is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 312, 22-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blaclz. 4

"Térkhulp tracht daarin te voorzien. Aan- § Daar dit geschied is wordt hier dit meê- , VOO» JKISTDEKEX.

vankeliik opgericht om discipelen te steunen, ! gedeeld; de broeder dien het gold, was op | gedaan wat zij kon"

die te Zetten hun opleiding ontvangen, heeft $ zijn hoede en gaf de qmtantie eenvoudig | M heelt gedaan, zij KOU .

V,„t i' ter zi;n werkkring uitgebreid en is nu 5 terug ; zijn ervaring zij anderen tot waar- j Er zyn ook onder de jonge lezors van de

Weid om de hand te bieden, om 'teven of $ schuw it) g. $ Kerkbode niet weinigen, die zooveel hun krachten

beieicl om cie nanu 10 uio , i ° ontriJT VWW 5 toelaten, iets doen voor de zending onder de

men 't Gymnasium te Zetten of dat te Am- j VAN SCHELVEN. 5 heidenen Nu, dat is verblijdend. De Heer

'tlS d. vrnekt «. dat tatait! jS ;:rtt'ï/tef„0lik0X"»HSoï

zich evenwel alleen kunnen toonen in het ; ^ ofaristetijk Gerelor- j "Te/leer^ie te Soerabaija in India woont

ontsluiten van de gelegenheid, daarvan ook ^ Gemeenten bij de regeering bekend. Het i vertelt ons een geschiedenis, die onzen jongen

gebruik te maken ging niet; om de eenvou- ^ drijven van de heeren van Lingen, Wisse en $ zendingsvrienden genoegen zal doen en die we diee reden, dat de gelden ontbraken. 5 Renkema vond weerklank te Dordreoht, 'a Gra- $ dus liior laten volgen.

Ta erffer nog dreigt het gevaar, dat zelfs 5 venhage, Lutten, Noordeloos, Rotter lam, Twello, J Een klein meisje woonde een zen ïngsbid' ,elge\ n0°' ° 1, ° WllQ. TTtrPcht en Zierikzee Ook té Gouda en te Wad- $ stond bij, en zat op de knie van haren vader,

de gedane toezeggingen zullen moeten teiug , din n - chr Geref. Gemeenten, maar die $ Terwijl zij met gespannen aandacht zat te luisgenomen van wege het groote getal conti 1- ^ 8taan niet in verband met de acht genoemden. teren naar de toespraak van den zendeling, die buanten, die hun bijdrage opzeggen. 5 AUcn meenon hot standpunt van 34 in te nomen. S de ellende en wreedheid der Heidenen schilderde.

De oorzaak is ligt te bevroeden; de han- $ Do geschiedenis leert anders. De vaders der 5 zag men haar schreien Bij hare tehuiskomst

delingen van den heer van Lingen zijn daar- $ ^heiding ] ^„Yader! "zou" ikriüt iets kunnen doen om het

van voor een zeer groot deel de ooizaak. v formulieren van eeniglieid en naar de wettige 5 Evangelie onder de Heidenen te verbreidend

Ds. van Lingen en het Gymnasium van ; Kel.k(,n01.de wenschen te leven. Zij zouden eene $ Haar vader antwoordde: „Wat zoudt gij kunZetten ziin voor veler besef als saamgegroeid; 5 scheuring om een naam ten hoogste hebben af- 5 nen doen? Gij zijt klein 3n arm, en hebt niets Wb ,nl de Seotembermaand wanneer deze gekeurd Dat het daarom bij de tegen woord ige om te geven.» Op hare opmerking: „Moeder och zal do Septembs maana wannee s geweging der Christelijk Gereformeerden gaat, geeft mij een stuwer m de week en die zou ik

heer ophoudt Directeur van het Gymnasiui 5 duidoliik Wij vernamen, dat Ds. van Linge >, ! kunnen geven, bewilligde de vader daarin, on te zijn, doen zien, dat hij en die stichting 5 h;. Jeeni„0J weken geleden, te Amsterdam i kocht haar een spaarpot, waarin het meisje twee ziin $ optrad, tot tekst had: Openbaring 3:8. De S gedurende zeventien weken haar stuiver liet

Maar toedien moet.» OOl het j Sjn.i. | 'C bJrK. braaht d.

Binm en Kerkhulp wolden onderschei en, j (li _. jjeeren verloochend, en na wil hij met ; vader den spaarpot naar den predikant, vertelde

Kerkhulp zou blijven voortbestaan en werken 5 e Yrienden dien naam houden (Openbaring $ de geschiedenis er van en verzocht den leeraar

ook al viel de inrichting te Zetten weg, wijl 5 2 13). De gemeenten van Pergamus en van i hem te openen, er bijvoegende, dat hij er zeven-

't ten doel heeft geldeliiken steun te geven i Filadelfia hadden zich in een beteren zin trouw i tien stuivers in vinden zou. loen de predikant t ten cioei neen geiuöiija.eu o 0 . , 5 * M„ar „00 moet de H S. er bij te pas 5 er achttien uittelde, verwonderde zioh de vader

aan ouders voor hun zonen, die Gymnasiaal > ^ ^ wordea ,Ü3 m0n eea goesteioos work J daarover, die, tehuis gekomen z.jnde, van zijne

onderwijs zoeken, om later in de Iheologie ,, & eeesteliike wijze wil bevorderen. Deze afschei- i vrouw inlichting vroeg en verkreeg. Een üag

te studeeren. $ ding heeft Gods Woord en do geschiedenis tegen 5 voor het sterven van hun geliefd kind had eene

Worde dat niet vergeten, opdat het bedrag $ zich. De mannen van 34 wilden ook.den ouden buurvrouw de zieke ^^/sj^anDeTvooi ' f qno ö biïdraeen uit > naam : „Gereformeerde Kerken in Nederland" ï een stuiver gegeven, om een Sinaasappel voor

van ongeveer / 300.— aan bijdragen uit ^ ^ ^ Nederland8cho Geloofsbelijdenis | de zieke te koopen. Na het vertrek van die

Amsterdam althans niet vermindere ; eer waie 5 miiar zi; werden door do overmacht ge- 5 medelijdende vrouw riep — zoo verhaalde do

vermeerdering wenschelijk. ^ drongen dien los te laten. Geve de Heere, dat ^ moeder — onze kleine lieveling mij aan haar

Als nu weldra de iongelingsvereeniging 5 niet meer Gereformeerden door Ds van Lingen > bed en zeide:

If • ^ rnniWi* komt aanbieden be- $ en de zijnen meegevoerd worden De weg der $ „Moeder! het is waar, ik heb vee dorst, en Mamix de quitante komt aanbieden, 5 eigenwilligheid kan Gode niet behagen. $ de Sinaasappel zou mij heerl.jk smaken maar

danke dan niemand ! 5 —~~~~~~ 5 ik zou toch liever hebben, dat u mij het zen-

Mfo, Gereformeerde Eerken S dingsbusje wildet halen, en ik den stuiver daarin

' ■I* ' s 5 deed."

De Synodale kerk is aan het innen van $ in Nederland. 5 Ik hftalde het en dat was het laatste, wat zij

haren hoofdelijken omslag ; dat zij naar de ^ Zestal: te I

opbrengst daarvan verlangend uitziet kunnen j Leerdam B C. de Gooijer, te Nunspeot; J. 5 gezichtje liet zij het geld er in glijden, on die

wij verstaan; heeren kerkmeesters doen daar ^ ^ der B..^' t(j DoornBpijk; H. Cramer, te $ stuiver was de achttiende, in haar spaarpot ge-

geen opaave van de opbrengst hunner collecten; 5 ^yaarder; D.' M. Boonstra, te Schiedam ; W. ^ vonden.''

, •• ^ 1 .1. i_i S -r» ... i.. „i.,.,.u««l,. TrrïfPiihftVP*. te ^ wnf. rlnftt fHi met UW6 SnOeDCentOU.''

moeten wil ecnier ue jnaouucu uci ^j> naman, te ucujv. ch ^ üiuucio'i. -— ov — - ,

diakenen 4» „a.tetaf n.„e», dan „ogen zij | B.rne.eld | 'n«? 'S"*

wel nara Kermen; in uou ïogci oiaai ^ ^ 5 arbeiden! Zij zullen hun loon, uic genaue, geens-

Genootschap toch 10 ct. voor de armen gelijk 5 Serooskerke B, W. den Hengst, te don H elderi 5 Z;U3 verliezen!

met 1 ct. voor de Kerk. 5 P. Bogboer, te Zwartsluis, cn 1. W. J. Wolf, |

Men gaat bij dat innen evenwel niet met | te Axel Tweetal- to 5 Boekaankondiging.

zeer groote nauwkeurigheid te weik, wel 5 s b C. B. Schoemakors, te Landsmeer, en J Bj. jjöveker & Zoon verscheen Revolutie en

erkennen wij dat eene vergissing mogelijk 5 te Viane„.

^ Evangelie,^een Zang aan het einde der 19e ee «,

is ; de kring, waarin de aanslagbilletten ver- ^ ' yeenendaal B, K. Femhout, te Dordrecht, on j doQ). j A \yormSer. In den titel herkent men

spreid worden, is zoo groot; en de boeken 5 Loman, te Herwijnen. ^ ï de leuze van Mr. Groen: tegen de Revolutie

ziin zoo slecht bijgehouden, dat dit niet moet $ Echten, gecomb. met Oosterzee, ¥. G. Petersen, s h t Evangelie. De geest, die den nog stoeds

zijn zoo siecni oijgenou , 5 Mildam, en S. Oudkerk, te Zalk c. a. dankbaar herdachten leidsman onzer belijdenis in

verwonderen. ^ Beroken: te den strijd,ook op staatkundig gebied, vervulde,

Toch zijn er namen, bij welke dat onmo- ^ P ^ ook dez;en zang in hart en pen. De dichter

gelijk moest zijn; men heeft in en na 1886 Echten-Oosterzee S. Oudkerk te Zalk ^c.^ 5 S de tegenstelling zich al scherper

zooveel tijd zoek gemaakt met schorsen, af- Huil (Iowa, N.-Amenka), J. van Gooi, te Har- en dit doot hem ernst woord

j n 5 lingen. „ . S VPI.mnan sDreken aan kerk en volk. Worde

zetten en afsnnden ; de operatie om de Ge- 5 32 w. Rintrnalda, te Groningen. 5 van vermaan sp

reformeerden zich van den hals te schuiven, 5 Westerbork, T. Kramer, cand. 5 Bij °dezélfde firma verscheen ook Meiklokjes.

geschiedde in zooveel tempo's, dat bij die ï Serooskerke, P. Segboer, to Zwartsluis. $ drie-stemmige liederen voor school en huis

aldus behandelde personen alle mogelijkheid 5 Bedankt: voor i van de vruchtbare pen aes nteieu u.

van vergissing afgesneden zijn moest. ! Haastrecht, D C. P Sluijter, to Yianen. 5 pers^ mn™eMan0^' nèderen nu te^doen

Maar als een classicaal bestuur mannen J Groningen A, A. M Donner, te Assen. ! . , Weldra komt, hopen wij, da lente

schorst voor eene stemming, waarbij zij niet j Oude- en Nieuwe Wetering, . ania z ., v o . dan kan de toon, die in de liederen wordt

1 t. ,1.— Ir, '+ i Oosterbïerum. __ S manv waprlrlnnlr vindpn. Ovflv rlft

eens tegenwooraig waien, u.tu u < strheveninnen B Bavinck, te Hazerswoude. ! aangeHiagcu, ------ --

wonder, dat eene kerkelijke commissie een 5 Holland (N.Am'), K. van Goor, te Gorkum. ; m"ziek-™/t-lse"„7aeschikt.°n °U' aa"'

gulden komt vragen aan personen, die uit- j Harlingen, P. Segboer, te Zwartsluis. 5 uitvoeri g is z g

® > nf K Ali^^ollrnrvn Allkerk.

gebannen zijn. J mun^uua*, — —^