is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 321, 26-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B]adz- 4 A-iiistercïainsclie Kerkbode.

'//////#//y/y/////#r//////////////////////,

Dan ware de stelregel om naar het gemak in de praktijk de voorgeslagen middelen en wegen te beoordeelen, metterdaad aanbevelenswaardig en de eenig gebodene zelfs.

Doch kaart en kompas voor het schip deiKerk zijn haar gegeven in Gods Woord; en de regelen van gedraging moeten uit dat Woord saamgelezen, of daaruit bij wettige gevolgtrekking afgeleid.

Naar die regelen nu kan er geen sprake zijn van het overdragen van hetgene de roeping der kerken is aan een persoon of eenige personen; in haren naam te handelen, kan alleen zijn tot uitvoering van wat door haar zelve geordonneerd is geworden.

Deputaten voeren slechts uit wat hun is opgedragen; zij stellen niet zeiven vast, wat zij doen zullen en laten; en in geval van onzekerheid en twijfel zullen zij wèl doen, zoo zij wachten tot alle twijfel is opgeheven door i dat z'jj gesproken hebben, die alleen recht j en roeping daartoe hebben, nl. de Kerken, i en die naar den Woorde G-ods.

VAN SCHELVEN. !

SPANJE.

Op Vrijdag 17 Maart is door do Spaansch Epis- j copaalsche gemeente to Madrid haar nieuw kerk- ! gebouw in gebruik genomen, ter vervanging j van hot bouwvallig lokaal, waarin de predikant j Cabrera sedert jaren predikte. De elericalen j lieten niets onbeproefd om de opening te ver- $ hinderen. De Nuntius (gezant vau den Paus) | wendde zicli tot de Koningin-Regentes en do Aarts- ^ bisschop van Madrid tot de Ministers om van 5 hen te verkrijgen, dat het kerkgebouw niet zou 5 worden geopeud. De roomsclie pers ontzag zioh ! niet in de meest heftige artikelen tsgen het ( Gouvernement uit te varen en er zelfs bedrei- $ gingen bij te voegen, terwijl zij de protes- ^ tanten tot het mikpunt maakte van hare grofste 5 beleedigingen. Alleen de Republikeinsche bla- 5 den durfden openlijk de partij van dozen ne- $ uien en den wonsoh uitspreken, dat hun zou $ worden recht gedaan. Toch wist de ultramou- $ taansche partij do plechtigheid vier maanden $ te vertragen. Eindelijk nam de ministerraad $ het besluit, dat de constitutie gehandhaafd en $ de wetten geëerbiedigd zouden worden, ter- $ wijl de Minister van Buitenlandsche Zaken | den Nuntius liet aanzeggen, dat de Engelsche 5 gezant een officieus schrijven tot hem had ge- ^ richt, waarin hij hem zeide, dat het nieuwe kerk- J gebouw ep naam van een Engelschman waf in- J geschreven en dat, indien men de opening er van ^ wederrechtelijk bleef verbieden, hij genoodzaakt ; zou zijn eene officiëele reclamatie van zijn gou- J vernoment in te dienen. — Niettemin bleef 5 het kerkgebouw gesloten en werd de strijd voort- | gezet met wederzijdsche heftigheid. Intussclien, 5 zoo las men in El Liberal, is do heer Sagasta 5 onlangs de ongewone eer te beurt gevallen, het $ salon van het ministerie op een morgen inge» $ nomen te zien door een groot aantal dames van 4 de hoogste Spaansche aristocratie, zooals de S hertoginnen van Alba, van Abrantès, van lufan- $ tado, van Medina de Rio Seco, markiezinnen en ï gravinnen zonder tal, de echtgenooto van den 5 voormaligen en die van den tegenwoordigen | minister van oorlog, enz. enz. Hoewel de heer ^ Sagasta te hoffelijk is om niet do grootste we'- 5 levendheid jegens zijne hooge bezoeksters in acht $ te nemen, was het hem toch duidelijk aan te $ zien dat de verrassing, die zij hem hadden be- 5 reid, hem verre van welkom was. — Zonder 5 hem echter den tijd te laten behoorlijk te groeten, 5 begon eerst ééne dame, daarna drie h, vier, en $ weldra allen tegelijk hem te bestormen met de 5 uiting van haar gevoelens, wenschen, of veeleer $ eischen, aangaande de nieuwe protestantscho kerk 5 in de hoofdstad, waarvan zij de opening zoudeu { aanmerken als een gruwel, eeu heiligschennis $ en een misdaad, indien do regeering zoo iets 5

) toeliet! Toen het na veel moeite den lieer Sagasta | eindelijk mogelijk werd aan het woord te komen, 5 gaf hij een kort historisch verslag dezer zaak, ^ en zeiilo o. a. dat het plan van het gebouw, 5 zooals het thans daar staat, mot gevel, inscriptie j ea versiersels, tor visie had gelegen aan het J raadhuis en aldaar was goedgekeurd, en dat nog 5 wel door een conservatief Aloaldo (burgemeester) ^ en onder een conservatief bestuur, zooals dat ï van zijn voorganger was. Toorts dat de vergun5 ning tot het oprichten van die kapel volstrekt ^ geen bezwaar had gevonden bij datzelfde go- j $ meente-be8tuur. Verder, dat na voltooiing daarvan, ! 5 de aangevraagde toestemming om het te openen ; $ terstond was verleend, mits het gebouw te voren ; | door den daartoe gemachtigden architect onder- ! 5 zocht was. j

; Een kruis, boven de deur van het gebouw, met j ! het opschrift: Christus, Redemptor aetornus, ! ! (Christus, .de eeuwige Zaligmaker), werd weg- | | genomen omdat het den roomschen hinderde. ; ! Daarop ontving do predikant van don burge- ! ! moester de aanzegging, dat er aan de opening i | van het kerkgebouw niets meer in den weg stond; j ! alleen moest hij nog 42 uren vóór de opening daar- i ! van kennis geven. Hieraan werd voldaan. De ge- $ | nieentenaren hiervan onderricht, kwamen toen $ | den loden Maart 11. om de ingebruikneming bij te 5 ! wonen ;|doch zij kwamen te vergeefs. Een vertogen- ^ woordiger der regeering verscheen en verbood de | opening onder voorgeven dat de acte nog niet j was opgemaakt, hoewel men wist, dat de acte ^ wel degelijk gereed was. "Wat was echter het J geval ? De bisschop had kort te voren een be- J zoek gebracht aan den minister, en — uitstel 5 verkregen.

't Schijat echter, dat do lieer Sagasta zioh ten $ slotte toch schaamde over deze houding. Ten- ( minste, de burgemeester gaf de vorige woek verlof $ tot het openen van het kerkgebouw, wat toen ^ Vrijdag plaats had. Een 600 personen waren ^ daarbij tegenwoordig. $

Voor degenen, die met de toestanden hier te $ lande eenigermate bekend zijn, schrijft de Pred. $ Carrasco in „La Reforma", lijdt het geen twijfel, dat 5 het er bij onze tegenstanders niet voornamelijk J om te doen is, de opening van dit kerkgebouw J ts beletton, maar dat zij iets veel ernstigers beoo- 5 gen. Trouwens Evangelische kerken en kapellen $ ziet men reeds sedert jaren in onderscheidene plaat- ! sen van Spanje, zooals te Jeroz, Yillaescusa, Huel- $ va, Bilbao en Figueras. Zelfs zijn er voormalige R. $ K. kerkgebouwen in handen van onze geloofsge- 5 nooten overgegaan, o. a. twee te Sevilla, zonder dat 5 die gebeurtenissen ooit die opschuddinghebben ver- 5 oorzaakt, welke thans de gemoederen zoozeer in | gisting brengt. Maar hetgeen de Ultramontanen J eigenlijk verlangen en zoeken te verkrijgen is, 5 dat er een einde kcme aan die hatelijke ver- J draagzaamlieid, welke ons bij art. XI der con- 5 stitutie is toegekend, en hetgeen hun daartoe in 5 de hand werkt is de ongelooflijke lauwheid der $ liberale partij, die ons de zoo bezwaarlijk verkregen ^ rechten één voor één ziet ontnemen, zonder er 5 zioh veel over te bekommeron. Men begon met 5 de afschaffing van het pas ingestelde burgerlijke ^ huwelijk; toen werden de aanvallen voornamelijk 5 gericht tegen de vrijheid van vergaderen of wel 5 die der pers; hierdoor kwam men al nader tot $ het beoogde doel, en daar de publieke opinie niet ^ krachtig genoog tegen de willekeur dezer han- 5 delingen opkwam, traden de elericalen eene 5 schrede verder en lieten zij hun invloed bij de J Regeering gelden om het internationaal congres ( van vrijdenkers, dat onlangs te Madrid bij el- 5 kander kwam, op te heffen; en daar hun dit alles | gelukte, gaat thans hunne vermetelheid zóó ver, ! om de opening eenor protestantsohe kerk te Ma- { drid te verhinderen. Dwazen, die niet inzien dat ^ zij door het aanbinden van dezen strijd de ge- 5 moederen wakker schudden en toonen, dat het- 5 geen zij eigenlijk beoogen niets anders is, dau ^ allen in den lande wederom onder het juk der $ geestelijkheid te brengen en terug te gaan tot 5 die „heerlijke" middeloeuwsche tijden, waarin de $ inquisitie met hare kerkers en brandstapels op- J permachtig heerschte en zelfs de hoogste adel, 5 met zijn reeht van leven en dood over zijn onder- $ hoorigen, voor het oppergezag der kerk moest 5 bukken en haar minste wenken moest eerbiedigen 5

s

5 en gehoorzamen.

$ Wat ons aangaat, voegt Carrasco hierbij, i $ dien wij als Spanjaarden mot allen nadruk 5 kracht protesteeren tegen do openlijke en slui $ wijze, waarop men te werk gaat om onze wett J mot voeten to treden, als Evangelische christen 5 zijn wij volkomen gerust, want ons is het vó ; alles te doen om de waarheid en de gercchtiglie ! to handhaven, en wij weten, dat in weerwil vi ! allen tegenstand de hoogste waarheid en de g j rechtigheid toch eenmaal zullen zegevieren. [ f "*""""**■*■*■**"**************************

i De G e r e f o r m e e r d e Kerke in Nederland.

Drietal: te Groningen A, T. do Jager, te Nijega; C vf Proosdij, te Baarn 0. a. en M. Schuurman, Enschedé.

AmersfoorfB, M J. Bouman, te Yoorthuizei G. H. van Kasteel, te 's Hage en P. C. Koste te Yelp.

Leeuwarden B, J. II. Feringa, to KlundeiJ. J. Impeta, te Alphen a./d. Rijn en R J. V Rudolpli, te Leiden.

Oostburg, II. C. van den Brink, te Hilversun J Koning JWz., te Leiderdorp en E. Prinsent Amsterdam, candidaten in de H. Theologie. Tweetal: te Monster, S. Oudkerk, te Zalk e. a. en J, Gideonsi te Broek-op-Langendijk.

Beroepen: te Rotterdam A, C B. Bavinck, te Hazerswoude 01 Monster, S. Oudkerk, te Zalk Lopik, J. R. Dijkstra, te Joure.

Dinteloord, G. W. H. Esselink, te Sliedrech Hoogvliet, G. A. Gezelle Meerburg, te Doesburg Zuid-Beijer!and, J, H Laatsman, te Brielle. Waddingsveen. J. Altink, te Westbroek. Schoonebeek, F. C. van Dorp, te Laar (Graal schap Benfcheim).

Aangenomen: naar Holland, Michigan (NAmerika), K. van Goor te Gorinchem.

Halfweg, W. Breukelaar, te De Leek.

Bedankt: voor Leerdam B, II. Cramer, te Waarder c. a. Oudemirdum en Sondel,T. Rispens, te Hijum c.a Giessen-Nieuwkerk, J. Schotel, te Haarlem B Schoondijke, A. den Hartog, te Heerjansdam Putten op de Veluwe, L. R. Hummelen, t( 't Zandt.

Brouwershaven, G. Dalhuijsen, te Heinkenszand Giesen-Nieuwkerk, J. Schotel, te Haarlem. St. Laurens c. a., S. Bosma, te Hydaard et Wommels

* * * Zierikzee. Naar men verneemt, heeft d< Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, ir overleg met de gemeente, besloten tot vergrooting van het, door de toetreding van een 70-tal leder uit de vroegere Chr. Ger. Kerk, te klein geworden kerkgebouw. Do gelegenheid tot verbouwing is geboden door de gelukkige omstandigheid, dat eene bekende weldoenster een stuk grond, naast het kerkgebouw gelegen, voor dal doel gratis heeft afgestaan.

* * * Apeldoorn. Zondag 19 Maart was voor onze Kerk een blijde dag, daar zij na eene vacature van slechts negen maanden, haren van Utrecht beroepen herdor en leeraar, Ds. G. Ringnalda voor haar mocht zien optreden. Des voormiddags werd Z Eerw. ingeleid door zijn Zoon, Ds W Ringnalda, van Groningen, die sprak over Ps. 87 1 en 2. Des avonds trad onze leeraar voor eer groote schare op, waaronder de Kerkeraad var de Zusterkerk, en een Deputatie uit den Gemeenteraad, met 2 Cor. 5: 20 en 21

VOOR jOïSfXSEHBH.

Gegeven en weer ontvangen. I11 Duit8ohland leefde in de eerste helft dezei 3euw een vroom leeraar, die bekend was ale „Vader Gossner". Vroeger was hij pastoor ge-