is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 337, 09-07-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die enkele milde gevers gedaan hebben, hoe groot zou dan de som niet zijn die wij hadden te verantwoorden!

Laten wij het niet vergeten, alleen door aller medewerking zal het mogelijk zijn om tijdig met den bouw van het Orgel te kunnen begincen. Blijft deze algemeene medewerking ontbreken, dan zal het gevolg zijn, dat wij ons weer met een gebrekkig harmonkm-oigel zullen moeten behelpen, wanneer n 1. de huurtijd van htt tegenwoordige O/gel zal verloopen zijn. En dit toch zal wel zeker niemand uwer begeeren.

] aten daarom de leden der Stuivers-Vereeniging, als zij om eene wekelijksehe bijdrage bij u zullen aankloppen een gunstig onthaal mogen vinden en niet zonder een enkel penning:ke worden weggestuurd. Vergeet liet toch niet,; ij werken niet voor hun eiger, belang, maar alleen voor het uwe; en als zij ledig door u worden weggestuurd, komt dit ten nadeele van de uitwendige belangen der gemeente. Nogmaals zij dus deze zaak dringend, bij een ieder aanbevolen.

Namens dc Commissie voornoen d, J. A. DE VRIES, Penningmeester, 1ste Weteringdwarsstraat ;-:9.

Verslag' van (le Vergadering van den Kerkeraad op 13 Jnli 1893.

Praeses: Ds. van Son.

Scriba: Ds. vari Loon.

Na het gebod wordt gelezen Psalm 111. Aanwezig zijn 4 Predikanten, 23 Ouderlingen en 2 Afgevaardigden der zusterkerk.

De notulen worden goedgekeurd.

Van de Classe Snoek is ingekomen eene missive, opgave doende van oen Predikant van eene deiKerken aldaar, voor wien om bijzondere redenen verandering van standplaats wenschelijk gekeurd wordt; c'oor deze kennisgeving wil ('e Classe zulk een verplaatsing bevorderen.

De Kerkeraad der zusterkerk heeft bericht ingezonden van zijn aanvaarden van den dezerzijds gedanen voorslag tot mondelinge bespreking der bezwaren Goedgevonden wordt om, naar' zijn voorstel, eene samenkomst te houden op een Maandagavond aan het einde van de maand September.

In behandeling wordt genomen het rapport der Kerkeraads-Commissie over de stukken, ingokoïi en van de Gereformeerdo Ziekenverpleging. Door de Commissie zijn ettelijke wijzigingen voorgesteld, welke door don Kerkeraad worden goedgekeurd. Mededeeling hiervan zal geschieden aan de vergadering vau BB. Diakenen, met verzoek van haar oordeel daarover eveneens te geven. ^ Is dit gelijk aan dat des Kerkeraads en beslist ook de Kerkeraad der zusterkerk in gelijken zin dan zal mededeeling gedaan aan het°Vcorloopig Bestuur der Gereformeerde Ziekenverpleging

Eene Zuster wordt op het rapport der daarbij betr.kken "Wijk-Gecommitteerden, verklaard te zijn lijdende partij.

Eene andere Zuster wordt gecensureerd wegens herhaalde grove overtreding van het zevende gebod.

Na de gebruikelijke rondvraag wordt de ver- ; gadering met dankgebed gesloten.

Gereformeerde Kerk Amsterdam A. | »

5

Vergadering van den Breeden Kerkeraad !

op 10 Juli 1893. !

Tegenwoordig zijn 2 Predikanten, 17 Ouder- ' lingen, 12 Diakenen en 2 Deputaten van de 5 zusterkerk. !

Voorzitter is Ds. Gispen, Scriba is Br. A. van 5 Oostendorp.

Bij monde van Ds. Brouwer wordt de verga- $ doring met gebed geopend, nadat gezongen is j Ps, 81: 12. De notulen worden gelezen en goed- ! gekeurd. Met het oog op het aanstaand Heilig $ Avondmaal stelt de Voorzitter aan de orde het j houden van de censura morum eu eindigt deze 5 handeling met een korte toespraak, waarin de $

t | wensch wordt uitgedrukt, d: t het geloof der s 5 broederen in de heerlijke verschijning van onzen | grooten God en Zaligmaker Jezus Christus moge . | worden gesterkt.

! Ingekomen is eene missive van do zusterkerk, ^ 5 houdende het verzoek, om het schrijven van dezen 5 Kerkeraad, betreffende do voorbereiding tot de j ineensmelting, iJoor liaro Commissie ad hoo mon) deling te beantwoorden. Wordt besloten hierop J toestemmend te antwoorden en tevens voor te S stellen, de behandeling dezer zaak uit te stellen tot 5 do tweede helft van September.

j Door een der Broederen wordt ter Bprake geJ bracht de behandeling van het reglement voor 5 de Gereformeerde Ziekenverpleging en de daaruit ! voortvloeiende instructie voor het Bestuur. Uit | do disoussiën blij kt, dat hieromtrent misverstand j heeft goheerscht en een abuis is gepleegd, hetwelk ( zal worden hersteld.

j De financieële Commissie vraagt de approbatie ! van den Kerkeraad voor het laten uitvoeren van ! eenig verfwerk aan gebouwen der Kerk. Zij brengt j hierbij tor sprake den minder gunstigen toestand j waarin de Kerkelijke financiën verkeeren. Nadat 5 de hooge noodzakelijkheid van het werk is ge- ! 5 bleken, wordt de approbatie verleend. | De School-Commissie brengt ter vergadering- ! j eene door haar ontvangen missive van het Bestuur ! j der Veroeniging voor Lager Onderwijs op Gere- \ ! formeerden Grondslag, houdende het voorstel, ! ) naar aanleiding van gevoerde onderhandelingen ! ! tusschen deze Vereeniging en do Diakonio der | ! Gereformeerde Kerk alhier A, omtrent het we- ! j derzijdsch plaatsen van kinderen op do scholen, ! ; om do scholen dezer Kerk met die van genoemde | > Vereeniging onder eene administrati e te brengen. j ! De vergadering besluit om verschillende redenen, ! j op dit voorstel niet te kunnen noch te mogen i ; ingaan, en in.tussclifn genoemde Vereeniging te j ; verzoeken, zich verder met de Diakonie te ver- S 5 staan over de wederzijdsehe plaatsing der kinderen. $ j Niets meer aan de ordo zijnde sluit de Voor- | j zitter de vergadering en gaat een dor BB. Diakenen 5 5 voor in dankzegging en gebed. $

I I

{ ! j Ook in onze gemeente neemt de armoede, 5 ) veelal gevolg van werkeloosheid, steeds toe. De $ j behoeften -worden grooter on de Diaconale kas 5 j armer, zoowel door het derven van kleine giften, $ ! als door het stijgen der uitgaven. Velen toch | < die vroeger gaarne medeofferden voor kerk en $ ! armen, zien zich nu verplicht, óf die gaven ge- 5 ! heel of gedeeltelijk in te houden om in de be- $ ; hoeften van eigen gezin te kunnen voorzien, öf zelf J ! ondersteuning te vragen.

! Daar men dikwijls op de levensmiddelen zooveel $ i mogelijk moet bezuinigen, kan natuurlijk in het $ | geheel niet worden gedacht aan hot koopen van 5 I nieuwo kleederen, al zijn de oude versleten. $ Vooral in den winter is de behoefte aan kleeding $ groot; tooh ziet de Diaconie geen kans daarin $ te voorzien, door daarvoor gelden uit to trekken, $ omdat nu reeds bij eene zoo zuinig mogelijke J bedeeling de uitgaven niet door de inkomsten 5 worden gedekt. $

De Diaconie meende nu, de met meer middelen | gezegende leden der gemeente in de gelegenhe'd ! te moeten stellen, ook in die behoefte te voor- $ zien door het benoemen eener kleedingcommissie, $ 1 welke zich zal belasten met gedragen maar bruik- 5 ; bare kleodingstukken in ontvangst te nemen en $ uit te deelen. ^ i

Kennelijk zegende de Heere dezen arbeid reeds 5 1 bij de Zusterkerk. Door de toezending van 675 i 1 stuks konden er 150 gezinnen worden geholpen, | < en volgens het eerste jaarverslag ondervond de $ < commissie dat dezo kleederverschaffing in het ! \ algemeen gewaardeerd word. $ (

Broeders en Zusters! gij weet dat de behoeften | 1 vele zijn, maar helpt ons dan ook in dezen be- ! 1 scheiden arbeid door de kasten en kisten na te $ c zien en alles te zenden wat goed bruikbaar is. $ £ Uwe gaven, zoowol kleinere als grootere toe- 5 ï zondingen zullen gaarne door de onderstaande $ ^ broeders in ontvangst worden genomen. 5 r

^ Laat do roepstem uwer Diakenen voor u als de { stem van onzen Heiland wezen! 5 Namens de Diaconie,

\ L. SC HOLTEN, Praes. h. t.

H. SWAGERMAN, 2o Sc rib.

\ 11 Juli 1893.

5

^ De Commissie met de ontvangst en uitdeeling

( belast bestaat uit de Broeders:

I H Swagerman Dz , Lijnbaansgracht 293.

J J. Bührman», Nieuwe Leliestraat 142.

$ J. B. Blankenberg, le Helmersstraat 81.

\ G. F. Jurjaanz, Haarlemmerdijk 88.

| W. van der Benp, Quellijnstraat 80.

i W Burger, Von Zesenstraa* 89.

\ Mar. Breebaart, Damrak 23.

\ J. Balhuizen, Damrak 106,

| H. G. BöMCKE, Vijzelstraat 112.

\ Ingekomen bij Diaken van der Tas, onder ! lett. Gr., ƒ 2.50 voor de Armen. Gecollecteerd i Nieuwe Kerk voor het Wee-huis ƒ1.—. Gecol| lecteerd Plantage Kerk, onder lett. H. L., ƒ 1.— | voor de Armen.

; HT. GROENENDIJK CAz.

Amsterdam, 16 Juli 1893.

Onderstaan le missive werd ons toegezonden met een verzoek om haar op te nemen in onze kolommen; een verzoek waaraan wij gaarne voldoen.

Naar aanleiding vau de vergadering te Amsterdam, in de „Eensgezindheid" op 9 Juli jl. gehouden, en saamgeroepen door het comité tot stichting van eene vereeniging voor Gereformeerde ziekenverpleging in Nederland, ten einde er de organisatie der krankenve. zorging in hot gansche land te bespreken, nemen ondergeteekondtm de vrijheid, met onderstaando regelen tot u te komen.

Het is u zeker bekend, welk besluit bovengenoemde vergadering nam, en hoe zij, ten opzichte van de vraag, of de krankenverzorging zou uitgaan van eene veroeniging, dan wel door door de Gertf. kerken worden ter hand genomen, in haar meerderheid meonde, eerst de vergadering der Generale Synode in Augustus te houden, te moeten afwachten, opdat het daar blijken mocht, of de kerken de taak der krankenverzorging in haar geheel, zouden willen aanvaarden

Ondorgeteekenden zijn alstoen, door de vergadering uitgenoodigd, ten einde deze zaak, langs den daarvoor aangewezen weg, bij de kerken te brengen, en daarover haar oordeel te vragen.

De stand der quaestie is dus, als vrucht van de aldaar gehoudene discussie, en het genomen besluit, alzoo, dat de kerken zullen hebben to beslissen of ze de taak der krankenverzorging, al dan niet willen aanvaarden.

Natuurlijk laat een kort stuk, als dit de bespreking en uiteenzetting van beginselen niet toe. Daarom kunnen we hier ook de vraag geenszins volledig beantwoorden, in hoe verre, af op wat wijze, de kerk van Christus tot het uitoefenen van het werk van barmhartigheid geroepen is. De uiteenzetting van dezen eisch, aan het lichaam van Christus gedaan, moet dan )ok elders geschieden, en daar nader worden toegelicht.

Wij mogen echter verwachten, dat er zijn inder de kerkeraden, en vuoral onder hen, die ;ot de hoogo eere van het diakenambt geroepen vorden, wier inzicht, ten aanzien van den arbeid Ier krankenverpleging samenstemt, met het op lie vergadering genomen besluit. Uit de aldaar revoerde bespreking en vooral, uiHietgeen daar, loor sommige aanwezige diakenen werd gezegd, ileek het, dat er niet weinigen zijn, bij wie het lesef ontwaakte, dat de Gereformeerde kerken leze taak nu eens niet uit hare handen mogen ;even, waar zij geroepen zijn, als 't orgaan, vaardoor de Heere Christus, in het midden der rerold werken wil, op te treden, ten einde den ood der ellendigen te lenigen Onderscheidene