopt van 1 Jan. tot 31 December.

(Als brief frankeren !)