is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 372, 18-03-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

slag vraagt als bezoekbroeder, zal Wijk I van advies dienen.

Aan twee Zusters, die een brief zonden, zal door de BB. van Wijk 5 bericht worden, dat de Kerkeraad in de door haar bedoelde zaak zal beslissen, wanneer het antwoord zal zijn ingekomen van de Commissie, welke gevraagd werd inlichtingen te geven.

De brief van een broeder die uit Tholen kwam, wordt verzonden naar Wijk 6.

Het schrijven van den Kerkeraad van 's-Hage, begeleidende de attestatie van eene Zuster, over welke gecorrespondeerd was, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Het schrijven omtrent een Broeder, die tot

dwaling is vervallen, wordt gesteld in handen van de Gecommitteerden tot Wijk 4

Ds. van Schelven en br. J. Ingwersen worden gedeputeerd om te spreken met een broeder, die protesteert tegen de formuleering van de bezwaren, schriftelijk door hem ingediend.

Aan den Kerkeraad van Dokkum zal worden bericht, dat een broeder, die derwaarts vertrekt, hier is onderzocht en tot de openbare belijdenis werd toegelaten.

Naar Wijk 2 wordt verzonden de brief van eene Zuster die veel moet lijden en naar recht vraagt. Wordt opgemerkt, dat de Ouderling van die buurt geruimen tijd ongesteld was en dat liet schrijven -van deze Zuster in de vorige vergadering, door

geuite aan uju mei oenanaeld Kon worden l_ . ï i , ___

Overeenkomstig Art. 14 van de Begeling van de Vergaderingen en Werkzaamheden worden verkozen om één jaar dienst te doen als Kerkvisitatoren: Ds. Neijens en Ds. van Schelven en als Secundus Ds. Wagemaker; als Deputaten tot voorbereiding der examina: Ds. Gispen en Ds. van Loon; als Quaestor Ds. Brouwer; als Deputaten voor de hulpbehoevende Kerken: Ds. van Loon en br. H. G. Groenendijk ; als Actuaris br. J. Guldemond. Tot het in ontvangst nemen van de collecten voor de opleiding van Predikanten wordt aangewezen Ds. Tazelaar.

De consulentschappen worden geregeld. Te Diemen zal Ds. de Gaay Fortman, te Watergraafsmeer Ds. Sluyter en te Weesp B Ds. Fortuin als consulent optreden.

Aan de orde komt de onderzoeking naar Art. 41 D. K. Na de mededeeling dat door de Kerk van 's Graveland een catechiseermeeeter en oefenaar is benoemd buiten medeweten van den consulent, spreekt de Glasse als haar oordeel uit, dat elke vacante Kerk geroepen is zoo mogelijk de geregelde bediening des Woords in te stellen, en zoo zij daartoe niet bij machte is, voor een bepaalden tijd uitstel heeft te vragen.

Een schrijven van de Glasse Haarlem, houdende bericht dat Ds. J. Schotel de gemeenschap met de Gereformeerde Kerken beeft vprhrrtkAn iv-nr/lt

voor kennisgeving aangenomen.

Gehoord hebbende een missive van de Classe

Woerden omtrent een candidaal, spreekt de ver

ontvangst bereid de

Kas te berichten, dat onze kerk ƒ 110

taien neett voor de classicale kosten.

Na het uitbrengen van eenige rapporten wordt bij de rondvraag, na gehoord te hebben de redenen van verzuim, de Doop toegestaan voor drie kinderen boven het jaar.

De Praeses sluit de vergadering met dankzegging.

i 4 i Y 7> [ , „ , 5 ,,UCIUC" unureni een canaiaaat, spreekt de ver-

J te W?,nfn Tï f1 Tl Kerkelijke gadering als haar gevoelen uit, dat deze broeder e berichten, dat onze keik ƒ 110. te be- 5 niet in eenige kerk van deze classe ma? ontredpr»

zoolang dit stuk niet is teruggenomen.

Nog wordt voor kennisgeving aangenomen een mededeeling van de Classe Heerenveen, dat Ds. M. Brouwer losgemaakt werd van de Kerk van de Lemmer en beroepbaar gesteld is.

De belangen van Muiderberg worden ter sprake gebracht en de behartiging daarvan nogmaals aan de Kerk van Muiden opgedragen.

De Kerken van Amsterdam A en Ouderkerk B vragen advies in zaken een geval van censuur.

In de Kerk van Naarden B werd bij de stem¬

ming van Ouderlingen en Diakenen buiten het dubbelgetal om, een keus gedaan. De Glasse, om haar oordeel gevraagd, acht het gewenscht, in deze te berusten indien er bij den Kerkeraad geen bezwaar bestaat de keus te aanvaarden, maar acht het noodig, dat er maatregelen genomen worden, opdat Gemeente en Kerkeraad niet andermaal tegenover elkander komen te staan.

De Kerk van Watergraafsmeer vraagt raad in zake een protest tegen de benoeming van twee Ouderlingen en een Diaken, bij haar ingekomen. De vergadering van deze zaak kennis genomen hebbende, oordeelt dat de Kerkeraad tot de be¬

vestiging moet voortvaren en wijst Ds. van Schel

Vergadering van de Gereformeerde Kerken in de Classe Amsterdam, op Woensdag li Maart, in het lokaal Kerkstraat 109/

De Praeses. Ds. Tazelaar. nnenf de vprcrarlprino1

leest Ps. 89: 1—19 en gaat voor in gebed; Ds! Fortuin is Scriba.

Tegenwoordig zijn al de kerken der Classe, behalve die van Uithoorn, waar de afgevaardigden verhinderd zijn ; een enkele kerk is om voldoende redenen door een ouderling nevens een diaken vertegenwoordigd ; van één kerk is slechts één afgevaardigde-ouderling aanwezig.

De notulen van twee vorige vergaderingen worden gelezen en goedgekeurd.

De Quaestor van de Classicale Kas doet rekening en verantwoording. De ontvangst was f 440 8I

en de uitgaaf ƒ 422.45. De begrooting voor het

ontving • voor bet een en ander onzen dank. Zullen wij gedurende den zomer de uitdeeling staken, nog ééne moet plaats hebben, en zal die niet te onbeduidend wezen, dan hebben wij nog dringende behoefte aan eenigen toevoer. Vinde dus onze roepstem nogmaals bij u gehoor, het zal u gewis later niet rouwen, armen mede te hebben gevoed en gekleed, maar de blijdschap van hen die ontvingen zal ook u tot blijdschap

! zijn.

! Voortdurend blijven tot

! broeders:

H Swagerman Dz , Lijnbaansgracht 293.

J. Bührmann, Nieuwe Leliestraat 142.

J. B. Blankenberg, le Helmersstraat 87.

G. F. Jurjaanz, Haarlemmerdijk 88.

W. van der Bend, Quellijnstraat 80.

W. Burger, Von Zesenstraat 89.

Mar. Breebaart, Damrak 23.

J. Balhuizen, Damrak 106,

H. G. Bömcke, Vijzelstraat 112.

Namens de Commissie: J. BuURMANN, Voorzitter. H. SWAGERMAN Dz , Secr. Penningm.

Amsterdam, 16 Maart 1894.

* * * Ingekomen : Bij Ouderling Persenaire : voor de Kerk lett A. G". v. G. f 5.— ; bij Ouderling J Verhagen : voor de armen lett. M. v. G. ƒ 5 — ; bij Diaken van der Tas : lett. V. M. G voor de Armen ƒ 2 50, lett. V. M G. voor het Weeshuis ƒ2,50; bij Diaken Bührmann voor het Weeshuis lett M. f 2 50, voor de Scholen ktt. W. ƒ2.50, lett. C. f 1. —. Gecollecteerd Nieuwekerk, voor de Armen: lett. F. S. N. ƒ1.25. Bij den ondergeteekende voor de Armen: van E. /' 10. —, van de Wed. M. f 2.50, voor de Kleeding commissie ƒ3.—, voor de vereeniging „Eiïatha" ƒ 2.50.

H. GROENENDIJK, C.Azn.

» "nga-ai / Mi.m ue Degrooung voor nel * "rau6'"S muei voortvaren eu wijsi us. van actiel¬

ij jaar 1894 is ƒ 200.—. Deze is zooveel lager omdat $ ^en aan 0111 de onderteekenaars van het protest i er dit jaar geen Generale Svnode gehouden wnnlt $ in te lichten.

r . ' —— umuat

er dit jaar geen Generale Synode gehouden wordt.

v uurib ueeii us. trouwer mede, dat in de Glasse Amsterdam ten vorigen jare werd gecollecteerd een som van f 1907.415 ten behoeve van de kas voor emeriti Predikanten, Pred. Weduwen en Weezen.

De Deputaten voor de hulnbehnpvpnrlp Vprtpr»

uueii vertin iwuorainff van hun hPhPPr

in fp. liphtpn

De kerk van Diemen benoemde een Ouderling, die bezwaar maakt om het ambt te aanvaarden, op gronden welke door den Kerkeraad niet worden gedeeld. De Classe steunt het gevoelen des Kerkeraads.

Een der broeders vraagt naar de rfannen van

de kerk van Weesn B. om een gebouw voor de

uoen verantwoording' van hun beheer. Hierbij 5 de kerk van Weesp B, om een gebouw voor de blijkt dat door de Kerken is saamgebrach^ 1697.1l5 $ openbare Godsdienstoefeningen te zetten in de en dat het saldo in Kas thans bedraagt f 210.11ü onmiddellijke nabiiheid van de nlaats waar de

en dat het saldo in Kas thans hedraaot f «iq i t

' Twee Kerken doen aanvraag om finantieële hulp.

uc ujasse nesiuit, aat ae collecten voor de huln

behoevende Kerken buiten de Classe in handen harer Deputaten zullen worden gestort in de vergadering van Maart of van Juni, en die voor

ae Hulpbehoevende Kerken binnen de Glasse, in

uc vergauering van septemner ot van December. Na aftrek van een vierde deel, dat aan de Deputaten voor de Algemeene Kas moet worden overgemaakt, zal het bedrag der eerste collecten naar de Deputaten van de Provinciale Synode van Noord-Holland worden verzonden.

De rekeningen van den Quaestor en van Deputaten, worden nagezien en in orde bevonden dooide bb. Ds. van Set.t.en pn Rrpnnino» pn ^QQT-no

goedgekeurd door de vergadering.

vvoiat nesioten dat de Kerken op de vergadering: van Juni haar annrlppl aan rla P.lnc,inoin

Kas zullen betalen.

onmiddelliike nabiiheid van de nlants wnar rlp

ixereTormeerae kerk vergadert.

De Glasse spreekt den wensch uit, dat alles gemeden worde, wat de ineensmelting der plaatselijke kerken kan verhinderen en dat de voorgenomen bouw op die plaats, zoo mogelijk, niet uitgevoerd worde.

De vergadering wordt te 4K uur met dankzegging gesloten.

Gereformeerde Kerk te Amsterdam A.

Kleeding-Commissie.

GeUa/de Broeders en Zusters!

Het verdriete u niet dat wij in de Maartnum¬

mers van de Kerkbode 1102* mnp.f.pn hliivpn aan. !

houden om toezending van de nog zoo noodige kleeding; deze week kwam alleen een pak in bij Br. Bömcke, terwijl Ouderling Groenendijk / 3.—

| Amsterdam, 18 Maart 1894.

$ Onzen lezers is bekend, dat onder ons volk J sinds geruimen tijd de kwestie der uitbreiding J van het kiesrecht aan de orde is, en dat juist $ door die kwestie dezer dagen eene crisis in $ de politiek doorleefd wordt.

J Hier is de plaats niet om de meer staat^ kundige zijde van dat vraagstuk te bezien en ^ een oordeel te vellen over de manier, waarop $ het tot zulk eene crisis kwam; dat verblijve | aan die bladen, die, met ons staande op ^ denzelfden bodem van Gods Woord en der $ Calvinistische beginselen, bij voorkeur de $ toepassing daarvan op het politiek terrein J behandelen.

5 Maar er zijn cok nog andere zijden in deze $ kwestie, die alle belijders, die ons ook als leden j der gereformeerde kerken beletten van als onj verschillige toeschouwers deze dingen gade < te slaan.

! Ons beginsel leert ons althans anders. Wij S belijden de souvereiniteit Gods; dat sluit in \ om voor de eere des Heeren op te komen, : ook in het leven der natie; dies kan ons niet koud laten de vraag, of de overheid handelt als dienaresse Gods en of onder het volk bevordert wordt hetgene dienstig is om het naar 's Heeren ordinantie te doen leven.

En ook den prikkel van ons eigen belang gebruikt de Heilige Schrift om met belangstelling daarvoor ons te bezielen. Israël werd vermaand om het goede te zoeken voor Babel, waarin 't moest verkeeren ; voor die in hoogheid gezeten zijn leert Paulus de gemeente bidden, opdat zij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid ; en telkens ondervinden wij hoe groot de invloed der overheid is ten opzichte van de bevordering of tegenwerking van de komst van 's Heeren rijk.