is toegevoegd aan je favorieten.

Nil desperandum Deo duce; orgaan van het Studenten-corps aan de Vrije Universiteit, jrg 2, 1903, no 23, 15-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schatting althans, uw eigen grootheid en goede sier.

De minste onder de kleinzieligen kan 't werk doen dat voor u schijnt levensbrood te zijn geworden.

Maar de schade, die gij aanricht bij degenen, die u ook maar een oogenblik gelooven, kunt gij niet herstellen, want afbreken is uw handwerk.

En dat is 't misselijkste in uw enghartig peuterig gedoe, dat ge bij zoo'n massa werk dat nog op werkkrachten wacht, een heimelijk plezier schijnt te hebben, dat ge zooveel nog vinden kunt, dat voor uw knuppel-kritiek barsten moet of buigen.

't Is misbruiken uwer zoo schitterend gebleken krachten, o onverbeterlijke knuppelaars, langer dit gemakkelijk werk te doen ; beproef iets tot stand te brengen op het zooveel moeilijker gebied der kunst; dan komen we ten minste eindelijk eens uit die in fijne stralen neerslaande motregen, die zoo storend werkt op 't menschelijk organisme en onvermijdelijk van zooveel ziekte en narigheid vergezeld gaat. Dulcissimo.

Correspondentschap H. de C.

I

IN MEMO RI AM BERNARDI GUILIELMI MONNIK.

22 Juli 1877 — 5 Januari 1903.

Is het droom of werkelijkheid ? Is dit jonge schoone leven waarop zooveel hoop gesteld was, afgesneden ?

Zal ik nooit meer zijn stem hooren ? Mag ik nooit meer ingaan in zijn vreugde en smait ?

Van het I5de jaar af waren we met elkaar opgegroeid I

In den avond van Maandag 5 Januari 1903 nam God, Bernard Willem Monnik, tot Zich, om hem een nieuwen naam te geven, dien hij alleen zelf kent.

Ondoorgrondelijke wegen !

*

* *

In dezen zondigen mensch werd zoo rijke genade geschonken.

Aan een scherpzinnig verstand, paarde hij een trouw geheugen en een standvastig karakter.

Vier jaren, van 1896—igoo, mocht hij het vrije studentenleven genieten. Dit was voor hem de heerlijkste tijd van zijn kort bestaan.

Zijne medische studiën gaven hem rijke stof om God als Schepper te loven en te prijzen.

Te midden der groote zedelijke en lichamelijke gevaren, die ons in de studentenwereld omringden, toonde hij door woord en daad, alleen wijsheid en kracht te willen zoeken bij Hem, bij Wien de paden des levens zijn.

Het smartte hem zoozeer, te zien, hoe sommigen der onzen zich afkeerden van 't voorvaderlijk geloof en vrede zochten bij de ongeloovige wetenschap.

Wat enkelen vermoedden aan zijn bleeke gelaatskleur en zijn lijdende trek, was weinigen ingewijden bekend. Hij zelf wist sedert lang, dat zijn lichaam, inzonderheid zijn maag en ingewanden door tuberculose langzaam werden verwoest.

De studie voor het propaedeutisch examen, door hem in 1898 cum laude afgelegd, bezorgde hem bovendien een

zenuwoverspanning.

Zijn kwaal kreeg de overhand.

Nog hield zijn veerkracht hem twee jaren staande, toen kon hij niet meer. In Juni 1900 nam God hem uit onzen kring. Vlak voor zijn Candidaats-examen werd de eindpaal van zijn Universitaire loopbaan gezet.

Omringd door de liefde der zijnen moest nu de bittere strijd tegen de zonde, reeds lang bij hem aangevangen, gevoerd worden, totdat de laatste vijand te niet was gedaan.

In de benauwdheid maakte God hem levend. De nacht werd als een licht rondom hem.

Alle menschelijke hulp was uitgesloten. Geen geneesmeester, ook zijn eigen vader niet, vermocht hem te redden. Hij zelf dacht, dat deze loutering hem vernieuwd zou terugbrengen in onze zondige saamleving.

Als hij hierover sprak werd mijn hart pijnlijk getroffen en ik zweeg, totdat ik eindelijk met moeite uitbracht: jAIs God het dan eens anders wil?«

Dan sloeg hij plotseling zijn groote blauwe oogen op ; de pijnlijke trekken van zijn gelaat verdwenen en zacht kwam over zijn lippen, terwijl hij mij ernstig aankeek: »Zoo alleen zal 't goed zijn.s

Veel heeft hij na dien tijd nog moeten lijden ; nu is hij kalm en zacht heengegaan.

* *

*

Op een zonnigen winterdag, Vrijdag 9 Januari, was een groot aantal menschen saamgekomen op Votden's stille kerkhof; om getuige te zijn van de indrukwekkende plechtigheid zijner begrafenis.

Scherp contrast, zon en dood 1

Maar toch ook weer niet.

Want boven de groeve werden gehoord woorden des

levens, woorden van vrede en berusting.... ja ook van dank aan God.

Men gevoelde, dat het geen ijdele klanken waren.

* *

*

In de vroege stilte van den volgenden morgen, ben ik nog eens den tuin doorgegaan, waar zijn hand aan elke plant zichtbaar is.

Het zag er troosteloos uit.

Toen ik plaatsje voor plaatsje teruggezien had, waar ik dezen zomer zoovele uren met hem doorbracht, werd de droefheid van mijn hart weggejubeld, want zekerder dan ooit wist ik, dat een menschenziel het hoogst geluk verworven had.

Amsterdam, 13 Januari 1903. J. M. W.

Berichten.

Adressen

Bramer,

Broek Roelofs,

Buwalda,

Doornbos,

Douma,

v. d. Ende,

Enserink,

Fleurke,

Jaspers,

de Jong,

Koelewijn,

van der Laan,

Lammertsma,

Merkelijn,

Oosterhof,

«Josterveen,

van Pernis,

Rolloos,

Speelman,

der nieuw-aangekomen IIII.

Frederik Willem Hendrik

(Jan Hendrik)

(Ulbe)

(Sietse)

(Jan)

(pRANgois Jan)

(Hendrikus)

(Daniël)

(Jasper Luite)

(jelle michiels)

( Jacob)

(Egbert Christiaan) (Jouke Harmens (Aart)

(Okko Nanning)

(Jan)

(Martinus Arend) (Arnoldus)

(Johannes Dirk)

Thijs, (Jan)

de Vries, (Jan)

van der Zanden, (Gerrit)

Studenten: Haarlemmerstr. 87. Keizersgracht 162. Oldebarnev.str. 65. Marnixstraat 319.

335-

Prinsengracht 2CO. Keizersgracht 162. Oldebarnev.str. 101. Keizersgracht 162. Prinsengracht 200. Hugo de Grootk. 72. Oldebarnev.str. 101. Keizersgracht 162. » > Marnixstraat 335. Marnixkade 114. Prinsengracht 200. Keizersgracht 162. Haarlemmerweg 57, (Breede weg 7), Watergraafsmeer. Keizersgracht 162. 3e Helmersstr. 60. Marnixkade 114.

E X A M I N A.

21 Januari Prop. Med J. J. v. Apeldoorn

VERHUIZING. J. J. v. Apeldoorn, Morschweg 51, Leiden.

ADVEETBNTIBN.

S. G CA AAI 8.

(§epetitor (§ocL-cExamen (Rechtswetenschap.

Sted. Univ. Klov«niersburg"wal ÏO1.

MB. M. A. VAN BOOVEN.

Heerengraeht 242, AMSTERDAM.

— REPETITOR —

Nederlandsch Burgerlijk Recht. (Sted. Univ.)

MR. C. H. VAN ZEGGELEN,

Heerengraoht 343, Amsterdam,

—REPETITOR—

Handels-, Straf- en Staatsrecht (Sted. Univ.

Oudste adres voor studenten der V.U. SIGARENHANDEL YAN 9UDS „DE KASTJES."

( Gedeponeerd).

fèabaki gijpen, §ijpedoppen. Keizersgracht 200, ADRIAAN M00IJ.

Druk van J. Clausen, St. Jansstraat 40, Amsterdam.