is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 346, 17-09-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*********************************** ********* -

respondentie met de Hooge overheid wordt goedgekeurd.

Overgaande tot de Diaconalia, besluit de Synode eenige harer leden uittenoodigen: een volgende Synode te dienen met een tractaat, waarin de dienst des Diakenschaps principeel wordt uiteengezet. Op een verzoek van de provinciale Synoden van Utrecht en Noord-Brabant: om de krankenverzorging door de Kerken ter hand te nemen — wordt besloten, wijl de mindere vergaderingen in deze zaak niet zijn gehoord en het bovengenoemd tractaat ook dit onderwerp zal hebben te bespreken — ditmaal niet in te gaan.

Het overige van deze zitting is gewijd aan de behandeling van eenige zaken van tucht en gegeschillen.

11e zitting- op Woensdag 13 September.

In behandeling komt het rapport van deputaten voor de Generale Kas ten behoeve van Emeritipredikanten, predikants-weduwén en weezen. In het vorige jaar zijn bij een inkomen van ƒ 19,870.41 — aan emeriti enz. 66 uitkeeringen gedaan ten bedrage van ƒ 18,270.59.

De uitgaven worden dit jaar bij 72 uitkeeringen op ƒ 22,000 geraamd, daarentegen bedroeg bij den aanvang van het vorige jaar het saldo ƒ 1961,85 en thans slechts ƒ 362.03. Met het oog op deze min gunstige verhoudingen zullen in een deivolgende zittingen voorstellen worden ingediend.

Op advies van de gisteren benoemde commissie tot regeling van spoedeischende zaken in betrek- j king tot het onderwijs aan de theologische school j te Kampen, wordt besloten: de regeling, die op ! de vorige Generale Synode voorloopig is vast- i gesteld voor een tijdperk van 3 jaren te besten- j digen; en de leerkrachten bij het onderwijs in j de moderne talen te versterken door benoeming ' van nog een docent in die leervakken.

Bij de behandeling der voorstellen van het | curatorium der theologische school besluit de j Synode:

1". den heer Gandidaat J. v. d. Valk, assistent- ! leeraar in de klassieke letteren wederom voor j een jaar te benoemen; 2". het curatorium te J machtigen een opvolger van Dr. Beinink, die i naar Pretoria vertrok, te benoemen tot docent i in de klassieke letteren en evenzoo om te be- $ noemen een docent in de moderne talen; 3°. ! tien broeders te benoemen uit elke provincie één ^ om, indien binnen twee jaren na deze synode $ een vacature ontstaat in het college van docenten J in de theologie, samen met Curatoren en docenten 5 door benoeming van een opvolger daarin te 5 voorzien. ^

Een concept-instructie der deputaten voor J correspondentie met buitenlandsche kerken wordt 5 goedgekeurd.

Bij voortgezette behandeling in de namiddag- $ zitting van de voorstellen van het Curatorium der J theologische school, worden eindelijk nog besluiten 5 genomen tot afschaffing van den eed tegen de $ Simonie, sedert 1872 van de proponenten ge- $ vorderd; tot het aanbevelen van de collecte voor | de school te Kampen en haar stichtingsdag den 5 6™ December, en eindelijk in zake redactie en $ uitgave van rde Bazuin" en „het Kerkblad". $ Ds. Feringa brengt rapport uit namens deputa- $ ten door de Generale Synode te Amsterdam be- 5 last met: het verzamelen en ordenen van de ge- ^ lijkluidende bepalingen, door de beide groepen $ van kerken tot dusver gemaakt; en tot gelijkma- $ king van de beiderzijds uiteenloopende bepalingen 5 voor zoover daarvan spoedige regeling noodigis, $ — welk rapport aanleiding geeft tot het vaststellen $ van eenige huishoudelijke bepalingen. —

— i

12e Zitting op Donderdag 14 September. $

De behandeling van het concept van huishou- 5 delijke bepalingen, gisteren middag aangevangen, $ wordt heden voortgezet en geeft aanleiding tot $ de volgende besluiten: }

De wijzigingen, die tengevolge van de veranderde $ verhouding tusschen Kerk en Staat, in de Dordtsche $ Kerkenordening bij haar indiening aan de regee- 5

K

^ ring noodig waren — officieel bekend te maken, i $ In zake „oefenaars" niets nieuws te bepalen, maar J ^ de classis hieiin te laten beslissen. Predikanten $ ^ uit buitenlandsche Gereformeerde Kerken, na over- ! J legging van de noodige stukken, toe te laten op $ ^ voldoend colloquium aangaande leer en wetenschap; $ J die uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap op $ j voldoend onderzoek aangaande hun kennis van 5 5 de gereformeerde leer en Kerkregeering; uit $ J Kerken van min vaste formatie na bevredigend $ ^ onderzoek naar hunne roeping, wetenschappelijke $ ? ontwikkeling en hun kennis van de Geref. leer J j en Kerkregeering. — Den Kerkeraden ernstig te $ $ ontraden om leeraars die nog geen jaar in dienst $ J zijn te beroepen. Bij de approbatie van een be- $ J roep door de Classis deze ook rekening te doen 5 J houden met de vraag of de roepende kerk in $ 5 staat is den beroepen leeraar naar eisch van Gods $ j Woords te onderhouden. Ongestudeerde personen J J wier „singuliere gaven" voor den Predikdienst 5 ^ aan de Provinciale Synode boven twijfel verheven ( 5 blijkt, tot een praeparatoir en peremptoir-examen $ J bij de classis toe te laten, welke examina zich $ ! van de gewone zullen onderscheiden door het 5 5 niet-onderzoeken in de oude talen. De Kerken $ S te verzoeken een of meer collecten per jaar te $ | houden voor hulpbehoevende Kerken, van welke $ j collecten minstens in de algemeene kas vloeie 5 ! en het overige strekke voor hulpbehoevende ker- 5 > ken in de eigen classis. Dat de verzorging van J ! emeritipredikanten, weduwen en weezen, niet is $ ! een zaak van barmhartigheid, maar van recht der $ i betrokken personen en plicht der kerken; dat 5 ! hiertoe het eerst geroepen is de plaatselijke $ I Kerk in welke zij het laatst dienden, geholpen $ ! door die waarin zij vroeger dienden; dat het 5 ! ontbrekende zal aangevuld uit de algemeene kas 5 ! ad hoe, waarvoor minstens twee collecten per $ ! jaar zullen gehouden worden. Dat hooger beroep $ ! tegen een uitspraak van een kerkelijke vergadering 5 \ vóór de eerste samenkomst der meerdere verga- ^ dering, waarop men zich beroept, moet geschie- $ den met kennisgeving aan den scriba der verga- ^ dering, door wier besluit men zich bezwaard acht, 5 en eindelijk, dat de kerk van Amsterdam met de $ bewaring van het kerkelijk archief zal worden belast. $

Nadat dr. Kuyper nog heeft geprotesteerd te- $ gen het voorkomen in het concept dezerbepalin- 5 gen van een aanbeveling „tot ernstige lezing en 5 bestudeering" van zijn Tractaat van den Sabbatli, \ wijl hij daarin een gevaarlijke précedent ziet en $ professor Butgers namens de vergadering dank 5 heeft gebracht aan den rapporteur ds. Feringa, t voor zijn moeilijke arbeid en noeste vlijt in de J bewerking van genoemd concept van huishoudelijke $ bepalingen betoond, — worden in behandeling ^ genomen: twee vragen van de Prov. Synode van ( Zeeland in zake doopleden, die zich misgaan of $ ook die nog niet tot het doen van belijdenis zijn $ gekomen. Een daartoe te benoemen commissie ^ zal een volgende Synode dienen van advies.

Een instructie voor de deputaten teronderhan- $ deling met nog niet aangesloten Jcerkformaties \ i (Kerken van wijlen Ds. Ledeboer en vrije Kerken") > wordt goedgekeurd.

Een afzonderlijke deputatie zal pogen hereeni- $ ging te vinden met de „Christelijke Gereformeer- $ den". Dr. Kuyper zal hiervoor een concept-instruc- 5 tie ontwerpen. 5

Ten laatste wordt ds. Gispen herbenoemd tot $ redacteur van het Kerkblad.

De Synode vergaderd hedenavond in comité ge- 5 neraal. 5

— |13e Zitting, op Vrijdag 15 September. 5 -

S

Ds. de Haas brengt rapport uit namens de ^ commissie tot het nazien van de rekening der i zendingdeputaten. In 1893 bedroegen de ontvang- $ sten ƒ24,105.58 en de uitgaven ƒ22,088.67. Op $ advies der commissie wordt de rekening goed- J gekeurd en aan deputaten decharge verleend. 5

Ds. Nederhoed rapporteert aangaande de kas $ voor de uitbreiding der Theologische School. Sedert ^ e de Synode te Leeuwarden bedroegen de in- ^ 1 komsten der school ƒ 62,848.65, de uitgaven ( I ƒ 59,371.16M. Ook deze rekening wordt goed- $ gekeurd. ! t

In zake de godsdienstonderwijzers, die tengevolge der actie in 1886 geheel of bijna geheel hun inkomen verloren hebben en die niet van elders in hun onderhoud kunnen voorzien, wordt besloten, dat de kas voor hulpbehoevende kerken hierin zal trachten te voorzien.

Volgens het gisteren genomen besluit om hereeniging te vinden met „de Christelijke Gereformeerden", worden prof. de Cock, ds. Littooy en de ouderling Vetten, benoemd als deputaten der Geref. Kerken, met mandaat, „om pogingen aan te wenden, ten einde die broeders en zusters, die ter oorzake van bezwaren, die bij hen tegen de in 1892 tot stand gekomen vereeniging gerezen zijn, zich aan onze kerkelijke saamleving onttrokken hebben, tot ons terug te voeren en verdere uittreding te voorkomen."

Besloten wordt, dat een volgende Synode te Middelburg zal saamkomen.

Tot deputaten om een volgende Synode te dienen met een concept-regeling voor de opleiding van de dienaren des Woords in de Gereformeerde Kerken worden gekozen prof. Lindeboom, ds. Bos, ds. Littooy, ds. van Andel, dr. Franssen, ds. Hessels en ds. Fernhout, bij welke verkiezing prof. Bavinck bedankte en andere heeren verzochten niet in aanmerking te komen.

Het overige van deze morgenzitting wordt gebruikt voor verkiezingen van de verschillende andere Deputaten.

Gedurende de pauze brengen de leden deiSynode op welwillende uitnoodiging van den heer Stads-Archivaris van Dordrecht, Mr. J. C. Overvoorde, een bezoek aan het stadhuis, waar zij, op de archiefkamer, in de gelegenheid werden gesteld vele afbeeldingen, portretten en penningen, betrekking hebbende op de in 1618 en 1619 gehouden Synode te Dordrecht — te bezichtigen.

Na de pauze vergaderd de Synode in ComitéGeneraal.

De Gereformeerde Kerken

in Nederland.

Drietal: te Rotterdam A: F. M. ten Hoor, te Franeker ; J. 11. Landwehr, te Sneek, en W. H. Oosten, te Middelburg.

Tweetal: te Bennekom: R Looman, te Herwijnen, en L. Spoel, te Harderwijk.

Beroepen: te Ommen, H. Bulder, te Ten Post.

Schoondijke, G. Dalhuysen, te Heinkenszand. Dordrecht, H. J. Eeuyl, te Amstelveen. Alblasserdam B, J. Hania Pz., te Oostei-bieruni. Oude Wetering c.a ,3. Brouwer, te Naaldwijk B. Harlingen, J. Hania Pz., te Oosterbierum.

Oude Nijennrdum en Sondel, J. Kok, te Homnerts.

Bennekom, L. Spoel, te Harderwijk.

Anglehood (_N.-Amerika), H van Hoogen, te Wlldervank.

Schoovebeek, A. Boorda, cand. te Kampen. Nijmegen, E. B. Bavinck, te Hazerswoude.

Aangenomen: naar Leiden A, C. van Proostdij, te Baarn.

Bedankt: voor Nieuivdorp (gem. 's Heer Arendskerke), J. \V. SVegchelaar, te Dirkshorn c. a.

VOOR KINDEREN.

De Non van Jouarre.

I.

Jouarre is een kleine stad in NormandiëHet bezat vroeger een beroemd klooster, dat ofchoon sedert lang bouwvallig, nog in aandenken ilijft als het voormalig verblijf van Charlotte van Jourbon, onzen lezers niet onbekend.

Cliarlotte werd geboren in het midden der zesiende eeuw. Haar vader, de hertog van Montpen-