is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 332, 11-06-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag ü Juni VM.

^ImsiBrüamscfie KerOoöe

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs ƒ1,-; franco per post f 1,25 per ^ KANTOOR: | Priis der Advertentien 1 ~5 re?ela j£MentS; ~ jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. gfjj ^ ^ _ 5 elke regel meer Cents.

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Cents- ; L.0K3Ri DE BRAKKE GRO^iD. ; Groote letters naar plaats ditnte. m 2

&

'MMM#// JMS

: GODSDIENSTOEFENINGEN

IN DE "WEEK VAN

11 tot 17 Jnsii 189 3.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag in de KEIZERSGRACHTKERK, Zondagavond in de RAAMKERK, FUNENKERK r en Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK,

Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 11 Juni.

Catechismus, Afdeeling 24 KEIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY PORTMAN.

2 „ nam. P. VAN SON.

6 „ 's av. H. W. YAN LOON.

Hebreën IY : 10 enz.

RAAMKERK . . 10 uur voorm. P. YAN SON.

6 „ 's av. C. A. RENIER.

! FUNENKERK ...... 10 uur voorm. L. NEIJENS.

6 „ 's av. N. A. DE GAAY PORTMAN.

Catechismus.

BOOMSLOOTKERK . . .10 uur voorm. D. BAKKER,

Pred. te Broek op Langendjjk.

BUITEN-AMSTELKERK . . 10 uur voorm. D. J. KARSSEN.

School PLANCIUSSTRAAT. 10 „ voorm. A. H. DE HARTOG, Hoogleeraar.

Woensdag 14 Juni.

KEIZERSGRACHTKERK. . 8 „ 's av. W. H. GISPEN. < Exodus IY: 18 enz.

Donderdag 15 Juni.

KEIZERSGRACHTKERK . . 12% en 3M uur Huwelijksbevestiging. BOOMSLOOTKERK .... 1% en 2)4 uur Huwelijksbevestiging.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 1XA—9A ure in de Nieuwekerk.

Zondag 11 Juni.

Catechismus, Afdeeling 24.

NIEUWE KERK .... 10 uur voorm. C. A. RENIER.

b)i „ 'sav. W. li. GISPEN

OUDE KERK . . . . . . 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

5)4 „ 's av. A. BROUWER.

PLANTAGE KERK . . . . 10 uur voorm. A. BROUWER.

5^ „ 'sav. L. NEIJENS.

Dinsdag 13 Mei.

GEBOUW Von Zesenstraat. 7% uur 'sav. Bijbellezing.

Woensdag 14 Juni.

OUDE KERK VA uur 'sav. C. A. RENIER.

Öfficieele

Berichten.

in de KEIZERSGRACHTKERK, Zondagavond in de RAAMKERK, FUNENKERK

*'* * Vergadering van den Kerkeraad op Donderdag IS Juni, des avonis te 7 uren., Praeses: Ds. N. A. de Gaay Fortman, Scriba: Ds. D. J, Karssen. ^

Alle stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd, moeten minstens 24 aren vóór de vergadering bij den Sub-Scriba, den Heer P. Goedhuys, Plantage-Middellaan 64, hnrorgd worden, om nog in behandeling te kunne; '«oasen.

* # * Zitting van Gecommitteerden uit den Kerkeraad Donderdag 15 Juni, des avonds van half zes tot half zeven ure, in het bovenlokaal van het Gebouw KERKSTRAAT 109, voor ben, dia kinderen hebben aan te geven voor den H, J3oop, met vertoon van bewijs van lidmaatschap ei> geboortebewijs van den burgerlijken stand ;

die attestati&n. hebben in te dienen(met opgave van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden, inlevering vai bewgs ybp lidmaatschap);

die hsa huwelijk wensoben bevestigd te zien, (zoovos! mogelijk 14 dagen te veren en met overlegging van bewijs van lidmaatschap) enz.

Praeses: Ds. B. van Schelven.

Aan hen, die verklaring wonschen te doen van hun medegaan met de reformatie der Kerk, wordt medegedeeld, dat de gelegenheid daarvoor, evenals voor het ootvsngen der bewijzen van Lidmaatschap, bestaat aan de bekende adressen, vermeld in No. 331 van dit Blad.

A6EUDÏÏM voor de Classis op Woensdag 14 Juni, r/in. 10 ure, Kerkstraat 109.

Praeses: Ds. B. van Schelven.

Scriba: Ds. A. Brouwer.

1. Opening der vergadering.

2. Notulen vorige zitting.

3. Bapport geloofsbrieven.

4. Het Bapport over de huishoudelijke bepalingen.

5. Het Bapport over de opleiding van de Dienaren des Woords en voorstellen daarop betrekking hebbende.

6. Bapport over de Kerken van Oost- en West-Zaan.

7. Voorstel Amstelveen tot beperking van vacatuurbeurten.

8. Vaststelling van de vacatuurbeurten.

9. Verzoek van het Bestuur van het Gymnasiaal Studiefonds //Kerkhulp" om financieëlen steun.

10. Onderzoek volgens art. 41 D. K.

11. Bapporten volgens art. 25 der Classicale regeling.

12. Benoeming van afgevaardigden voor de Prov. Synode.

13. De Kerkeraad van Diemen en Watergraafsmeer.