is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 360, 24-12-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Wouters, Westerstraat 80.

G. Zuidhoek, van der Helststraat 72.

P Zwart, Haarlemmerdijk 91.

En op het dubbelgetal voor Diakenen, de BB: W. van Aardenne. Rozengracht o7.

A. van Blijenburg, Weesperstraat 130 G H Boese, Kerkstraat bij den Amsteldijk. A' Dooyewaard, Marnixstraat 301.

J. A. van .Donselaar, Jac. van Lennepkade 16. G. Dijkstra, Singel 74.

N. Flipse, Overtoom 72.

P. J. Galjaard, Sarphatipark 98.

J W. Geels, Jac. van Lennepkade 3J. G. H. Gerritsen, Kinkerstraat 19.

D. Goldschmeding, Warmoesstraat 118.

J. F. De Graaff, van der Helststraat 31. G. J. H. Graf, Singel 110.

J. H. Haak, Heerenmarkt 17.

G. A. Höweler, Damrak 19.

J. Jansen, Sarphatipark 22.

L. H. De Koe, Weesperstraat 142. T. E. Kuipers, Ceintuurbaan 71.

A. Lever, Binnen Brouwerstraat 9.

P. van Loon, Nassaukade 372.

J. H. Neumann, Marnixstraat 8.

M. P. Out, Houtmankade 77.

J. F. H. Pieron, Rozengracht 10.

E. J. Radius, Keizersgracht 3.

W. H. van Schaick, Prinsengracht 319. J. C. Viëtor, le van Swindenstraat 9. W. P. Voorham, Burmanstraat 5.

J. De Vos, Daniël Stalpertstraat 22.

H. J. van Vulpen, Vijzelgracht 51. J. Wellensiek, Singel 247.

J. H. Welzenbagh, Bloemgracht 158. H. Wolzak, Leidsche Kruisstraat 36.

De Kerkeraad voornoemd: D. J. KARSSEN, Praeses. C. A. RENIER, Scriba. Amst. 21 Dec. 1893.

* ^ * In de Kerkgebouwen verloren voor wei pen die gevonden z'jn, gelieve men af te geven aan den Koster, b^j wien ze voor de rechthebbenden zijn terug te bekomen.

* * * Aan de gemeente wordt bekend gemaakt, dat de extra Collecte voor de Armen, zal gehouden worden op de beide Kerstdagen e. k. aan het einde van alle Godsdienstoefeningen.

* * Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt, dat de Collecte voor het Christelijk Onderwijs zal gehouden worden op Zondag .51 Dec. e k.^ aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

* * * Vergadering van B.B- Corporatieleden, dienstdoende in de Funenkerk, op Vrijdag 29 December, 's avonds 8 uur, in de Doopkamer dier Kerk. Getrouwe opkomst is zeer noodzakelijk en wordt beleefd verzocht.

* * * Vergadering van Wijk-G-ecomuiitteerden vat. Wijk VII, Woensdagavond te 8 uur, in de Raamkerk.

* * * Vergadering van Corporatieleden van Wijk VII, op Donderdag 28 December 1893, des avonds ten 8 ure in de Doopkamer der Raamkerk.

BIJBELLEZINGEN. Maandagavond 8 uur, geen Bijbellezing in het

Wijklokaal Govert Flinekstraat 191. Woensdagavond 8 uur, Oostenb. Middenstraat 60. Geen dienst.

Donderdagavond 8 uur, geen Bijbellezing in het gebouw „Constantia", Willemstraat 143a. Donderdagavond 7% uur, in het gebouw der Vereeniging „de Zendingszaak", von Zesenstraat 50.

Geen dienst.

Donderdagavond 8 uur, Elandstraat 84. Spreker: Ds. C. A. Renier.

Christelijk Onderwijs. Met hartelijken dank ontvangen:

Voor de Scholen: door ouderling M. Eichelberg, van juffr. B. ƒ 2.50; V. dankoffer bij een 12}f_ jarig huwelijk ƒ1.25; door brs. diakenen, gecoll Funenkerk //van een Weduwe" ƒ 1.—; mej

M. G. S. ƒ 2.50, Buiten-Amstelkerk D. ƒ1.—, | Keizersgrachtkerk Wed. S. 50 c.; door diaken $ Netelenbos, van B. B. //voor het tekort" ƒ 3.—; 5 door diaken van Putten ƒ 5.50; door den hoofd- ! onderwijzer L. ÜVteijer, van leerling E. //op vaders $ verjaardag 50 c. leerling E. //op haar verjaar- ^ dag" 25 e., Dina C. als voren 35 c.; Clasina | B. als voren 50 c.; door Ds. H. W. van Loon ^ ƒ 10.—; door den hoofdonderwijzer A. Sweers, 5 van Alberdina K. //op haar verjaardag" ƒ 1.—, 5 van Niko B. als voren ƒ 1.—; van een lid der | Geref. Jong. [Vereen. //Calvyn", //op hoop van 5 navolging" ƒ 2.50 ; door den hoofdonderwijzer 5 J. C. v. Eijken. //van een broeder'^ 25.—, van | J. //bij het verlaten der school" ƒ 1.—, //bij ; Jacobus' herstel" 50 c. en van de V. 20 hec- $ toliters Cokes; door mej. .1. P. Weijland, uit $ het busje der Vrouwen-Vereeniging //Martha" 5 ƒ 5 34; halfjaarl. bijdragen door bode J. v. d. J Berg ƒ 218.— ; door Ds. B. van Schelven //van ^ een zuster die dezen zomer afwezig- was" ƒ3.—; 5 door Ds. P. van Son, van Wed. H. ƒ 5.—; $ door Ds. B. van Sclulven f 20.—, uiteen busje $ van mej. v. d. L., en ƒ 1.— van mej. de "V., $ geb. M. en door den hoofdonderwijzer H Lan- ; kamp, van Gerrit //op Vaders verjaardag" 25 e., $ van Johanna //op haar verjaardag" 25 c., van > Teunis, als voren 25 c

Foor de Kweekschool: door ouderling M. ! Eichelberg, van mej. B. ƒ 2.50.

De Heere zegene deze offers der liefde! De belangen der Scholen en niet minder ook ! der Kweekschool ten zeerste aaribelend, hoop ik, ! dat vóór het einde des jaars nog menigeen onze : gewichtige zaken mildelijk moge gedenken.

W. HOVY. :

* ^ £ In de woningen van vele arme gezinnen, | waaronder weduwen en ouden van dagen, zieken ; en gebrekkigen, werkeloozen enz, zouden wij ! in deze donkere dagen gaarne een lichtstraal ; doen sohijnen, niet het minst hen onbezorgde ; Kerstdagen doen genieten.

Tot dit doel hoopt de Diaconale Commissie 1 deze dagen vooral in staat gesteld te worden, om j door Eetwaren en Brandstoffen op het feest j van vrede op aarde, ook vrede en dankbaarheid I in menig hart te brengen,

Kleine zoowel als groote gaven worden door j de onderstaande leden der Commissie dankbaar 1 in ontvangst genomen.

Deze week met hartelijken dank ontvangen: door Br. van Aardenne, van H AV. F. 16 turfkaartjes, van Mej. B. ƒ2.— ; dooi' Br. P. van Loon, van N N. 5 spijskaartjcs, Mej. M. f 2.50 en 10 kaartjes Volksgaarkeuken, gevoegd bij een aantal kleedingstukken; door Br. F. Renier, van N. S. f 0.25; door Br. J. P. Weisz, van S. f 1.—, en Mevr. W. C. J. 54 ttfff- en spijskaartjes, Mej J. D f 1.50.

P. VAN LOON, Nassaukade 372.

I P. WEISZ, Nieuwmarkt 26.

F. W. v. D. BERG, KL Kattenburgerstr. 25.

J. ROOS, Wagenaarstraat 49.

R. PRENT VAN DALEN, Keizersgr. 381.

W VAN AARDENNE Hzn , Rozengr. 57.

F. RENIER, Nieuwe Leliestraat 83.

J. H. WELZENBAGH, Bloemgracht 158

*** Nu de winter met zijne nooden weder daar is neemt da Diaconale Kleeding-Commissie de vrijheid, zich bij vernieuwing en met meerderen drang tot Ü te wenden, met het vriendelijk verzoek nog eens nauwkeurig te willen nagaan, wat zou kunnen worden afgestian om onze verarmde broeders en zusters van kleedingstukken te voorzien, die hen beter tegen de koude beschermen dan de kleederen, die zij gewoonlijk dragen, of liever missen.

Niet alleen bovenkleederen, maar ook onderkleeren voor mannen, vrouwen en kinderen worden door de Commissie met dankbaarheid in ontvangst genomen. Reeds talrijke gezinnen hebben het mogen ondervinden, dat deze Commissie van Diakenen niet vruchteloos arbeidt, en daarom komt zij met te meer vrijmoedigheid, tevens dankzeggende, voor den reed' ge¬

noten steun, weder tot U, gedachtig aan het woord des Heeren: //Ik was naakt ea gij hebt mij gekleed".

Aangenaam zal het der Commissie zijn, indien zij dezen winter in staat gesteld worde, om aan de vele aanvragen, die wekelijks tot haar komen, ruimschoots te kunnen voldoen. F. W. v. d. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. A. DOOYEWAAJO. Marnixstraat 301. J. EELLINGA Jr., Govert Elinckstraat 308.

D.GOLDSCHMEDING, Warmoesstraat, 118. H. HOFSTEDE, Oude Schans 40.

A. P. KNAPP. Oude Hoogstraat 6.

P. VAN LOON, Nassaukade 372 J. H. NEUMANN, Marnixstraat 8.

E. VONKENBERG, van 01denbarneveldtstr.80 NB. De bezoekbroeders Jcunnen aan, bovengenoemde

adressen het verlangde getal nBons" bekomen.

* # * In dank ontvangen van het huisgezin W. M. ds volgende Kerstgaven: voor onze Scholen, voor de Kerkelijke Kas, voor onze Weezen, voor onze Armen en voor de Scholen te Kootwijk elk ƒ 1.— ; van N. M. ƒ 1.50 voor de Zending en voor 's Heeren-Loo ƒ 1.—; veor Kootwijks Scholen door Ds. van Schelven ƒ 10.—; uit het busje van Mej Harlaar ƒ 2,465. door Br. diakenen van Z. P. ƒ 1 — en door het college van collectanten van T. v. R. ƒ 1.—

H. W. VAN LOON.

* # * Met dankzegging is door mij ontvangen voor de Scholen van eene zuster die weêr teruggekeerd is in de stad ƒ 3.—; *an Mej. de V. geb. M. ƒ1—; uit het busje van Mej. v. d. L. ƒ 20.— ; voor 's Heeren Loo's idioten van G.

; en H. R. eene Kerstgave J 3.—; voor de Weezen \ van J. v. d. S f 1.85—; voor de Zending van ! Mej de V geb. M. 2000 postzegels; voor het | studiefonds der Vrije Universiteit uit het busje i van Mej. v. d. L. ƒ 15.—; en voor de Armen \ van Mevr. W. C. J. f 10.— en eenige spijs! kaarten. Voorts van X. door tusschenkomst ! van Br. Rekking ƒ 2.50 voor '«Heeren Loo en j ƒ 2.50 voor de verpleegden op Veldwijk.

B. VAN SCHELVEN.

; * * * De ondergeteekende heeft met hartelijke ! dankzegging, van eene zuster der gemeente ! ƒ 10 — ontvangen voor onze Gereformeerd? ! Ziekenverpleging.

P. VAN SON. j *„* In dank ontvangen van Mej. B. ƒ12.50;

> voor de Diaconie ƒ 2.50, Kerkelijke Kas i ƒ 2 50, Ziekenverpleging ƒ 2.50, Scholen ƒ2.50, ! Kweekschool ƒ 2.50.

M. EICHE' BERG, Ouderling.

! * # * Ontvangen voor de Armen door den Heer ; J. C. van Eyken, van een Broeder ƒ 100.—

> door Br. Knapp van A. ƒ 1.—; Spaarpenningen ! eener overleden zuster ƒ 3 75; van P. 41 te ! Baarn ƒ 25. door Ds. de Gaay Fortman van ! Mej. M. ƒ 2,50— voDr de Weezen van P. 41 i te Baarn ƒ 10.—

F. L. VAN DER BOM. ! * . * In dank ontvangen voor de Zending door ! BB. Diakenen gecollecteerd Buiten Amstelkerk ! van J. J. ƒ L.— en 25 cent bij mij bezorgd i uit N. Ams*el door Br. B. J. v. Tent 2500 5 gebruikte postzegels.

| C. G. TIMMERMEISTER.

$ *** In dank ontvangen voor de Weezenstich| tirig door tusschenkomst van Mej. E G. van 5 den Heer L. B. eenige wollen goederen. ; H. R. STOLTINK.

$ * * * In dank ontvangen voor de //Kerkelijke $ Kas" van H.H. Collectanten het bedrag der 5 Collecte ƒ 377.47 en der Collecte voor de Pro\ ceskosten f 533 13, benevens ƒ 0.25 van L. G. 5 V., en voor een plaats in de Planc;us'c7wol \ f 2 50 van Wed. G. K.; door Ds. H. W. van $ Loon ƒ 43.50 van diverse giften. $ Namenr de Jtinancieele Commissie,

J. C. VAN SCHAICK Jzn.