is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 315, 12-02-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

schmeding, A. Hein, P. de Bruijne en J. Guldemond;

en tot Diakenen de BB. W. F. Buré, P. N. de Yries, C. Gr. Timmerroeister, A. C. Willink, L. Berk Sr., B. G. Netelenbos, H. R. Stoltink, W. Haaksma, J. Fellinga, F. Thijs Joliannink, A. P. Knapp, M. J. Arntzen, L. Berk Jr. en D. J. Swen.

Dat voorts op het dubbelgetal ter voorziening in de vacature J. H. Bronkhorst, als ouderling, zijn geplaatst:

de BB. J. H. Bronkhorst, 3de Kattenburg, dw. straat 11.

en J. H. Mollee, Da Costastraat 87.

Op het dubbelgetal ter voorziening in nog zes vacaturen ouderlingen de BB.: J. D. Bickei, Amstel 141.

J. Z. Bohlander, Korte Prinsengracht 36. J. Bouman, Kerkstraat 247.

A. Haagsman, Kerkstraat 114.

J. Hinlopen, Jan Steenstraat 176.

A. Kapper, Nieuwe Looijersstraat 7. H. Koffijberg, Wittenb. gracht 43.

B. J. van Maare, Heerepgracht 293. W. Nolle, Nieuwe Leliestraat 9.

■T. Prinsen, Haarlemmerstraat 7. J. M. Schaink, 1ste Helmersstraat 163. J. H. Wille, Vijzelstraat 119.

en op het dubbelgetal ter voorziening in nog ééne vacature Diaken de BB.:

J. Dikkeboom, Kerkstraat 223,

K. Snijder, Prinsengracht 55.

De Kerkeraad H. W. VAN LOON, Praeses. B. YAN SCHELVEN, Scriba. Amsterdam, 9 Februari 1893.

* BB. OUDERLINGEN worden uitgenoodigd tot de gewone jaarlijksche vergadering op "Vrijdag 17 Februari e.k. des avonds te 7% ure in de Diakonale kamer, ter verdeeling van de werkzaamheden voor het eerstvolgend kerkelijk jaar.

Getrouwe opkomst noodzakelijk.

J. GULDEMOND, Secretaris.

*,* Vrijdagavond 17 Febr. geen Zitting in het wijklokaal Govert Flinkstraat 29.

*#* In de Kerkgebouwen verloren voorwerpen die gevonden zijn gelieve men af te geven aan den Koster, bij wien ze voor de rechthebbenden zijn terug te bekomen.

■%* Het bureau van Diakenen is gevestigdin de Kerkstraat bij de Spiegelstraat No. 109.

Staat van Ontvangsten en Uitgaven der Biakonie, Oct.—Dec. 1892.

Ontvangsten:

Collecten f 7S65.225

Extra Giften // 589.03

Verpleging Krankzinnigen. . , // 686.025

// Ouden van Dagen . . // 19.80

Intrest // 10.—

Totaal . . ƒ 8670.08

Uitgaven :

Bedeelingen f 6573.14

Verpleging Weezen // 1575.—

// Krankzinnigen . . // 550.—

// Ouden van Dagen . // 105.—

Onkosten // 222.95

Totaal . . ƒ 9026.09

Alzoo een tekort van ƒ356,01; dat tekort gevoegd bij de te korten der drie vorige verantwoordingen gedurende 1892, geeft een totaal nadeelig verschil tusschen ontvangsten en uitgaven van ƒ2066.70.

Opdat de gemeeDte dit beter zal kunnen nagaan, zonder vroegere Kerkboden op te slaan,

5 laten wij een opgaaf volgen der totale ontvang- 5 ; sten en uitgaven over 1892.

J Ontvangsten: ^

$ Collecten ƒ27690.29 $

$ Extra Giften . ... . . . // 1925.15" ^

5 Verpleging Krankzinnigen . . // 756.775 $ ld. Ouden van Dagen . // 119.80 $

? Intrest // 26.67 $

$ 5

Totaal . . . ƒ30518.69 ^

Uitgaven:

J Bedeelingen ƒ22904.635 $

5 Onderwas Subsidie // 500.—• $

5 Verpleging Weezen // 5748.475 $

$ Idem Krankzinnigen . . // 2150.— $

5 -Idem Ouden van Dagen . // 805.— $

^ Onkosten " 477.28 ^

Totaal . . . ƒ32585.39 | $ ^ : $

5 Brood! brood! en nogmaals brood is de 5 5 vlijmende kreet, welke in een tijd als dezen, 5 $ allerwegen in den lande weerklinkt, en daar- $ $ tusschen hoort men de niet minder angstwek- $ $ kende bede: Werk, ach geef werk!

5 Aan het een zoo min als het ander kan op 5 $ dit oogenblik ten volle worden voldaan. Wel ^ 5 tracht men door verschillende middelen die ^ 5 toestanden eeuigszins tegemoet te komen en i 5 te verzachten, maar in hunnen vollen omvang $ $ kan er niet aan worden voldaan. Onnoodigis $ $ het te herinneren, dat hiervoor ook veel wordt $ $ gevraagd en verwacht van degenen, wier aard- $ $ sche middelen het gedoogen, iets tot leniging $ ^ van die treurige omstandigheden bij te dragen, $ i In zulk een tijd komt men u de driemaan- $ ! delijksche staat van de Diaconale ontvangsten $ 5 en uitgaven aanbieden en die inziende, zal de ^ $ gemeente ontwaren, dat er weder een tekort 5 $ is van ƒ356.01, terwijl het tekort over het ge- 5 $ heele jaar ƒ2066.70 bedraagt.

$ Die cijters spreken voor zich zeiven, het ont- $ 5 breekt uwe armverzorgers bijna aan moed, om 5 $ er veel aan toe te voegen ; alleen een ieder 5 J beproeve zich zeiven ook in deze.

5 Dit is zeker: van voortdurende tekorten $ 5 kunnen uwe armen niet worden bedeeld, en ^ 5 wel mogen uwe armenverzorgers er aan toe- 5 $ voegen: de Heere heeft den blijmoedigen gever 5 $ lie£ en een ieder zij omtrent hetgeen hy doet $ $ of laat ten volle in eigen gemoed verzekerd. $

Namens de Diak. Vergadering, J

A. H. KOK, Praeses.

F. L. VAN DER BOM, Scriba. \

Catechetisch Onderwas.

* * * Ds. van Schelven verwacht de catechisanten, die met Maart tot het H. Avondmaal wenschten toegelaten te worden, te zijnen huize Maandagavond te 8 uren.

* .ju * Aan belanghebbenden wordt bericht, dat het catechetisch onderwijs in de v^fschillende wijken is geregeld als volgt:

Wyk Y.

In het Wijklokaal Govert Flinckstraat 29. Woensdagavond :

5 uur, kinderen beneden 13 jaar.

6 // // boven 13 jaar.

7 h meisjes en vrouwen.

8% » jongelingen en mannen.

Wijk VI.

In het Schoolgebouw Bloemstraat 148.

Vrijdagavond:

6)4 uur voor kinderen beneden 15 jaar. 7% // n meisjes en vrouwen.

8 « « jongelingen en mannen.

Christelijk Onderwijs. Met hartelijken dank ontvangen:

Voor de Scholen: door Ds. de Gaay Fortman N. N. f 2.—; M. ƒ 1.25; door Ds. v. Schelven, mej. N. N. ƒ 1.—; door ouderling J. H. Beijer, van mej. K. K. een bloedkoralen halssnoer met gouden slot; door den hoofdonderwijzer A. Svveers, giften op diens Verjaardag ontvangen, H. v. S. ƒ 2.50 ; F. W. t' 1.—; C. F. tweehonderd halve centen; Wed. E. 50 c.; Marie en Sophie ƒ 1.50; G. S. 50 halve centen; van eenige kinderen te samen ƒ4.54; van de //kindervereeniging tot ondersteuning der scholen" f 24 10; door den onderwijzer Kropf, mej. E. W. „een dankoffer" ƒ 1.—; door den hoofdonderwijzer W. de Jong Jr., Lena K. //Van Tante" f 1.—; D. v. H. //op zijn tienden verjaardag" 50 c.; Jan G.//op zijn achtsten verjaardag" 25 c; Hendrika H. //op haar elfden verjaardag" 50 c.; mej. G. ƒ 1.—; E.//dankoffer" ƒ 2.50.

De Heere zegene deze offers der liefde! Waarlijk is het een feit, dat tot dank stemt, dat uit zoovele gaven klaarlijk openbaar wordt, hoezeer het Christelijk onderwijs wordt op prijs gesteld door hen, die er door worden gebaat voor hun kroost. Men kan wel zeggen, dat al de giften die deze week inkwamen, uit die kringen kwamen, Onderscheidene //dankoffers" op verjaardagen en bij andere gelegenheden bewijzen hun liefde voor het onderwijs. Hoe aangenaam is het nog daarenboven de genegen-C heid tot //meester" te mogen opmerken uit de Verjaarsgeschenken ten behoeve der school! Ook de //kindervereeniging" blijft aardig werkzaam. In de laatste vier kwartalen bracht die inzameling van kruimkens f 102,39^ op. Deze dingen vervullen wij steeds met groote blijdschap, en toonen duidelijk, dat, waar een ernstige wil is en waar het een zaak des harten is, ook het kunnen niet uitblijft. Het Christelijk onderwijs kan nog het middel zijn om ons volk te bewaren voor afval van den Heere. Dat het toch meer algemeen gevoeld wierde!

W. HOVY.

5 * * * Vergadering van Gecommitteerden van ^ 5 Wijk IV, a. s. Donderdagavond te 8^ uur, in 5 $ de doopkamer van de Funenkerk.

$ * * * Vergadering van Corporatieleden van 5 S Wijk VIII, Dinsdag 14 Februari 1893, half $ 5 negen. Haarlemmerdijk 100.

$ 5

5 * * * Vergadering van Gecommitteerden des $ $ Kerkeraads voor Wijk VIII, Woensdagavond $ 5 a. s. te 8 ure, Prins Hendrikkade 148.

5 * x * Vergadering van Gecommitteerden des 5 5 Kerkeraads voor Wijk VIII met Corpora- $ $ tieleden, Donderdagavond a. s. te 8% ure, ^ 5 Korte Prinsengracht 9.

Ê ^ BIJBELLEZINGEN.

! Maandagavond 8 uur, in het Wijkgebouw Govert 5 Flinckstraat 29.

Spreker: de Heer H. Pouwels. 5 Woensdagavond 8 uur, Oostenb. Middenstraat 60. 5

Spreker: de Heer Ph. Deijs. 5 Donderdagavond 8 uur, in het gebouw „Con- 5 stantia", Willemstraat 143a.

Spreker: de Heer W. de Jong. $ Donderdagavond 1% uur, in het gebouw Von $ Zesenstraat.

Spreker: Ds. W. H. Gispen.

* * * Diakenen der Geref. Kerk B komen tot u met een vriendelijk verzoek.

Wilt de bezoekbroeders gedurende deze wintermaanden steunen in hun dikwijls moeielijken arbeid, door hen te voorzien van Natuurgaven, alsmede Bons of Kaartjes voor brandstoffen, grutterswaren, soep enz. Hoewel het jaargetijde reeds eenigszins gevorderd is, konden zij den aandrang niet weerstaan om langs dezen weg, bij wijze van proef, met het oog op zooveel nijpende armoede en heerschende werkeloosheid, een welkome gave uit te reiken aan vele