is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 327, 30-04-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dozen broeder gedaan, dat alleen de Heere en ieder der broederen kan weten de reden die een elk bewogen heeft te steramen, zooals hjj deed; dat wel in de vergadering waarin de keuze geschiedde, ook weer is herhaald do klacht, dat bedoelde broeder zoo vaak de vergaderingen in den Algemeenen Kerkeraad verzuimde; maar geen ander bezwaar van zedelijken aard tegen hem ia ingebracht. De opmerking wordt er aan toegevoegd, dat deze broeder zich nooit da irover jegens don Kerkeraad heeft verklaard.

Een voorstel om het opmaken van de handelingen des Kerkeraads voor de Kerkbode af te scheiden van het Redacteurschap, wordt aangehouden. Ook krijgt Ds. van Scholven uitstel van beslissing van zijne benoeming als Redacteur.

Na dankzegging verlaten BB. Diakenen de vergadering.

In de voortgezette zitting worden de notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd.

Missive van het Bestuur van dtn „Militairen Bond", verzoekende de voorbede op zijnen arbeid en eene Pinkstergave. Yoor kennisgeving aangenomen.

Brief van den Kerkeraad eener Zusterkerk, verzoekende namens een lid der kerk, die wegens beroepsbezigheden aldaar dikwijls verlceeren moet — toegang tot het H. Avondmaal. Daar het blijkt, dat er zoo min hier als daar bezwaren tegen de inwilliging van het verzoek bestaan, zal toestemmend worden geantwoord.

Brief in dato 1 Mei jl. van het Bestuur van de Amst. Afdeeling der Ned. Geref ZendingsVereeniging om op 15 Mei de K eizersgrachtkerk voor een bidstond te mogen gebruiken. Wordt toegestaan.

Brief in dato 3 Mei jl van het Bestuur der Geref. Ziekenverpleging, met betzelfde verzoek Zal worden geantwoord, dat, daar die kerk op genoemden datum reeds vergeven is, do Kerkeraad gaarne eene andere kerk voor het gevraagde doel voor dien avond zal afstaan.

Een lid der Gemeente verzoekt een attest van goed zedelijk gedrag, om op 'Veldwijk als verpleger werkzaam te zijn. Gesteld tot onderzoek in handen van de betrokkene Wijk-Commissie.

Hot rapport aangaande eene Zuster der Gemeente, attest voor hetzelfde doel hebbende gevraagd, luidt gunstig.

Het gezin uit Zwammerdam, zonder attestatie overgekomen, wordt na gehoord rapport aan de zorg van de Wijk-Commissie opgedragen.

Na de rondvraag sluit Praeees de vergadering met dankzegging.

Gereformeerde Kerk (A.).

Namen en cdressen der Diakenen:

II. van der Kerf, Nieuwe Leliestraat 44. | Messink, Bergstraat 2.

E. Engelen, 2e. Bilderdijkstraat 44,

J. van der Tas, Leidschestraat 105. H. Swagerman Dz, Lijnbaansgracht 293.

B. Kranius, Rozengracht 114.

C. E. von Meijenfeldt, Spuistraat 268.

J. van Pree voort, Kerkstraat 402.

A. de Rijcke, Van Swindenstraat 11. P. Pouwels Jr., Bloemgracht 6.

J. Biïhrmarm, Nieuwe Leliestraat 142. J B. Blankenberg, le. Helmersstraat 87. J. II. Voskuijl, Groote Kattenburgerstraat 102. J. E. van de Wetering, Ceintuurbaan 342. G. E. Jurjainz, Haarlemmerdijk 88.

W. van der Bend, Quellijnstraat 80 W. Burger, Von Zesenstraat 89.

L. Scholten, Noorderstraat 62.

G. J. Smit, Marnixstraat 164.

Mar. Bree'aart, Damrak 23 J. Balbuizen, Damrak 106.

H. G. Bömckf, Vijzelstraat 112.

P. Sluis, Niewezij ls Voorburgwal 248.

De leden der gemeente, welke niet maandelijks een bezoek van een Diaken ontvangen, worden dringend verzocht huil naam en adres aan een der genoemde broeders te doen toekomen.

Namens de Diaconie. J. BüHRMANN Voorzitter h. t. E, ENGELEN Secretaris.

*£* Ingekomen voor de Armen : Collecte Nieuwe Kerk f 100,—, van Mej. N. N. ƒ 5,—; bij Dia ten Jurjaanz, van Wed E ƒ 3,25, van Mej. N. N. voor de Kerk f 5,—, voor bet Weeshuis ƒ 5,—, voor de Ziekenverpleging ƒ 5,—, voor de Zendingzaak ƒ 2.50, voor de Zending onder Israël ƒ 2,50.

H. GROENENDIJK C.Azn.

Amsterdam, 7 Mei 1893.

Op Hemelvaartsdag, Donderdag, 11 Mei a. s., vergadert de Nederlandsche Bond van Jongelings-Vereenigingen op Geref. grondslag, te Amsterdam, in den huize Strouoken.

De Vergadering wordt te 12 uur geopend.

Behalve mededeelingen en voorstellen en de verkiezing van leden in het Bondsbestuur, zullen, naar het Agendum, de volgende referaten aan de orde komen:

a. ï>I)e Christelijke Jongelingsvereeniging en de Anti-Revolutionaire beginselen"; het referaat over dit onderwerp met de daaruit gevloeide stellingen van Ds. A. Brummelkamp Jr,, te Groningen, opgenomen in het gedenkschrift, uitgegeven ter Herinnering aan den Bondsdag te Zwolle, zal in bespreking worden gebracht, nadat Ds. Bruinmelkamp de stellingen nog nader zal hebben toegelicht.

b. i>De Bond in zijne verhouding tot de Kerken"; door Dr. A. G. Honig, predikant te Oudshoorn.

c. »De Chr. Jongelingsvereeniging en de Phïlantrophie" ; door den heer F. Kortlang J Ez. te Ermelo, Secretaris-Directeur van 's Heeren Loo.

Aan den ingang der zaal zullen programma's k 10 ets. verkrijgbaar zijn, waarop vermeld worden de te behandelen onderwerpen en referaten; de laatste met de daarop betrekking hebbende conclusiën, die in stemming zullen worden gebracht; de liederen, die gezongen zullen worden; de prijzen der consumptie en verdere mededeelingen, die voor de bezoekers van belang kunnen zijn.

Woensdag 10 Mei, 's avonds te 8 uren, zal in Maison Stroucken eene lezing worden gehouden door Dr. H. Bavinck, vau Kampen. Onderwerp: »Mijne reis naar Amerika".

Deze mededeelingen zullen wel voldoende zijn om vele belangstellenden naar Maison Stroucken te lokken ; èn Woensdag èn Donderdag.

De rechte weg wordt hier ingeslagen : de jongelingen worden geleid en voorgelicht door mannen van gezag en ervaring.

Zij deze samenkomst gezegend en binde zij als verbond velen nauw samen, die op hetzelfde fundament staan!

w

Eindelijk geven wij dan nu de Bijlagen bij het Rapport over de opleiding der Dienaren des Woords.

Zij zijn er bijgevoegd om een voorbeeld te geven van de wijze, waarop deze zaak tot uitvoering zou kunnen komen.

Bij nauwkeurige lezing zal blijken, dat op deze of dergelijke wijze beide inrichtingen een eigen formatie hebben, zoodat eventueel een losmaking zonder groote moeite zou kunnen tot stand komen; terwijl omgekeerd de band zoo nauw is, dat de nadeelen van eene tweeerlei opleiding worden afgesneden.

Bijlage A.

Concept-Statuten voor <lc Theologische School.

Art. 1. De Gereformeerde kerken in Nederland onderhouden ook voortaan hare Theologische School, ten dienste van hen, die voor den Dienst des Woords wenschen te worden opgeleid.

Art. 2. Deze Theologische School zal gevestigd zijn te

Art. 3. Deze Theologische School zal in verband worden gesteld met de Theologische faculteit der Vrije Universiteit, voorzoover het mogelijk blijkt vanwege de Kerken de daarvoor vereischte overeenkomst met de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag aan te gaan.

Art. 4. De gezamenlijke kerken verzorgen deze Theologische School, voor wat het onderwijs aangaat, door Deputaten, die te dien einde door de generale Synode dezer kerken worden gemachtigd en geïnstrueerd.

De aanwijzing van deze Deputaten wordt opgedragen aan de Provinciale Synoden, voor elke provincie één.

Voor de uitwendige aangelegenheden benoemt en instrueert de Generale Synode een Directorium van vijf Deputaten, voor zooveel noodig buiten haar leden.

Zoo voor Curatoren als Directeuren worden tegelijkertijd secundi aangewezen.

Deze Curatoren en Directeuren dienen van Generale Synode tot Generale Synode, en rapporteeren in de laatste.

Art. 5. De aanstelling, de schorsing en het ontslag van hen, die aan deze School onderwijs zullen geven, geschiedt, op voordracht van de Deputaten Curatoren, en voor zooveel noodig, in gemeen overleg met de Directie der Vrije Universiteit, door de Generale Synode.

Zij voeren den titpl van hoogleeraar of lector.

Art. 6. Het College van hoogleeraren heeft het recht van examineeren en tot verleening van den graad van Candidaat tot het praeparatoir examen.

Art. 7. Tot de lessen dezer School worden alleen zulke leden van een der Gereformeerde kerken toegelaten, die na onderzoek blijken in staat te zijn de lessen te volgen, en, vanwege hun kerkeraad, goed getuigenis aangaande hun belijdenis en wandel kunnen overleggen.

Bij het in te stellen onderzoek behoort te blijken, dat 'zij in kennis gelijk staan met hen, die met goed gevolg het propadeutisch examen aan de Vrije Universiteit hebben afgelegd. Wie hiervan diploma bezit, wordt van het onderzoek vrijgesteld.

Art. 8. Het aantal hoogleeraren, en de vakken door elk hunner te onderwijzen, worden bepaald in de instructiën der Generale Synode voor Curatoren en hoogleeraren.

De jaarlijksche Series lectionum wordt, op voordracht van het College van hoogleeraren, voor zooveel noodig in gemeen overleg met de Theologische faculteit der Vrije Universiteit, door Curatoren vastgesteld.

Art. 9. De studie aan deze School duurt vier jaren. Elke cursus vangt aan medio September, en eindigt de laatste week van Juni.

Tusschentijds is er een Kerstvacantie en een Paaschvacantie.

Art 10. Voor het volgen der lessen wordt

telken jare f voldaan- Door deze betaling

verkrijgt men recht tot bijwoning van alle lessen.

Art. 11. Het College van hoogleeraren oefent opzicht en tucht over de ingeschreven studenten uit, en heeft als uiterste maatregel het recht een student van de School weg te zenden.

Art. 12. De Deputaten Curatoren oefenen toezicht uit op de belijdenis der hoogleeraren en lectoren, opdat alles uit hun onderwijs geweerd blijve, wat afbreuk zou doen aan de belijdenis der kerken.

De hoogleeraren en lectoren hebben zich te dien einde bij hun optreden te verbinden aan de Drie Formulieren van Eenigheid der kerken en te onderwerpen aan het opzicht van Curatoren.

Art. 13. Voor hen die niet in staat zijn zelven in de kosten van hunne opleiding te voorzien, en zoowel geestelijk , als verstandelijk een meer