is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 6, 1936-1937, no 11, 01-03-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EREFORMEERD

N°11 - Maarti937 6e JAARGANG

VMDEIORGMN

IMNDBlAD VAN DE GEPEF. VEPEEN

yCOR DAADWERKELIJKE VREDEfACTIE ■

i

(Groep van Interkerkelijk-Gereformeerde Anfi-Militn r!cfon\ 1 n 1 • iAAJ

j ^ ' "u januari lyji.

Adres van de Commissie van Redactie: H. L. van Bruggen, Waterwea 173 De Rilc a,l »

menten, tevens adres van den penningmeester: D.FokkemaSr., Rozenhoflaan 25, Zutphen Girorekening3 79406 onnementsprys f l _ per ,aar. Verenigingsadres: O. W. de Graaf, Stationsplein G 18, Heerenveen secretaris' Voor advertent.es wende men zich tot Schermers Drukkerij en Uitgeverij, Bolsward, TelZn "t

Er hapert iets

Het volgende is een holpnratoiianHa

- i llJOUOUOiliJU.

blaat ze vooral met over, nu Ge deze zin hebt gelezen beste vrienden. '

In begin Januari is er door het dagelijks bestuur van de Vereniging een circulaire gericht tot alle afdelingen, correspondentschappen en verspreide leden met het verzoek vóór 31 Januari te willen opgeven' op welke bedragen het bestuur voor het jaar 1937 kon rekenen. Wij herhalen hier, dat deze maatregel noodzakelijk was, deels doordat de afdracht der contributie in 1936 ver beneden de afspraak en de verwachting was gebleven, voor een deel zeker door te weinig plichtsbesef van sommige leden en de bestuurders van sommige afdelingen en correspondentschappen, en deels doordat de Vereniging door de crisis en de geringe inkomsten van velen der leden moet driiven op vrijwillig toegezegde bijdragen, welke we elk jaar weer moeten vragen. Het is voor het dagelijks bestuur meer dan teleurstellend, geweest, dat slechts zeer enkele afdelingen en leden de wellevendheid hadden het ingesloten formulier aan mij op te zenden. Er is ruimschoots tijd voor geweest; het is nu reeds 25 Februari Er hapert iets bij ons. En dat iets is misschien wel veel. Een ieder make dit bij zichzelf maar uit...

Trots dit bijzondere blijk van medeleven (vergeeft ons deze ironie!) zouden we nu wel weer op hoop van zegen verder kunnen gaan, doch daartoe voelen we weinig roeping en nog. minder zijn we verantwoord tegenover den drukker en tegenover onze gezinnen.

lot onze grote spijt zien wij ons genoopt tot de volgende maatregel: Wij zullen nog eens de gelegenheid geven aan elk lid afzonderlijk een formuliertje in te

VU^len^n aan den Penningmeester op te zenden, afgedrukt^ h6t ^ ^ achterkant van deze pagina

Ge kunt dit invullen; wat niet gewenst is, doorstiepen, en als drukwerk (met l\ cents postzegel) in open enveloppe verzenden.

Tot zover is het alles heel gewoon. Ge kunt het ook weer nalaten, evenals de vorige maal.

Maar wat nu volgt, is niet gewoon.

Indien voor 20 Maart de toegezegde bedragen niet voldoende zijn, zal het dagelijks bestuur aan het Verenigingsbestuur voorstellen, de uitgave van het orgaan stov te zetten. Dan is dit no. ons laatste no.

Wilt Ge U even indenken, wat dit betekent ?

De tegenstand is machtig. Alle volken schijnen zich voor te bereiden voor het grote bloedbad, waarin mensen, volken, staten, kerken en beschaving in bloed en revolutie zullen ondergaan, als God het niet verhoedt Men bouwt op de macht van het geweld; het geweld van den Satan.

zijn slechts een kleine groep, onbetekenend bijna. Maar wij hebben een roeping, ja zeker, van Gods wege. Het zal aan U liggen, of we die in veremgmgsverband kunnen opvolgen, door ons orgaan

Denkt eens even na, of daarin ook uw roeping ligt. Zo ja, doet dan ook van harte mee. Zij, die reeds antwootd inzonden, behoeven vanzelfsprekend niet weer een formulier in te zenden. Met name behoeven de leden der afdelingen De Bilt, Noord wijk, Gooi en Eemland en Krommenie (mogelijk nog een enkele) het formuliertje met in te zenden, omdat de besturen en correspondenten dezer plaatsen reeds aan de oproep gevolg gaven.

HET DAG. BESTUUR.

ERNSTIG ALARM!

Lees dit rio. dadelijk eri met aandacht!

(Van dif no. worden geen propaganda-exemplaren verstrekt.)