is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 345, 10-09-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * Aan de gemeente wordt bekend gemaakt ! dat de collecte voor de Proceskosten zal ge- ; liouden worden op Zondag 17 September e.k., ; aan het einde yan alle godsdienstoefeningen. !

5

* * In de Kerkgebouwen verloren voorwei- ^ pen die gevonden zijn, gelieve men af te geven ; aan den Koster, bij wien ze voor de rechtheb- ( benden ziju terug te bekomen.

* » Vergadering van Diakenen op Dinsdag ! 12 Sept. 1893, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109 ^

1 , 5

* * Het bureau van Diakenen is gevestigd in 5 de K erkstraat bij de Spiegelstraat. No. 109. 5

i

* * * Vergadering van Gecommitteerden tot 5 Wijk VI, op "Woensdag 13 September, des avonds J te 7 uur, in de Doopkamer der Raamkerk.

|

* * * Verga lering van Corporatieledeii van 5 Wijk VI, op Donderdag 14 September, 's avonds ^ 8 uur, in de Doopkamer der Raamkerk.

s

* * * Vergadering van Gecommitteerden tot J Wijk VII, Maandagavond te 8 uur, Jaoob van ; Lennepkade 19.

* * Vergadering van Corporatieleden van 5 Wijk VIII, Dinsdag 12 Septembei 1893,'s avonds J half negen, Haarlemmerdijk 100.

. I

Catechetisch Onderwijs.

$

*»* Da. C. A. Renier lioopt deze week cp de J bekende dagen en uren zijne Cateeliisatiën te ^

hervatten. . $

Aanvragen tot plaatiing van nieuwe leerlirgen 5 kunnen gedaan worden op zijn Spreekuur, des ^ Maandagsmorgens van 10—12 uur

* * * Aan belanghebbenden ^rordt bericht, dat 5 het catechetisch onderwijs in de verschillende J wijken is geregeld als volgt

Wijken 1 en II.

S

Boomslootkerk.

s

(Onderwijzer: J. C. Levendig, Jacob van ; Lennepkade 24.)

Dinsdagavond: 5 uur, jongens beneden 14 jaar. ?

„ 8 // ti boven 16 jaar. 5 Donderdagavond: uur mannen.

|

(In het Schoolgebouw Kerkstraat 109.)

Woensd.avond: 5 uur, jongens beneden 14 jaar. 5 n 6)£ // n van 14—16 jaar. ^

... I

In de Raamkerk, voor alle Wijken.

Zondagmiddag: 2 uur, gehuwde Vrouwen. n 3 n u Mannen,

— ! Boomslootkerk.

(Onderwijzeres : Mej. Harlaar, v. Oldenbarneveld- 5

straat 94.) !

Maandagavond: 7 uur, meisjes boven 16 jaar. 5

n 8% h vrouwen.

Donderdagavond: 7 uur, meisjes van 14—16jaar. 5

I

* * * De behoefte aan onder- en bovenkleeding ;

voor mannen, vrouwen en kinderen, blijkt over !

het algemeen zeer groot te zijn en zijn er niet 5

weinigen die de voegzame kleeding missen om ï

in 's Heeren huis op te gaan of hunne kinderen i

naar school, catechisatie of Zondagschool te $

zenden. $

i

De Diaconale Commissie blijft zich aanbevolen houden om in deze nooden te kunnen voorzien.

E. VONK ENPERG, van Oldenbarneveld tstr. 80.

F. W. v. d' BERG, KL Kattenburgerstr. 25. A, DOOYEWAARD, Marnixstraat 301.

1'. VAN LOON, Nassaukade 372.

D.GOLDSCHMEDING, Warmoesstraat, 118. A. P. KNAPP, Oude Hoogstraat 6.

H. HOFSTEDE, Oude Schans 40. J. EELLINGA Jr., van Woustraat 33. J. H. NEUMANN, Marnixstraat 8.

* * * In dank ontvangen voor de Kerkelijke Kas: door Mej, v. H., van A, M. en C. N. ieder ƒ 5.—, en van N. K. ƒ 1.50; voor de Scholen f 1.50 van N. K., en voor de Zending : door A. O., ƒ 0.31J uit het busje van e n overleden Broeder.

C. A. RENIER.

* * * Iu dank ontvangen voor de Scholen te Kootwijk, door Br. Hanksma, van J. D. ƒ1.50 en van Mej t, B. teS ƒ5.— : door Br. Sweers, van J. E. ƒ 1— nagiftünie-' ollecte; door Brs. Diakenen, van W.K. ƒ1.— en van H. M. ƒ 0.50; voor de Zending, van A. Z. 2350 gebruikte postzegels.

H. W. VAN LOON.

* t* In dank ontvangen voor '/de Kerkelijke Kas": van HH. Collectanten het bedrag der Collecte ƒ 323.27; door Ds. H. W. van Loon, van diversen ƒ 20.— en door Prof. Eabius den inhoud der bussen voor vrijwillige Plaatsgelden in de liaamkerk ƒ 31.95.

Nament- de Financieele Commissie, J. C. VAN SCHAICK Jzn.

* * * Ingekomen bij het College van Collectanten, Keizerpgrachtkerk, voor de Scholen: van Mej.

E. K. f 1.—, van W. ƒ 0.50, van R. v. B. voor het laten lezen der Heraut f 1.—, van de familie

G., gedeelte van extra verdiend geld ƒ1.— ; Eunenkeik, *an M. V. ƒ 1.—; Planciusschool, voor de Zending ƒ 0.25, van J. S. voor het tekort der Scholen ƒ 2.50; Raamkerk, van A. N. voor de School te Kootwijk ƒ 0.25.

E. JANSEN, Penningmeester.

*#* Ontvangen voor de Armen ƒ 30.—, zijnde de inhoud van de bus, geplaatst op de begraafplaats //te Vraag", aan den Sloterweg.

L. H. DE KOE. Gereformeerde Ziekenverpleging. Aan de leden onzer kerk is genoegzaam bekend, dat onze Ziekenverpleging zich mag verheugen in het bezit eener bekwame directrice, bijgestaan door een zevental ijverige zusters.

Minder bekend is misschien de behoefte, die onze "verpleging nog steeds heeft aan enkele tafels, stoelen, serviezen, tafelschellen, weegschalen met gewicht, enz. Wie is niet in het bezit van meubilair, waarvoor zijn huis te klein of minder geschikt is? Beter dan ze voor altijd weg te bergen of voor een bijna onbeteekenenden prijs te verkoopen, doet men door ze aan de Verpleging te schenken.

Hoeveel van uw serviezen gebruikt ge? Hoeveel tafelschellen staan er doelloos in uw huis? En wie van dit alles niets te veel heeft, kan misschien met keukengereedschap de verpleging dienen.

Het adres der Geref. Ziekenverpleging is Heerengracht 192.

Gaarne zal ondergeteekende ten behoeve dezer Stichting doen afhalen, wat men ter dispositie wil stellen.

E. VONKENBERG. v. Oldenbarneveldstraat 78—80.

Orgel Keizers gr achtfcerk.

Sedert de laatste opgave ontvingen wij met dankzegging: door tusschenkomst van HH.

Diakenen, R. M. ƒ 1.--, N. N. ƒ 2—, motto '/Offert Gode dank" etc. ƒ 1.—, J. W. v. G. ƒ 0.25, S. ƒ 10.— en van Mej. B. ƒ 2.50, Mej. R. ƒ 1.— en Mej W. ƒ 1.—.

Namens de Commissie: J. A, DE VRIES, Penningmeester, lste Weteringdwarsstraat 39.

College van Collectanten.

Bestuurs-Vergadering op a. s. Donderdag 14 September, 8X uur, Kerkstraat 109.

G. GÖTZEN Jr., Secretarie.

Vergadering van den Breeden Kerke raad op 7 September 1898.

Praeses: Ds. Renier.

Scriba: Ds. van Loon.

Opening met hot lezen van Rom. 12 en met gebed

Tegenwoordig zijn 3 Predikanten, 29 Ouderlingen, 26 Diakenen en 1 Afgevaardigde der zusterkerk.

Na voorlezing worden de Notulen goedgekeurd'

Het Bestuur van den „Ned. Militairen Bond," terugkomende op de behandeling in den Kerkeraad, van zijn verzoek om eene Collecte te houden, wenscht dat zij niet zal worden uitgesteld maar op den gevraagden datum gehouden. Wordt voor kennisgeving aangenomea, en zal v<m den uitgesproken wensch nota worden genomen bij de behandeling.

Ten behoeve van een zeer verarmd huisgezin wordt ondersteuning gevraagd. Doorgezonden naar de Diakonale Vergadering.

Het Voorloopig Comité voor de Ziekenverpleging, bericht de ontvangst van het rapport met de wijzigingen op hare bepalingen gemaakt, welke het, behoudens eene enkele uitzondering, overneemt. Nadat de toelichting op die uitzondering gelezen is, besluit de Kerkeraad na eenige discussie, de stukken te stellen in handen van de Commissie ad hoe ter fine van rapport.

Een schrijven van den Bestuurdersbond der Corporatiën, om daarbij aangevoerde redenen, de wenschelijkheid uitsprekende, het berospingswerk weder ter hand te nemen, wordt aangehouden tot den volgenden Breeden Kerkeraad.

Nadat de rondvraag gehouden is, waarin inlichtingen worden gevraagd en gegeven op een schrijven van den Kerkeraad, gericht tot de Diakonale Vergadering in zake de extra collecte voor de Diaconie, verlaten Broeders Diakenen na dankzegging door den Praeses de vergadering.

In de voortgezette zitting van den Kerkeraad worden de Notulen van de vorige, na lezing en na enkele aanvullingen gearresteerd.

De behandeling van de door twee Broeders voorgestelde wijziging van art. 7 van de „provisioneele regeling der werkzaamheden enz." ontlokt eenige discussie en wordt ten slotte aangehouden tot de e. v. Vergadering met Diakenen.

Ingezonden is namens de beide Kerken alhier, belast met de voorbereiding, de oproepingsbrief met het agendum voor de a. s. Classis. De Vergadering vereenigt zich met het voorstel, om de bespreking van het agendum alsmede de afvaardiging ééne week uittestellen.

Na toelichting wordt het voorstel van Ds. van Loon, om in het vervolg het censureboek tien dagen voor de avondmaalsviering ter tafel te leggen en de daarin nog loopende gevallen te bespreken, aangenomen.

De Praeses sluit na de gehoudene rondvraag de Vergadering.

Gereformeerde Kerk Amsterdam A.

Geliefden in den Heere 1

Diakenen zoggen u van harte dank voor de ruimo inzameling op den laatstverloopen rustdag,