is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 328, 07-05-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WW#/'/"

Op 5 Mei overleed in zijn ^ Heero en Heiland, mijn geliefde 5 Zoon, Broeder en Beliuwdbroeder $

REINIER WIGGERS,

in den ouderdom van 44 jaar, 5 nalatende een Kind van 7 jaar, ^ te jong om het verlies te beseffen. ^ Slechts 3 maanden mocht hij $ zich in den tweeden echt ver- ^ bonden zien. 5

Wed. H WIGGERS—

v. d. Doozen. 5 J. M. WIGGERS.

J. L. RUARGS. A J. RUARUS—Wiggers. J. M. VAN HERWAARDE,

(Haarlem). 5 A. P. VAN HERWAARDE,

(Leiden). \ P. VAN HERWAARDE. C. F. A VAN HERWAARDE— $ Poster.

C. A. KLEINE [Haarlem).

Oorzaak van onze late ken- ^ nisgeving, dient in tegenstelling 5 van advertentie vorige Kerkbode, ! daar rouwbeklag van onze zijde J

zeer gewenscht was. (8542) j ———j

Voor de vele bewijzen van be- 5 langstelling van hier en elders on- ! dervonden, bij gelegenheid van ons !

25-Jarig Huwelijksfeest, : betuigen wij onzen hartelijkenDANK j J. FLESCH. N. FLESCH—Louw. Amsterd12 Mei 1893 (8565) ;

Dankbetuiging.

Onmogelijk ieder in het bizonder dank te betuigen voor de belangstelling, ondervonden in de dagen van 23 April tot 6 Mei, zeggen wij bij dezen aan allen onzen welmeenendank.

G. DEN NEIJSEL en A. M. SWEIJS.

Amst, 13 Mei 1893. (8541)

Pankbaar voor het vertrouwen, nu reeds zoo ruimschoots ondervonden, beveelt ondergeteekende zich minzaam in een ieders gunst aan.

J. F. SANGSTER,

Brood-, Beschuit- en Kleingoed(8545) bakkerij.

12. Gerard Doustraat 12.

K, Z, 1 KL, HEIDENBODE II,

VERGADERING MET DE LEDEN op Donderdag 4 Mei a. s. des avonds ten 7 ure in de (Jovert Flinckstraat No. 191,

vroeger No. 29. (8423) HET BESTUUR.

EEN MEISJE

GEVRAAGD van 's morgens 8 tot 's middags 5 uur. Adres O. Z. Voorburgwal 193, bij het Stadhuis. (8554)

Er biedt zich aan, tegen Augustus, een eenvoudige KEUKENMEID, van goede getuigen voorzien. Br. fr , Leter B , Boekhandelaar RANNING EIJLERTS, Schippersgraohti' (8547)

Inwoning en verzorging voor een bejaard Heer of Juffrouw met gebruik van Voorkamer ; net gezin, zonder kinderen. Rozengracht boven 90. (8549)

BiniTOIB

VOOR DE

GEREFORMEERDE ZIEKMPLESIN8, |

op DONDERDAG 18 MEI a. s.,

des Avonds ten 8 ure, in de KEIZERSGRACHTKERK, waarbij, naar J wij hopen, zullen voorgaan :

Ds. NEIJENS, van Amsterdam

EN

Ds. G. J. BARGER, van Driebergen.

Namens het Bestuur,

Ds. N. A DE GAAIJ FORTMAN, 5 Ds. W. H. GISPEN. (8568) 5 s

Ur® des gebeds,

uitgaande van de Nederl. Gereformeerde Zendingsvereeniging, waarbij Ds. Ij. lïEIJEXS zal voorgaan in de Keizersgracht kerk op Maandag 15 Mei, des avonds te 8 ure

Alle Vrienden der Zending worden dringend uitgenoodigd.

Namens het Bestuur: (8537) H. VAN DEN BERG, Secret.

Vereeniging „Burgerschool m/d Bijbel",

Burgerschool met den Bijbel voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs voor Jongens en Meisjes. Keizersgracht b/d Huidenstraat 34 5.

j Aanvangklasse (4-6 j ) f 50.—. Voor 't onderwijs 111 Bijbelsche en j > Kerkgeschiedenis, de vakken van Gewoon Lager onderwijs, benevens/ang, 5 ! Gymnastiek, Teekenen, Handw. v. nut en smaak f 60.—. A oor elk der 5 i moderne talen daarenboven f 10.— meer per jaar. Voor meer kinderen 5 ! uit één gezin 10 pCt. korting van het volle bedrag der schoolgelden. Hij 5 ! entrée wordt f 10.— gestort voor schoolbehoeften gedurende den ganschen ; ; leertijd. De school heeft afzonderlijke klassen tot opleiding voor examens ! ! en voor den handel. >

Zoo mogelijk ontvangen ook de meisjes in afzonderlijke klassen 5

5 richt van onderwijzeressen. Lessen in de Fransche, Duitsche en Engelse e j | conversatie worden door Fransche, Duitsche en Engelsche onderwgzers ; J verstrekt. Prospectus en nadere inlichtingen te bekomen bij den -Hoorn- ; 5 onderwijzer.

Namens het Bestuur dor Vereen, voorn., !

j (8580) P J. KLOPPERS, Hoofdonderwijzer, i

Een Dagmeisje

gevraagd, dadelijk, boven de 16 jaar. Loon ƒ 1.50. (8567)

Adres: Hartenstraat 19.

In een nette Strijkinrichting eene bekwame

Strijkster

gevraagd, Donderdag en Vrijdag. j Franco brieven No. 8571, bureau j

van dit Blad. — |

r biedt zich aan een Bniten- ! TZ meisje van Christelijke be- | ^ ginsèlen, 5 jaar in eene be- ! trekking werkzaam geweest zijnde, j voor een klein gezin of ter assistentie j in eene huishouding, waar den Zon- | dag geheiligd wordt, goede getuigen j staan haar ten dienste. Brieven j franco letter N V, bij H. J.WINTER, j

Goudsbloemstraat 41. (8677) ! _ |

Terstond gevraagd een

Fatsoenlijk Meisje,

van den Geref. Godsdienst, bekwaam ! voor alle in een burgerhuishouden > voorkomende werkzaamheden en van ! goede getuigen voorzien. Adres ; | Lauriergracht 134 (huis). !

. Baker HORN,

2e Bloemdwarsstraat 16, is vrij van halt Juni tot einde Juli. j (8584) !

Een COSTUUMNAAISTER be- i veelt zich beleefd aan tot het maken ; van Dames-Costmnes- Maakloon van ! af /' 3. Ochtend japonnen f 1,50. ! Adres: Prinsengr. 36, (bov.) (8573) !

ben medelezer ;

GEVRAAGD voor (8543J >

„De jBazuiri\ |

Adres Hugo de Grootkade 20a, huis. j

Attentie!

Iemand, bekend met Timmeren, |

Metselen en al wat tot het bouw- j

vak behoort, als ook met Admini- j

stratie, zoekt langs dezen weg belast ;

te worden met het opzicht over j

Huizen, het ophalen der huren en !

repareeren. De beste getuigen voor- !

handen. Briev. fr. lett. L, aan den j

Boekhand. H. J. WINTER, Gouds- j

bloemstraat 41. (8523) |

BOEKDRUKKERIJ.

Op eene kleine Smoutdrukkerij alhier, kan een actief jongmensch, van christelijke beginselen, geplaatst worden. Goed zetten en bekwaamheid om met de trappers om te gaan zijn vereischten. Aanbiedingen, met opgaaf van Conditiën, ouderdom enz., worden ingewacht onder motto; z.ETTER-DRUKKER, bij den Boekhandelaar A. FERNHOUT, Rozengr. 55.

(8581)

TER QVERNHME MNSEBODEI,

wegens sterfgeval een sedert 30jaren bestaande Kruiers- en Mangelaffaire, op netten stand, oude stad. Nadere informatiën bij den Boekli. J. J. KRIJNE, Korsjespoortsteeg.

(8558)

TE HUUR;

Aan de Bloemgracht No 17 een onderste BOVENHUIS, bevattende 3 kamers enz., geschikt tot houden van Commensaals, ƒ250.— per jaar, te bevragen Nieuwe Leliestr. No. 44 (boven.) (8556)

Vrij Kamertje

TE HUUR voor een net persoon met kost k f 6.— per week. Haarlemmerdijk 26 (huis). (8551)

~~ SIMM

TE HUUR, met of zonder kost. Bloemstraat 59 boven. (8498)

Aangeboden

in een klein, doch zindelijk gezin, Pension en klein Kamertje, aan iemand z. b. b. h. h. lietst van Chr. beginselen. Franco br. letter X 6, TEGEL'S Boekhandel, Sarphatipark 95. (8544)

HUIS er< TUIN te huur. N. Stad, waarin ruim 5 jaar met goed succes een Aardappelen- en Groentezaak is uitgeoefend, en desverlangd terstond in voortgezet kan worden. Huurprijs f 5.— p. w. Teaanv. Juni a. s. Gegadigden verv. zichfr. Br aan het bur. van dit Blad, onder No. 8578.

AANGEBODEN

voor 2 personen, h. b. b. li. h , inwoning mot kost en huiselijk verkeer. Adres: Pieter Vlamingstraat 94, huis. (8576)

LINNENKAST

TE KOOP een mooie groote donkere Kast voor ƒ 10.—

Overtoom 317. (8o79)

Te koop aangeboden:

een éénpersoons massief mahoniehouten Ledekant met bekleeden hemel en groen woldamast behangsel met lange koordfraDje, voor f 70.— en een vergulde Salonspiegel met dik Fransch glas en fronton, glasmaat 155 X 54 voor f 35.—. (8572) Te bevragen bij 15. fors! a, Tapijtmagazijr, Utrechtschestr. 85.