is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 344, 03-09-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag 3 September 1893.

7e Jaargang, No. 344.

RmstBrdamscne Kerkbode

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs /'l,— ; franco per post f 1,25 per ^ KANTOOR' Ü ^'Ü9 ^er Advertentie)! 1—5 regels i"'Vi Cents, —•

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. ^ ... | elke regel meer IPjIX Centa.

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Cents. Lokaal DE BRAKKE GROND. ! Oroote letters naar plaats u.mte M 2

GODSDIEN STOEFENIN GEN

IN DE WEEK VAN

3 tot 9 September 189 3.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagavond in de KEIZERSGRACHTKERK, RAAMKERK en FUNENKERK, en Woensdagavond in de KEIZERS GR ACHTKERK.

Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 8 September.

Catechismus, Afdeeling 36 Extra-Collecte voor de Diaconie, aan het einde van iedere Godsdienstoefening, in die Kerken waarin het H. Avondmaal niet wordt bediend. KSIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. L. NEIJENS.

G „ 's av. II. W. YAN LOOK

Catechismus.

RAAMKERK 10 uur voorm. H. J. REUYL, Pred. te Overtoom.

H. Avondmaal. 6 „ 's av. C. A. RENIER. Dankzegging. FUNENKERK ...... 10 uur voorm. C. A. RENIER. II. Avondmaal.

6 n 's av. D. J. KARSSEN. Dankzegging. BOOMSLOOTKERK . . . .10 uur voorm. II. W. YAN LOON. BUITEN-AMSTELKERK . . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN.

H. Avondmaal.

School PLANCIUSSTRAAT . 10 , voorm. ïï. POUWELS, Bijbellezing.

Woensdag 6 September.

BOOMSLOOTKERK .... nam. 2 uur Huwelijksbevestiging.

KEIZERSGRACHTKERK . . 8 uur 'sav. P. J. WIJMINGA,

Pred. te Zaandam. Voorbereiding en Belijdenis.

Donderdag 7 September.

KEIZERSGRACHTKERK . . nam. en 2>£ uur Huwelijksbevestiging. Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van IA—9A ure in de Nieuwekerk.

Zondag 3 September.

Catechismus, Afdeeling 36.

Aan het einde der Godsdienstoefeningen Collecte voor het Wees- Oude Mannen- en Vrouwenhuis.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. D. J. KARSSEN.

5„ 'sav. W. H. GISPEN.

OUDE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

5A „ 'sav. A. BROUWER.

PLANTAGE KERK . . . . 10 uur voorm. A. BROUWER.

5A „ 'sav. L. NEIJENS.

Woensdag 6 September.

PLANTAGE KERK .... 2lA uur nam. Huwelijksbevestiging.

PLANTAGE KERK . . . . IA uur 'sav. L. NEIJENS.

Donderdag 7 Septembej.

NIEUWE KERK ... . 2A uur nam. Huwelijksbe estiging

Offictëele

Berichten.

® ^ * Vergadering van den breeden Kerkeraad op Dendwdag 7 September, des avon is te 7 uren, Praeses: Ds. O. A. Renier, Scriba: Dr. F. L Rutgers.

A.ile «tukker en breven, voor den Kerkeraad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de voTK-adering bij den Sub-Scriba, den Heer P. Goedliuys, Plantage-Middellaan 64, boeorgd worden, ons riop in behandeling te kannen kom>R,

* , * Zittinpr van Oooomnnitteerdrii ait der. Kerkeraad Donderdag 7 September, des avonds van half ees tot half zeven ure, in het bovenlokaal van het (bebouw KUKSSTH AAT 109, voor hen, die kinderen hobbon aan te gevea voor dea 2. Doop, met vertoon van bewijs van lidmaatschap en geboortebewijs van den bnrgarlijken stand:

"die attestafcië» habbeu in te dier. ut (met opgave van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden uw-l inlevering van bewgs van lidmaatschap);

die hut) huwelijk wanaehen bevestigd to zien, (zooveel mogelijk 14 dagen to voren en met overlegging van bewiju van lidmaatschap) onz. Praeses: Ds. P. van Son.^

Aan hen, die verklaring wenschen te doen van hun medegaan met de reformatie der Kerk, wordt medegedeeld, dat de gelegenheid daaivoor, evenals voor het oatvangen der bewijzen van Lidmaatschap, bestaat aan de bekende adressen, vergeld in No. 343 van dit Blad.

VBS,HÏÏI3IJ?GEK * „ * lm het belang der goede orde wordt de» leden der gemeente dringend verzocht, eventueele verhuizing schriftelijk te willen berichten aan den sub-Scriba de» Kerkeraads (den Heer P. ftoedhuys, Plant. Middellaan 64) of aan een anderen lm» bekenden onderling der gemeente, of aan de Kosterij van de Keizersgracht-, llaam-, Funen- of Boomslootkerk, ter ontvangst waarvan aldaar bussen zijn geplaatst, en dan met duidelijke opgave der namen en voornamen voluit van allen die tot het gezin behooren, voor zoover zij leden der Gemeente zq», alsook van de plaats van waar en waarbeen zij verhuizen.

Voorts wordt den leden dringend verzocht, op dezelfde wijze bericht te zenden van overlijden van leden der Gemeente.

* * * Vergadering van Corporatieleden, van Wijk II, op Woensdag 6 September, 's avonds 8 uur, in de Boomslootkerk.

Catechetisch Onderwijs.

* # * Ds. van Loon hoopt in (leze week weer Spreekuur en al zijne Cate'hisatiün te houden.