is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 318, 05-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOS KI^'DBÏÏ.'X'Sg ? de Heere Terll001'de haar gebed ook inderdaad. 5 en door ketters en halve ketters aangovallen

, -»■ *•> • J Op zekeren morgen ontving zjj een brief, waar- $ plaats hot volgende, hetwelk ik aan do bestrjj-

Zoildö C-il Genado * yan k®* R^ro8 blijkbaar door haar zoon, maar 5 dors ter overweging geef.

$ met een zwakke hand geschreven was. Wie be- $ „De gedeelten van den dag worden voor het slot■ >i schrijft wat zij gevoelde, toen zij den brief open- § geheel genomen. Dezo oude gewoonte in Israël

Zoo kwam Johan thuis, beschaamd tegenover 5 de, en daarin las: 5 is de sleutel van deze dagrekening. De Heere

. zijne ouders, die zich zulke groote opofferingen $ „Hartelijk geliefde Moeder: Dank mot mij den 5 Jezus werd op Vrijdag begraveu, bleef den Zaom zijnentwil getroost haddon. Hij beleed schuld, ^ Heere, die naar Zijne belofte uw gebed heeft J terdag over in het graf en stond des Zondags beloofde beterschap, en meende dat ook. Maar, ^ verhoord. Eenigen tijd geleden overkwam mij ^ morgens op ; het zijn de drie dagen, tot welke dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan was, $ een ongeluk. Tengevolge van de verwaarloozing 5 even zooveel nachten of gedeelten van den nacht vormooddo hij niet. In die dager, kwamen hem de $ van de daardoor bekomene wonde, kreeg ik bloed- $ behooren. Deze wijze van rekenen moge ons vreemd afscheidswoorden zijner moeder in de gedachten ; ^ vergiftiging, en de dokter vreest dat ik er nooit $ dunken, doch niets is vreemder onder do volken „Mijn jongen, vergeet riet dat de gebeden van ^ volkomen van herstellen zal. Ik dank u voor al 5 dan hunne wijze van rekenen. Zij zijn nergens : een moeder u volgen." Zijn geweten ontwaakte, $ uwe zorgen en bovenal voor uwe gebeden voor 5 minder eenvoudig in, dan juist in deze zaak. Wij , en deed hem zware verwijten. ^ mij. Toen ik op mijn leger ineenkromp van pijn $ hebben reeds vroeger een paar voorbeelden uit

Op zekeren morgen, toen hij bezig was zijn ^ was de gedachte aan die gebeden mijn eenige > onzon hoogstbeschaafden, alles zoo nauwkeurig koffer te ontpakken, kwam hom onverwachts de § troost. Waarom bidt gij zelf niet? vroeg ik mij 5 bepalenden tijd aangehaald, die wij hier wel moBijbel in handen, die zjjno moeder onder zijn ^ af, maar ik had het geheel verleerd. Toen riep § gen herbalen. "Wij zeggen over acht dagen en reisgoed geborgen had, maar dien hij, na zijn % ik tot d«n Heere dat liij Zelf mjj onderwijzen § bedoelen toch slechts eene week; en waar wij vertrek van huis, geen enkelen keer ingezien 5 wilde, en Hij heeft het gedaan. Ik ben tot den 5 zeggen veertien dagen, zegt de Franschman quinze had. Dion Bijbel had hij nu dertien jaar geleden $ Heere Jezus gegaan, en Hij heeft mij, lichtzinnig ^ jours (vijftien dagen). Intusschen is niet enkel op zijn zestienden verjaardag ten geschenke ge- ^ en weerstrevig zondaar, in ontferming aangeno- $ toeval de reden, dat de Oosterlingen deden van kregen. Toen was liij nog een opgeruimde jon- $ men, en mij de verzekering geschonken, dat mij J dagen voor heele dagen nemen In het Oosten gen, niet zonder eerbied voor dien Heiland, ^ al mijne seliuld vergeven is. Ik weet niet of ik ^ neemt men alles veol ruimer dan in hot Westen, die gezegd had: „Laat de kinderkens tot Mij J u in dit leren zal wederzien, want ik ben zoo $ Zie het ook in de kleeding, want in alles drukkomen". E11 thans: wie was bij nu? Wat deed 5 zwak dat het schrijven mjj zeer moeieljjk valt, ^ ken de volken hun karakter uit In het Oosten hij? Waar ging zijn weg heen? Wat zou hij 5 maar dan hoop ik u in den hemel weer te zien. | is de kleeding altijd wijd en ruim, in hot Westen doen? Zou hjj naar zijn moeder gaan om met $ O, had ik den Heere Jezus maar vroeger leeren 5 doorgaans aan het lichaam sluitend." (Zio da haar to bidden? Maar wat zouden zijne vrienden $ zoeken! had ik Hem maar eerder in Zjjne ge- $ Costa's Bjjbellezingen, dool 5 pag. 189.) wel zeggen als hij zoo geheel anders, dan zij hem ^ trouwe genade leeren kennen." 5 Amut ,1- t v. w 1

gekend hadden terugkwam? Was het maarniet ï> Johan herstelde, maar wegens zjjn zwak gestel 5 j Mia^t 1893 ° ' 10 61 "

beter zijn geweten het zwjjgen op te leggen en § ontried de dokter hem om naar zijn vaderland ^

alles te vergeten wat hom hinderde ? !j terug te keeren. $

Een jaar later was Johan op weg naar Oost- ^ Zijn bejaarde moeder bleef echter voor hem 5 Indië. Een poos te voren in zjjne woonplaats ^ bidden. Zoo groot is de liefde. Zjj is sterker dan $ Boekaailkondieiö''

met schoone beloften teruggekeerd, was hjj van 5 de dood, waat zjj is een vrucht en een beeld van ^ ö'

kwaad tot erger vervallen, en toen had zjjn ij de liefde Gods. 5 De firma J. A. Wormser zond een prospectus

teleurgestelde en diep gegriefde vader gezegd: 5 Lieve vrienden, neigt ook gjj tot kwade wegen, 5 en proefblad rond van het werk Een jaar op reis ntbans neem ik een laatste proef met u, ga $ maar hebt gjj ouders die volharden in 't gebed ) in dienst der Zending, door F. Lion Cachet, naar de Oost, opdat de verderfeljjke band met j! voor hun kind, dankt den Hoore er voor, en laat \ predikant te Rotterdam, dat reeds geruimen tjjd uwe oude kennissen verbroken on het u lichter 5 zooveel liefde van mensehen en zooveel lank- 5 in de blsden werd aangekondigd. Afgedrukt is gemaakt worde om rui t Geds hulp een ander 5 moedigheid Gods, u het harte verteederen tot de $ daarin het hoofdstuk, waarin de geschiedenis der leven aan te vangen.'' En het laatste woord van $ vreeze van Zijn heiligen Naam. 5 afvaardiging van dezen broeder, met de daarbjj

zjjne weenende moedor was ook nu goweest: 5 5 komende omstandigheden, uit zjjn persoonljjk

„Mijn kind, overal zullen mjjne gebeden u volgen." 5 , ^ ™ , ,, , ^ loven verhaald worden. Ware des schrjjvers

Den eersten tjjd na zjjue aankomst op Java, $ iNubZvNUciS O 1 Ui\KEN. 5 talent van opmerken en vertellen niet reeds van waar zijn vader een ^schikten werkkring voor 5 amüen verantivoordelijkheid der redactie) \ e?duers b®k®nd' dan zou dit staal reeds voldoende hem gevonden had, ging het tamelijk wel, maar $ ^ ^ \ zijn om te doen verwachten, dat het interessant

tot eeno besliste keuze om in 's Heeren wegen 5 ^ zal wezen om in den geest met hem de reis

te wandelen kwam het niet. In dien toestand J Want geüjk Jonas drie dagenen 5 naar en op Java meê to maken en op den terug-

werd hjj door een zware ziekte overvallen. Daar 5 c,rie nachten was in den buik van ^ tocht ook nog Egypte en Palestina door te gaan.

hjj geene familie had om hem te verzorgen, liot $ Menschen'drie°dagen endrienach- $ Een zestigtal Kfbeeldingen en eone schetskaart

hjj zich naar een hospitaal brengen. Zjjne ouders $ ten wezen in het hart dêr aarde. $ worden bjj het werk gevoegd. Het werk is ge¬

vernamen niets meer van hem, en wisten niet ^ ' Math. 12 vs. 40. ^ raamd op 10 afleveringen & f 0,45. Hebbe hot

wat zjj denken moesten. Was hjj dood? Was 5 Onze thans zalige Isaac da Costa, vroeger Jood, $ een ruim debiet.

hjj hopeloos verloren? Niettemin bleef zjjne 5 door do genade Gods Israëliet geworden, en die 5

moeder voor hem bidden. „Ik ben zeker," sprak ^ dus als zoodanig zeer zeker een juist oordeel kan {

zjj, „dat de Heere mjjn gebed verhooren zal." En S vellen, schreef omtrent .loze, door ongeloovigen 5

Advertenties.

De A.dvertentiën maker-geen deel uit van liet ïffleieel orgaan.

Ondertrouwd:

GE BRIT EIGENHUIS Gzn.

en

JANNETJE MONS.

Amsterd., 2 Maart 1893. (7986)

Ondertrouwd:

WILLEM CHRISTIAAN ROOTH,

Weduwnaar van Catharina Johanna van deRiet on

MARIA SCHOLTZ.

Amsterdam, 2 Maart 1893. (7950)

Voorspoedig bevallen van een welgeschapen DOCHTER

N M. YAN LENTE,

geliefde Echtgenoote van

S. J. BURÉ.

Amst. 1 Maart 1893. (7947)

J Door 's Heeren goedheid voor! spoedig bevallen van een welge$ schapen DOCHTER,

M. E. BASTMEIJER, !; geliefde Echtgenoote van

D. SIZOO.

^ Amst , 27 Febr. 1893. (7976) ► ——

§ Door 's Heeren goedheid voor5 spoedig bevallen van een welge5 schapen DOCHTER.

A P. ZOOMERS,

! geliefde Echtgenooto van

C. J. AMSTERDAM. ; Amst., 2 Maart 1893. (7975)

! Door 's Heeren goedheid zeer voor! spoedig bevallen van een welgej schapen DOCHTER

J. W. BRUGMAN, ! Echtgenooto van « C. VOGEL

i Amst 25 Februari 1893. (7952)

; Door 's Hoeren goedheid voor[ spoedig bevallen van een welge: schapen DOCHTER

H. FROGER, ' Echtgenoote van

J. C. JAAKKE. Amst. 28 Febr. 1893. (7960) S

^ Heden werd mjj door 's Heeren ; goedheid een welgeschapen DOCH; TER geboren.

Wed. H. DIRKSEN Jr.

geb. M. Lotgering. ^ N-Amslel, 26 Febr. 1893 £ Rujjsdaelatraat 14. (7973)

J Door 's Heeren goedheid is heden ! voorspoedig bevallen van een wel$ geschapen DOCHTER, 5 A. M C. E. ANDRIESE, 5 geliefde Echtgenoote van

J. J. M. GROEN, i Amst., 26 Febr. 1893. (7974)

! Harteljjk DANK aan allen ! voor de belangstelling ons

S ^11 bewezen bjj gelegenheid van ! ons

I -IW fö+—

1140-ÜARIG HUWELIJK. Ë

; Mede uit naam der Kinderen -% A. WIJNANDS. ft«-

'■31 M. WIJNANDS— gH

Homburger, -^|j Nieuwer-Amstel, fe»-

Februari 1893. (794S)

J Itff Door de goede hand onzes j|II 5 ~*|f Gods over Hen, gedenken S*5 on.e geliefde Broeder en jg*5 -1 Zuster, fe-

5 31 II. HARTSUIJKER §*$ en f§£

$ -Ij M. A. MEESCHOW, 5 heden, den 5 Maart, hunne ||JI

^ J 20-jarige Echtvereeniging |H

$ H. LüRSEN.

^ M. LüRSEN— |T

S -«f Meeschow,

$ ^ G. MEESCHOW. >ZI

^ E. C MEESCHOW—

5 ItS (7972) y. d. Liciite.

| A' M' MEEs°How-1:

^ Den 5en Maart hopen mjjne go5 liefde Pleegouders $ EVERT DE YRIES on MARIA DE JONG

5 hun

$ SO-Jarige Eclitvereeniging J te herdenken.

Hun dankbare ' (7958) PLEEGZOON.