is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 9, 1939-1940, no 6, 01-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EREFOKNEEKD

N° 6 - 9e JRQ. November 1939

VREDE IORGMN

MA4NDBLAD VAN DE GEREF. VEREEN

VOOR DAADWERKELIJKE VREDEfACTIClD

(Groep van Interkerkelijk-Gereformeerde Anti-Militaristen) Opgericht 10 Januari 1931

Adres van de Commissie van Redactie: H. L. van Bruggen, Waterweg 173, De Bilt; Adres voor abonnementen, tevens adres van den penningmeester: D. Fokkema Sr., Coehoornsingel 50, Zutphen, Girorekening 79406 Abonnementsprijs fl,_ per jaar. \ erenigingsadres: O. W. de Graaf, Stationsplein G 18, Heerenveen, secretaris Voor advertenties wende men zich tot Schermers Drukkerij en Uitgeverij, Bolsward, Telefoon 554

»fü is 't niet eens met het Godsbestuur!"

Ja, ja!

Omdat ik de oorlog veroordeelde, voegde een vriend mij dat toe.

Nietwaar, oorlogen zullen er altijd zijn, want er staat in de Bijbel: „Gij zult horen van oorlogen en oorlogsgeruchten".

En daarom moeten ze er ook zijn. Niet, dat Christenen ze nu bepaald aan de gang zullen maken — „wee den mens, door wien ze komen" — maar er ons tenten verzetten is niet juist, „onschriftuurlijk"!

Bovendien, God bestuurt alle dingen, anders is Hij niet God; dus brengt Hij óók de oorlog.

En wie zich daartegen verzet, maakt zich schuldig aan verzet tegen het Godsbestuur, „zoals jullie antimilitairisten". Ja, ja! Het is toch wat!

Zulk een apodictische uitspraak moet ons toch wel tot inkeer brengen! Ons verzetten tegen het Godsbestuur .... dat willen we toch niet, zó zijn we nog wel.

Maar, maar.... verzetten we ons dan niet altijd tegen het Godsbestuur?

Bijvoorbeeld .... als het regent en we steken de paraplu op, trekken een regenjas aan, laten onze lekke schoenen verzolen.

Als het koud wordt en we trekken tóch een dikke winterjas en een lange onderbroek aan.

Of.... als alles zo krap wordt en we slaan tóch — een beetje maar, hoor — wat extra's in.

Of.... als God wil dat we ziek worden en we lopen maar heel gauw naar den dokter (om God tegen te werken); (ziekten zullen er ook altijd zijn, al staat dat niet zo direct in de Bijbel). Ja, maar God geeft ook de middelen en daar mogen, moeten, we toch gebruik van maken?

O, zo! Dan toch zeker ook wel van middelen teqen de oorlog ?

Of.... als God wil, dat Duitsland ons land neemt en wij richten daartegen op onze IJsel-linie, onze fortjes, onze waterlinie, onze stevige wegversperringen — is dat dan geen verzet tegen het Godsbestuur?

Want als Duitsland ons land wil nemen, dan komt dat

lucn zeKer ook van God, want Hij bestuurt immers alle dingen ?

Wie verzet zich nu tegen Gods wil: het boze Engeland, dat zich verzet tegen Hitler's wil, öf Hitier, die zich verzet tegen de gevolgen van het Versailler verdrag,

dat zeker óók Gods wil was, want Hij bestuurt alle dingen; öf dat ongelukkige Polen, dat maar niet begeerde in te zien tot welk een grootse taak God Hitier en het Duitse volk heeft geroepen!?

Of is dat alles soms géén verzet tegen Gods wil, maar wèl ons hartstochtelijk verzet tegen de oorlog? t '~'oe voom het ook klinken moge: „Gij verzet U tegen t Godsbestuur — het gaat toch niet op, het gaat niet op; zij, uit wiens mond het komt, verzetten zich minstens even hard tegen wat hen overkomt; wat ons land betreft ze zullen zich tenminste hard verzetten; misschien weten ze heel zeker, dat het Gods wil is, dat Nederland blijft bestaan doch hoe dat dan te rijmen is met de uitspraak dat God alles bestuurt ja, in raadselen wandelt de

mens

Maar is het dan Gods wil, dat er oorlogen zullen zijn?

Hilbrandt Boschma vraagt zo striemend in „Kerk en Vrede" of God dan een Januskop heeft; één gezicht, dat van Christus en één dat van den duivel.

Nou ja, die Boschma, zo'n etische .... hm!

En die Heering, ook al z'n loochenaar van Christus Hoe kunnen jullie daar nou mee samenwerken

Tja maar in het leger kunnen jullie anderen ook

met Christus-loochenaars samenwerken om Gods plan met Nederland te volbrengen, nietwaar?

Laten we niet afdwalen. Is het Gods wil, dat er oorlogen zullen zijn ?

Er is een verborgen wil van God en een geopenbaarde, zegt de catechismus.

Soms licht de Allerhoogste wel eens een tipje op van de sluier, die het geheim van Zijn bedoelingen bedekt; soms mogen we iets zien van het schone plan waarnaar Hij het al volvoert — maar meestal is het raadsbesluit van den Allerheiligste voor ons, gelukkig, verborgen.

Doch we kennen zijn geopenbaarde wil. Wij kennen God want Christus heeft Hem ons veraanschouwelijkt: „Wie Mij gezien heeft, heeft den Vader gezien". Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. God is voor ons „de God en Vader van onzen Here Jezus Christus , zoals de discipelen Hem ook noemen.

En Christus leert ons Gods wil kennen en dat is Zijn geopenbaarde wil.

En die Christus leert ons, onze medemensen als onszelven lief te hebben; leert ons heilig te zijn, omdat Hij