is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 369, 18-02-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Bladz.

Zandvoort Bad.

PENSION aangeboden op de Villa Cassa Cara, voor f 2. dag, tot 1 Juni.

Mej. do Wed DE BIE, (^5) Hoogetveg.

mooie ( - per |

GOLDSCHMEDING's

MIERIK. ORGELS

ROOMBOTER.

Zuiver en heerlijk van smaak.

per % vat 20 Kilo / 25.50

„ hé „ 10 „ „ 13 50 m 4UjKo.Post vfiaHo /' QH

franco huis a Rembours of in

zending- PoatwiHAnl A

O n'k'VTVilOIlU

D. G J LAM;Vfrï!RR

AALTKN, (8284)

7nn nl 1.1 1 , . *

"iju aiuiii ueKenu en verdienen | de aandacht van het muzieklie[ vend publiek om hun heerlijken toon en deugdzame constructie. Men bezichtie-e do nti

sorteering en vrage catalogi en 5 prijzen bij GOLDSCHMEDING's $ Oudste Import ha ndel |

van

Amerik. Ore-els !

| Warmoesstraat 141. J

s

1 fi WFIS7 & fin i De ondergeteekende vraagt S

. w wu., | een Kindermeid,

O > ... * ' 1 ' r rr ^ n .

W \ . • IIIIU VI III U I U ^ * | '

Commissionairs in Effecten. liefst van eenigszins gevor- ! P _ y A p j I

Prinsengracht bij de Prin- j Stoft* IF1R M A JOHANNES KEAMER & Co

57, | S ttaLS,e SSïï I Bam 13 1>7> Amsterdam.

5 krank is. Getuigschriften i COEPOnTV" 7erk°°P™ EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde ."„."a .ré t b IJ bSW | m aanbevelingen te zenden j Sl.]„, pïolotoÏÏS'ÏÏ belShik™Ên"" B"k™"»

SöiSÏÏS .1 <», F. KORTLANG J.Ez. I J~%a&£SSSS?

Voor DEGELIJK Piann-, Oryel- \ » ««ren-Loo Ennelo,,. | iSag5rgL»«g»&~

en Zang- ONDER WIJSschrijve men $ Aan eene Christelijke Bewaar- 5 " —— (3JJ3)

onder het motto „MuzieJc", Bureau \ school kan eene ' $ \ A / |— /-\ . , .

r"-*"- HELPSTER 1 w- '• G- LETTINK,

* Geld aangeboden. | 'S: l flanten, Bouqueffen, Kransen Yersierirwn

le Hypotheek groote en ld. posten \ REIJNDORP, Martelaarsgr. 18.(863) 1 ^ > «ViailöCll, \ Cl ölcl lllljcll^

op soiiede Huizen, a 4, 4V en ^ TT; * !

Pct. b, fr. No. 72w a'h. bur. v/d. bi". $ EenKleermakftrsjnnnpn l « , .. X ^ -

I \/ r\ Q \ GEVRAAGD, eenigszins bekend! C8"«l»lCrij <Êaö, CrAlOnï £10. QJ . V V/ ^ ^ ™,et ,iet: vak- Bilderdijkstraat 77, |

Prinsengracht '38, \ u0" hoog __^5) \\\ [) PFAWIM in Leder en Fournituren,

ZETwiSKELSmKam aan Yemê \ Gevraagd | r,.iül, ' Ke*str; 134 bij de Spiegelstraat, AMSTERDAM.

kwaliteit Noord Brabantsch werk. ^ Voor DADELIJK eene flinks "ma ' J1 CH/00ILEDER van f0,70, ƒ0,75, ƒ0,80, / 0,85 de % K G

Specialiteit in aangemeten werk, $ mri.Ornn^ 5 ' GELI)E,{SCH ZOOLLEDER van af ƒ 0 55 tot ƒ 0 85

i dienstbode. | rum.»w»-*. * *

(8,t, j 2eAg.,;T»„ | ,auma> - *"«

ORGEI,. <>ii Pil ' n«»i?T

Voor 10 Gulden leert men binnen i een maand op eiken leeftijd de S UireCteiiren I

pDnlr»n« ,.e n . . J

, octiuacn ..i ueaan^en in accoorden spelen Motto „Nieuwste meth.de" bureau van dit Blad. (576)

MERIK. ORftEL. TAPET.

en 6 STOET,FIV Hnr.,- „,n.

standiffheden ter nvfirriiimo

aangeboden. Te bevragen

L J I) .. l i n *-» ir i .^.

uu.duöki1.1 tl.MUh.EK

Crovert Flinckstraat 232. (841)

A'

W. VAN JAARSVELD

88. Zwanenburgwal S8. 5

f a. b r, i m ^ 3st t "v _a_ kt

Binnen- en Buiten-Jalousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven tetfen concurreerende prijzen. '

EISEN GEMAAKT JALOUSIEBAND be«t<, kwalitrit en orima aua itfiit KonRn nor i.Kw.__4.ei*

; ■ — mcici veiMijguaar. (728;

ha a p t l^ixfüttljtï

5 ■ * " ■ i iuji j.tiov 11 ij

(Brandverzekering laatscliappii,

S FflFFI IAIR ■ Innn III..1

n.uuuLiiiu. uaar-, mctdlIU- BH W66KpP6mie. Kapitaal f 800,000.—

b. J. bKAAF VAN LIMBURG STIRUM en Mr. N. G. CNOOP KnnPMANS Uo„„i—

naai luiil.

I/raag Prospectus voor Jaar-, Maand- en 1/1/eekpremie

Directie: HEEUER & Co., WESTEBMARKT 9, AMSTERDAM.

• . De Friesche Tabakwinkel

'%vi x< ,, W ,lock VAN DEKHELSTSTRAAT

,.>-30-3» -40-50 en 60 Cts. per Pond. (754)

EIJ K

KRAMER & Co.

.«..ou au ju, mie* keizersgracht. | s hSS

R nn 1 • I i ti . \

Ik 1 . ■

itOOKl hel onovftrf.rftf harp mnpl;

" ** MU I IV

ClyO w IN

Uitstekende 27a cents Sigaar.

(870)

c/3

03

£_ cd CO

il %ic*1i :i:i n Tnibv n.i a: ii~■-n. .. . . ,v A

. - iijuniiiiAADl.. 1-^"

genoemde vakken betredende. ®

ZIJ" BELOVEN":

SOLIED WERK. MATIGE PRIJZEN. (q

PROMPTE BEDIENING.

Do i.'ilt wercl opgericht in 1835. f® AMSTERDAM, 1894. ^g3s^