is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 311, 15-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heden ontsliep zacht en kalm in do hope des eeuwigen levens, mijne geliefde Echtgenoote JOH ANNA ADRIANA BRUN, in den ouderdom van 69 jaren, na eene gelukkige Echtvereeniging van bijna 42 jaren.

E. ENGELEN.

5 Januari 1893. (7595)

Spr. 10 : la.

Op 5 Januari ging, na een langdurig doch geduldig lijden, tot haar Heere en Heiland mijn lieve vriendin Mcj.

S. H. VERLEUR.

Dit heengaan smart mij zeer, daar zij veel voor mij kreog te bidden en mij mocht brengen aan den voet van het kruis. Haar liefh. eerste catechisante W. P. BAUER.

Amsterdam,

9 Januari 1893. (7598)

Op den 9en Januari is, na eene langdurige ziekte, zacht en kalm in haar Heer en Heiland overleden

KLAASJE DOLLEMAN geliefde Echtgenoote van HENDRIK WARDENAAR, en mede tot diepe droefheid van haar Zoon, Behuwddochter en Kleinkinderen.

H. WARDENAAR, J. WARDENAAR,

A. M. WARDENAAR-

(7614) BACKER.

Amsterdam.

1

Psalm 62 vers 4.

Heden behaagde het de Heere na een smartelijk doch geduldig lijden van onze zijde weg te nemen ons eenig Zoontje JAN

in den aanvalligen leeftijd van ruim 5 jaar.

A. RIEMERSMA (7607) en Echtgenoote,

Brouwersgracht 226. Amsterdam, 10 Jan. 1893.

Op den 10e Januari overleed zacht en kalm, na eene langdurige ongesteldheid, in den ouderdom van bijna 74 jaren, onzen innig geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader

WILLEM GNADE. in liet oude mannen- en vrouwenhuis, Gereformeerde kerk A aan de Bloemgracht.

Allen die den overledene in zijn ziekte hebben bijgestaan, wordt langs dezen weg, namens de familie, hartelijken dank betuigd.

Namens de Familie, (7599) W. GNADE.

5 7PNniNG I EVRAAGO tegen lo. Febr.

LLllulliUi ^ f a. s, een flinke Dienstbode,

5 De Hulp-Vereeniging tot onder- J g niet beneden 20 jaar, als

5 steuning der Ned. Geref. Zending- 5 ■■ ■ ■ »

^ Vereeniging vergadert D. V. ^ !Vleiü"AlIeetl

Woensdags IN Januari, 5 jn een Qhr. gezin - De wasch is ^ des avonds 8 uur, Boomstraat 13. J niet aan huis. — Van goede getuigen 5 Leden en belangstellenden worden $ voorzien, zich aan te melden 's avonds J beleefd uitgenoodigd. (7616) 5 na 8 uur, van Oldenbarneveldstraat

| Een Broeder hoopt een lezing te houden. j No' 'b h^ü_

ï —„ 7. ïï i ï 5 Tegen 1 Mei biedt zich aan eene

^ Buitengewone vergadering ^

^ der Geref. Jongelings-Vereeniging ^ DSGHStbOtiG,

! op WoensdagritJarujari' a. s. des $ fer' Godsdienst en van goede gei avonds ten 8>< uur in het gewone ^gscbnften voorzin. Brieven fr.

vergaderlokaal; tot verdeeling der $ f ®oekhan?76^

Ê wei-kzaamhedon. (7602) ^ B' BE^GHUIJS, te Kampen. (7612)

$ Trouwe opkomst noodig. 5

De Commissie. \ EEN JONGEN | Gymnasiaal Studiefonds „KERKHULP", | oïteaaod i. a. Constantijn

i > " ' 5 IIuygensstraatNo. 1, voor Loop-en

te ZililIHiiN. s Winkehverk. Zonder goede infor-

J Agent voor Amsterdam, de Geref. J matiën onnoodig zich aan te melden. 5 Jongelings Vereeniging „Marnix''. 5 Adres in persoon 's Maandagsavonds i Met hartelijken dank vermelden 5 na 7 uur, bij H. W. TER HART. $ wij te hebben ontvangen voor dit $ (7619)

$ doel van Mej. K. f 1.—. De Heere 5

5 zegene dit offer der liefde en neigo 5 T'T^i TTTTTTT?

$ de harten tot milde bijdragen. $ XJ-J i.A U UJ.1

Namens „Marnix", $ & f 2 per week, een Achterkamer, $ f76031 G KRIMP 5 Alkoof en Keukentje met waterlei-

5 . 1 tt 5 ding en privaat, uitzicht in tuinen.

| Jan ™n der Heiidenstr. 54. 5 ^ K£rkgtraat 99 huis. (7608)

"Vr 3v fi I-»'I 1 k ^ ijM CIPCMARPM

J op Maandag 16 Januari 1893, in $ nn. CldLnhn- ■. 5 het Verkooplokaal „Fraseati'' van ^ 1 emand, van beroep Timmerman, $ een tot vele doeleinden geschikt, 5 I beveelt zich beleefd, aan om het ; uim ; " opzicht over huizen waar te nemen IA/1 Ml/Cl Uil IC $ en timmerwerk te verrichten, zeer W llMI\uLrlUld 5 billijke behandeling. Briev. franco 5 en ERVE te Amsterdam, aan de 5 No. 7601, Bur. van dit Blad. s _s ~ __

I Rozenstraat 183, | en Voor- en Achterkamer te

^ nuur a f 2 per week, Lmden-

J a de nabijheid van de Nieuwe j straat 41. (7604)

J Groenten markt, groot 5 Te bevragen bij L. BERK, Bui-

5 oc jm 5 ten Brouwerstraat 12.

^ ^ — ——— —

5 le Veilconditiën zullen op den ge- 5 Ongein. KAMER gevraagd

wonen tijd ter lezing liggen ten (binnenshuis; door eene bejaarde juf$ cantore van den Notaris D J. LEE- Prf, "f ,^e"L M-5» P- w'

PEL aan de Prinsengracht 33. Br- Lettor M' W'

| H. F DUIJKER, \ Yan dlt Elad' (7blQ)

J (7488) Makelaar. \

| Een net Dagmeisje , *

^ gevraagd, uit een knap huisgezin, ^ OllU-élèVG VStl 06(1 ri66l S in een klein gezin, Oldenbarneveldts- > bericht, dat hij zich te Amsterdam ! kade 25, 3e etage; niet beneden 18 j het VIOOLSPEL. Zij die degelijk J jaar- (7627) J adresseeren onder letter Z, bij (

§ In een Ger. Burgergezin wordt ten ^ tingel 165^ spoedigste gevraagd een ;

Net Dienstmeisje j BI. €*. I

5 voor dag en nacht, niet beneden de 5 110 II"

$ 16 jaar. Franco Br. onder No. 7615, 5 llu, VIJZ6 5 bureau van dit Blad. S

J — 5 ALLE SOORTEN

Gevraagd: \ bronwateren,

^ Een NET DAGMEISJE, Gereform. j Victoria-, \

$ Godsdienst, niet beneden de 16 jaar, 5 Appollinaris-, i ^

5 zich te vervoegen N. Z. Voorburg- S H

| wal, 258 (huis). (7600) j wildung4Ir., J

- $ Een MeiBje van 19 jaar, van goede ! Euiser-. )& $ getuigen voorzien, zoekt tegen 1 J Viclaii-

i Februari a.s. eene betrekking als ! w J ' ... >

, $ , , J Frans Josef Bitter.

. | Dagmeisje. |

r $ Brieven franco, letter B, aan $ Tevens maak ik mijne geachti

- $ J. C. VAN WESTERING, vonZesen. $ 9 Januari de prijs der Ham ver ) § straat 116. (7623) $ het Rookvleesch met 10 cent pei

Q

£

Jacob van Campenstraat 118.

Aangeboden : Een ond. Bovenhuis, 3 Kamers, Alcoof, Keuken en Zolder, Huurprijs f 19,50 per maand.

Te zien: Dinsdag en Donderdag van 2—4 ure; Adres: W. v. Jaarsveld, Zwanenburgwal 88. (7138)

en fatsoenlijk MEISJE, 21 jaar, Ned Geref., van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne tegen 1 Februari geplaatst als

Kinderjuffrouw.

Br fr. onder lett. F F aan het bureau van dit Blad.

"TÏThüür

voor een JUFFROUW, h. b. b. h. h. eene nette Voorkamer met ruime Alcoof, met of zonder Kost.

UienSIDGae, 5 Adres te bevragen onder lett.L. K.,

Gier. Godsdienst en van goede ge- 5 aan het bureau van dit Blad. tuigschriften voorzien. Brieven fr. 5 " ~' a' ■ «

Letter B.L. aan de Boekhandelaar $ Jtltl0l*lk ilPftPiQ' B. BERGHUIJS, te Kampen. (7612) $ ""'C' ,a" 3C,d "

^ tn net bewerkte kasten, lieflijk

rril irtlUr'ÜIM $ Tan toon, zijn steeds verkrijgbaar

EXN JUI1Ul.I1 $ bij W. F. LETTERIE in ongekend

GtEVRAAGD, in de Constantijn $ lage prijzen. Albert Cuypstr. 53. Iluygensstraat No. 1, voor Loop-en $ (7613)

Winkel werk. Zonder goede infor- 5 ~ " ~

matiën onnoodig zich aan te melden. 5 Uitl©gl£lllldïg© Adres in persoon 's Maandagsavonds 5

- , bS H. 7. TBR HART. j DENKEN.

TE HUUR j Korte aanteekeningen

y op

h f 2 per week, een Achterkamer, $ -r* • o

Alkoof en Keukentje met waterlei- $ Ö.6I1 Bri6l V8,I1 Q6I1 ApOStöl ding en privaat, uitzicht in tuinen. $ pnill11C! 'RlnViAqiprtï

Adres Kerkstraat 99 huis. (7608) $ i aUlUb adll Üt3 ÜjpiiebltJIb,

— ; dook

HH. EIGENAREN, j pr ^ ^ de Hartog,

I emand, van beroep Timmerman, >

i beveelt zich beleefd, aan om het 5 . ' 200 gunstig ont\angen en ^ opzicht over huizen waar te nemen \ 1,1 ' e. P®1'8 algemeen aan levolcn en timmerwerk te verrichten, zeer $ ™rk thans compleet, en verkrijgbillijke behandeling. Briev. franco $ baar, ingenaaid voor f 3.60. No. 7601, Bur. van dit Blad. $ ( 'ebonden in fraaien halflederen ^ band voor f 4.50.

f» en Voor- en Achterkamer te ^ 1T T\ De inteekening is

jW huur a f 2 Per week, Linden- > \ J thans opengesteld

straat 41. (7604) 5 l 0p ,ie aanteekeninTe bevragen bij L. BERK, Bui- J 1*| JJ| gen op de brieven

ten Brouwerstraat 12. ^ aan

Ongem. KAMER gevraagd 5 rj^ I \ f ( VF | ï 1^, I ^ (binnenshuis) door eene bejaarde juf- 5 L ± i.Vl v/ L 1 1IJ kj. frouw prijs niet boven f 1.50 p. w. J Deze verschijnen eveneens in Br. fr. onder Lettor M. W, bureau 5 twaalf afleveringen a f 0.30. van dit Blad. (7610) ^ 6 (7552)

_ ______ _

Oud-élève van den Heer A. J. WETRENS te Leiden,

bericht, dat hij zich te Amsterdam gevest igd heeft als Onderwijzer in het VIOOLSPEL. Zij die degelijk ondervv ijs wenschen, gelieven zich te adresseeren onder letter Z, bij den Boekhandelaar A. FERNHOUT, Singel 165. (7628)

II. Cr.

112. Vijzelstraat 112.

ALLE SOORTEN 1 RUIME SORTEERING

bronwateren, i _yan _ ^

: GROBIVT15 1V,

^ ictoria-, \ ; Saucen,

Appollinaris-, j ü : s 0 B F E asr,

Selter-, f^, (je ^eroeln^e fabrieken van

'•» 1 HOOGENSTRAATEN i SEPP.

Vicliij-, j Iper 1/1 blik 40, per % blik 22^,

Frans Josef Bitter. : 10 blik 10 pCt. korting.

Tevens maak ik mijne geachte clientèle bekend, dat bij mij yan af 9 Januari de prijs der Ham verminderd is met 5 cent en die van het Rookvleesch met 10 cent per \i Kilo. (7609J

HH. EIGENAREN.

I emand, van beroep Timmerman, 1 beveelt zich beleefd, aan om het ^ opzicht over huizen waar te nemen en timmerwerk te verrichten, zeer billijke behandeling. Briev. franco No. 7601, Bur. van dit Blad.

y*9 en Voor- en Achterkamer te ]TL. huur k f 2 per week, Lindenstraat 41. (7604)

Te bevragen bij L. BERK, Buiten Brouwerstraat 12.

Ongem. KAMER gevraagd (binnenshuis) door eene bejaarde juffrouw prijs niet boven f 1.50 p. w. Br. fr. onder Lettor M. W, bureau

het Rookvleesch met 10 cent per K Kilo.