is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 365, 28-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üondag ÜH Januari 1IJUI

öTaargang^o^Dor

HmslerflarnsctiE KerKDoae

Officieel Orgaan

van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementeprjj» /l,-; franco per postjj,25 per 5 jaar, bij vooruitbetaling te voldoen, gJ| j ... j eIke rege, meef m» j c<jnU

Afeonderlgke nummers aan de Kiosken Cents. | Lokaal DE BRAKKE GROND. | Groote letters naar plaats u'm'te ' £2

GODSDIENSTOEFENINGEN

IN DE "WEEK VAN

28 Januari tot 3 Februari 1894.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK en BUITEN-AMSTELKERK en Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 28 Januari.

Catechismus, Afdeeling 4 Collecte voor het Christelijk Onderwijs aan het einde van iedere Godsdienstoefening. K3IZER3GRACKTRERE . . 10 uur voorm. B. VAN SCHELVEN.

2 „ nam. D. J. KARSSEN.

6 „ 's av. JST. A. DE GAAY FORTMAN. j

Hebreën X: 19 enz.

RA.AMKERK 10 uur voorm. D. J. KARSSEN.

6 „ 's av. P. WAGEMAKER.

Pred. te Hilversum. j

FLNENKERK . . . . . . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMATV i

6 „ 'sav. H. W. VAN LOON. !

Catechismus. 5

BOOMSLOOTKERK .... 10 uur voorm. H. \ VAN LOON.

6 „ s av. Ph. DEUS, Bijbellezing. BUITEN-AMSTELKERK . . 10 uur voorm. P, WAGEMAKER

6 „ 's av. P. VAN SON. ' $

School PLANCIUSSTRAAT. 10 uur voorm. A. BROUWER.

Dinsdag 30 Januari.

BOOMSLOOTKERK ... 8 uur 's av. C. A. RENIER. I III Joh.: 11 enz.

Woensdag 31 Januari \

BOOMSLOOTKERK .... nam. 2 uur Huwelijksbevestiging KEIZERSGRACHTKERK . . 8 uur 'sav. D. J. KARSSEN.'

Exodus XVIII: I enz. 5

Donderdag 1 Februari. \

KEIZERSGRACHTKERK . . nam. 1% eu 2A uur Huwelijknbevestiffino-.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds vln'S-eJure in de Nieuwekerk. \

Zondag 28 Januari. \

Catechismus, Afdeeling 4.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN. Avondmaal.

nrrmrrMTr 5y* » sav- W. H. GISPEN. Dankzegging. }

KERK 10 uur yoorm. S. DATEMA, Theol. Student. ^

„ sav. A. BROUWER. 5 PLANTAGE KERK .... 10 uur voorm. P. VAN SON.

» 's av. S. DATEMA. '

DINSDAG 30 Januari VA uur 'sav. Bijbellezing, GEBOUW Von Zesenstraat I

Woensdag 31 Januari. ' \

PLANTAGEWEE* " ' ' ' Xi UUr 'S av- A- BR0TJWER. Voorbereiding. I

JrliAiMiAtrE KERK . . . . 7* , „ L. NEIJENS. Voorbereiding. |

| Officieels 1

Berichten,

;

J * * * Vergadering van den breeden Kerkeraad op ! Donderdag 1 Februari, des avonds te 7 uren, ; Praeses: Ds. D. J. Karssen, Scriba: Dr. A. Kuyper. ^ Alle stukken en brieven, voor den Kerke^ raad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de 5 vergadering bij den Sub-Scriba, den Heer P. | Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd worJ den, om nog in behandeling te kunnen komen.

^ *** Zitting van Gecommitteerden uit den Ker5 keraad Donderdag 1 Februari, des avonds van 5 half zes tot half zeven ure, in het bovenloJ kaal van het Gebouw KERKSTRAAT 109, ^ voor hen, die kinderen hebben aan te geven voor | den H. Doop, met vertoon van bewijs van lid$ maatschap en geboortebewijs, van den burgerJ lijken stand;

j die attest atiën hebben in te dienen (met opgave > van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden ^ met inlevering van bewijs van lidmaatschap); J die bun huwelijk wenschen bevestigd te zien, J (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met over5 legging van bewijs van lidmaatschap) enz, 5 Praeses: Ds. N. A. de Gaay Fortman.

$

! * * * len einde de leden der gemeente in de J gelegenheid te stellen te weten, tot wien van de j Ouderlingen zij zich, met betrekking tot hunne | geestelijke behoeften, te wenden hebben, zal « achtereenvolgens in de Kerkbode opgave ge! daan worden van de namen en adressen der ! Ouderlingen in de verschillende Wpsu Wijk III.

! omvattende de buurten T (Kattenburg en Wittenburg) en U (Kadijk).

! • • ' de buurt

1 (Wittenburg).

; J. H. Bronkhorst, KL Kattenburgerstraat 155, \ voor de buurt T (Kattenburg).

Joh. F. Stieler, Huidekoperstraat 12, voor de

buurt U (Kadijk).

B, J. van Maare, Heerengracht 293, voor de buurt U (Prins Hendrikkade enz.)

Wijk IV.

omvattende de buurten T (Oostenburg en het

voormalige Furiën) V, W en ZZ. M. Eichelberg, Weesperstraat 18, voor de Weesperzijde, Amstel, Plantage, Nieuwe Heerengracht, enz.

J. de Haas, Oude Schans 33, voor Oostenburg. J. Eijnikel, Commelinstraat48, voor alle straten op het voormalige Funen en voor de daaraan grenzende Eietlanden.

J. Prinsen, Haarlemmerstraat 7, voor de geheele uieuwe stad buiten de Muiderpoort en voor de Zeeburgerdijk.

*** Vergadering van Diakenen op Dinsdag 30 Januari 1894, 's avonds 7 uur, Kerkitr. 109.

* * * Het bureau van Diakenen is gevestigd in de Kerkstraat bij de Spiegelstraat No. 109.