is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 320, 19-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«///////mi

Beroepen: te Nieuwdorp, (Gein. 's-Heer-Arends-kerke), L. Bouma, to 1'crneuzeii.

Waddingsveen, H. Altir.k, te Westbroek. Michigan (NAmerika), K, van Goor, te Goi rinchom.

Zuid-Beierland, J. A. Laatsman, te Brielle. Oudewetering, H. Buitenhuis, te Sleeuwijk. Stiens, F. van Dorp, te Laar (Bentheim). Dinteloord, G. W. H. Esselink, te Sliedrecht. Colijnsplaat, F. Staal Pzn, te Gelselaar o. a Schoonebeek, F. van Dorp, te Laar (Bentheim).

Aangenomen: naar Zaandam A, J. D. van der Munnik te Groningen A.

Veenwoudsterwal, L. G. Goris Rzn,, te Emmen. Drogeham, J. R. Kreulen, rust. pred. te Suawoude.

Rottevalle, F. Kramer, cand. te Onstwedde. Nieuw-Helvoet, A. D, C. Kok, cand. aan de Theol. School.

Bedankt: voor

T) • ,

mnsumageest c. a., door H. W. Dethmers, te Paesens en Wierum.

Brouiversliaven, G. Dalhuizon, te Heinkenszand. Amersfoort 3, E. Eisma, te Bennekom. Colijnsplaat, F. Staal, te Gelselaar c. a. L *** Utrecht. Zondagavond hield Ds. G. Ring' nalda pred. bij do Geref. Kerk zijn afscheidst predikatie in de Oosterkerk naar aanleiding van Hand. 20 vers. 32. Bij het slot der godsdienstoefening zong de gemeente den vertrekkenden loeraar toe Psalm 121 vers 4.

' * y' Westerbork. Aan Ds. J. P. Lauekart, pred. bij de Geref. kerk alhier, is op zijn verzoek, wegens lichaamszwakte, tegen 1 Mei a.s. eervol emeritaat verleend.

VÖÖB siarisBaEH.

l' o

Z\jn werken loven Hem.

In het Boek Esther wordt de naam van den Heere God niet genoemd. Met geen ander boek des Bijbels is dat liet' j.eval.

Men heoft daarvoor verschillende redenen zoeken te geven, die wij hier niet aanhalen. Het Boek laat ons den Heere zien en hooren in Zijn daden. Het is vol van dfl frfidarVJifen frfifla "Haf

n w. v-^» ciiiiü

tigen van do beraadslagingen van Haman en het behoud van Israël spreken ons van een Godsregeering, die wij in heel de geschiedenis van

Tc.«r,j:i T ,

xoi«ui yixiucu. vüiü personen aie werkend optreden zijn godvreezende en die rekenen op de macht Gods. Mordechai is een waar Israëliet, die gelooft dat zijn volk gered zal worden, al is het niet door Esther, en zij is bezield met hetzelfde geloof. „Zoo ik omkome, dan kome ik om", zegt hij, in het geloof dat sijn leven over heeft voor de zaak van Israël.

Zii die in die Heere p*Alnv^n L-cmnnn tt

Zijn "Woord maar ook uit Zijn werken. Door het geloof verstaan zij, dat hij de wereld heeft toebereid, en zij zien uit hetgeen Hij geschapen heeft Zijn grootheid, macht en wijsheid. „Heftuwoogen op en zie wie al deze dingen geschapen heeft," zegt de profeet Jesaja. Wel staat de naam des Heeron ook niet te lezen in hot groote boek der schepping, maar al wat wij daarin zien, spreekt Tan Hem en Zijn daden. Daarom roept ook de psalmdichter uit: „Hoe groot zijn Uw werken, o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van Uw goederen."

Dien God ziet die vrome dichter ook, als hij let op de daden des Heeren in zjjn eigen leven.

ÜIJ atsgi:

Advertenties.

< De Advertentiën maken geendeeluit van oetofficieel orgaan

Ondertrouwd:

DANIËL SOFF en

WILHELMINA CHRISTINA DE KLERK.

Amsterd. 16 Maart 1893. (8070)

Getrouwd:

WILLEM CHRISTIAAN ROOTH Jr. ® en

MARIA SCHOLTZ.

Amst. 16 Maart 1893. (8076) ;

Getrouwd:

G. EIGENHUIS Gzn. !

<<

en $

J. MONS !

die mede namens wederzijdsche fa- 2 milie hunnen dank betuigen aan ï allen, die blijk gaven van hunne 5 belangstelling.

^ Amst. 16 Maart ^1893.^ (8088) |

Zoo de Heere wil en zij ffl ^

leven, hopen onze geliefde *

-»g Ouders ë'Z s

PETRUS TEN HAYE §£ \

13; HENRIETTE AUGUSTA i*1 ^ ;J WIENERS, k- \

den 25 Maart, a.s. hunne |fc 5

5 30-jarige Echtvereeniging fc |

-|g te herdenken. |g«- 5

Hunne dankbare Kinderen, il.- $ Amst. 18 Maart 1893.(8031) !•- $

Zoo de Heere wil en zii levnn

hopen den 27sten Maart onze geliefde Ouders

HARMANUS DE HAAS en

REBECCA JANSEN,

hunne 20-Jarige Echtvereeniging' te herdenken.

H unne dankbare Kinderen, C. C. DE HAAS. A. DE HAAS M. E. C. DE HAAS. (8077) B. DE HAAS

Nieuwer-Amstel, 27 Ma art 1893.

„Gy hebt mij van mijn kindsche jaren geleid en onderricht." En menschen die zoo opmerken zien ook dos Heeren hand in hotgeen Ilij mot hun volk deed, zoodat zij uitroepen: „Op U hebben onze vaderen vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen!"

/iet, vrienden, zo 0 kunt gij, als God er u oogen voor geeft, Zijn band overal opmerken. In het boek Esther, in de natuur, in uw leven, ook al wordt el *l. n^et bij gezegd: dat heeft de Heoregedaan.

Die God niet kennen zien dat niet. Zij aanschouwen wel do wonderwerken des Heeren, maar Ilem kennen zij niet, Zij weten wel, dat de lente op den winter volgt, dat het zaad uitschiet, maar zij verheerlijken toch niet den Grooten Schepper aller dingen.

Nu, om Hem te kennen is dan ook noodig het licht van Zijn Woord. Maar hebben we dat, dan spreekt ook alles van den Heere en moeten wij Zijn hand overal zien.

In Engeland, te Londen, staat een groote kerk, de grootste Protestantsche kerk in de wereld' de St. Pauluskerk. Onder deze kerk zijn groote gewelven in welke menschen, ook beroemde, begraven liggen. Onder anderen vindt men er het graf van Wren, den bouwmeester der groote prachtige kerk. Op den grafsteen van dezen werkmeester nu, staan in het Latijn deze woorden:

«Zoekt gij zjjn gedenkteeken, zie rondom u!"

Wie weten wil wat die bouwmeester vermocht heeft slechts rond te zion.

Zoo is het ook met des Heeren werken. Gij hebt maar rond te zien om Hom te aanschouwen, en alle spreken tot hem die er ooren voorheeft' van den groote Maker,

Des Heeren werken zijn zeer groot, Wie ooit daarin zijn lust genoot,

Doorzoek die ijvrig en bestendig.

Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON,

GEERTRUIDA SEIJMONSBERGEN,

geliefde Echtgenoote van

HENDRIK DENKER Amst. 12 Maart 1893. (8079)

Door 's Heeren goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON,

J. H. KEETEL(8054) Althaks.

Heden ontsliep ia het vollo vertrouwen op de beloftenis van zijn Yerlosser onze geliefde Echtgenoot en Vader MACHIEL YAN DER SLU1JS na een langdurig en smartelijk, doch geduldig lijden, in den ouderdom van 51 jaren.

Mede namens mijne kinderen Wed. M. YAN DER SLUIJS Stephan. Amst. 16 Maart 1893. (8059)1 De vele vrienden en bekenden I gelieven deze als bijzondere f kennisgeving aan te nemen. jj

Heden overleed mijn dierbare geliefde Echtgenoot en der kinderen trouwe vader JOHANNES YAN DEN BOSCH in den ouderdom van bijna 69 jaren, in zijn Heer en Heiland, om aan te landen daar, waar vele woningen zijn en geen smart meer gekend zal worden; on dat alle troost mij in mijn droefheid.

Wed. J. YANDENBOSCHBokkeks.

G. J. PRINS.

M. G. PRINS— (8067) van den Bosch.

Nog treurende over 't heengaan onzer vrouw en moe der, behaagde 't den Heere tot zicli te nemen onze geliefde Dochter en Zuster

" TETJE TERGU1N,

in den ouderdom van 34 jaar.

J. J. TERGUIN. (8048) J. B. TERGUIN.

Heden overleed tot onze droefheid onze hartelijk sreliefdeEoht-

genoot, Yader, Behuwd- en

Grootvader, den heer

GERARDUS YOET, in den ouderdom van 75 jaren Dat hij is ingegaan in de ruste die overblijft voor het volk Gods, troost ons in het voor ons zoo smartelijk verlies.

Wed. G- VOET—

C. v. Dorth.

C. C. BOXMANVoet.

G. BOXMAN.

N. VOET.

N. VOET—

Holskamp. Amst., 11 Maart 1893. (8087)

Op den 11 Maart j.1. is plotseling van onze zijde weggerukt, onze innig geliefde Eohtgenoote eo Moeder

MARGA BETHA ANTONIA HEEGER,

geb. Göebel, in den ouderdom van bijna 64 jaren.

Op het diepst geschokt door dit verlies, wenschen wij Gode te zwjjgen daar wij vertrouwen dat zij is ingegaan in de ruste, die er overblijft voor het volk Gods. rs082)

C. F. HEEGER. J. II. HEEGER. P.S. Onzen welmeenenden dank

oan allen, voor de vele bewijzen van belangstelling in deze droeve dagen ondervonden, in het bijzonder aan onzen geliefden Herder en Leeraav

I>s N A DE GAAIJ FORTMAN.

| Gep. Jongalingsvereeniging | J AR NI X".

^ Huishoudelijk JAARFEEST D.V. 5 Woensdag 22 Maart 's avonds 1)4 j uur, Bloemgracht 79.

! Leden en begunstigers worden > vriendelijk uitgenoodigd.

! (8072) Het Bestuur.

\ Bijbels en Testamenten

met Psalmen

in alle prijzen, alsook niet Gouden Knippen, aan de Goedkoopste Fabriek en Magazijnen van

A. VAK KOSSUM Jr.,

SINGEL No. 221/23. NB. Oude Boeken, of ingebonden öf geruild. (8056)

R