is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 369, 18-02-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIÖMa^^'ëbraarn^ff

8e Jaargang, No. 369.

Hm8fBïflamacfiB ïaffiflT

Officieel Org-aan

van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

AbonnementBprjg» ƒ1,— ; franco pê

jaar, bjj vooruitbetaling te voldoen. g~%h Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Centa. j

KANTOOR:

Lokaal DE BRAKKE GROND.

GODSDIENSTOEFEN I N GEN

IN DE WEEK VAN

25 Februari tot 3 Maart 1894.

Prijs der Advertentien 1—5 regela 37^'cTnts, —

elke regel meer f^l Cents.

Groote letters naar plaats'üvmte M O

'**'".J.^| rrrrmT».

I ÖfficiBela feJl Berichten.

de

in de D°°J Zal hebben Zondagnamiddag ! *'

^ de K.tilZERSGRACHTKERK, s avonds in de RAAMKERK FUNENKERK i n

BOOMSLOOTK-KR/K- fin RTTTTT,!\T_ 4 MS1TT7T TZ'P'DTT' ^ UiN , ?

iKEIZERSGRACHTKERK Aan te scheHen bij den Koster ^aV° *

Zondag 25 Febiuari.

Catechismus, Afdeeling 8 1 *-i<l<- en 13tlo Lijdenstekst.

Cillacte voor het Christelijk Onderwijs aan het einde van iedere Godsdienstoefening. KF.ÏZiRSG-RAGHTKERE . . 10 uur voorm. B. VAN SCHELVEN.

Bevestiging van Ouderlingen en Diakenen. 2 „ nam. P. VAN SON.

6 „ 's av. B. VAN SCHELVEN. RAAMKERK . . 10 uur voorm. A. VAN DIJKEN,

Pred. op Marken. 6 „ 's av. H. W. VAN LOON.

FUNENKERK 10 uur voorm. H. W. VAN LOON.

6 „ 's av. C. A. RENIER.

BOOMSLOOTKERK . . . .10 uur voorm. P. VAN SON.

6 „ 'sav. A. VAN DIJKEN. BUITEN-AMSTELKERK . . 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

„ , , 6 „ 's av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

School PLANCIUSSTRAAT. 10 uur voorm. C. A. RENIER.

Dinsdag 27 Februari.

BOOMSLOOTKERK . . . . 8 uur 's av. P. VAN SON.

14e Lijdenstekst.

Woensdag 28 Februari.

KEIZERSGRACHTKERK . . 8 uur 'sav. B. VAN SCHELVEN.1

Voorbereiding en Belijdenis.

Donderdag 1 Maart.

KEIZERSGRACHTKERK . . 12 en 2YA uur Huwelijksbevestiging.

langifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7)^-9^ ure in deNieuwekerk

Zondag 25 Februari.

Catechismus, Afdeeling 8.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS.

mnp —5>é • '8av- w- H. GISPEN.

• 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN

'LANTAGE KERK * W A' BK0DW™-

iaUH HH14K .... 10 uur voorm. A. BROUWER.

5% , 'sav. L. NEIJENS.

Woensdag 28 Februari.

KERK 1% uur 'sav. H. W. VAN LOON.

Vereaderina- van rlpn Viroorion j __

Donderdag 1 Maart, des avonds te 7 uren, Praeses: Dr. F. L Rutgeis, Scriba: Ds. H. W. van Loon'

A1I/-1 nlulrlr,,» 1_ ,

^ xinc öiuivKen exi Drieven, voor den Kerke^ raad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de 5 vergadering bij den Sub-Scriba, den Heer P 5 Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd wor^ den, om nog in behandeling te kunnen komen.

$ *** Zitting van Gecommitteerden uit den Ker^ keraad Donderdag 1 Maart, des avonds van ^ half zes tot half zeven ure, in het bovenloj kaal van het Gebouw KERKSTRAAT 109, $ voor hen, die kinderen hebben aan te geven voor ^ uen H. Doop, met vertoon van bewijs van lid5 maatschap en geboortebewijs van den bureer5 lijken stand ;

5 die attestatiënhebbenin tedienen'(metopgave 5 van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden 5 met inlevering van bewijs van lidmaatschap); J die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien $ (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met over5 legging van bewijs van lidmaatschap) enz. 5 Praeses: Ds. G. A. Denier.

J Aan hen, die zich wenschen aan te sluiten bij j de Gereformeerde Kerk wordt medegedeeld, dat j de gelegenheid daarvoor, evenals voor het 'ontJ vangen der bewijzen van Lidmaatschap, bestaat 5 aan de bekende adressen, vermeld in No. 368 J van dit Blad.

J *** ïen einde de leden der gemeente in de } gelegenheid te stellen te weten, tctwienvande > Ouderlingen zij zich, met betrekking tot hunne 5 geestelijke behoeften, te wenden hebben, zal 5 achtereenvolgens in de Kerkbode opgave ge^ daan wordeu van de namen en adressen der ^ Ouderlingen in de verschillende Wijken.

* , Wyk V,

5 (omvattende de buurten Z, AA, BB en YY). i H. L. Bekking, Noorderstraat 72, voor de buurten j Z en AA.

J J. Guldemond, Huidenstraat 3, voor buurt BB | A. G. D. Gerritsen Sr., Govert Flinckstraat 242* | voor buurt YY, oostelijk gedeelte.

$ J- van Altena, Ceintuurbaan 312, voor buurt ^ II, midden gedeelte.

$ A. F. Weiman, Burmanstraat 37, voor buurt 5 YY, westelijk gedeelte.

, Wijk TI,

5 (omvattende de buurten DD, EE, FF GG $ ... HH en XX).

> H. Vollink, Heerengracht 3U2, voor de buurten J DD en EE lste gedeelte.

5 J. M. Schaink, le Helmersstraat 143, voor de | buurten EE 2de gedeelte, en FF. $ H. W. Felderhof, 2e Helmersstraat 113, voor de J buurten GG en HH.

$ W. Meijer, Yondelkade 74, voor buurt XX, 5 lste gedeelte.

5 H., Pouwels, Middenweg 14, voor buurt XX, 5 2de gedeelte.

5 A Munnik, Oldenbarneveldtstraat 97, voor 5 buurt XX, de paden.