is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 366, 04-02-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m&t\

Mej. H. G. KOFFIJBERG VAN NIEROP,

(664) Verloskundige,

verhuisd van Dapperstraat 53 naar

Czaar Peterstraat 9. VERGADERING

met de Leden der

K.Z.Y.de KI. Heidenbode II,

op DINSDAG 6 FEBRUARI a.s.,

in de Govert Flinckstraat No. 191,

des avonds ten 7 ure.

(650) HET BESTUUR.

VERGADERING

DER

Kinder-Zendingvereeniging,

op WOENSDAG a. s., des avonds te lialf zeven «re, (niet 6 ure) in het Gebouw

CONSTANTIA, Willemstraat. (685) HET BESTUUR.

Vergeet de Blinden niet,

\ 4 /aar tlians zooveel gevraagd

l/V wordt voor armen, werkiooW ?• zen en andere oiigelukkigeii, zouden wiy aarzelen op nieuw een beroep te doen op de algemeen e liefdadigheid, indien wij daartoe niet gedwongen werden door den NOOD, waarin wy verheeren.

Terwyl aandacht tegen¬

woordig hoofdzakelijk gevestigd wordt op den nood der Werkloozen. en de hulpvaardigheid onzer Stadgenooten met zooveel aandrang voor dezen wordt ingeroepen,schijnt men te vergeten, dat er andere werkloozen zjjjn, wier lot veel t>eldtig:enswanrdiger is, daar zij blind zijn en dus IV O O I 1? meer in staat zullen zjjn iets te verdienen.

Onze Inrichting, waar 1111 ruim 150 Blinden zyn opgenomen, werd vroeger ruim gesteund door grooten en kleinen, en al hadden wü somt|jds moeilijke oogenblikken, toch kwamen wy die door Gods goedheid steeds te boven.

Thans echter vloeien de bijdragen minder ruim en schijnt het alsof men onze Inrichting vergeet. l>e nood is dan ook vseer groot. Onze kas is leeg, en wij staan voor «le vraag, of wij de Inrichting wel zullen kunnen in stand houden.

De beantwoording dier vraag wenschen wy aan onze stadgenooten over te laten, in het vertrouwen, «lat het beroep, «lat wij hiermede op hen doen, niet te vergeefs zal zijn.

Het Bestuur der Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden (PlantageMiddelaan 04).

J. O. SILLEM, Voorzitter,

Heerengracht 478. W» BRI7IJN Js. Z11., Penningm.

Keizersgracht 030. W. HOVY, K. Heerengracht 143. H. OI.IENS, Eeidschegracht 10. T. SCHOLTEN, Keizersgr. 497. Th. H£EMSK£KU,

Weteringschans 217s. E. BENÉ VAN OÜWENALLEB,

Prinsengracht 1039. P. Th. VAN HOORN,

Heerengracht 481. G. I>. CROMMELIN,

Heerengracht 214. P. J. HOOFT GRAAFLAND, Secr.

Heerengracht 190.

Amst., 1 Febr, 1894. (659)

Altijd 1ERSCH verkrijgbaar de zoo overheerlijke

Vaniïle-Boogjes,

a 12 cents per ons bij

H. SCHÖ0RL,

(687) Wittenburgergracht 43.

S^21 Cent.

Clir. Scheurkalender

de Kleine Vertrooster.

De Lezers van de Kerkbode worden weer in de gelegenheid gesteld,

even als in 't jaar 1889, dezen lieven

Kalender tegen bovenstaanden prijs af te halen bij den Boekhandelaar PIEKART, Leidschestraat 83,

daar deze Kalender, zoowel

om het mooie Schild als om den troostrijken inhoud in vele huisgezinnen een plaatsje gevonden heeft.

(662)

Bij den Boekhandelaar J. P.

GEERTSMA te Coevorden zullen

eerstdaags verschijnen:

0[

'********■************■***************************************** ***************

f

Openbare Vergadering der Ger. Jong. Ver.

(670) 2^ LÉA 0

op Zondag 4 Febr. 's avondsten 8% uur, in het lokaal Albert Cuypstraat 197. WliRIiSSAAMHBDBIV s a. Bijbelbespreking, b Vrije Voordrachten, te houden door de leden. Belangstellenden worden tot een bezoek uitgenoodigd. HET BESTUUR.

Christelijke Zangvereenigi;g „EXCELSIOR".

4e OPENBARE UITVOERING

onder leiding van den heer JOH. MEIJER,

op Maandag 5 Februari des avonds ten 8 ure.

in het Gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand, Kloveniersburgwal 87.

Met welwi'lende medewerking van de heeren Gr. TH. STRIKWOLD, R. F. TILLART Jr., (Viool) en H. VAN DER HORST (Piano) 0. a. zal uitgevoerd worden Hymne voor Alt. Solo en Koor van F. Mendeholm.

De helft der netto opbrengst strekt ten voordeele van de Vereeniging „Tot Heil des Volks" afd. Havelooze School.

Toegangsbewijzen ü 25 Cents verkrijgbaar bij de Heeren: F. W. EGELING, Singel 498.

HüVEKER & Zn., Kalverstraat 154.

J. B. REIJNDORP, Martelaarsgracht 16.

J. C. VAN WESTERING, Von Zeserstraat 116 J. PRINSEN, Rustenburgerstr. 45 en den avond der uitvoering aan het Lokaal. Programmes a 10 Cent. (681) HET BESTUUR.

5 VAN

H. H. PREDIKANTEN

der Geref. Kerken.

Onderscheiden Predikanten hebben

hunne medewerking toegezegd.

Om de 14 uageii zal éene predikatie worden uitgegeven, zoo¬

dat een Jaargang op slechts f 1.30 komt.

De le aflevering zal spoedig verschijnen. (655)

Ten

van de

(IfÉir Jaarfeest. |

D.V. hoopt de Geref. Jongel. Vereen. $ Spr. 1 : 7 te Overtoom, op

Dinsdag 6 Februari a.s, |

des avonds te 7 ure, in het Gebouw 5 der Geref. Kerk van Overtoom, haar 5

17e JAARFEEST

openbaar te vieren.

Als leestredenaar hoopt op te 5 treden de Heer

J. E. VONKENBERG Ez, ^

Voorzitter van den Ned. Bond van £

JongJ. Vereen, op Geref grondslag, Candidaat aan de Vrije Universiteit. (636) HET BESTDUR.

Wordt Verplaatst

Daar

Damrak 22. BREEBAART's ORGELHANDEL,

(Voorheen TERSCHUUR.) Deze maand groote

OPRUIMING

tot zeer laqe Prijzen.

(694)

voordeele van de Weduwen en Weezen

Wierumsche Visschers (634)

Aanschouwelijke Voorstelling met LICHTBEELDEN, door de

Vereeniging Obadja en de Zondagsschool Samuel, op Maandag 5 Februari 1894, Quellynstraat 100, 's avonds 7^ ure. Toegang 5 Cent. Het gezamenlijk Comité.

J. V. d. BRINK,

KLEEDERMAKER, Reparatie enKeerwerk spoedig,en net. Bloemstraat 38, boven. (630)

L, JANSEN, Westerstraat 213,

Te Koop een Kleermakers-TrapNaaimachine, Pfaff f 12.— HandMachines van af f 0.— met onder rieht en guarantie. Reparatie-Inrichting. («31)

BLEEKWATER Roode Kruis

is het BESTE BLEEKINGSMIDDEL, verteerd het goed niet, is aangenaam van reuk, ontsmet alle kiemen die wegens ziekten in het goed mochten zijn 15 cent per fl. van 1 L.

Hoofddepöt: J G ELSMAN, (519) Van "Woustraat 56.

ROOMBOTER.

Zuiver en heerlijk van smaak.

per % vat 20 Kilo / 25.00 , HS „ 10 „ „ 13 00 „ 4 Va Ko.Post vaatje f 6 00 franco huis a Rembours of inzending Postwissel. Aanbevelend

D. G J„ LAMMERS,

AALTEN, (8284)

GOLDSCHMEDING's

MIERIK, ORGELS

E

zijn alom bekend en verdienen de aandacht van het muzieklievend publiek om hun heerlijken toon en deugdzame constructie. Men bezicli tige de uti gebreide sorteering en vrage catalogi en prijzen bij GOLDSCHMEDING's Oudste Importliandel van

Amerik. Orgels.

IWarmoesstraatl41.

Orgelliefhebbers! AMERIKAANSCHE ORGELS

IN ALLE SOORTEN, a contant en ook op Maandelijksche afbetaling bij

W P. LETTERIE,

t lste Jan Steenstraat 66. (680)

ORGEL- en PIANOSPEL,.

Voor 10 Gulden leert men binnen een maand op eiken leeftijd de Psalmen of Gezangen in accoorden spelen Motto „Nieuwste methode" bureau van dit Blad. (576)

Voor DEGELIJK Piano-, Orgelen Zang- ONDER WIJS schrijve men onder het motto „Muziek", Bureau Kerkbode. (265)

Opzichter.

Gevraagd een TIMMERMANS¬

KNECHT, voor

Opzichter van Huizen,

te

geneigd alle kleine reparatiën verrichten, tegen vast weekgeld.

Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden.

Brieven franco, letter O, aan den Boekh. J. C. VAN WESTERING, Von Zesenstraat 116. (684)