is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 332, 11-06-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iftij

Kvel liet gereformeerde beginsel, liet meest gehate van alle beginselen. Toen onze eerste kranke zich aan onze Ziekenverpleging aanmeldde, was ons hart ontroerd bij de gedachte, dat de Heere daar zeide: //Ik zal u toonen, dat ik u wil gebruiken tot eere mijns naams." Wij weten zoo goed dat de Heere ons nist noodig heeft tot zijne verheerlijking. Doch daarom treft ons te meer, wanneer Hij ons neemt en gebruikt. Onze bede i«, dat de Heere ons steeds tot rijkeren zegen van kranken en lijdenden doe zijn omdat Hij in ons dien zegen geeft. Dus alle liulpe, dus ook die van den geneesheer en zijne assistenten, is in den name des Heeren. Gedenkt gij allen die dit leest, onzer in de gebeden. Steunt ons met uwe gaven opdat wij op dezen weg mogen voortgaan.

Onzen hartelijken dank brengen wij voor de navolgende gaven:

Jongedochters Vereeniging //Tryfosa" 24 bonte handdoeken; N. N. //Groenewegen lofzangen Israels"; Br. P. v. L. een bundel p:eeken; 10 Bijbels van het Ned. Bijbelgenootschap; Voor bewezen diensten door de Pleegzusters Mej. de wed. H. f 2.50, N. N. ƒ1.—, N.N./50.— bij Ds. de Gaay-Portman door bode Lursen van Mej. H. L. W. ƒ0.50, en ƒ0.50 van Mej. A. M.; gecollecteerd Kezersgrachtkerk: N. N ƒ 1.—, Eaamkerk //dankoffer voor ontvangen weldaden" ƒ0.50.

Het voorloopiq Comité.

Or gel-Keizersgraclitkerk.

* * * Met hartelijken dank ontvangen van v. S. //spaarcenten uit de kiosk" ƒ1,12; aan coutributiën ƒ12,60 en door tusschenkomst van Dj. van Schelven /2,50 uit de spaarpot van Alex en Agatha.

Namens de Commissie: J. A. DE VRIES, Penningiueest r, lste Weteringdwarsstraat 89.

'^"" *""■'■'*'************ r****************************** ,.

Vergadering van den Kerkeraad op Donderdag 8 Jnni 1893, 's avonds 7 ure.

Tegenwoordig 5 Predikanten, 30 Ouderlingen en 2 Afgevaardigden van Kerkeraad A.

Praeses Ds. B. van Schelven, Scriba Ds. II. W. van Loon.

De Voorzitter opent de vergadering met het lezen van Ps. 112 en met gebed

De notulen Ier vorige zitting worden, na te zijn gelezen, goedgekeurd.

Ter tafel:

»Kwitantie van den Classikalen Quaestor van "e jongste collecte voor de kas van Emeriti, Weduwen en Weezen van Predikanten.

Schrijven van een lid der Gemeente, verkeerende in moeielijke omstandigheden. Doorgezonden naar de Diakonale Vergadering, terwijl mededeeling zal worden gedaan aan de betrokkene Wijk-Commissie, ter bezoek.

Brief van den Broeder die om een attest had gevraagd, noodig voor het kerkelijk onderzoek naar art. 8, zijn dank betuigende voor dat ontvangen stuk. Aangenomen voor kennisgeving.

Brief van den Kerkeraad van Schiedam, verzoekende de vervulling van enkele Predikbeurten, gedurende de vacature. Gesteld in handen van Brs. Predikanten.

Brief van den Kerkeraad van Weesp, om op a. s. Zondag, zoo mogelijk, in den dienst des Woords en der Sacramenten te willen voorzien. Aangezien de daartoe naar rooster aangewezen Predikant verhinderd is. Zal worden geantwoord dat op dien dag geen mogelijkheid bestaat aan het verzoek gevolg te geven.

Dj conclusie van enkele uitgebrachte rapporten, blijkens welke de daarop betrekking hebbende zaken tot een gewenscht einde zijn gekomen of waaromtrent nog nadere handelingen noodig zijn, worden goedgekeurd.

Na de rondvraag sluit Praeses de vergadering met dankzegging.

Gereformeerde Kerk (A.).

De Algemeene Kerkeraad der Gereformeerde ! Kerk alhier (A) heeft, in zijn vergadering van ( 5 dezer, in zake de regeling van de opleiding 5 van de Dienaren des Woords, hst volgende be- j sluit genomen.

De Kerkeraad, geroepen om te oordeelen over ! de hem, door Deputaten Synodi, toegezonden ) Concept-Regeling voor de opleiding van Dienaren ; des Woords in de Gereformeerde Kerken, spreekt 5 als zijn gevoeleu uit:

Ten lste: Wat het beginsel betreft, dat hij > eene Universitaire opleiding van Dienaren des | Woords niet in strijd acht mot de Gereformeerde 5 boginselen, zooals die uit do historie te kennen ( zijn, en mitsdien ook niet de vrije studie, in j verband met de Gereformeerde wijze van Ker- J kelijke examinatie der aanstaande Dienaren des 5 Woords; '

Ten 2de: Wat betreft het advies der Depu j taten Synodi voor deze zaak; dat de Kerken, in ; den door hen aangeduiden '.in, eene poging zullen ; aanwendon om hare Theologische School met de ! Theologische Faculteit der Vrije Universiteit in ! verband te zetten; dit advies wel niet rechtstreeks ; een dor voorwaarden van de vereeniging, ten ! vorigen jare tot stand gekomen, ter zijde stelt, ! maar toch in strijd is met do opvatting van vele ; broeders die, op de Synoden van 1888 on 1891, > der Christ. Geref Kerk, dit besluit hebben helpen ! tot stand brengen, gelijk uit de discussiën, op ! op gemelde Synoden gehouden, blijkt; ;

Ten 3de: Dat hij de eerste overweging van ! do Concept-Regeling, uitgedrukt in de vraag: ! „is het wenschelijk de thans bestaande tweërlei j opleiding te bestendigen, of verdient eenheid van j opleiding daarboven de voorkeur? zoo, in het ! afgetrokkene, niet aanvaarden kan. Naar zijn ; oordeel komt bij deze zaak, niet bloot het weten- ! schappelijke van de eenheid in de opleiding ter ! sprake, maar moet, in de eerste plaats, rekening ; gehouden worden met het noodzakelijke en moge- ; lijke, en met de toestanden die historisch ge- j worden zijn. Daarlatende het wenscholijke van ; oenheid in de opleiding, acht de Kerkeraad, tot ; noch toe, geenszins uit de feiten bewezen, dat de 5 tegenwoordige toestand, nu reods, onbruikbaar ; en onhoudbaar is, en zou hij ingrijpende veran- j dering noch voor het geestelijk welzijn, noch voor > de rust en den vrede der Kerken, noch voor het ! onderling vertrouwen voordeelig, maar grootelijks ) nadeelig achten; j

Ten 4de: Is de Kerkeraad van oordeel, dat j met het oog op den oorsprong en de bestemming ! der Theologische School te Kampen, eene zoo- ; danige inverbandzetting dier School met de Theo- ! logische Faculteit der Vrije Univorsiteit, niet kan ! of mag tot stand komen dan met gemeene toe- j stemming der Kerken. En daar het nu reeds j gebleken is en, zonder twijfel, nog meer blijken ! zal, dat een zeer groot deel der Kerken zulk ; eene inverbandzetting van de Theologische School j met de Theologische Faculteit der Vrije Univer- J siteit verwerpen; zou hij, in geen enkel opzicht, ! aansprakelijk willen zijn voor de betreurens- j waardige gevolgen, die de aanneming der voor- j gestelde regeling veroorzaken zou ;

Redenen waarom de Kerkeraad aan de Classe, 5 en door haar aan de particuliere Synode, en door ! deze aan de Gent raio Synode voorstelt en door ! deze weascht besloten te zien :

de Concept-Regeling voor de opleiding van de \ Dienaren des Woords niet te aanvaarden, en in | de verhouding van de Theologische Faculteit der 5 Vrije Universiteit, alsmede in de Kerkelijke | examina, op dit oogenblik, geene verandering te ! brengen, maar elke nadere regeling uit te stellen, i tot er meer onderlinge eenheid bij de plaatselijke \ Kerken, alsmede meer eenheid van inzicht en \ overtuiging aangaande het wenschelijke van | nauwer betrekking tusschen de beide inrichtingen \ en van de eenheid in de opleiding van Dienaren | des Woords, in de Kerken zelve, openbaar worde. J

Dit besluit is, door den Kerkeraad voornoemd, ^ met algemeene stemmen genomen.

1

**-<***********•*********************

Amsterdam, 11 Juni 1893.

Ook de Deputaten der Gereformeerde kerken in zake de ineensmelting der plaatselijke kerken zonden hun rapport reeds toe aan de Kerkeraden en ook aan de kerkelijke bladen.

fff Die spoed is uitnemend, daar hij ook hier niet gehinderd heeft aan eene uitnemende bearbeiding; zoo blijft er gelegenheid om den inhoud te overwegen voor hen, die straks in mindere of meerdere vergadering hun advies zullen hebben uit te brengen of hun oordeel uit te spreken.

Het geheele rapport kunnen wij niet opnemen ; het bestaat uit mededeelingen van wat deputaten reeds verrichtten; verder uit een korte uiteenzetting der overwegingen, waarop hun conclusies gebouwd zijn; en eindelijk uit de conclusies zelf; voorts zijn; aan het slot nog drie bijlagen toegevoegd, behelzende een ontwerp van een besluit voor de plaatselijke ineensmelting van twee kerken, door de beide kerkeraden te nemen en twee ontwerpen van de mededeeling dezer zaak aan de Eegeering des lands en aan den Burgemeester der gemeente.

Voornamelijk is het alles geconcipieerd met het oog op de kleinere kerken, waar de toestanden niet zoo ingewikkeld zijn en waar ook de behoefte aan voorlichting door de gezamenlijke kerken meer noodig schijnt, opdat men op alles bedacht zij en alles in een vorm giete, die voor latere teleurstelling zooverre mogelijk vrijware.

Wat echter voor alle kerken van belang is, zijn de overwegingen, waardoor de rapporteerende deputaten zich lieten leiden bij het vaststellen van hun concepten; op die overwegingen komt het bij alle kerken, grootere en kleinere, aan; dezelfde beginselen dienen door alle gevolgd te worden en moeten dus ook de besluiten beheerschen, die worden genomen.

Eéne overweging vermelden wij reeds ditmaal, die schering en inslag vormt van het geheele stuk is deze, dat wij ons ideaal niet mogen loslaten, ja zelfs niet uit het oog verliezen: de eenheid zoo volledig mogelijk doorzetten in de practijk.

Met één synode en één classe zijn de kerken nog niet, waar zij zijn moeten: alle tweeheid, waai uit zoo licht tweespalt en tweedracht voortkomt, moet overal tegengestaan ; kan dat doel misschien niet aanÖ "

stonds bereikt, wij moeten het ons getroosten natuurlijk; er zijn belemmeringen met het oog waarop alleen geroepen kan tot de Heere, dat het Hem believe die weg te nemen.

Toch maakt het verschil, hoe wij in zulke omstandigheden ons gedragen; men kan dan de banier van het ideaal wat laten dalen, zoo niet die geheel omlaag halen; of wel men kan des te meer op die banier wijzen ; het recht van, de roeping tot najagen van dat ideaal op alle manier aandringen, en zoo de deinzende gelederen tot voorwaartsche beweging voeren.

Die laatste gedragslijn is de ware en zal ook alleen met goeden uitslag gekroond ; de man van beginsel moet op den duur het winnen van den possibilist; alleen in het

!met dankzegging.