is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 320, 19-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMERIKAANSCHE ORGELS.

Steeds in groote en fijne Sorteering voorhanden bij:

Goldschiiieding's Piano- en Orgelhandel,

WARMOESSTRAAT 141. — AMSTERDAM.

Men vrage onze Catalogi en Conditiën, ook voor huur- en termijnbetaling. (7155)

r TE HUUR:

ien nette \ oor- en Achterkamer met yrijen Zolder, voor een klein gezin. Huurprijs f 3.25 per week Te bevragen Westerstraat No. 128, boven. (8052)

. ORGEL!

[ Over te nemen een prachtig Ame| rikaauscli Orgel met 9 registers, knieverzetten en prachtige Kast voor f 130.—; ook in te ruilen voor een oud. Haarlemmerdijk 136 (8095)

Voor degelijk Piano-, Orgel- en Zangonderwijs, schrijve men onder motto „Muziek" Bureel Kerkbode. (7801)

J. KLEIN Jzn.,

Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker, beveelt zich steeds vriendelijk in ieders gunst en recommandatie aan. Hngo de Grootïade 2, bij de Raamkerk. (6844)

FIJMSTE ROOMBOTER

Toor provisie zend ik franco-Rembonrs.

pel' '/, vat ... ƒ 23.50. per V,6 vat . . . „ 12.-. per 4X Kilo. . . „ 5.85.

Aanbevelend,

D. G. J. LAMMERS,

j. BORN

stoffeert alle soorten van Stoelen, Canapé's, Springveeren-, Haar- en Kapokmatrassen. Levert dezelve ook nieuw. Lindengracht 205. Aan het zelfde adr. kan een Jongen geplaatst worden. (8058)

w. h.moerenhout.

STÜCADOOR,

beveelt zich aan tot het witten van plafonds en alles wat tot het vak behoort.

Yerl. Jacob van Lennepkade, hoek Ïficolaas-Beetsstraat No. l.j (8069j

J. l. gosiwaTï

ruime keuzo Brandkasten, gegoten en geslagen Fornuizen. (8092) ZEEDIJK 01.

Geld aangeboden.

Ie Hvnotheek h 4. 4W en iU. nflt

op soliede Huizen, (particulier.)

.or. tr. JNo. 8060 a/h bur. v/dBlad.

Koek- en Banketbakkerij j

Wittenburgergracht 43. 5

De ondergeteekende beveelt zich $ beleefd aan voor de levering van ^ alles wat tot het vak behoort.

In het bijzonder wordt de aan- 5 dacht gevestigd op zijne prima Ont- $ bijt-, Sucade- en Schillekoek,

H. SCHOORL. \

Zondags gesloten. (8080) s

dames attentie.

door uitbreiding eenige Klanten («cvrimgd, voor een Natuurbleekerij. Flanellen en bonte goederen worden zacht geivassclien en blijven klenrhoudend. De goederen worden volgens de oude methode gewasschen, en desverlangd kan men adressen aanwijzen waarvoor reeds 40 jaar de wasschen gebleekt zijn en wier witte goederen nog in goeden staat zijn.

Kinderen-waschjes met'acht, en groote wasschen met veertien dagen terugbezorgd.

Het adres te verkrijgen in den Algemeeiien Boekhandel van GEBR. SCHRÖDEK, Rokin 50, Amsterdam. (7688)

Ieder weet, dat

het beste adres voor MANUFACTUREN is Magazijn DA COSTA, Jacob van Lennepstraat 21. Ruime keuze, lage prijzen.

Jaquets, Pantalons en Borstrokken, die overal f2.50 a T 2.75 kos¬

ten, f 1.75.

Groote keuze in Trico Goederen, Pantalons zonder naad f 1.30.

Ruime keuze in gekleurde Katoenen, alle echte kleuren.

Fransche en Hollandsehe Ras-

sijnen van 13 cents af.

J. A. MELDER. Zondags gesloten. (8065)

Mieuwe Testament met Psalmen

zijn in keurig nette bandjes verkrijgbaar a 25 en 40 cents, in het Bijbel-Depót van L. J. E VAN DEN BOB, Nieuwmarkt 38. (8050)

A. J. SCHOUTEN,

HORLOGER,

Levert en repareert alle soorten van UURWERKEN. (7846) GRIMBUBGWAL No. 3, ov.r het Binnen Gasthuis.

W. VAN JAARSVELD,

88. Zwanenburgwal 88. FABRIKANT VAN

Binnen- en Buiten~3aIousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareer en, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tegen concnrreerende prezen.

EIGENGEMAAKT JALOUSIEBAND, beste kwaliteit ft 17 en 18 Cent per Meter. f5480)

een jaar op reis

in dienst der zending,

door 1^. CACHET.

Een zeer belangrijk werk met 60 oorspronkelijke platen en schetskaart. Reis door Java, Egypte en Palestine, in 1891 92.

Tien afleveringen van 48 bladzijden. Prijs hoogstens f 4.50. Het rijk geïllustreerd Prospectus is alom verkrijgbaar.

Amsterdam. (7984) De Uitgever J. A. WORMSER.

GROOTE SORTEERING Hollandsche, Duitsche en Fransche

FORNUIZEN.

RUIME KEUZE

Tuinmeubelen en

KINDERWAGENS. Huishoudelijke Artikelen

in Geëmailleerd, Koper, Blik en Hout.

(8083)

Meyjes & Höweler,

■ IQ

tten s. v. pi. I M

DAMRAK . . . .

Op liet nummer letten

Geïllustreerde Catalogussen GRATIS verkrijgbaar.

F. SLUIS.

voorheen EVERSDIJK & Co.,

3o.,

Zaadhandel, N.Z. Voorburgwal 258.

TI I>ZA1»KX. BL.OEMZADE5T, LAJfDBOUW-

ZADEJf en VOGELZADEN.

Collecties geschikt voor ieder werelddeel en klimaat en tot elk verlangd bedrag. (7709)

Uitsluitend prima kwaliteit. Oudste en beste adres. Gevestigd sedert 1833.