is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 351, 15-10-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRASBOTER.

Zuiver en heerlijk van smaak. ;

per V» vat 20 Kilo f 25.00 ^ „ „ 10 „ „ 13.00 §

„ Ko.Postvaatje / 6.00 j franco huis a Rembours of in- ) zending Postwissel. Aanbevelend j

D. G- J. LAMMERS, i

AALTEN, (8284) i

iGËLSiï

Tan af ƒ 80.— Steeds ruim gesorteerd voorhanden. Yoor Huur of Termijnbetaling zeer aannemelijke conditiën bij

M. J. RADIUS, Keizersgr. 305

inrichting voor Reparatiën.

Wolvenstraat 31. i»«

' AMERIKAANSGH ORGEL,

8 registers en kniezwei, prachtige klank, goed onderhouden en zonder gebreken, wordt voor billijken prijs TE KOOI» AANGEBODEN. Adres: Albert Cuypstraat 212, le Etage. (9663)

ITHsri

ORGELHANDEL I

DAMRAK 23, Amsterdam. I

Meest uitgebreide Sorteering I

Amerik. ORGELS. I

Reeds 281 maal bekroond. Spk Men kome ze zien en hooren. |

A. j. schoutenT

HORLOGER,

Levert en repareert alle soorten van UURWERKEN. GRIMBURGWAL No. 3, over het Binnen Gasthuis. Zondags gesloten (9111)

Me]ri.^7lL^TIERlË;

VERLOSKUNDIGE, is verhuisd van

Albert Culjpstraat 53, NAAR (9662)

1ste Jan Steenstraat 66.

Weder ontvangen een KEURIGE COLLECTIE Tekst=, Bloem» en

FELICITATIE-KAARTJES,

in alle prijzen. (9667) BOEKHANDEL VAN

G. F. P.WEINSSEN J"\, 140. Nieuwe Leliestraat 140.

EXCELSIOR. |

$

Jongelingsvereeniging ter bevordering van Christelijk leven, |

TWEEDE OPENBARE UITVOERING ter gelegenheid van het

4-2-3arig Bestaan der Yereeniging, j

dook de afdeelingen:

Zang, Directeur de Heer P. J. WOORTMAJf. Gymnastiek, Directeur de Hr. W. VAN BATENBURG.

Spreker: Dr. F. E. DAUBANTON.

op Vrijdag 27 October 1893,

's avonds ten 8 Uur,

lil <Io 11 Huize S T R O ü C K 13 N.

Toegangsbewijzen a f 0.49, gereserveerd f 0.99, verkrijgbaar bij de Boekhandelaren J. J. DE DIE, Vijzelstraat 12 en F. W. EGELING, Singel 498. (9657)

Amsterdamsche Gereformeerde Koraal-llereeniging. Ie OPENBARE UITVOERING,

op MAANDAG 30 ;OCTOBER a. s., des avonds te 8 ure in het Lokaal „Odéou", Singel 460 bij het Koningsplein, met welwillende medewerking van de Heeren P. J. — N. J en JOHs. YISSER. O. a. wordt gezongen Ps. 33 van E. MOBACH. — Trio's voor Orgel, Fluit en Piano. Programma's, tevens Toegangsbewijs, a f 0.50, te verkrijgen bij de Boekhandelaars J. C. VAN WESTERING, von Zesenstraat 116, P. HENDRIKS, Vijzelstraat 90, J. B. REIJNDORP, Martelaarsgracht 16 en voor zooverre plaatsen beschikbaar ook 's avonds aan het Lokaal.

Namens het Bestuur, J. JANSEN, President. (9653) O. v. d.KOOIJ, Secretaris.

Mevrouw!

Bij deze liel» ik de eer U te berichten, de ontvangst van een versche aanvoer van le SOORT MEPPELER KEUITEN. Prijs per Klnit van 3 Pond f 1.90. Per 5 Ons f 0.05. Vrij aan lmis.

D. A. BEIJEB,

4 Se Anjeliersclwarsstraat ï ,

toi.1 < k' Westerstraat. (9693)

WAGl/ER'S Sigaren handel,

Hartenstraat 36 (Hoek Keizersgracht.)

'T JAVAANTJE,

Reclame Sigaar,

3 CENT.

Geurig en Pittig. (9641)

P. VAN EIJK

FIRMA JOHANNES KRAMER & Co

Dam 16—17, Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknooten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

Nemen gelden a DEPOSITO met I dag opzegging, tegen eene rentevergoeding van ^ pCt. onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Dnizeud Galden worden op vertoon terugbetaald. (3993)

Pe ondergeteekende beveelt zich bij IIH. Zondagsschool-Onder- , wijzers beleefd aan voor de levering van

Kerstboekjes,

Tekstkaartjes enz.

voor het aanstaande KERSTFEEST. Ruime keuze in

CHRISTEL IJ KE

j Scheurkalenders en Almanakken

voor 1894, j KERKBOEKEN enz.

j tegen concurreerende prijzen. | Levering van alle soorten

Dn UK WE FIK, \ Boeken en Tijdschriften. ^ Plaatsing van ADYERTENTIËN 5 in alle Binnen- en Buitenlandsclie 5 Couranten. (9700)

| J. C. VAN WESTERING.

: Vort Zesenstraat 116.

J. N. DRAGER,

Mr. Stucadoor,

\ 161. Westerstraat 161.

(is de Oude Firma) (9694) j

5 \t /egens plaatsruimte een prachtig | VY Amerikaansch Orgel te Koop \ ™ " met Spiegel f 250,— Brieven 5 Letter J.. aan VAN ROSSEN'S ^ Boekhandel, Marnixstraat 269. ^670)

L. G. WEISZ & Co..

| Commissionairs in Effecten.

5

^ Prinsengracht bij de Prinsenstraat 157. (°677)

| H. SCH00RL, ~

1 Koek- en Banketbakker,

$ Wittenburgergrackt 43, 5 heeft dagelijks prima kwaliteit ver5 sche st JNÏCOlaaS. (9686)

5

$ Een Costuuuinaaister, die ook kinJ derpakjes maakt, bekend met Linnen-*! S werk, het aan kant maken der wascli J en strijken, wenschte gaarne bij Fai mieljes aan liuis te werken. Br. fr. 5 No. 9659, bureau van dit Blad. 5 —

J Een eenvoudig Meisje zag zich 5 met November gaarne geplaatst, hetzij $ voor de keuken of als Meid-Alleen, 5 in een klein gezin J lir. fr. onder No. 9658, bur. v. d. BI

5 en medelezer biedt zich aan voor J jrL de Standaard en Heraut. 5 Franco Brieven bij den Boek-

J handelaar J. J. LUTTIK, Daniël-

5 Stalpertstraat 83. (9669) |

| Een Haaister

5 z ag zich gaarne voorzien van Naai$ werk aan huis, ook niet ongenegen 5 om voor Winkels te werken. Brieven

5 onder 9649, a h bureau v/d. Blad. |

5 STARK's Tandpoeder, verkrijgbaai | 20, 80, 40 en 100 c.

e ondergeteekende beveelt zich bij IIH. Zondagsschool-Onderwijzers beleefd aan voor de